Goudsche Courant, woensdag 2 november 1870

m ri 1 1 k depnrtemciilen l ie strijdkwetitcn zullen den De heer l aul de JoBvenecl heeft nriJ3 per luehtbnllon verlaten en werd in hei begin dezer ick te ïoura verwacht Van de uit Tours naar l arjjb vertrokken ballons had men nog ni ls gfhc Vie bank van Frankrijk is naar Bordeaux verplaatst Kraehtige maatregelen zijn genoinen lot versterking der krijgsluchl Lyon wordl met s poed en kracht gewapend De bevolking is er eendraehtiger dan vroeger Ken bericht ui Saarbrneken geelt een kleindenkbeeld van den buil die in Met2 opgestapeldwas en thans in handen der Duilaehers vak Drieduizend stukken geschut onmetelijke voorraad vanwapenen en animunilie bevinden zich binnen ile wallen der maagdelijke vesting De oorlogskas met 40 millioen nioet eveneens daar bewaard worden en bijna alle sta uskassen van de ooslelijke l ransehedepartementen zijn bij het uilbrekeii tan den oorlogdaar in veiligheid gebracht ge iinenlgk moeien zijmeer dan 20 uiillioen francs bevallen l e correspoudeut heeft gelijk als hij meent dat zulk eenbuit eeiiig h in de geheele gesehiedenis liet weleer zoo lachend dorpje Si Kémy nabijMctz bestaat thans nog alechls uit eenige piiinhoaprnwaarin eltelijke kallen huizen die het oude verblijfzijn getrouïv gebleven Dagelijks kwam er v6ur deovergave een iiieiine veldwaehl de voorposten aflossenen levens de zorg overdragen voor hei eenige mensohelijk wezen dat er nog slteds verblijf houdt t Is een eerwaardige vrouw van 73 jaren ltnsmeekte haar de plek le vertalen doch huar eenigantwoord was Je resierai ici jus u a la mort De Duitschers hebben toen een hiilje van slroo voorhaar gebouwd Koffie brood en niiiM igelen werilhaar door de soldalen verstrekt die hel inuedorljeverzorgden als ware t een heilige plicht Ken dikke offioierspels diende haar lot deken Zoo leefdedeze vrouw in voorldurend gevaar naast de piiinhoopen van haar woning in welke de vroegere welslandnog te herkennen was ENGELAND Uit een uitvoerig telegram van den rorrespoudentder Daiti Neten in bet Dnilsche leger voor Melz blijkt dat generaal Coffinières den 21 dezer aan denmaarschalk Bazaine liet welen dat hij geen proviand meer liad voor zijne troepen alleen nog maarvoor t garnizoen Bazaine liet daarop het vuurder voorposten slaken en vergunde oogluikend zijumanschappen bij kleine ireepjej le deserteeren Den24n vernamen de Duitschers dal er plan was omin massa een uitval te doen naar den kant vanGraveiotle waar men zich gevangen zou laten nemen Daardoor zou alleen liet garnizoen ui iMetzblijven waar het nog proviand vuor een paar wekenhad De Diiiuche troepen neulen diensvolgeus bij iravelolte geconeenirecerd Intusachen wist BazaineCoffinière te overtuigen dat die verlenging van dentegenst iud te duur uetaald zou zijn met een bloedigen uitval Kr werd een boile gezonden naarprins Krcderik Knrel en voor t eeisl onderhandeldover de cipilulalie van leger en vesting beiden Te middernacht trokken dienleiigevulge de le üravelol e geeoneen ieeide troepen al Den volgendendag Uiiibdag oiiderhandelile generall Changarniereen uur l iiig met den prins Na illuop daarvanwa hi i iliep geschokt Cieen wonder zeide hij de l rins was zoo streng Kali r op den dagwerd de oiideihaiuleliug vooilge el lussehen dengeneraal Stickies den kolonel von llerziiung denchef van den siaf bij liel Dnilsche leger de beidel rausche oppeibevfliiebbers en dm iiMlcrlievelhebber der veiling llnmbert Dinsdagavi as men zoozeker dat ile nog met volledig islgeslelde schikking lot stand zou komen dat de marsehoiilei opParijl aan bel tweede legeikorps werd medenedeeld Mueii daginoigen was hel reeds op weg De andere Hoepen bivakkeerden op het terrein iiin legeu elkevonassmg le waken r i TiOisi I DUITSCHLAND Dl toesland van hel leger vuor l arijs moot zieh in le l i ii li dagen door toevoer ml hel zuiden veel verbeterd hebben Wel komen nog velen in hevige ziokion voor dit ia eeliler onvermijdelijk Du manachappen zijn in goede slemraaig gebracht door Ue menigte sigaren die vnn wegc het ministerie van oorlog onder ben zijn verdeeld Wijn is er in overvloed elke eotnpagnie graaft zich zelf uit hetgeen zij benoodigd is daar de tuinen en ki Idcrs uau wyn wezpnlyke schallen herbergen De spoorwegverbinding mei l arijs is nog altijd niet hersteld De tunnel bij Nanteuil moet nog ui moeielijk te herstellen zijn Niei ver van Meaux bebbeu de Franschen nog een tunnel en een brug lalen springen Uit Versailles schrijft men van den ï slen Over de ware oorzaken van den groolen uitval die de Parijzenaars gislereu ondernamen loopeii in de beide hoofdkwarliereii geruchten die zeer zonderbaar luiden naar desniettemin aller aandacht ire ken T igi per O In met nlle c z el mogelijk le observeeren zouden namelijk ontdekt hebben dat op Vrijdag den 2Üsien binnen l arijs een eriislig straalgevecht heeft plaats gehad er woidt zelfs bijgevoegd dat verschillende forten op sommige i eelen der slad gevuuril hebben Hieruit maakte men op dat lot den uitval slechts werd besloten om de l drijzenaars bezig le houden en levens met het doel om voor de Duilachers verborgen le houden wal er binnen I anjs voorviel Intussehen trekken velen het gerucht omirent het straalgevecht in twijfel Ken Italiaanscbe dokier die aan eeiie ambulance binnen Parijs is geaitacbeerd en den 21steii bij vergissing gevangen werd genomen verklaarde dat bel binnen Pargs weinig is veranderd Behalve eenige modeivinkejs zyu alle magazijnen gesloten terwijl de levensmiddelen nog tamelijk overvloeilig zijn Van den waren bïlegeriiigstoestaiid schijnen de Parijzenaars zich vooralsnog geen denkbeeld le kunnen maken Eerst moet hel zware gesehut gewerkt hebben Hel schijnt echter dal de Duitschers daarmede niet zullen b ginnen voordat er ongeveer 40Ü zware stukken lu positie zullen zijn gesteld Is dit eenmaal het geval dan zal men op elk fori per dag een paar duizend bommen kunnen werpen waaraan de heohtste forlilicaliewerken moeilijk langer dan drie dagen weerstand kunnen bieden De NuuwUiile dt Fersaitles reproduceert eenbrief die door een l arjzen iar ariii een inwonervan Versailles gericht was maar door den vijandonderschept is geworden Diiariu wordt gemeld datde bevolking van Parys welnra aan den honger zalprijs gegeven zyu en nog vóórdat eeue week zalzijn verloopen zal die toestand der regeering onoverkomelijke moeilykheden baren waarmede de vijandzijn voordeel zal weien te doen Nu reeds is deregeeriijg zwak tegenover de terroristische partij De clubs in Belleville doen de stoutste eischm enhebben een besluii genomen tot bet arresteeren enOh eii enen van den heer Uodillol fabriekanl van militaire uilrusungen dien zij vm verraid beachuldigeii De hoofden dier partij ziju voorts voornemens zich Ie omslaan van generaal Trochu van generaal Kelló van den admiraal Four chon en vande heereii Jules Favre lules Simon de Keralry en van Thiers zoodra deze in de hoofdstad terugkomt waiil al die personen komen iier parlij verdacht voor Indien Troehu niet onverwijld metnadruk optreedt aldus wordt aan t slot des briefs gezegd dan zal de Oomiaune de Paris dat ishet schrikbevvind meester van de hoofdstad zijn De onderhandelingen over de cipiiulaiie van Melz schiji eu II Maandag te zijn aangevangen in het hoofdkwaruer van Prins Frederik karel bevelhebber van de Duitsche troepen ora Metz In den avond van dien dag kwam een brief van den maarschalk Bazaine mei verzoek den volgenden dag den generaal t haiigarnier in het hoofdkwartier le ontvangen Het verzoek werd toegeslaan en Dinsdag werd de SO jarige grijsaard door twee stafofficieren door Ie Duusche voorposten geleid Hij kwam per rijtuig en verzocht dit zoolang mogelijk bij zich te nouden daar het loopen hem hoogst moeilijk viel Het onderhoud met Prins Frederik Karel duurde l j uur en scheen op den generaal Jliaiigarmer een sra irielijkeii indruk gemaaki te hebben Zijn iaatsic woorden waren volgens een correspondent van de Ka u At wij zullen vallen maar met eere Ik wenech u mijne heereii dat gij en nooit eenig dapper soldaat zoo iels mag beleven De Irane stonden den grijaaard in de oogen toen hij na ir Metz terugkeerde s Avonds kwam er een Fransch generaal in het hüofdkwarlier en werden de voorwaarden der eapiiulalie op sehrifl gebracht t waren dezelfde als die van SiMan en giraal burg De Fransche generaal keerde daarmede diep verontwaardigd naar Melz Icrug en eersi twee dagen later volgde de aaiiiieiniiig liil Oily lehrijft een Dnitsch officier van 11 lezei Ker uraiiaal die de Krainclieii ons toegezonden h iddeii was midden in hel dorp blijven liggen zonder le onlplolleu Daar hel ding na een unrnog leeds rustig bleef lifsgi n gingen eenige nieuwsgierige soldaten cr om heen staan urn liet eens gued van nabij to bezien Toon de granaat door hel bekijken naluurl jk ook niet veranderde werden de lieden stoutmoediger en blielcn bet projectiel met den voet om üok toen ontplofte het mei en nu waren de sold ileii overtuigd dat de bom geheel onschadelyk was I n van het 38 regini nam haar op en wildo juist de lont lossohroeven toen de granaat eensklaps uittensprong Armen en beeneii werden den ongelukkige van het lichaam gerukt van de omstanders verloor de e een been oen ander een arm kcrtOBi het was een oogenblik vol ontzetting De eersle wieiia armen en beeneu afgerukt waren leefde nog een kwartier geheel by zijn bewustzijn ofschoc i il alve d zcrminking zijn lichaam oi brandwonden was Een andere verminkte stierf terwijl hij vervoerd werd een derde nadal bij in het hospita 1 gebracht was zes anderen zijn zwaar gewond GouD 1 Novr nBEii Z M heeft benoemd lot kantonrechter te Edam mr M Buchner thans griffier by het kantongerecht alhier lot griffier bij hel kantongerecht alhier mr J C du Pui thans substituut giiffier bij de arrondissements rechtbank te Brielle Door t vertrek van mr M Büohner zal eene vacature ontstaan u de sohootcommissie bij welk colicgie doorhem het Secretariaat werd waargenomen Heden viert Ai heer W D de Lange kapiteinkomraandaut der dd schutterij de veerligsie herinneringsdag aan zyiie toetreding tot de Zuid Hollandsuhe schutterij Het vas iu 1830 dat ook hij met zoo vele anderen vrijwillig gehoor gaf aan de slem van onzen toeumaligen koning en de wapenen opvatte voor vaderland en vorst Sedert dien tijd bleef liy steeds bij de schutterij zijner woonplaats en gedurende eeni e jaren is hij daarran nu reeds als kommandant weik i im Er zullen er voorzeker velen zijn die hem op dezen dag toeweuscheu dat t hem nog lal van jaren moge gegeven zyn om die betrekking te blyven vervullen Het tooneelgezolschap van de heeren Albrcgt van Ollefen heelt gisteren avond op waardige wijze zyn ouden ruein gehandhaafd Zoowel Neef Siegel als Jufvrotuv Antjc werd lliuk iifgespeeld beiden voldeden B ii het zeer lalryk publiek Had het eersle stuk geeiie andere verdienste dan dat het amuseerde eene verdienste trouwen die grooleudecls van de actrices en ncieurs afhangt bet nasinkje had daarenboven eene zeer duidelijke zedelyke strekking waardoor het o i eene eereplaats op ons volkslooneel verdient vvaiil hoewel van Duilschen bodem is t zoo goed Uollandsch gemaakt dat men van t uitbeemsche niets meer bemerkte Den 23n Oct werd te Bodcgr iven aanbesteed lel maken lAn het nieuwe ra nlhnis met inbegrip van post en telegraaf kantoor Na de cpeiiiiig der briefjes bleek de l iagsic inschrijver le zijn de heer W Ileuhl alhier wien d iii ook het werk voor de som van ƒ 13 41 0 zal gegund worden Er waren in t geheel negen mededingers waaronder zes wier opgaven minder dan ƒ 14000 bedroog De hoogste inschrijving was 17 SOU Het examen van onderofficieren voor 3de luitenants bij de infanterie dat gevvooiilyk in de maand November plaats heeft zal dit jaar met worden gehouden maar is lot in het begin van het volgend j iar uitgesteld Wij vernemen dat de minister van binnenl zaken het gevoelen van de kamers van koophandel heeft gevraagd over de queestle van nteerder publiciteit der handelingen vat die collegicn hetzij door de verg i l iringen toegankelijk le stellen voor het publiek of althans voor de kiepgerechtigden heizij door een uitgebreid verslag daarvan publiek te maken Ook het gevoelen der commissarissen des konings zou over deae vragen z n ingewonnen Het Dagll e Z ll en s Graveu i de verkiezing van den heer van Foreest taf lid van de 2 = kamer voor t district Alkmaar vermeldende zegt Wij verheugen ons over dezen uilslag om meer dan éi ne rede vooreerst omdat wij er een bewijs in zien dat aan onwaardige verkiozings middelen iu Nederland dan toch niet altijd de zegepraal verzekerd is en omdat wij er uit mogen ontwaren dat bij de meerderheid der kiezers in het district Alkmaar dan nu toch weder het jiiisie inzicht is doorgedrongen omirent do wezciillijko belangen dea vaderlands Wij hopen dat deze oiiivva ikle overtui ging daar zich lievfsl Tot toclf middelen men wij officieel gel DE uf verklaun komende il tober jl ei gezien liool commisearif den gcineel t ekkelijk Ij JfillSSC generaal plaatst opl Dergel ijf lid der in ieblad van ordening gemeeiiterfi jilktni 25 Oelobe BDllGlJ maar breni beu in hul aanicidingj Kaay te De offiol de gevveigl aanbevelinf candidaai beeft my gekrenkt Wat dol niiakl is plakker ledigde g Ik ver in uwe vo daaromtrLiil rechivaarilil van de onl hel ofli lea gen te AK baar geina Aan hh Burgen van is besl ill stails aanpll mr W dat da uilgeuouilil ondervra i heeft pla verklaard dat bij circa 10 ontbodei door hel kende loi jhr mr tweede ka Sej geude moet er om te ItttS dat hij r van pol II il lezen htc j a er nieo voldaan heeft geip gedeeld doen aan meeidehesl niet alleoiË heer Jansi mti Foieei hy die bol overgebr nf meester dringen stede gedi dienslbodff dienstbode segt t is de biljet J mr W val kene goe lf z ijn dat h herblpn ia tetunfl hij zich 1 1 tnri ol 1 hem ona bij den Mf hiiJ incd