Goudsche Courant, woensdag 2 november 1870

lö T I 1 over den lioiigersiiuod en de ellende die voor l Kriji moeien voorlspruilen uil het voorlselien vun den oorlog Het blad doet uilkoincn divt hel bijeenroepen eener constiluecreude vergadering in Friinkrgk noodziikelgk is tnimr dut het voorloopig bewind i ich tegen dien mnalregrl aankant Ofschoon l ruiserj nog nllijd bereid is het b eenroepen vnn zoodanige constituante toe te laten zul er bij den onuil van hel voorloopig bewind ucl niet anders overulijven dan het door wapengeweld tol een voor Pruisen aannemelijken vrede te dwingen welke daarvan ook de gevolgen voor Parijs mogen zijn Versailles si Oct Officieel De papieren liiw j h k Smj in beslag t yt icmen compromittcfren verschillende hooggeplaatste personen meV inbegrip van l uidduitsche diplomaten liet bevestigt zich dat le Fornierie departement Oise nabij Beauvnis een gevecht plaats heeft gehad waarbij de Pruifen lenig werden geworpen Ue Nouvellide voorspelt dut de pogingen van Thiers tot geen uilkomst nullen leiden Brussel 31 Ocl De Indépendatice meldt het volgende Een officier die na de overgave van Melz heeft weten te ontsnappen brengt ons een nummer vnn de Independont de la Moselle dal le Melz hei licht zag op het oogenblik toen de Duilschers hun intocht bielden Ue feilen die de capitulatie voorafgingen worden er omslandig en helder in omschr ren Hel blijkt ten duidelijkste dat het Fraiische leger op schandelijke wijze door zijne opperhoofden werd bedrogen De troepen hadden het verlangen le kennen gegeven om zich op de belegeraars ie werpen ten einde het kostte wat hel wilde door hunne gelederen heen te breken Manr de opperhoofden gaven de verzekering dat de belegerden weldra zonder slag of sloot met krijgsmanseer do vesting zouden kunnen verlaten Hel oogenblik om een algemeenen oilval le doen werd als ongeschikt voorgesteld oradal geheel Frankrijk aan regeeringloosheid ten prooi zou zijn Op die wijze hield men de troepen aan de praat totdat men hun kwam nicilcdeelen dat in de veste nan alles behoefie was weshalve er niets overbleef dan op deuEelfden voet te capituleereu als Sedan Brussel 31 Oct De Nord heeft uit Jemappes een parliculiec telegram Ier opei baar naking ontvanger In dit telegram geadresseerd aan een aan ieiilijk handelshuis in Dc gie nieldl de af ender ilat hij rich Zaterdag naar Melz had begeven om meel iii de stad le brengen doch dat hem dit geweigerd was In Melz en in het verschausie kamp hadden botsingen plaats doordien de soldaieu ueigerdeo de wapens neer te leggen Florence si Oct Er is heslolen tot ontbinding der kamer van afgevaardigden en lot het houden van nieuwe verkiezingen up 20 November a s De hertog van Aosle ia alhier aangekomen Burgerlijke Stand Geboukn 29 Oct Corni liu ouders V Hopkopcr en C van der Dusscd 30 Alidu VVillirliniiiu oadcrs J Mijngaard en A do t itcr CornPÜn ouilir 1 Nieuwenliuijseu en M van Leenwen 31 Carndis uudcrs L aa Ouduhourn en A tiehiirU inau OvEHi EDtN 28 Oct J de Vries C w 30 W Bouwer 6 m G Klaare tiuisvr vun Ü kuldim 2Ü j G G Vroomsns 11 ni 31 C A vnu der Wngt wed C Schrick 60 j M M vau Sonsbctk huisvr van W Weruink 4U j ADVERTENTIEN Openbare Vrijwillige Verkoüplng te ZEVENHUIZEN op VRIJDAG den 25 NOVEMBER 1870 des voormiddags ten 11 ure in het Raadhuis aldaar ten huizo van Mej de Wed Hkkmsbkh GBN iu het Dorp van EENIUE PERCEELEN WEI HOOI OF BOUWLANDEN te zamen groot ongeveer 32 Bunders gelegen in den Zuitlplas ol ier vnu Scliielaud binneu de gemeente Zem nh ti t ii Btdiiüing der kooppenningen vóór of op 1 Jiinuarij 1871 Nadere inionnatiini te bekomen teu kantore van den Notaris MOLENAAR te Wuddinxi een 3P a RTOSÜAM heeft de eer te berigten dat zijne MANUFACTUUR VERWERIJ en DRUKKERIJ is verplaatst van de Turfmarkt naar de Gouwe wijk G N 79 schuins over het Anisterdainsche veer Te Gouda word TE HUUR gevraagd EEISr HITJIS van 6 il 7 KAMERS met TUIN ar larden oo mog jk met Februaria s den huurpr J8 van 450 niet te boven gaande Aanbiedingen worden franco ingewacht onder de letters A Z aan het bureau dezer Courant goëdIoopëmWer voor Piano Solo Uitgave van F KOK SM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin B ƒ O GO B 0 50 B 0 40 C 0 40 Kktïerer Galop de Bravoure Keuo Ein Tag in den Tyroler Alpen Romantisches Tonstück M iiiKULi Andreas Hofer Ohu£s Oie Wacht am Khein Transcription Brillante Volkslieder voor zang met pianoforte Die Wacht am Rhein j Rheinlied Sie sollen ihn 0 20 nicht haben Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A B R I N K M A X te Gouda Slijm en Alaagpllleii De c PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg cgeii dë Slijm en als maagverSterkend gebruiicl onlen door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bgzonder goed legen de gal en S eer zacht lazerend zijn zijn legen SS j cei t het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bg de navolgende Heeren te Amslerdain M Olcban C Droog Heilige wegD 321 Bleisivijk S d Kraals Uodegraven B Versloot Uoniitiel Zall J V d Vegte Delfi K Wilschut Delfshaven J Küch Deventer jebroed Tiraan Dirksland 1 de Vries Dordrecht 11 J üillay Guuda L Schenk op de Hoogstraat s jravcnsande W v d Boom s Hnge Visser in de Spuislrnat Harderwijk A reidanna Haaslrechi K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerslr Lekkerkerk A den Oudsten Liiischoien B Kruithof Moordrecht G H Post Ueeuwijk V Kaptein Kolierdam v Santen Kolff korte Iloofdstceg Schiedam Wed A U Hombouls Schoonhoven A Wollf Tiel A 1 Faasseli Utrecht V Allena op den Steenweg over de Don kerslraal n 372 Vlaardiiigen J M LagerwerlT Zevenhuizen A Prins De SLWM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept ijn door mij te Gouda alleen en uUsluilend verkrygbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der e lite en siuls onheugelgke jaren gebniikie Slijm MaagplUen is een l ilji l vooi ien met de handeeekening van i 3 S IIUIóUUKR apolheker welke handteekening zich ook lievindt up hel zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich le wachien voor het gebruik van een iiamuaksel dal men tracht in omloop te brengen 48 Abstiaubbin s Anti Rliumatisclie Dezer dagen hebben wederom verscheidene lijders aan Uhuraatische pijnen of aandoeningen door koude ontstaan mogen ondervinden dal de ABSIIAUBBIN s ANTMUIUMATISCHE WATTEN niet twij f lachtig in hare uitwerking i a daarom begicnea zij ook boe langer hce meer de aandacht van iedereen tot zich te lr ken en wordt overal met lof over haar gesproken Daar waar andere middelen niet baten moeten de ABSHAi BBIi i ieti ig worden en spoedig ondervindt men hare genezende kracht en men mag zich verheugen door het aanwenden van zulk een goedkoop middel binnen korten lijd van de eene of andere lastige pijn verlost te Horden Neemt dan iijders het middel te baal dat U zoo ruimschoots wordt aangeboden want iu elke stad of dorp byiia vindt men er een Depot van en worden dezelve met goed succes verkocht laat U niet afschrikken door hen die dwaas genoeg zijn om die in Iwljfel te trekken in den wind te slaan en hnnne ooren voor de stem der waarheid te toppen Lijders profiteert dan hel middel ia te geef SO cent kost elk pakje gewikkeld in lichl blaauw papier waarop gebruiks aanwijzing staal vermeld cu onderteekend is door den Bereider en Hoofd Dépfilhouder A BREETVELT Az le Delft die deze Watten o n verkrygbaar hcefl gesteld bijT A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhtuen G WILHELMUS Woenün T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Alplien J GOUDKADE BoKkoop J H KELLER Weste Wagestraat Rotterdam A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd Umi SÏ OOE WEO BISr Van GOUDA naar Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nieuwerkerk 8 51 11 33 1 24 4 33 9 63 Capelle 8 51 1 24 3 31 RoTTEiiD M 8 18 8 51 9 41 11 33 1 24 1 53 3 31 4 33 7 18 9 53 Zevenh Moerkapelle S 21 12 55 8 46 Zoelerra Zegwaard 8 21 11 36 12 55 3 28 8 46 9 56 Voorburg 8 21 12 55 8 46 s Ghavjïnu vge 8 21 9 44 11 36 12 56 1 66 3 28 7 21 8 46 9 58 Oudewater 6 54 10 11 34 3 28 6 36 Woerden 6 54 10 11 34 3 28 6 36 8 46 Harmeien 6 54 11 34 12 56 2 33 3 28 6 36 8 46 Utbkcht 0 64 8 33 10 11 34 12 66 2 33 3 28 6 3i 8 46 28 34 Ï7 Amsterdam over Ilnrme en 11 31 12 56 2 33 3 8 46 Utreoht 6 54 8 33 10 11 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 3 13 6 21 Nieuwerkerk 6 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 15 8 Capelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 09 BoTTEunAM 6 16 8 10 9 35 10 50 12 16 2 55 6 8 15 Zevenh Moerkapelle 6 30 12 35 6 10 Zoelerm Zegwaard 6 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg 06 12 11 5 46 sGkavenhaoe 6 7 40 8 10 66 12 6 2 3 57 5 40 8 5 Oudewater 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 52 8 22 10 67 11 06 12 56 4 5 9 25 llarmclen 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Utrecht 8 9 8 10 50 12 35 1 10 2 35 3 35 6 43 9 Amsterdam over Harmeien 7 15 10 16 2 20 8 30 Utrecht 6 45 8 26 9 40 11 20 Goudn Piok vnn A liriiikmna 1870 G 1 De uitgave dez WOENSDi geschiedt d3 DINSDAG DAG Depj franco per De II BUI Bnltenli Heden is niet i Duitsche troepen 4 division naar Pl lende punten zich j Hel 7 legerkorp de oitvalleo zoo Misschien wordt berekend werd w de ïraosche troep de capitulatie vet de Duilschers in Gambelta aan ile verzet aan le spor den zonder gezom Zuidelijk bloed is d noodigs kniai verraden suhlalen Verlost van onwa dea slr d voortred en van nwe hnarid rijk uive moeder J eer is van Pranlsir de laaghartigheid vloekte capiuilatii den Brengt om lot dei land ben De woordenrijl wuttzgu van kn landgenooleii Irg harstochtelijken Meer kalmie zon der wordende be moet gematigd zi Ook de Gazett dat rumoer van zegt te veel of aan waarheid aai den rouw aanneii ren en dien rouy pen en onheilen gekomen Volgens de £ i merie waarin de i a slechts 600 6 dooden verlorr Uit Tours wor toestand van bet sclien overlaat en Srctagne en de i te vechten ye keizerin i zgn Canrobert daar venvacht zd log a s Jotgeuoole nen betreuren In Pruisen hee Spanje schynt tegenspoed te kul zal de candidal nuf Corles worden voif gedelibereerd zal heden gaven Blleii ÖelijV en v l