Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1870

op den Kleiwop alhier heett do oor te berichten dat MAANDAG DINSDAG m WOENSDAG a s DE GROOTE NAJAAR SOP RUI MING van MANUFACTUREN van het vorige Seizoen plaats heeft tot Spotprijzen JpBp Breeder bij Slroolbilletten vermeld Geen WOOFDF ï 9pt DADEN ji Lokaal Nut en Vermaak Oosthaven Gouda TOONEKLVOORSTELLING op MAANDA J 31 OCTOBER 1870 te geven Joor htt Toouetltre ilüchHp van den Rotterdainschen Schouwburg onder directie VAM ALBBEGT VAN OLLEFEN NEEF SIEGEL of de Vriend var ledereen I3lus el lu drie Bedrijven uit liet Uuugduiisib dcr daarna Jufvrouw A N T 1 E Blijspel roet Zang iu ééa Bedrijf uoni het Elougtluiuch ilojr F A Manls met ineune Cliansouut ttcii van W N PMjfttts Aanvang ten 7 ure Prijzen der Plaatsen 1 = Rang 99 Cents 2 Rang 50 Cents Loting voor de plaatsen op den dag der voorstelling voor HU Geabonoerdon voor 6 voorstellingen s morgens te 10 ure Voor HH Inteekenaren op deze voorstelling te lO j ure en kunnen verder plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 ure VREDE BOND te s GRAVENIIAOE Afdeeling GOUDA en Omstreken Tot deelneming aan die Vereeniging van welke deze Afdeeling aanvankelijk reeds uit iO leden bestaat liggen lijst n ter inteekening bi de HH Boekhandelaren in de Sociëteiten en KofBjhuizeB te Gouda en omstreken 30 Ct nt A Aifw 30 Ct PAKJE BLAAUW PAKJE Door Heeren Doctoren aanbevolenals een onnvertreffelijk luusmiddel te gen HOEST en hJeSOHHKTD j JOHANN HOPP scbe e n 3 a 4 Bonbons in eene kop heete Molk of Thee gebruikende bespeurt men on midlellijk de verzachtende eu lijm oplossende working V2 JOH HOFF s Ceiitraal DópcU AmCi stenlam Modo echt te vorkrijgen te 4 IZZGouda h J J v N ViuiiMiNchN cu de Wed A C SdiorinN lo Woaden bij HhNlU J VAN DKN BhlUi y T Aanvragen ora Depots raiuo 30 n PAKJE 30 C PAKJE 8UAUW 3P S ïïlfEiSil St heeft de eer te bengten dat zijne MANUFAC TUURVERWEHIJ en DRUKKERIJ is verplaatst van de Turfmarkt naar de Gouwe wyk C N 79 schuins over het Amsterdamsche veer OP tt rtoön van een retour 1 ilLt van Gouda op s GravenA i c namentlijk 3 klasse wordt hot geld teruggegeven b inkoop van minstens 25 Gulden bjj J CAHEN Spuistraat 43 s Graveiihage in het alom bekende Magazijn van URGEP EN Heeren B Kiiiderkleediiigstukken waar ook steeds voorhanden zjju de zoo gunstig bekende gevulcaniseerde HEEREN EN KIN DER REGENJASSEN waarvoor geguarandeerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon van hun plaatsbiUet het geld 3 klasse retour AanbjBsteding DER UENOODIGDE LEVENSMIDDELEN ten behoeve der WERKINRIGÏING te Gouda gedurende het jaar 1871 op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1870 s avonds t en acht ure iuhet lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der inrigting Namens het Bestuur I P HOOGENDIJK Secbeïauis Openbare Vcrkooplng in het Polderraadhuis te Stolwijk in ééne zitting op DINGSDAG 15 NOVEMBER 1870 des voormiddt s 10 ure van Eene BOUWMANSWONING met BRAAKKEET ZOMERHUIS annexe SCHUUR zes roeden HOOIBERG benevens TUIN en BOOMGAARD en voorts ongeveer 18 bunders WEI HOOI eu BOUWLAND bene ens BOSCHUAKUOUT en WATER alles in de gemeente iSlohi ij t in Ihiiedeyikeik lienedenheul eu Koolwijk kadastraal sectie B n 509 tot en met 5 0 57S tot en met 584 1363 1307 500 5b7 1500 828 tot en met 831 1501 843 408 tot en met 476 499 en 500 en sectie D n 399 401 1778 1779 1780 en 2105 Eorst iu perceelen en daarna in oombinatiën Aanvaarding de woning c a 1 Mei de landorijou 22 Februanj eerstkomende Bioedor bi billetlon on information te bekomen bij den Notaris MONTIJN te Gouda HCIEI IS T A VAN DANTZIG Hoogstraat BUITENGEWONE GROOTE NAJAARS OPRDIHING op Maandag D mgsdag en Woensdag a s van allerhande artikelen tot ongekend lage pryzen Tevens heb ik de eer m n geachten begunstigers te berigten dat ik op nieuw ontvangen heb Een exquis assortiment mij weder als vroeger aanbevelende tot het maken en vermaken van al wat tot het vak liehoort AVINTERDIENST De DILIGENCE van Gouda over Bodegraven en Zwammerdam naar Alphen vertrekt met 1 November a s dagelijks om half v f uur Op den Kleiweg bü den Heer BLOM COMMISSARISSEN der Economiscbe Soepuitdeeling te Gouda verlangen een KOK Sollicitanten kunnen zich aanmelden op de Yeryadering boven d Sociëteit De Rb unie Donderdag 3 November 1870 des avonds ten 8 uur BKUBID VOLGENb HE aloude en oorspronkelijke recept Z i zijii een onfeilbaar geneesmiddel voor GAL SLijM maag ongesïeldht den eu Slechte SPUSVEKTKËKING Zg vertterken het gestel verwekken EETLUST zuiveren het BLOED verdryvtn HOOFDVIJN eu HUID UITSLAGEN om verder uit te weiden is oonoodig daar deiel e bekend zgn nlleen waarschuwe men ieder om de ECHTE te koopen Dooije 1 60 halve dooijes f 0 76 en kwartdoDsjes CSJl j Verkrijgbaar te Gouda J G Zeldeiirljk Arnlteiii G J de Wnsl Amlandervefn J du 4oDg Ddfl H P lmen j Grttvenhaye J ï Roggea Leiden T ïan Dor i Botter dam S G Wulff C J W SnabilW Vtiecht T P ï d Bergh VAj Wvll Ieder wordt gewaarschuwd voorde rele namaakaeU het getal moet op de doosjes ge schreven zgo en de letters O C S in het lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgeus het aloude oorspronkelijke voorschrift Waarschuwing Men achtezich wel voor vele andere soorten die onder dezelfde naam verkocht worden zij zijn bij niemand anders te verkrijgen dan bg boveuatannde Dépóthouders jPi5 wordt gewaarschuwd de UrbauUS FlUen bg menjand te Qouda t halen als bg dcii Heer J C ZELDENRIJK op de Markt Volgens de zamenstelling van den Geheimen Hofraad en Professor in de medicijnen Dr HARLESS vervaardigd zijn de STOLLWERCKsche BORSTBONBONS sedert 30 jaren als g jnezend en verzachtend bij hoesten heeschheid luclitpijp keelknobbel en chronische longen ontsteking heilzaam bevonden Dezelven zijn in alle steden verkrijgbaar Guadn Druk vuq A Uriiikiu a 187 De uitgavq WOEÏ geschiel DINSr DAG franco j Burgeij De DKOOOIEHI 11 Bi De eer4 wordt on Metz daarl den des betta mi vang er al ik echter immeijjk hebben