Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1870

staten Die bepaling oordeelde de spreker te zijn in stryd met de wet en met het algemeen polderreglement en hIs in hooge mate te overschrijden de bevoegdheid aan gedep stalen bij beiden verleend Nadat zoowel de voorzitter als de heeren van der Heim en van den Berch van Ileei stede leden van het collegia van gedep staten mede breedvoerig hunne handelwijze in deze hadden verdedigd en daarbij hoofdzakelijk hadden doen uilkomen dal art 91 van het algemeen polderreglement waarop dé heer Blussé bepaaldelijk het oog hiul gehad die handelwijze niet in den weg stond en dat bij gemis nog steeds van eene algemeene wet op den waterstaal de behoefte zich had doen gevoelen om tniechen beiden te komen waar een polderbesluur eigenmachtig door eenig werk te belemmeren de uitvoering kon helcUen van een werk dal bij de wet bevolen was hebben ontlcrscheidene leden zich geschaard aan de zijde van den interpellanl en ofschoon hulde doende aan de goede bedoelingen van gedep staten evenwel meer of raiiider uitvoerig de gedragslijn van gedep staten afgekeurd met beroep op de letter en geest van de provinciale wel en van het algemeen polderreglemciil En genoegzaam algemeen werd daarbij de weiiseh uitgesproken da om aan het bf wanr van gedep sialeii te gcmoet te komen de meest geschikte en wettige weg ware eene wyziging voor te stellen in het alg polderreglement waarin ern vierde geval als boven bedoeld zou worden omschreven De heer Blussé vond alsnu na den loop der beraadslaging aanleiding tot het voorstellen van rene motie ven orde waarbij hij in ee ie vierledige formule als het gevoelen dar vergadering wilde zien uitgesproken dat gedep stalen ten oureohle eene bepaling in de meerbedoelde keur hadden doen opnemen Uithoofde vao het gewichtige en moeielijke eener beslissing over een dergelijk vraagpunt deed vervolgens de heer van der Heim eene andere motie strekkende om die beslissing te verdagen tol de volgende vergadering De laatste motie is aangenomen met 50 legen 5 stemmen De vergadering is gescheiden tot heden Heeds maakten wij melding van de vergadering die verleden zondag te Utrecht zou worden gehouden ter bespreking van de sociale quiestie Om de belangrgkheid der zaak meenden wij aan hel verslag dier vergadBring eene tlinke ruimie te moeten afstaan Wij ontieeneu het aan het Utr prov en ated Dagblad Door de heeren de Jong van Beek en Ponk H ibrechl en Teslas is a in een lUUi d personen zoo beliingsiellendeii in den loeslaiid van den werkman als vertegenwoordigers van den werkenden stand nl presidenten en socrclarissen van werkniansvereenigingen de uilnoodiging gericht lot het houden eener veigadering ter bespreking van een paar vraagstukken zeer aan de orde vau den dag nam dat van de deelneming der werklieden in de ondernemingen der patroons en dat der postk intourspaarbanken Bij den besehrijvingsbrief werd tevens te kennen gegeven dat csn voorstil Ier sprake zou komen tot vestiging van een prrmRnenl comilé belast met hel voorbereiden en bei ggeii van vergaderingen als deze 53 personen hadden aan die uiliioodigiiig gevolg gegeven en waren Zondag in liet geb van K en Wet te Utrecht bijeen Met een korten welkomstgroet opende de heer de Jong V Beek en Donk de verg en deelde daarbij mr Ie wat eigenlijk hel comité dal de vergadering had bijeengeroepen was en wat zich dat comité ten doel stelde In t voorjaar werd te Amsterdam reeds eer vergadering gehouden ter bespreking van de sociale queeslie en hoewel die vergadering niet tot tastbare resultaten heeft geleid kwam zij toch tot dit gewichtig besluit dat het toen fungeereiid commité was nitgenoodigd een nadere vergadering zoo spoedig mogelijk althans in t najaar te beleggen Dat comité was echter uil heterogene beslanddeclen samengesteld en kon het niet eens worden noch over de wijze noch zelfs over het tijdstip waarop aan het besluit der vergadering zou worden gevolg gegeven Daarom hadden de drie genoemde heeren die niet een fragment vormen van het vorig comité maar een nieuwe kleinere uitgave daarvan besloten tot h t doen houden van de gcwenschte vergadering Het doel is tweecrleir vooreerst twee vragen te besprek die zeer aan de orde van den dag zijn en waartoe het comité gelukkig genoeg geweest is twee mannen te vinden die op zich genomen hebben haar in te leiden en len iwefde een permanent comité Ie benoemen om van tijd tot tijd vergaderingen van denzelfden aard te doen houden Het comilé acht het wensriielijk meer of minder periodiek vergaderingen te houden van belangslcllchileii in de sociale quiBüiie om die qniestie ie bespreken on de publieke opinie voor ie liidileii doch hel wenscht die vooral ook te liesprekeii in legen oordigheid van en met den werkman Kr was op gewezen dat dit gevaarlijk kon zijn omdat het bij den werkman verwaohlingcn zou doen ontstaan dic niet verwezenlijkt konden worden liet comité gelooft niet dat die verwachtingen zoo hoog zullen zyn en buitendien hetzy men er over spreekt of met verwachiingen ie bedriegelijker naarmate ze onbestemd zijn bestaan loch Het comité Wil door hare bespreking met den werkman aan zijn begrippen over haar slechts een goede leiding geven Spr haalde Frankrijk en Engeland aan als bewijzen dat gebrek aan belangstelling bij de burgerij yi den werkman tot noodlollige gevolgen leidt en wees er op dat ook hier te lande dal gebrek aan h i g9tell r h s t Ook Mj on elt de werkn r i zich geïsoleerd Het comilé wenscht dat gevoel van verlatenheid t welk wrevel en vijandige gezindheid kweekt Ie doen ophouden door hem te bewgzeu dat er menschen z jn die warm deel nemen in zijn lot en van harte willen meewerken om het te verbeleren t Zal van de medewerking van den werkman afhangen of dat doel zal bereikt worden of niet Slaagt de poging het zal een stap nader tot den vrede zijn In ieder geval hoopt Spr dat zoohl met dadelijk of reeds by de eerst volgende geslachten er toch over niet al ie langen lijd zal kunnen ge egd worden dal hoe goed ook in eenig land de toeslaiid van ücn werkman zijn moge die nergens zoo goed IS als in het vrije onafhankelijke en vo lksgecinde Nederland De heer Capelle Arnhem ging dairop over tot hel inleiden van het eerst aau de orde gestelde vraagpunt de deelneming der nerklieden in de oiide i nemiiigen hunner patroons In zijne inleiding betoogde de e na op het verderlelyke gewezen te hebben van de communistische uf de sooialisli che richting die de arbeidersbeweging dreigt Ie nemen dal de sociale ijuffislie dat is zooals zij hier wordt opgevat de arbeiders quiBstie eigeidyk ontslaat uit den strijd tusschen kapitaal en arbeid De e beiden bestrijden elkaar omdat zij elkaar niet begrijpen Om de sociale quEsiie op te lossen moet men de veclilenden scheiden Zij zullen iiiti dan mokkende uileengaan maar elkander later leeren begrijpen De coópeniiie van kapi aal worilt reeds lang toegepast coöperatie van arbeid kan ook goed werken Hiermee kwam Spr op zijn eigenlijk ondcr crp De participatie van de werklieden in de winsten van de patroons berust op een eenvoudig beginsel de maalsohap In deze maatschap brengt de een zijn geld de ander zijn vliji De kapiialislen vereeiiigeii zich waarom zou daartegen voor de arbeiders bezwaar beslaan In beginsel is daartegen geen bezwaar maar de voorsianders hebben hel beginsel door overdrijving bij ile iuepas iiig mi een onguiislig daglichl gesteld Men heefi er een surrogaat voor laeenen l i vinden in arbeidsloon en zich daarbij verdiept in gemoedelijke venvenschingen van looiidieiisl alsof met alle diensten voor loon bewezen werden Waar zij zoo werd toegepast moest de zaak mislukken Elke onderneming loch beloopt zekere risico en daarop is liij die loepus ing niet gelet Men heelt gemeend dat hel slelsel overal en op alle ondernemingen toepasselijk was en daardoor moest het tol teleurslelling leiden Spr haalde daarop verschillende sprekende voorbeelden aan van ondernemingen in Frankrijk en Eiigelan I waar hel stelsel gunstig gewerkt lieelt en ging de voorwuarden na waaraan de e ondernemingen voldoen en die tot het succes noodigzijn Daaruit bigkl dal pariicipalie alleen gunslig kan werken bij die ondernemingen waar het arbeidsloon op den voorgrond staal en het kapitaal in de iweede plaals komt en waar controle onmogelijk of zei r moeielijk is Waar kapitial hoofden arbeidsloon bijzaak is of waar voldoende controle kan uitgeoefend worden op de werklieden en het gebruikte materieel daar werkt hel slelstel ongunstig Bij de toepassing moet men dus letten op denaard der ondernemingen en verder onderscheiden tusschen de werklieden die men tot de deelneming toelaat die moeten van boven af beginnen V alleen de meest ontwikkelde de beste werkliedei zijn In handelsondernemingen zal het stelsel meestal falen daar is het ook minder noodig omdat men daar geen eigenlijke werklieden heeft Spr s conclusie was dat de participatie van de werklieden in de winst bij machte is om de harmonie tusschen kapitaal en arbei l te herstellen rails hel stelsel met beleid worde toegepast Hel aandeel in de winst moet niet treden in de plaals van het loon maar gegeven worden boven het loon l kan goed werken in de indusirie niet ir den handel Ten slotte slelde Spr een resolutie voor volgens welke de vergadering zou besluiten de aandacht ook onzer indusiricelen op dit slelsel te vestigen Wol It VffVOl d Koloniën Ó o S T I N Dl Ê De JamCoiiruiil heeft onderscheiden besluiten medegedeeld waarbij de hervorming van het I rcanger stelsel haar beslag heeft gekregen Do heer O van Kees vertrekt derwaarts om de hervorming nader te regelen de heer E D Levyssohn Norman controleur Ie klasse is hem als secretaris toegevoegd De residentie wordt verdeeld in 8 assislenlreii dentiün der 2e klasse als van Tjandjoer Soekaboemi Ijiljalengka Sumedang Tassik Malaja Alanondjaja en buekapoera Kollol met toevoeging van 6 controleurs ler Ie B der 2e klasse alsmede 8 ambtelenaren ter beschikking Het inlandsch bestuur beslaat uit B regenten 9 patliis 5 raaniri s kabopatten 5 hoofdpanghoeloes 63 dislrictshoofden 150 ondcrdislriclshoofden enz enz De hoofdplaatsen Tjaiid c f Ban g t Oaroet worden ingcocelv bij d districten Maleber Oedjong Eroeng Koelon en Soetji waartoe zij behooren Voorts wordt het recht van belastingheffing der hoofden en priesters afgeschaft de belastingen on de rijstcultuur het bedrijf en het slachten met 1 Januari door den slaat geheven enz Naar aanleiding daarvan schrijft de N R Cl Met verbazing hebben wij uit de Jmaxlie Cmranl kennis genomen van de uitvaardiging der besluiten betrekkelijk de hervorming van het Preanger stelsel Zoo IS dan daar ginds de zaak reeds tot een beslissing gebracht terwijl er hier in de stalen generaal over beraadsl iagd wordi In de zttiing der tweede kamer van 32 dezer vroeg de heer Insmger of weikelijk het koninklijk besluit tot invoering der hervorming reeds naar Indié was ge unden in dal geval zei hij stuan wij voor een Jail accompli De minisier aiiiwoordde dat de kamer iiicl stond tegenover vet fait accoinpH en toen daarop de bepaalde vraag volgde of de niii i ier een koninklijk besluit naar Indic had ge onJen lol uitvoering van den maatregel ja d in neen verklaarde de miiiislcr dat er geen konlMlijk besluit bestond VVerLelijk is do maatregel niet ingevoerd bij koninklijk besluit maar bij besluiten van den gouver neurgeneraal krachtens machtiging door den koning verleend op dit verschil echter kan de minister zich nimmer beroepen tot rechtvaardiging van het anlwoord dat hij den heer Insinger gaf In elk geval stond de vertegenwoording wel degelgk voor em fait accompli At besluiten van den gouverneurgeneraal zijn gedagteekend van 10 September en in de Javttsche Courant van 13 September openbaar gemaakt lerwyi op 22 October de tweede kamer aan den maatregel hare goedkeuring heeft verleend en de eerste kamer haar votum nog moet uilbrengeii Daarin ligt eens algehecle miskenning der eischen van onzen regeeringsvorm die diep ic betreuren in en die wg ons van den minister te minder begrnpen kunnen na zijne verklaring dat de guuveriienrgeueraal den maatregel had kunnen uitvoeren onder tusschenkomst der wetgevende macht maar dal ile e minister dat niet had gewild Heeft t gou crneur generaal legea de bevelen van het opperhesluur gehandeld P Had hij geen machtiging des kouings ontvangen ot heeft hg van die machtiging een voorbarig gebruik gemankt Of wel heeft de minister van koloiicn in de tweede kamer eene dubbelzinnige rol gespeeld die èn van diepe minachting jegens de vertegenwoordiging èn van groot gebrek aan oprechlheid en waarheidsliefde getuigen zou Wat daarvan zy wie de schuld ook drage het gebeurde verdient zeer sirenge afkeuring In eene gewichtige zaak gewiehtig in politiek en in financieel opzicht is eene beslissing genomen buiten de vertegenwoordiging o n en terwijl hare goedkeur ng wel ingeroepen mi ir nog niet verleend was De tweede kamer lieeft een ernstig debal gevoerdover den voorgestelden maatregel talrijke bezwarenwerden daartegen ingebracht maar ook met gver enwarme overtuiging werd hg verdeiligd slechts meteene meerderheid van drie stemmen vereenigde dekamer zich met de voorstellen der regeering endit alles geschiedde terwijl reeds zes weken te vorende maatregel was tol siand gekomen I Met de wetgevende macht is dn gespeeld Wal moet er opdeze wijze worden van de waarheid van onzen regeeringsvorm en van de waardigheid van vertegenwoordiging en regeering beiden Wat van de beteekenis die de wettelijke vaslsleliing der Indischebegroeiing heeft ir rjrjzizi Z i s Laatste Berichten Versailles 2 Nov Gisieren middag heeft de heer Thiers met graaf Bismarck een onderhoud gehad het elk drie uren heefl geduurd Heden morgen vroeg heeft bij den koning eene militaire conferciilie plaats gehad waarbij gr iaf Bismarck tegenwoordig was Des namiddags leii t ee nre heeft graaf von Bismarck eene tweede conferenlie met den heer Thiers gehad Berlijn 2 Nov draaf Bismarck heeft den 2asten Oct aan den Noord Duilschen gezant ic Lon