Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1870

ïr m m 1 V spoorwtg by Forraerie f to enijdcn Zij werden echter des morfrens ten 10 ure duor Fransche troepen geateund door mobile gardes uil liet Noorden aangevallen Hel gevecht hield lot in den namiddag aan De nilslag waa dat de Vruiarn terug werden geivorpen Zy namen de vlucht in de richting van Denuvali en Songeons waarheen zij door de Fransohe ruiterij onder bevel van kolonel d Eapeuilles werden nagezet Bouvreste werd duor de Pruisen met behulp van petroleum in brand g 9loken De linie van Amiens op Koiuan is thmia vrij £ en ander bericht meldt dat de Pruispn uit Courville op Chartres teruggealazen zijn 1200 miin ruiterij die te Chateaunetif ost hadden gevat zagen zich mede verplicht op Thineraia te reiireeren Ds mobile wrdes en rijwilligers hebben liy al deze kleinere gevechten veel moed aim den dug gelegd ENGELAND De Timei ia van mrening dat de kapilulatie van Metz toch eindelyk de uogen moet openen van alle Erauschen die nog eenigszina redelijk rijn Indien ooit ren aiensobenslcijd den nnnui van reuzenoorlog verdiend heeft dan ia hel die van het jaar 1870 ïe Sedan legden Sö OüO van de besie soldaten uil Europa huune wapenen neder Tc Metz is hau voorbeeld gevolgil dooreen leger van 150 001 man waaronder de geheele kei irlijke garde die hoewel gevangen toch er op ruenien kan nooit overwonnen te zijn Hoe de liiiiuii van de l ruisiache troepen ook gedund mogen ijn toch waren de Duitsche legers voor Parija aai de Loire aan de Somme en de Beueden Seine iiug krachiig enorg alles wal hun in den weg stond te verplet tere Maar wat zkl er nu gebeuren als het geherie leger dat voor Metz gekampeerd heeft hen kuml veraier mu P En toch kan men haaal niet hopen dal ihiiiis de tot in de verste verte overdreven verbeeliliiig van bet Fransche volk heeft opgehouden te bestaan Frankrijk zoo zegt men ooa wmacht rede maar het blgft trotjch en wil niet loejirven dat hel overwonnen is Het is overtuigd onoverwinnelijk te zjjn en noch Sedan noch Metz kan die overtuiging wegnemen Indien dit als waarheid moet worden aangenomen dau is ie Fransche n tie er op uit zich zelve te vernielen Alles wat wij zien toont duidelijk aan dat Fraiurijk teiioiidi rgaat door eeiie begoocheling door een opzettelijk zelfmuonlend bedrog W j hebber er allen belang bij voor Frankrijk de gunstigste vredeavoorwaarden bedot gen tezien W i zouden allen zeer gaarne zien dat de Fransche astie weder op hare foeteii terecht kwam zooals z j reede zoo dikwijls onder andere rnmp ipoe lige omataodiglieden heeft gedaan Maar Frankrijk moei begrijpen dat het niet oorlog en vreile tegelijkrrli l kan hebben benige weinige benden vrijsi hniiera ziUen uiet voorwaarden kunnen afdwiugrn naarvoor MacMabon en Bazaine te vergeefs met hunne legers gestreden heblten Kolonel Loyd Lindsay de vertegenwoordiger T n de Society for Aid to the Sick and ÏKounded met andere woorden het ICngelache Soode Kruis heeft een verslag uitgebracht van zijn bevindiiigen Zestien dagen heelt hij in i Duitsche hoofdkwartier vóór Parijs doorgetiri chl hij had de eer met graaf von Bismarck en den kroonprins te dineeren i eu daar hij in zijne qualileil ook toeganghad tot dg belegerde hoofdstad zoo was hij in degelegenheid persoonlijks ontmoeiingen te hebbenmet de generaals Trouliu en Le Flo un met JulesFavre H j heeft niet minder d iii Jt 20 000 uitgereikt aan elk der beide legers Omtrent militaireaangelegenheden kan en mag hij natuurlijk nietsvertellen Toch zijn zijne opmerkingen niet vanbelang ontbloot De bepalingen van de conventievan Geiiève eiacheu zijns iii ieiis dringend herziening Het roode kruis toch nordt jammerlijk misbruikt Burgers doen t van hun vtoning wapperenten einde vrij le blijven van inknarlii ring en schurken veraieren er zich mee om alniHclooa te kunnenindringen en rooven Daarom wil de heer Lindsay Jat elk drager van het inaignium tevens een cerliflcaat bezitte hetwelk op aauvr ige veriouiid moet vorden De kolonel beschouwt t optreden derfranctireurs ais een vloek voor Frankrij Zij bebooren zegt hij tot de allerlaagste at inJen kennen geen tucht en hnewe ze niets tot de verdediging bijdragen terbitirren ze de Duitschirs eugeven aanleiding tot knaadwilligheid van dezen jegens de Fransche bevolking Verder verzekertde heer Lindsay duen de DuiiBuhe soldalen hunbest om de burgers zou nangciiiiani niujielijk te behandelen en zon er een hi iist ciigeUiulIijk gueile verstandhouding heerschen inilien niet de verraderlijke fraiics iireurs half roovers half boeren tiisachenbciden kwiiroeii en zoodoemle imn de Franschezaak ontindig veel kwnnd bcrukkendoii Kolonel Lindsay moet tot zijn leedwezen medei eeleii dat III liet Duiisi he legerkamp gc e i versniiperiiigeuvoor zieken geen tenten geen dekens en geen on derkleedereii voorhanden zijn Aan den anderen kant la t hem een genoegen z jnen laiidliedi u te kunnen verztkcriii dal iloor middel van hun giften aan duizenden Friiiischc en Duitsche gekwetsten onschatbare hulp IS kuuiieu beivezeu worden DUITSCHLAND In Pruisen is de virkieziiigsdrukte die door den oorlog waa afgebroken weiler begonnen To Berlijn hibben de leden der F orl3ühiitt sparlij in het tweede kiesdistrict een vergadering gcliuiulen oen te spreken over de verkiezingen voor den landdag De voorzitter de heer Hermes wees op het gewicht dier verkiezingen met het oog op de onderwijs wet en die van de Kreisorduuiig de slryd met den binnenlaiMiscdtii v j i ü uiocdl Moii Ou ge lig j V frdeii welliclit gelukte het dan niet alleen den niiiiister von Mühler maar ook den minister von Kiilenburg te overwinnen De discussion waren hoofdzakelijk gewijd aan de quaestie der herkiezing van d Jacuby Verschillende leden brachten daartegen bedenkingeu in vooreerst omdat Jdcoby zicb verklaard had tegen de annexatie van deu Klzaa en Lotharingen een annexatie die noodig was om herhaling van den aanval van FVankrgk te voorkomen en ten tweede omdat Jacoby behoorde tol de volkspartij democratische die van het beginsel uilging dat men verder moest gaan dan de Fortachrittspartij Men kon merkte een der sprekers op vrede hebben met zulk een verklaring maar meu kun moeielijk een lid van die partij ciindidaiit siellen Hel vourctel om Jacoby te heikiezen veikreeg niet eens het vereischte getal stemmen 20 om in nadere overweging te worden genomen eu er werd besloten in plaats van Jacoliy een lid van do Fortachriiispartij als candidaat te lellen De Social Demokral verklaart dal haar partjj aan de verkiezingen voor den landdag geen deel zul nemen De bekende Ilannoversche nationaal liberale Miijnel is le üsnabrück candidaat f steld Uu Siiarbrugge wordt bericht De voorwaaideu van de overgave van Metz zijn de volgende 1 Alle versterkte punten benevens de wapenen zullen aan de Pruisen worden overgegeven 2 Alle olficieren die het vragen zullen worden op bun eereuoord vrijgelaten Ue overigen worden krijgsgevangen gehouden Het ei r ia zeer slecht Sedert veertien dagen ia hei geen oogenblik droog geweest De Moezel ia builen hare oevers getreden Den vorigen nacht hebben wij een vreeselyk alornnveiir doorstaan Alle telegraafdraden werden losgerukt l c schiphrug le Curly ia weggeslagen De Pruisische troepen zijn heden de vesting binnen getrokken eu bezeilen de posten die door de Franscheu werden vrlalen Gedurende de eerste drie dagen wordt iedereen de toegang tot de vesting strikt verboden GOUD t 3 NovEMBEtt Onder verwij ing naar ii litcrstaande advertentie van het Bestuur der touneelvereen igiiig Kunstmin alhier vestigen wy de aandacht op de voorstelling door die vereeiiiging aanstaanden zondag in hel fraaie lokaal Tivoli ten voordecie der huiszittende armen zonder onderscheid van geloof ie geven en meenen de hoop le mugen uitdrukken dat ón de vereeniging ón de bedoelde armen daarvan de beste resultalen mogen genieten Betreffende de trekking van de loterij van Paarden Itijtuigen enz gisleren 2 Nov te Woerden gehouden vernemen ij dut de lioogsie prijs gevallen is op n 339 toekomende onzen stadgenoot den heer J Dijxhoorn beslaiinde m eene clarence bcapaniien met twee paarden vos en donker bruine mer ic Overigens bepalen wij ons bij de mededeeling lal de 19 volgende prijzen gevallen zijn op de bijgevoegde nummers 2 Een break liespaniieii met ccn paard schimmel merrie op n 681 3 Een panier ticspiiiinen mei een poney op n 4035 Een vosinerrie op n 13598 Een uioorkup merrie op ii 9G00 Een zwarie merrie op ii 9723 tien bruine merrie op ii 1093I Een zvvnrie merrie op ii 114111 9 Een scluminelblesmerrifi op ii 74 10 0 Ken briiiiir merrie op u 14519 il Een arte blesinerrie op ii 4015 Een bruine ruin op ii 8351 Een zwarte merrie op n 109 19 11 Een bruine merrie op n 1139 15 Een Utreohlach leotwageulje op n 10403 Ui Een tilbury op n 502 i Een witte vette koe op n 13434 Een ligt bonte vette koe op n 2054 Een zwarte vette koe op n 23 il Een boercnwagei op n 9Ï79 Bij beschikking van den Miuialer van financiën ie bepaald dat de navolgende ambtenaren bij de ad ininlstratie der posterijen hunne runcticn zullen uitoefenen als volgt 10 weten de commies 3de kl J A J van der Schaad ten postkantore le Gouda j de commies 3de kl J Hoefhamcr ten postkantore le Dordrecht Men meldt uit sllngc Ilel reeds sedert ernige la i loo i e ger ch iv sti M ie l de Roest van Limburg v in Lilaar do Waal en van Mulkeu hun ontslag aan Z M den koning hebben ingediend als ministers van buitenl zuken justitie koloniën eu oorlog Naat men vvijdeis verneemt heeft Z M de minialers van Bosse en Fock belast i iel do aanvulling van het kabiuet Van wege het ministerie van financiën is het volgc ida bekend gemankt Dabelanghebbenileu worden vetwiltigd dat in het vervolg van 14 tot 14 dagen eene verzending van geslolene brieveumalen tussclien Nederland en Ned lndië over Duitschland en Italië en verder met de Ilaliaansche pakkelbuotrn van Brindisi naar Alexandrië en vice versa en met de Brilsche pakketboolen van de Indo Chineeache lijn zal plaats hebben terwijl daarentegen de verzending van gealotene brieveumalen over Marseille en verder met de Brit jht pakketboolen tydelijk wordt geslaakt Voorde brii en de gedrukte atiikken CU monstera van en voor ludic die per geslolene brievenma il over Brindisi worden gezonden is hetzelfde port terschiildigd als bij verzendiug over Marseille is bepu ild De verzending der brievenmaleu over Brindisi naar ludië geschiedt van dea trein die te 2 20 s namiddags uit Amsterdam vertrekt De hoofdexpedilie vindt des Vrydags plaatt te beginnen met Vry lag den 4 November awust terwijl des Ziierdags nug eeue supplemeuLiire brieveuroaal enkel uit brieven beslaande zal volgen Voorts wordt herinnerd dat de brievtnioaal via Triest mede van 14 tot 14 dagen des Woeuadags van deu trein van 2 20 s namiddags uit Amsterdam wordt verzonden Üinadag werd de zitting der proviocüile staten van ZuidHulland in naam des Koniugs door den Commissaris des Koniugs deu heer mr J Loudini geopend De voorzitter deelde mede dat sedert de vorige zitting zijn overleden do hoeren J F Hoffman en J C Singels en dat in hunne plaats tot ledra benoemd zyn de hoeren H de Bie voor Uotterdam en A P H A de Kleyn voor Sliedreoht Na het onderzoek der geloofsbrieven werd besloten dea heer do Bie toe le laten die dan ook na eedsaflegging zitting nam maar de beslissing over de toelaling van den heer de Kleyn uit te stellen tot de volgende zitting daar de cuumasie tot onderzoek zyner geloofsbrieven tot niei toeintiug had geadviseerd vermits gebleken w ia dat by de hersteminiug verschillende slembussen niet wnrcn verzegeld Door den voorzitter wordt mede leeling gedaan van al de in de vorige zomervergadering ingekomen koninklgke besluiten enz die voor kennisgeving werden aangenomen Vervolgens werd tot de samenstelling der afdeelingen overgega Mi Daarna werd aan de vergadering mededeeling godaan van onderscheidene stukken die voor kennisgeving aangenomen in handen van commissiëu gesteld of aan de orde gesteld werden Aan de orde zijn gesteld missives van gedep staten ten geleide van 1 ontwerp bcaluit tot aanvulling der begrooling van enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven dienst 1870 ten einde le kunnen voorzien in de betaling van den eersten termyn van aanbesteding der havenwerken van Middel harnis 2 praeadviea van gedep staten omtrent het adrea van de weduwe van H J van Amerom in leven eerste klerk Ier prov griffie van Zuidbolland om eene tegemoetkoming voor eens en 3 kou besluit van 6 Sept 1870 houdende verdaging der goedkeuring van het reglement op de wegen en voetpaden in Zuid Holland De heer 1 L F Blussé heeft vervolgens verlof verzucht lol hel doen van ceiiige vragen aan gedeputeerde staten Dal verlof verleend zijnde is door den spr in eene breede ontwikkeling getreden ran eene handelwijze van gedep staten waaromtrent h j gaarne eene brslissiug van de vergadering wensohte uit ti lukken Die hnndolwyza komt korlolyk hierop neder dal in eene keur van don polder de Kleine Geeren Blanknartspoldor op verlangen van gedep staten eciie bepaling ia opgenomen volgens welke het poldcrbe tuur geene terguiiuiiig tol ceiiig werk mag weigeren of verleenen zonder goedkeuring van gedep staten in strijl regiem de bevo Nailii Iloim het coll hunne daarbyl 91 vniil heer Bil delwijzi nog stq staat schen eigeumj lit ie wet b zich gq en ofs gen voerig I met bel wet eul noegznij sproke te gen weg wj polderr bedoeld De raadslai motie mule u itgespl bepaliu uemen üiihl beslissiil gene df atrekkei gende met 501 I e Keedsl die veriJ den ter 1 belan ryj dier vera Wij Ollllj Door brecht el belangbll als veriq U pi 09 eenigiiig een er stukken van de mingen banken Bij dj gegevfij vestigiul voorbera 53 pi gegevpiiT Wel lel Met Jong V mede had bg ten doel reeds ce de aocii tot tastll dit gi mitó t spoedig I Dat coi amengd over del aan hetl gegeveuJ die nietl maar ce tot het Het bespreke en waara twee maf baar in COBOitÓ t ringen oomiió diek verJ in de ai on de pi wenscht f digheid v