Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1870

Cs mmm 1870 Vrijdag 4 November GOUDSCHE COURAIfT iftiiws en Adverlcsiielilad voor Gonila m ömslreken De inzending van advertentf m kan geschieden tot éèn uur des namiddags op den dag der uitgave 0 IWmiaü i ltliurlatische rom fer c eideiie lijders loeniug door koude 11 dat d ABSHAUBl K WAirKNuiellwij ijo da Com beginnen r de aand ieht ran iedernor xTal j tt ivaar ar fiere middelen SUAUBIlN s gebezigd uilt men are genezende erlieugen Uoor het aan op midiBl binnen Icorire lasli e p n verlost iddel te iaat dat U zoo tn wan in elke stad Dèpól lan eu worden kocht Rat U niet fans genotjg zijn om die wind leiiilann en hnnne rheid t stoppen t middel is te geef 30 i ld in licht bla Qw pa nzing stikt termeld ru e eider I Hoofd PópSt1 VELT z te Delft i gbaar Heeft gesteld bij nu la tien oven agestnat iïoHerdam ort ipelU u dIJasel A naar 1 4 4 3 9 B3 11 3 1 24 1 53 i i 55 B 46 fi U 5S 8 28 8 46 11 86 2 55 1 66 3 28 11 3 8 6 36 i i 2t 6 36 8 46 2 33 3 28 6 36 8 46 I 34 L2 Ó6 2 33 3 28 11 31 i2 56 2 33 3 28 54 33 10 van 1 1 34 IDA 1 37 1 13 6 21 12 811 3 7 6 15 8 27 3 02 6 09 1 50 12 15 2 8 2 35 6 10 M2 6 4 10 1 8 19 K t 10 55 12 5 ï y si 7 U 0 12 56 4 5 a 25 ü 3 4 J 20 12 3 1 10 2 36 3 35 10 15 2 20 8 30 1 1 1 i 1 M 11 20 nikiunii De uitgavo dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEllDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bulleiilandscli Uverziclit Heden is niet veel nieuws te berichten De Duitsche troepen te Metz maken zich gereed om in 4 diitsiën naar Pnrijs op te rnkkeii en op verschillende punten zich bij het beiegeringskorps te voegen Het T legerkorps en de divisie Kumioer die by de uitvallen zoo geleilen heeft zou te Metz blijven Misschien wordt die aftocht welke op 8 a 10 d igsn berekend werd wel vertraagd door de houding van de Fraosche troepen die zoonls men zegt zich legen de cnpitulatie verzetten Buten zal t hun niet met de Duilschers in de vesting Ue proclamatie van Gambetta aan de overwonnen militairen om ze tot ver et aan Ie sporrii geeft weer veel groole woorden zoiidpr gezonden tu Uambetta met zyu warm Zuidelijk bloed is een mistekend redenaar nianr mist de noudige kalmte voor een stnaisman jjj zijl verrade i soldaten zegt hij maar niet onteerd Verlost van onwaardige opperhoofden kunt gij thans den strijd voortzetten in het belang des vaderlands en van uwe haardsteden Wreek de eer van Frankrgk uwe moeder wreek uw eigpii eer die ook de eer is van Frankrgk Laten wij prolesteeren tegen de laaghartigheid die heeft plaats gehad de gevloekte capitulatie moet van de hand gewezen worden Brengt ons de zege weder soldaten Het lot des lands berust in uu e handen Ue woordeiirijkhfid van Ganibetta die geen bewustzijn van kracht verraadt wekt zelfs bij zijn landgeiiooten tegen in op De Union wraakt den hartslochtelijken loon van de ik pcches van j imbetta Meer kalmte zou passender gn tegenover al zwaarder wordende beproevingen Wie zich sterk gevoelt moet gematigd zijn Ook de Gazette de France vraagt zich af wat al dat rumoer van Gumbeita te heteekeiien heeft 11 ij zegt te veel of Ie einig en toch er is liidioefte aan waarheid aan zuiiere waarheid Frankrijk moest den rouw aannemen over al hetgeen hel i iei gebeuren en dien rouw niet afleggen vóórdat liet de rampen en onheilen van den Inatslen tyd te boven is gekomen Volgens do Siècle waren in het gevecht van Kormerie waarin de l ruisen zelf erkennen geslagen te zyii slechts 600 man Duilschers in het vuur die 6 dooden verloren waaronder 1 oflicier Uit Tours wordt nog gemeld dat dege ondheidstoesland van bet Frniische Loire leger veel te wenschen overlaat en dat de franc lircurs uit den El ias Bretagne en de Vogeezen weigeren om onder j iribaldi Ie vechlen Dit laatste echter van clericale ijde De keizerin moet te Wilhelmshohe aangekomen zijn Canrobert en Mac Mahon worden spoedig daar verwacht zoodat de aanleggers vnn den oorlog als lotgenoolen in den vreemde bun daad kunnen betreuren In l ruisen heerscht veel verkiezingsdruklc Spanje schijnt un ijn koning zonder vrrdcien tegenspoed ic kunnen binnenloodsen Iluiiilcrd ig zal le candidaluur van den hertog van Aoste din Cortes worden voorgesteld wa irover 8 dagen l iier gedelibereerd ir worden De geraadpleegde luügendheden gaven nlleu icn gunstig advies Gelijk men weel beeft de heer Simonvi onl iiigs in het Hoiig iarsche lagerhuis namens de uiterste linkerzijde een voorstel gedaan tot een verkhring van sympathie jegens Fr inkrijk en tot uitnoodiging aan de regeering om eiken stap tot vrede met alle haar ten dienste staande middelen te ondersteunen Blijkens een heden ontvangen telegram uit Pesll heeft de vergadering besloten dit voorstel buiten beraad te houden PBANKRUK Fransche troepen hebben inderdaad een kleine overwinning behaahl van Duitsche zijde wordt erkenil dat de Pruisen in het gevecht te Forraerie zyii teruggeslagen Te ïours heeft men zich volgens de Indtpendame bovendien verheugd op de iijding cener vrij belangigke egepriial van iaribaldi op generaal von Werder tusschen Besan on en Montbóliard elke overninning echter door niets bevestigd wordt en dus hoogst prohleraaliek is m een lelegr ifisch bericht uit Tours van den 31 lil men niets van de e overwinning maar wel van een terugtocht van de Fransche troepen terwijl Dijon door de Duilschers na een hevig gevecht whs be et De onderhandelingen over de capitulatie van Met zijn begonnen den 26n Onlober en duurden dezen dag van a morgens S tot s middags 2 uren De maarschalk Buzaine verlangde dat de Fransche officieren evenals die bij Sedan op liuii cerewoord zouden wor len vrügel ilen Koning Wilhelm had echter bepaald dat dit voortaan niet meer mocht plaats hebben daar sommigen opge et door de Fransche bevolking hun woord niet gehouden hadden Den volgenden avond om li uren werden de onderhanhandelingen hervat en s avonds 11 uren werden de vuorwa irden der c ipiiulatie geleekend De voor aarden door Bazaine den vurigeu dag gesteld werden nu goedgekeurd omdat er van Versailles bericht was ingekomen dat koning Wilhelm in aanmerking nemende de dapperheid van de be elling van Met toestond dat de officieren hun degen behielden op hun eerewoord naar Duitschlaud konden vertrekken of in Frankrgk blijven de bezetling zou tevens aftrekken met militaire eer Den 29n twee dagen dus na de capitulatie zou Fransche garde sterk 10 000 man voorafgegaan door muziek den aftocht openen voor prins Frederik Karel defileeren en daarna de wapenen neerleggen debezeting zou daarop naar Ars sur Monelle trekken daar eten en vervolgens als krijgsgevangen naar Duitschland worden vervoerd Men berekende dat bet trausporleeren der troepen 8 a 10 dagen zou duren Aan de herstelling van den spoorweg naar Metz wcril druk gewerkt zoodat de eerste locomotief binnen drie dagen Metz edcr bereiken kon liet aantal zieken en gewonden van de be ettiiig bedraagt volgens Duitsche correspondenten 36 0 10 Het aantal zieken alleen is reeds genoeg beu ijs dat Buzaine wat ook zijn politieke bedoelingen mogen gcweast zgn peen keuze meer overbleef hij moest capilulreren en het oordeel dat in Frankrijk van de c yde over hem geveld wordt is neinig gerechtvaardigd Goiier ial lioyer protesteert in de fndependance legen de beschuldiging door üambeltn legen Bazaine gericht U g hebhen ract deu honger gecapituleerd egt hg onder anderen De vraag is echter niet of thans de voorra ul in Metz verteerd was maar duzo ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN of de capitulatie door een eerlijke en bekwame leiding had kunnen worden voorkomen Ken correspondent van de Daily News schrijft Nadat het kleine Duitsche koips dat Mulhouse eeuigen tgd bezet hield was afgetrokken werd een twintig soldaten die de achterhoede uitmaakten door het volk gevolgd en uitgejouwd Plotseling maakten zij rechtsomkeert en vuurden in het dikst van de menigte £ r viel een zestal dooden eu gek etsten en het volk trok af Den volgenden dag keerde hel korps terug voorzien van arltlllerie en dreigde de stad te zullen beschieten als er geen 50 000 frs boete werd betaald voor het gebeurde van den vorigeu dag Het scheen dat de kas der burgers niet best voorzien was ten gevolge van den maatregel die genomen was om al het geld naar Bazel over te brengen Het uur dat was toegestaan om de som bgeen te brengen verliep zonder dat het geld er was Een deputatie uit den gemeenteraad met den maire den bejaarden heer Jean Dolfus aan bel hoofii begaf zich naar den koramandeerendcn officier om een uitstel of een vermindering der schatting Ie verzoeken Zij zagen dat het geschut gepointeerd was op de Citt ouvrirre wijl de Duilschers de werkende klasse voor de schuldigen hielden De onde heer Dolfus haalde het ridderkruis van den Rooden Adelaar te voorschijn hem in 1887 door den koning van Pruisen verleend als erkeuuing voor de diensten door hem aan de maatschappelijke hervorming bewezen voornatnolijk door de verbelerde inrichting der woningen voor den arbeidenden sland Hij zeide den officier dat zoo hg plan liad de Cité ouvrière Ie vernielen hy eerst het kruis moest terugnemen dat voor die inrichting was verleeud Dolfus schroomde niet den officier een barbaar en woesteling te noemen Men dreigde hem Ie arreateeren Neen antwoordde de grijsaard schiet mij hier dood liever sterf ik dan getuige Ie zijn van die barbaarsche vernieling Ten slotte werd de Cue ouvrière gespaard en bet uitslel van betaling toegestaan De zitting van den gemeenteraad te Berlijnwa 11 Donderdag zeer onstuimig Nauw had mengestemd over het adres van de democratische arbeiders vereeniging waarbij een votum van wantrouwen werd uitgebracht in den gemeenteraad om hettoestaan van een geldelijke bijdrage voor hc armeStraatsburg een adres dat natuurlijk voornotificatiewerd aangenomen of het bericht kwam van de capitulatie van Metz waardoor de werkzaambedenwerden afgebroken De voorzilte Kochhan stondop en zeide Wij kunnen ons verheugen dat dezanieuwe zegepraal verkregen is zonder verder bloedvergieten I it danken wij de humaniteit en de volhfirding vaii onze Duit cbe bevelhebbers Hun terr ere verzoek ik u op Ie slaan £ n allen stondenopen riepen Leve leve leve onze trouwe Duitschearmee Wij hebben er niets tegen zegt Het Vaderland maar indien dit alles in het nolulen boek van den Berlijnschen gemuenteraad wordt opgeleekend zal het nageslacht over de huminiieit in verband met de moorddadige veldslagen om Metz waarschijnlijk vreemd opzien Berichten uit Tours helderen het gisteren medegedeelde telegram op betretfende eeiie nederlaag doo de Pruisen Ic Formerie geleden Het blijkt datzij l ïOO a 2000 man sicrk en gedekt dojr artillerie den 28 Oei ecnc poging hebbon gewnogd om den tik ir