Goudsche Courant, woensdag 2 november 1870

r ging daar on elders meer en meer mogo oplevci en zich bevesligen Tot toelichting van de onwaardige verkicziug middelen waarop het eouservalieve blad duelt uemeii wij de beide volgende stukken over uit het officieel gedeelte der N aiire Jlkmaarsche Courant DE BUllÜEMEESTKU VAN ALKMAAR verklaart voor 0N VAAHH1 O het bericht voorkomende in Ie AlkiimarsL I Courant van 23 October jl en geteekend door W van der Kaay aangezien door den ondergelcekendi geen last aan den commissaris van politie te Alkrannr is gegeven om den gemeenleaanplakker te verbieden biljetten bet ekkeUjk eenc aanbeveling van jhr mr H C ij anssci j i i id an Ie eme ki ifi ï ala eiigeneraal in dieielfde courant boven dal bericht gepLialsl op de gebruikelijke wij e aan te plakken Dergelijke last zou in sirijd zijn met art i 2e lid der inslrucüe van den slads aanplakker Gemeenteblad van Alkmaar n C8 van 18 19 elke verordening de heer W van der Kaay als lid vnu den gemeenteraad in zijn bezit heeft Alkmaar De liurqemeester voornoemd 25 October 1870 A MACLAINE l ONT BUllUEMEESÏER en VVETIIOÜDEKS vnu Alkmaar brengen bij deze Ier algeinoeue kennis dal door hen in hunne vergadering van 27 October 18711 naar aanleiding vnn het van den heer mr V van der K iay te Alkmaar ingekuinen ver oek luidende Alkmaar 27 üclober 1870 De ofGcieele logenstraf ng van niijii iicrichl oinlrent de geweigerde aanplakking der biljetieii houdende aanbev ling van jhr uir H ü C L Jan aens als candidaat voor het lidmaatschap der Iweede kamer heeft mij meer dau ik kau uitdrukken verbaasd eu gekrenki Wat de burgemeester op officicele wijze bekend ni lakt is geheel in sirijd mei heigeen de stads aanplakker mij lieofi niedegedeelil Heeft dan deze beéedigde gcmi i uieambieiiaar mij verkeerd ingelicht Ik verzoek drinjieud dat die ambiciiaar nog heden in uwe vergadering en in mijne tegenwoordigheid Uaaromlreiil worde ondervraagd en dat ter mijner rechtvaardiging dit verzoek en het proces verbaal van de ondervraging van den ilads aanpl ikker in het o R ieele gedeelte der drie morgen en overmorgfii ie AUmaar verschijnende couranten worde openbaar gemaakt Aan geteekend W V VN i R Kaaï hh Burgemeester en Wethouders van Alkmaar is bosKilpii die ondervraging van den beredigden stads aanplakker in tegenwoordigheid van den heer mr W van der Kaay ie doen plaats hebben dut da irop de heer mr W van der Kaay daartoe niigenoudigd in Je vergadering is versclienea eu de ondeivragin van den bciiedigden stads aanplakker beeft plaits gehad welke gemeenle ambienaar heeft verklaard dat hij indenuïond van Viijdag 21 October 1870 circa 10 ure bij den heer mr W van der Kaay is oniboileh die hem aiinplakblljetlen onderlcekcnd door het hestuur der centrale kiesvereeiiiging slrik kende lol aai reveling van haren caiididaal den heer jhr mr II O C L Jaiisseiis voor lid van de tvceede kamer der laleii gciieraal Ier hand sleldf zeggende will gij deze blljetlen aanplakken naar gij imet er eerst mede naar den Coutmumris lue gaan OM te laten theereu volgens je htstrnctie dat hij zich heelt begeven naar den Coi Troissaris van püllI die na hel bilJH gehe l Ie nebben gelezen lieei l gezegd ik vind er geen ieziccar iii maar ga er mede naar den Burgemeester waaraan hij heeft voldaan dat de Burgemeester dicu hij persuunlijk heeft tesproken nadat hy het gebeurde h ul medegedeeld heefi gram woord gij moet het compliment doen aan Mijnheer tan der Kaag en eg dat hit gemeenleliestuur zich niet met ulke Uljetten bemoeit iet alleen voor de en heer daarmede bodoeloiiile den heer Janssens maar al tcare iet ook voor Mijnheer van Foreest oj wie ook jij mag het niet doen dat hij die boodschap aan den heer van der Kaay heeft overgebracht die hem heeft opgedragen den Burgemeester te gaan zeggen dat hij er op bleef aandringen dal zij aangeplaki leerden gelijk in alle iteden gedaan wordt oat hij die boodsc iap aan de dienstbode drs Burgemeeslers heeft medegedeeld welke dienstbode is teruggekomen zeggende Mijnheer zegt t is goed als jij het maar niet doet dai hij de biljeiten toen teruggebracht heeft aan den heer mr W van der Kaay die hem aanbeval hel gcbprokene goed te onthüiiden daar hel wel mogelijk kon zijn dat hij de gesproken woorden nog eens moest herhalen dat hij naar het hnia des Biir emeoslcrs is teruggekeerd waar luM licht reeds uit was waariini hij zich begeven heeft naar het huis van den aecielaris als zich beaiiu s t makende dat hij hiervan voor hem onaaiigenaine jevolgen liad te waelilen dal hij den Seerelaris die zulks out bevestigt in hoofdzaak had medegedeeld hot gebeurde die hom gerust had gesicid waarna hy te huis gekomen had opgeschreven de gesproken woorden De Burgemeester heeft deze ondervraging niet bijgewoond als vooraf de vergadering verlaten hebbende Burgemeester en f el u uders voornoemd Alkmaar ü A Vkiuiolk to Voorzitter 27 October 1870 De Secretaris NüHOUT TAN DEE VïKN De H inschoter Courant heeft dit ingezonden stuk Voor een paar dagen woonde ik t bij dut een man uit den arbeidenden staud bitter klaagde over de duurte der eieren Drie en een halve cent voor n ei Waar moest Wel zeker En daarom betaalde de brave ziel dan üok in t zelfde oogciiblik zonder de minste opmerking vijf cent voor n heel klein glaasje jenever En welke jenever 1 En toch had de doctor gezegd dat zijn jongste kind eiken dag twee eieren moest hebben Maar die heeren doctors hebben goed pralen n mondjpvol op zijn lijd komt n armen drommel toch eerlijk toe I Op eene veiling van boeken te Amslerdam zijn de laatste 22 exemplaren van Mullaluli s Max Havelaar mei het recht tot herdrukken lerkoohl aan den heer K II Schadd aldaar voor de som van ƒ 2200 Vermoedelijk zal van dil veelbesproken werk llians binnenkort een goedkoope nilgave het licht zien liet Goiilsidie blad het Folkibelang had onlangs gecoiistalferd dut te Duinkerken in Frankrijk sedert 1853 een Vlaaraach comileit van Erankrijk beslaat volgens welks pgaie er nog in den zoogenaamdeu Vlaaiulercns Westhoek nog 73 gemeenten zijn waar uitsliiiieiid Vla itnsch geaproken wordl 12 waarheide lalcn gebiiiikelijk zijn en slechts 10 waar alleen I Van ch wordl gP9 proken Naar aanleiding daarvan heeft hel blad uit die streek van Frankrijk een brief ontvangen geleekend X X sirapelen Vlaaraschen boer waarin op verspreiding van Vlaamsche boeken in die streken nordt annge lrongcii die eindigt met de woorden Moelilen wij de en blijden dag zien schemeren en ons Vlaamsch volk zich zien verheffen nil dien doodeii slaap dat de Fransche regeering op hem verspreid hpefi en mei het volgende 1 S Mijnheer gy zoudt wel doen van my niet Ie noemen want de Fr uische policie is overal en zij is wantrouwig Ik zou u vele adres on kunnen geven van volk die onze zaak genegen is uf zoude kunnen komen De snbeoromisaie te Gouda van de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten belrekkingen van verongelukte visschers der reederijen e Katnijk aan Zee en Ie Noord vijk aan Zee deelt aan belanghebbenden het hierna volgend jaarverslag over I8G9 mede zooals zulks door de hoofdcoinuiisbie dier vereeniging ia op pfnaakt Jaarlijksch Verslag ran de Cere nigitig tot coortditreiide ovdeisleuniiig d r nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der JieederijtH te Katitijk aan Zee en te Noordirijk aan Zee In het af ieliH ii n bcekjiar zijn ontvangsr 169 1085 40 601 51 251 9 4000 Aan comriliuiiin van de reeders die zulks gedeeltelijk van de iMkomsteii der visschers afhouden van M büm elinile i leKatwyk a 3 J 132 duo Nourdwyk a 3 27 f aan jaarlijks bijdr vin BO cis of hooger opbrengst collecte te Katnijk idem Noordwijk een legaal giften in eens waaronder bijdragen van cuncrlen tooneelvoorslcllingen enz door de comm Ie Leiden 3715 03 II Katwijk 737 525 tl Noordwijk 329 60 tl Amslerdam 1140 71 II Rollerdara 42 1 34 II Dl recht 751 50 II s Ilage 727 57 II Gouda 210 63 787 37 14917 795 Na het sluiten der rekening is nog omvangen ƒ 160 van den boekhaiidelaar J van der Schouw als voorschot van de zuivere opbrengst van het uilgegeven werkje De plaat uitgegeven door den boekhandelaar D J C iuvce len voordeele van het fonds heeft niels opgebracht De opbrengst der verloting van gravuren en photographien zal eerlang in de kas der Vereeniging geatnrt worden De Vereeniging heeft dit jaar ondersteund 153 wciluwen wee en en bejaarde personen zijnde de nagelalen belrekkingen van de verongelukte bemanning der bomschuiten de Industrie de drie Gebroe ders Zorg en Vlijt Vrouw Neellje Katwijks Welzijn de A dr ia na Katwijks Welvare de jonge Dirk de vier Gezusters de drie Gebroeders Victor Jacob de lloopende Visscher en Vrouw Jacoba Door de vereeniging it uitgekeerd iu dit boekjaar ƒ 3124 53 gei urende de zomermaanden werd voor elke weduwe 1 2S voor elk bejaarde 0 87 en voor elk kind ƒ 0 25 per week uitgekeerd gedurende de winiermaanden voor elke weduwe 1 60 voor eiken bejaarde 1 10 eo voor elk kind 0 35 per week De Vereeniging erkent gaarne dat toen len hare lasle kwamen de cduwen en weezen van de verongelukte bemanning der 4 borasch ilen van Kat k tl iv orawyic y oeüomraera de toekomst te gemoet zag docli heeft met medewerking der respective subcommiasien ruimschoots ondervonden de liefdadigheid van hare landgenooten waardoor zij in slaat gesteld is aan haar doe Ie blijven beantwoorden Het kapitaal bestaat nu uit 31000 nominaal Nationale Werkelyke Schuld 2Vj pCt ƒ 2900 belegd in de Leidsche spaarbank ƒ 7287 12 belegd a deposito er ƒ 1023 89 in contanten De Vereeniging eindigt haar verslag met oprechte dankbetuiging aan de leden der sub commissiën en aan nlleii die hare pogingen hebben ondersteund alsmede aan de rednclieii van de Leidsche Courant en hel Leidich Dagblad voor het kosteloos plaatiea der adverlenlioii De Vereeniging voomoerad SAMUEL LE POOLB Voorzitter A VAN DRIBL Secretaris Katwijk aan zee 30 Juni 1870 Voornoemde subcommissie verwyzende aan het boven medegedeelde verslag geeft verder aan hh deelnemers alhier beleefdelyk kennis dat binnen eenige dagen per quilaiitie zal beschikt warden over het bedrag van deelneming over 1869 De Subconimisaie D W WESTERBAAN M A G VORSTMAN G A SALOMON HUIJGENS A SCHONEVELD v d CLOET Gouda 28 Oct 1870 Laatste Berichten Londen 31 Oct De Times zegt dal Pieiri op Wilhelmshöhe is aangekomen waar met ongeduld gewacht wordt op de medcdeeling der voorwaarden waarop Melz heefi gecnpiiulecrd De Daily Newi meldt uit Metz van den SOslen dat prins Frederik Karel zyn hoofdkwartier te Lyon zal vestigen Generaal Zaslrow verzekert dat Bazaine lich met hel legerkorps van Mac Mahon had kunnen vereenigen j maar hij was Ie besluiteloos De inwoners ben eren dat hij complotten smeedde ten behoeve van hel regentschap De capitulatie erd veroorzaakt door de insubordinatie der soldaten er was nog voor eene week leeftocht Tijdens het beleg zijn er 36 000 man gestorven Toen Bazaine gisteren naar Wilhelmshöhe vertrok werd by door het volk beleedigd De Standard miMl dat op hel initiatief van Pruisen een vrienilscli ipelijk verdrag is tot stand gekomen ti sschen Pruisen en Oostenrijk Munchon 31 Oct Ten gevolge van gewichtige concessi zullen de onderhandelingen te Versailles over de Duilsohe qusestie weldra met goeden uitsla bekroond worden De eenheid van OuitscUland is reeds in beginsel aangenomen Tours 31 Oct Thiers heeft geweigerd zich met eene porteleuille Ie belasten zoolang de constituante niet is bijeengeroepen Te Dieppe liebbi n ongeregeldheden plaats gehad len gevolge van den uitvoer van vee Te St Malo werd de openbare onie verstoord ali gevolg van den uil voer van granen De Patrie bestrijdt de bladen die eischen dat de Pruisen hel Fransche grondgebied moeien ontruimen vóór van vredesonderhandelingen sprake mag zijn De Patrie is v in oordeel dat Frankryk niet in de aehling van Europa zal dalen wanneer het naar een eervollen vrede streeft De Franscheu moeten kalm en standvastig zijn tuk om hunne eer Ie verdedigen maar zy moeten zich aan de andere zijde noch aan eigeuwaan noch au grootspraak schuldig maken Berlijn 31 Oct De Nord Deutsche Zeit wijdt heden een arlikel aan de voorstellen die Engeland heeft gedaan in het belang van een wapenslilstand als gevolg van de nota des heeren von Bismarck