Goudsche Courant, woensdag 2 november 1870

1870 Woensdag 2 Noveiiibcr N dee GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave ia den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BURGEMEESIER en WETHOUDERS van Goud autvungen hebbende ene missive van den heer Cotnmissaris des Konings in de provincie Zuid Holland van den 19 October 1870 A N 7347 i afd waarbij mededeeltng uordt gedaan van eene bij Z HE ontvangen missive van zijne Ëueltentie dun Minister van binnenlandscbe zaken gedngteekend den 15 dier maand lelt K 4 Afd van Jen volgenden inhoud liet is aan de regering gebleken dat door be Sturen van vereenigingen tct bevordering van a lands i weerbaarheid of door komniandnnlen der uit die vereenigingen opgcrigte corpsen de verlofgangers l der nationale militie hier en daur zijn uitgenoodigd OIO deel te nemen aan de oefeningen welke door vd leden van die vereenigingen worden gehouden Die uilnoodigingen kunnen alligt bij de mnnsohapufeu der militie voorzeker tegen de bedoeling van j ben di zoodanige uitnoodiging hebhen gedaan de volkomen onjuiste meening doen ontslaan dat be doelde miliciens verpligt zouden zijn daaraaugpffvolg te geven Hel behoeft geen betoog dat op de manschappen ffder militie eene andere dienstverpligtingen rusten daii hun bij de nrli 183 18 i der grondwet en in overeenstemming daarmede bij de wel van 19 Augustus I8 l St uilsblad ii 72 ijii opgelegd Oproepingen vun miliciens tol verpligle deelne ming a iu de oefeningen in den wapenhandel kun nen allren van de regering uilgaan In overleg met mijn ambtgenoot van oorlog ver zock ik u de iiandachl van de gcineenle besi iren hierop te illen vesligtn en hun zoo cl namens mijnen bedoelden amblgeiioot als van mijnentwege uil te noodigen de verlofgangers der militie dien overeenkomstig bij openbare kennisgeving Ie doen inlichten dal wanneer zij vrijwillig mu de bedoelde oefeningen willen deelnemen dit aan hen wordt vrygelaten doch dat voor hen ijeenerlei tcrpliijting tot deelneming aan deoeleningen van vereeuigingen lot bevordering van s lands weerbaarheid beslaai Brengen zulks ter keunis van de verlofgangers der nationals militie Gouda den 28 October 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DIIOOGLEEVEK FOKTUIJN van UEHGliN IJZKNDOORN BUITENL A ND Bullenlanilsch Oveiülcht De eerste tijding die ons uit Frankrijk gezonden wordt omtrent den indruk du de capitulatie van Melz daar maakt is niet bemoedigend voorde vrienden des vredes liet is een circulaire van Gambelttt aan de prefecten luidende als volgt Ik ontvang ernstige lijdingen omtrent welker gegrondheid ik echter geen olficiecle mcJedeeliug bezit Kr gaat namelijk een gerucht dat Metz gecapituleerd zou hebben Het ia derhalve nibchelijk dat gij eet hoe de rcgeeiiiig bij de iiankoiuliging van zulk een ramp zou denken Een gebeurtenis als de bedoelde zou slechts het resultaat kunnen zijn van een misdaad wier bewerkers buiten de wet behoorden gesteld te worden Blijft overtuigd dal wat ook geschiede wg ons zelfs door de verschrikkelykste onheilen niet zullen laten teroeerslaan In deze dagen van schnrkachlige capilulatiën is er toch ééiie zaak die noch kan noch mag capituleeren de Franeche republiek namelijk Hieruit blijkt vooreerst dat Gambetta weer niet rond met de waarheid durft voor den dag komen natuurlijk in het belang van de voortzetting van den strijd waarvan hij een sUrk voorstander is Ten tv cede is het niet duidelijk waarom capitulation als van Bazaine en MacMahon schurkachlig mogen genoemd worden door een ofUcieel persoon Ue militaire hoofden blijken tegenwoordig io Frankrijk bezadigder cu verstandiger dan de burgerlijke autoriteiten Ten derde is het iiiel meer dan een groot woord dat de Fransohe republiek niet kan en niet mag capituleeren Even als elk ander land kan en mag niet alleen maar moet Frankrijk als verder verzet nutteloos blijkt zich onderwerpen een eind aan het bloedbad maken de Fransche republiek is niet heiliger dan eenige andere staat bergelijke denkbeelden kunnen alleen opkomen in opgewonden en eenzijdig ontwikkelde geesten als die van Gambetta En toch maakt diezelfde Gambetta geen bezwaar om viver Luxemburg en zijn bewoners Ie beschikken zonder vorst noch onderdanen te hooren Althans men meldt uit Tours dat men zich daar bezig houdt mei grondslagen oor den vrede waarop afstand van Luxemburg aan Pruisen voorkomt Frankrijk zou dm grootherlog lü millioen frcs schadevergoeding betalen Daargelaten de mogelijke wenschelijklii id van die schikking voor Europa en Nederland mag men vragen waarom ia Frankrijk onscbendb iar en Luxemburg niet Men schijnt nu binnen kort Parijs althans de forten Ie zullen gaan beschieten Een ontzaggelijke voorraad geschut en ammunitie is aangebracht Koning Wilhelm zal evenwel nooit loestaiu dat Parijs het lot van Straatsburg onderga Indien men niet overtuigd was van de innige vroomheid en de volkomen oprechtheid van den grijzen Pruisischen koning zou men eeu gevoel van walging niet kunnen onderdrukken a s men het volgende tchgram uit Versailles leest Op bevel van den koning werd gisteren ene godsdienstoefening gehouden als voorbereiding van hel bombardement In alle gevallen maakl hel een smarteIpen indrulc te zien dat de god des verdes wordt aangeroepen bij den aanvang van een nieuw bedrijf van bloedstorting en verwoesting Prins Friedrich Carl en de kroonprins zyn veldmaarschalk geworden Moltke ia tot den gravenstand vei ven Thiers gaat met Pruisisch vrijpeleide naar Parijs doch al er op niet van den kant van Versailles maar v de zijde van Orleans de stad te naderen Zou hij den schyn willen aannemen van rechtstreeks uit Tonrs te komen De Pruisische Slaats An eiger geeft een overzicht van den loop der bewegingen bij de bezetting var Melz tijdens die vesting door de Duitsohers was ingesloten en komt daarbij tot de conclusie dat het uit een slralegiich oogpunt voor Duitschland volstrekt noodzakelijk is die plaats in bozii te hou den als een gewichtig punt van verdediging tegen FrankriJK De XUnea acht t hoogst wenschelijk dat de belegerden binnen Parijs van de capitulatie vnn Melz zekerheid erlangen opdat ze nog intyds het wanhopige van hun posiiie begrijpen en wellicht door onderwerping meerder bloedvergieten voorkomen mogen In latere berichten wordt van twee gevechten melding gemaakt waarin de Pruisen overwinnaars zijn gebleven Het eerste bij Montereau en Nangis waarin twee kanonnen genomen en 200 dooden en gekwetsten gevallen zijn Dit was een troep vrywilliger Het tweede ernstiger treffen bij Parijs te Bourget waarin de Duitschers volgens eigen opgaaf aanzienlijke verliezen geleden hebben de Franseben verloren 30 officieren en 1200 man aan gevangenen Een Ëngelsch blad zegt dat prins Fredrik Karel zijn hoofdkwartier te Lyon zal gaan vestigen Bazaine is naar zijn neester te Wilhelmshöhe vertrokken Pruisische legerkorpsen trekken hel Riione dal door op Lyon af zij zijn tot Dijon dep Cóted or gevorderd De Wiener Abendpost zegt op grond van ingewonueD inlichtingen te kunnen mededeelea dat het bericht als zoude er tusschen Turkije en Griekenland een of en defensief verbond zijn gesloten bezijden de waarheid is De heer Worth de Noord Duitsche ambassadeur te Madrid is gemachtigd ten opzichte der candidaiuur van prins Ameden Ie verklaren dat koning Wilhelm elk besluit dat Spanje in deze nemen mag zal goedkeuren zullende Z M ni t het voorbeeld van Frankrijk volgen door te trachten zich te mengen in Spanje s binnenlandsche aangelegenheden FRANKBUE De plaatselijke kommandant uit Versailles generaal von Voigts Hel heeft eene publicatie uitgevaardigd waarbij den burgers gelast wordt om in hunne huizen te blijven of er heen te gaan wanneer er alarm wordt geslagen en de Duitsche troepen onder de wapenen komen Aanleiding tot dezen maatregel heeft gegeven de dreigende houding welke de burgers van Versailles den dag van uitval vaa den MoillValcrien met knuppels gewapend hebben aangenomen en he gedrang dat daags daarna ontstond toen de veroverde Fransche kanonnen en gevangenen Versailles doortrokken de Pruisische soldaten hebben toen zelfs een charge moeten maken om de menigte uiteen te drijven Wie in strijd met genoemde bepaling zich op straat vertoont zul als vijand beschouwd worden en neergeschoten Uu Toura wordt o a geschreven dat daar aan de vrcdesverschijnselea nog al werd gehecht terwgl men er tevens vertrouwen stelde op de nieuwe organisaiie der verdediging en de tegenwoordige verdeeliiig der militaire kofflm indemenlen Intusachen werd er in verband met de beweging der Duitschers aan de Loire nog steeds gedacht aan de verplaatsing van den zetel der gedelegeerde regeering Gambetta zou daarvoor Clermont in Auvergne hebben uitgekozen en die zonderlinge keus werd aan een of andere geheimzinnige reden toegeschreven Do heer de Kéralry is benoemd tot opperbevelhebber over de mobile garden do gemobiliseerde nationale garden en de vrijkorpacu in de ealelijke