Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1870

O m f 15 den oen nnlwoord gezondpn op de li pi ctie vnn ilpn £ iigülscli ii niinislrr van biiilenl ziikeii vnn 2U Oct l c liüofdinliouil diinrviin 19 als volgt De I misi iphe regcering ia ovcrtuigJ diit in de eersie pliiats de l ransrlie natie in de geligcnheid moet worden gesteld tot de samenalrlling eener nalionule verlegenwoordigiiig Vnn de Duitsclie zijde heeft men zich dan ook bereidwillig getoond om dnurin te gemoet te komen liet onihreekt echter slechts aan de toeslemrnuig der maehthebbenden Ie Parijs Oankbaar wordt het erkend wat Engeland len lipn op ichie heeft te kennen gegeven maar het isle vree endal de regeering te l nrijs daarin niet il treden ja veeleer daarin aanleiding zal vinden lot verderen tegenstand Het spreekt van zelf dat er na hel gebeurde van Uuilsche zijde geen initiatief m die taak n no iien pCnoiuen Ij 1 riiisisclie regecring i l echter leder voorslel van liet Fruiscli gouvernerneiil hetwelk lot strekking heeft ecnc onderh indeling over den vrede te openen bereuh illig Ie gemod zien en met den oprcchien ncusch tot herslel des vrcdes onderzoeken Tours 2 Nov Particulier De I a rie verklaart zich voor een wapensliNland Het blad gelooft da er voor Frankrijk geen vooruil ieht meer bestaat om den vijand te verslaan van hei Frai ch grondgebied te verdrijven en Ie ervolgpn Er zouden maanden moeten verloopen eer Erankryk het zoover kon brengen en de biimenlandsche toestand laat niet loe zoolang Ie wachten d iar Frnnkrijk inmiddels zijn geheelcii samenhang vcrlieit en wordt verbroken of in slakken geaoheurd Met dat al verwerpt de l alrie het denkbeeld van een afütand van grondgebied De Siècle meent dat Frankrijk evenmin door de capitulatie van Metz tot het uiterste als door de overgave van Sedan tot ondei niig is gebracht De Gazette de Vrance is v m ourdeel dat de proclamatie van Gambella zich kenmerkt duorecne verderfelijke politiek daar dit sluk sleclits verdeeldheid en verbittering te weeg brengl op het oogenhlik dat alle krachten moeien worden u mgeivend tol bevordering van eendracht en mereeiislemining Laat ons zegt het blad met de vastslelliiig vnn een nieuw plan ile campagne uachlen tot de gemoederen tit bedaren zijn gekomen Lalen wij ons van toogeibük er slecht loe bepalen oiu duidelijk ie naken dat Pruisen zich zeer zon bedriegen met de capitnintie van J etz te heschoutten als he Linlsie woord hetwelk in dezen oorlog kan worden gesproken Borlijlli 2 Nov Blijkens alhier onivangen berichten uit het hoofdkwariier Ie Versailles van 29 Oct is het kommando over de cersie armee troepen die by het leger tot insluiting van Met zijn geweest opgedragen aan generaal voii MnnteuSel Volgen berichten uit eene goede bron is de voorraad vicesch te Parijs nog slechts toeteikend voor twaalf dsgeu Hamburg 2 Nov De bevelhebber Breese van de Amerikuansche stoumkorvet Pltjmoutk komende uit de Oostzee koers zettende naar Süulhamplon beeft aan het Amerikaansche consulaat alhier bericht gegeven dal hg op de vaart van Cuxha en naar het Kanaal geene Fransche oorlogschepen heeft gezien Er zijn evrnncl in hel Kmanl en aan de Doordz de van Sidiolland nog Frinsche schepen om op de Duitsche vaartuigen jnchi te maken MARKTBERICHTEN OOUdft 3 Nov Bij lanielijkcn omzet bleven de pryzeu aU in de vorige eek Tarwe Zeeuwsche pnike jarige per Heel 11 25 11 12 25 Mindere 10 85 n Nieuue puike 10 85 i 11 75 Mn dere 10 a 10 75 Polderlarwe paike 10 25 a 10 75 Mindere SI 50 a 10 Kogge puike Zeeuwsche jarige 7 60 ü 8 25 Nieuwe 7 25 i 7 75 VoerKogge Il 0 50 Gerst winter 5 85 a li 90 Zomer 5 Ü5 f B 70 Haver 3 45 a 4 90 Duivèboonen 8 90 Ti 9 35 Bruine boonen 11 25 ii Ki SO Hennepzaad met weinig vraag 8 16 ii 8 85 Kaasm 2 Nov Aangevoerd 152 partijen kaas prijzen vnn 2 i 50 il 28 50 Zware suort ii Ooeboter 1 44 ii 1 54 Weiboter 1 24 1 30 De veemrrkl met goeden aanvoeren vluggen handel nu ndere soorten gingen traag van de hand vette iil i van 24 ii 27 cuil per vijf on m igere iirkiin en biggen met grooleii aanvoer en Icvin li ri hiindel JBurgerlJjke Stand ilKliiN ni pt Wljnnml n omJpisN J vilii Wijk ell J dl roum OM iaiUhN U lil A i Irnvei nnilphumr vuu vnu ild Spelt nn j 1 Nov P M rüusiocii fi ni J Sluiter 2 j K G van du Vnvüonit 8 m Omrwn 2 Nov ü Vergeer en O Jansen J van ïiggilcn en P vim der Stiirrcn A C Doornik en E OniUhuuin A J ervoüru en P C üik A vnn der Prugfien en O C den lïiet advertentÏenÏ lieden overleed na een langdurig en smartelijk lijden mijue geliefde Echtgenoote MARIE MACJDALENA van SONSBEEK tot diepe droef beid van mij en mijne eenige dochter 7 w i wl k Gouda 31 October 1870 Do ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijke dank zoowel binnen als buiten de stad voor de vele bewijzen van belangstelling bjj hun 25 jarig Huwelijk ondervonden G LANGERAAR J LANGEKAAR KotiTENoEVEK Gouda 3 November 1870 J G SIBBES van Gouda Nieuwe Haven wijk N n 159 heeft de eer te berigten dat hjj even als vroeger voortgaat gedurende den gelieelen Wir+er op bestelling BESTE WAFELEN te leveren waartoe hjj zich op het vriendelijkst bjj zijne geëerde Stadgenooten aanbeveelt Aangenaam zal het hem zijn de daarvoor te geven orders zoo spoedig mogelijk te mogen ontvangen Tot oppassing en hulp bij eene bejaarde ziekelijke Dame wordt erlangd eene fatsoenlijke Burgervrouw ot Weduwe van de P G Schriftelijke franco aanbiedingen ouder lett O aan het bureau dezer Courant O P irB AR ¥ AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DONDERDAG den 10 NOVEMBER 1870 des namiddags ten I ure iu het Raadhuis aldaar bjj inschrijving AAN TE BESTEDEN de leverantie van 100 000 Vechtsche StraatkUnkert Moppea waalvorm 80 000 Veehtsche Straatklinkerts gewone vorm 75 000 IJsselmetselplavei en 30 000 blaaawe IJsselstraatkliakerts waarvan de Monsters aan de Stadstimmerwerf kunnen worden bezigtigd De Voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van iO tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwtrf voornoemd ter inzage liggen terwijl de Inschrijvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten vier ure van den 9 November 1870 op gezegde Secretarie moeten zijn ingeleverd De rangschikking in het faillissement van H H RANSHUIJZEN VERBEEOK C te Gouda is met de bewijzen ter griffie van de Arrondissements rechtbank te Rotterdam nedergck gd om uldiinr gedurende veertien dagen te blijven ter in iige van een ieder De urntor Mr 1 FORTUIJN DROOGLEEVER GüUDA 2 November 1870 Het BESTUUR der ÏOONEELVEREENI GING KUNSTMIN heeft de eer te berichten dat de geannonceerde TOONEELVÜORSTELLING en BAL op Zondag 6 November a s bij de Wed v Solinoe v Heks plaats zal hebben niet ten voordeele van het RooDB Kuuis maar voor de huiszittende armen zonder onderscheid van geloof Bij G B VAN GOOETzONËN al iu den loop dezer maand verschijnen Adrosku k r g T 2a tz Gouda Bij inteekening f 0 60 na de uitgave 0 90 Advertentien achter in het boekje worden opgenomen tegen 10 cents de regel groot regels naar plaatsruimte i f Zü houden zich aanbevolen voor mededeelingen en opgaven betreffende Commissiën Genootschappen Wa abbo bg Maatschappijen Fabbieken Miudelen van Vehvoeb enz enz ter opname in genoemd Adresboekje Openbare Verkoopiiig op Dingsdag 8 November 1870 dea voormiddags ten 9 ure vóór achter en in het Huis aan de Markt Wijk A n 66 te Gouda ten overstaan van Notaris Mr Kist aldaar van een netten INBOEDEL waaronder begrepen gewerkt GOUD en ZILVER een PAARD eenige WAGENS en TUIGEN j wijders eene groote partij GRANEN en MESTING HOOI GEREEDSCHAPPEN enz Daags te voren van 9 12 en 2 4 uur te zien Radcrsloomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdageu s morg 7 uren Van ROTTERDAM op geljjke dagen snam 2 uren Dagelijks Hetourkaarten Zondags buiten dienst S P O O K WE O E 3iT Van GOUDA naar Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nieuwerkerlt 8 51 11 83 1 24 4 83 9 63 Capelle 8 51 1 24 3 31 HOTTEKDAM 8 18 S 51 9 41 11 38 1 24 1 53 3 31 4 33 7 18 9 53 Zevonh Moerkapelle 8 21 12 55 8 46 Zoelerm Zegwaard 8 21 11 36 12 55 3 28 8 46 9 5Ö Voorburg 8 21 12 55 8 46 sGiuVEMUOF 8 21 9 44 11 36 12 56 1 56 3 28 7 21 8 46 9 66 OndeH ater 6 64 10 11 34 3 28 6 36 Woerden 6 64 10 11 34 3 28 6 36 8 46 Harmeien 6 64 11 34 2 66 2 33 3 28 6 36 8 46 Utrecht 6 64 8 33 10 11 34 12 56 2 33 3 28 6 36 8 46 Amstehdam over Harmelcn 11 31 12 56 2 33 3 28 8 46 Utreeht 6 54 8 33 10 11 34 Naar GOÜD van Moordrecht 6 38 11 13 J2 37 3 13 6 21 Nieuwerkerlt 6 31 9 46 11 6 12 30 8 7 6 15 8 27 Capelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 09 BoiiLKUAM 6 16 8 10 9 36 10 60 12 16 2 8 2 56 6 8 15 Zevenh Moerkapelle 6 30 12 36 6 10 Zoelerm Zeftwaard 6 21 7 64 12 28 4 10 6 1 8 19 Voorburg 6 06 12 11 5 46 s ÜitAVEMitOR 6 7 40 8 10 56 12 5 2 3 57 6 40 8 5 Ondeivaler 8 30 14 111 9 31 Woerden 7 52 8 2 10 57 11 06 12 66 4 5 9 25 ILiriuelen 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Utiuxht S il S 10 50 12 35 1 10 2 35 3 36 6 43 9 Amsterdam over llnrmelen 7 15 10 15 2 20 8 30 Utrecht O ir 8 25 9 40 11 20 fioudii Ui uk viin A Uiiiikmuu 1870 G mil De uitgave dezj WOENSoi geschiedt DINSDAG 1 DAG De franco per De Kei BUBOEMEESI doen te weten Tan vy I deu Fabrieken sldaarJ P Viruly B ïj de Lanfe jr en f 31 December 11 worden gefaoudenj bui ze dezer tiemJ Dat de inlever geirgtigden in dl bui zal aan van gf duieu tot det nan ear ggntrnenb den dau van Ai zullende aumiiliil biljetten wotilenl Dat aan ieiler J dag der ver ie ii en dat waoueerl bebbcD ontvangt plaallelijke Secr Pat de lyii zake rail enig in k i patentregl eo hooger ijnj Toormiddagi lUl liggen ter plaaül legen leze lijst H ingezetenen betij bij bet Gemecntl doch na dit tijl merkiog zullen Wordende At dat om tof Lid vereiacht dat bereikt one ia en aldaar gedl cener onderueml of in eenige ml band staande bl GoUDaJ Burgemeesb De Secret DROOGLEEVER 1 BiüieiJ Er komt leij komit van dei kwartier juist Melt en zgn haildn de hoo king P Venaillei i r Kl met Bismarck el