Goudsche Courant, zondag 6 november 1870

t Y W MMii 1870 üoiidag O Noveuiber N 968 GOUDSCHE COURANT m AdverleBlieWad m v fionda en ömslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave B1 VEREENI i ft de eer te TOÜNEEL l oudag 6 No iiB V Hkes oordeele van or de huiszit van geloof N zal in den ïte lOüud itgave 0 90 oekje worden regel groote voor mede COMMISSIËN AATSCHAPPIJEN OER enz enz ekje m $ des voormidin het Huis t Gouda ten aldaar van der begrepen en PAARD J wijders eene TING HOOI aags te voren TsselT ilpg s morgens morg 7 uren dagen s nam uirten Vet laar s 9 63 iï 1 24 1 B3 16 J5 3 28 8 6 2 55 1 56 3 28 8 6 36 6 36 S 46 2fi 6 36 8 46 2 56 2 33 3 28 56 2 33 3 28 i 10 11 34 an i 6 21 7 6 15 8 27 9 fi 12 15 2 8 10 f 1 10 6 1 8 19 n 5 12 5 2 1 56 4 5 9 25 9 20 10 2 35 3 35 15 2 20 8 30 9 40 11 20 Il i au De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VlilJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving Verkiezing van Leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken BURGEMEESTEllen WETHOUDERS Tan Gouda doeo te weten dat de Vergadering tot het kie eu ran vyf Leden oor de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ter vervanging van de Heerrn T P Viruly B vuii Galen 1 Goedewaagen W D de Lange jr en W Hougendijk VVz welke met den 31 December 1870 als zoodanig inoelpn aftreden zal worden gelioudea deu 25 November 1870 ten Raadhuize dezer Gemeente Dat de inlevering der atembrierjes door de Ki geiegtigden in de ter Vergadering aanwezige ilein bua zal aanvangen des morgens ten 11 ure en voortduren tot des namidd leu 1 ure i a welk laatstgenoemd UUT geenc STembiIjcnen meer aangenomen zaHen wordeu dan van de kiezem in de zaul tegenwoordig zullende aumiddellyk daarna met de opening der biljetteu worden miugevnngen Uat aan ieder Kiesgcregtigde acht dagen vuur den dag der verkieiiog een stembiljet zal worden bezorgd n dat wanneer eeuig Kieper geen slembiljet mogi hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen Dat de lijst der kiesgeregiigden zyiide die ter zake van eeuig bedrijf van Handel of Fabriek ezen in li t patentregt tot eene hoofdsom van zes Gulden en hooger rijn aangeslagen van heden van des Toormiddags 10 tot des namiddags l uur ter inzage zal liggen ter plaatselijke Secretarie en dat de be wnren tegen deze lijsl hetzij die den klager belzij die andere ingezetenen betreffen gedurende 14 dag n na beilen bij bet Gemeentebestuur ingeleverd kunnen worden doch na dit tijdstip gceue bezwaren meer in aanmerking zullen kunnen komen Wordende den Kiesgeregiigden voorts medegedeeld dat om tot Lid der Kamer benoembaar te zijn wordt vereisohl dat men den ouderdom van 30 jiireii heeft bereikt none ter plaatse waar de Kamer gevestigd is en aldaar gedurende ten minste vijf jaren bestuurder cener onderneming van Handel of van Fabriekwezen of in eenige met die takken van nijverheid in verband staande betrekking is geweest Gouda den 4 November 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGIEEVER FOHTUIJN van DERGKN I EM 00KN BUITENLAND Buitcniandscli Overzicht Er komt een tint vnii vrede in ile lurhl l c komst van den heer Thiers in hel Duitsclii hoofdkwartier juist samenviillende met de ciipiluliitii van Molz en Ijn daariip gevolgd vertrek naar l arijs hadden de hoop v in de voorstanders rriier schikking weder opgc ekl Thans is die lirer weder Ie Versailles lerug II ij heeft i eii cuiirrrrntie gehad met Disinarck en den kouingi ven niilituirc raadsver gadering is daarop gevolgd waarin Bismarck tegenwoordig was daarna heeft de Pruisische irenier den ouden Parijschen afgevaardigde weder gesproken en als resultaat van dat alles wordt gezegd dat Bismarck den beer Thiers ten behoeve der algemeens verkiezingen in frankrijk ten wupenttilstand heeft aangeboden op den grondslag van hel op den dag der onderleekeoing bestaande militaire status quo Indien dat zoo is geeft Pruisen wel een bewgs dat hel met zijn wensch naar vrede ernst ia Ie verwonderen is het trouwens niet dat de Duitschers een geregeld bestuur enschen te zien optreden want nu IS het bij geb ek daarvan letterlijk oumogelyk om vrede te sluiten daar een voorluopig bewind dut zich zelf opgeworpen heelt en nog niet door hel laud gesauctionneerd is niet in naam der ualie met bet buitenland kan handelen De voorwaarden zgu OU inderdaad gematigd elk houdt wat hij beeft dal is de redelijkste grondslag voor een bestand liet eenige nadeel is verlenging van den krijg als alles mislukt maar de Jeans om tot een vergelyk te komen is dat wel waard H is uu te hopen dat de Parijsche bewindhebbers deze gelegenheid om uit een onzuiveren toestand te geraken niet laten voorbijgaan Men zie de laatste berichten Het bezeilen van Dijon heeft den Duitschers 5 officieren ei 250 man gekost Het Ftausche Loireleger schijnt nu lussohen het korps van von der ïhiinn en dat von Werlher in de klem te zullen raken Men hoort er niets van evenmin als vau de Giiribnldianen en vrijschulters in de Vogeezen Kénitry heeft ten behoeve van zgn nieuw leger uit Breliigiic beschikking gekregen orer de haveusleden en het materieel der marine in die streek De tijding van den val van Meiz is den Frunschcn als een donderslag op het lijf gevallen de indruk is verschillend Somniigeu raden nu een wapenstilstand aan anderen beneren dat Metz evenmin als Sedan Frankrijk kan ten onderbrengen Wederom anderen laken scherp de houding van Qambetta met betrekking tot deze zaak Het schijnt aan geen twijfel onderhevig dat Gambetta s invloed sterk afgenomen is Zijn onmacht tegenover de woelingen Ie Lyon en Marseille waarom hij Parys eigenlijk verliet zijn vulsche voorstellingen wier leugenachtigheid te spoedig bleek zijn dwaze opgewondenheid na de capitulatie van Meiz hebben velen doen iuzien dat hij de man niet is waarvoor hij gehouden werd Men zegt dat Bourbaki zijn commanHemeut heeft nedergelegd ten gevolge van de bosohuldigingen legen de aanvoerders te Meiz ingebracht Keizerin Eugenie heefi Wilhelinshohe weer verlaten j e verschillende fracties der Spaausche Cortez houden voorloopige vergaderingen om zich met elkander te verslaan Men berekent dat 180 van de 340 afgevaardigden voor den hertog van Aosie uilen stemmen en dat de republikeinen de vergadering zullen verlaten In Oostenrijk loopen geruchten betreffende eene miuislerieele crisis Naar men zegt achten de ministers Stremayr en Tsi habusohnigg het onmogelijk langer mei baion l etrino op de ministerieele bank in den rijksrnnd ziliing Ie uemen Volgens sommigen zou graaf Taiitto daarop hel ministerie geadvisefrd hebben in ijn geheel af te treden doch zou men het daaromlrcnl niet eens kunnen worden Over t algemeen beschouwt men echter die geruchten als voorbarig eu meeui men dal er van gecno ministerieele crisis of vcriindering sprake zal zijn voor ADVERTENTIEN worden geplratst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN dal de beraadslagingen in den rgksraad zijn aangevangen j ezr JU P R A N K B IJ K LI Vrijdag lyn 80 Ameriknansche familièn uit Fargs te Versailles aangekomen Zy hadden de stad verlaten dicht bij het fort Bioèlre en waren van daar over Villejuif gegaan Zij waren met sterk Fransch militair geleide door de Fransche voorposten gebracht naar do Duitsche correspondent vermoedt om ds Paryzenaars in het denkbeeld te brengen dal hel gevangenen wareu en daardoor den ontmoedigenden indruk te voorkomen dal vreemdegen uil vrees de stad verlieten In een rijtuig met een witte vlag versierd kwamen zij te Versailles aan wat aanleiding gaf tot het gerucht dat er een parlementair uit Parijs was aangekomen Generaal Bourbaki heeft by de aanvaarding van zyu kommandemeut in noordelijk Frankrijk een proclamatie gericht aan ds burgers de nationale garde de soldaten en mobiele gardes Hij zegt daarin dat hij alle mofite zal aanwenden om een actief legerkorps te vormen voorzien van oorlogsmalericrl eu geschikt om in hel veld te trekken en de vestingen Ie ontzetten Eendracht en wantrouwen zijn voor alles uoodig om den vyund eiken stap dien hy op Frauschen grond doet duur te doen belalen en er moei slechts één wensch bestaan bet ongelukkige Frankrijk te redden en te wreken Een Engelsoh correspondent deelt het navolgende slaallje mede waaruit blijkt dal er onder deFransche soldalen ten eenenmale gebrek aan discipline heersohl Toen wy zoo schryfi hij teSerquigny waren werden er een twintigtal mobilesmet een trein van Evreux aangebracht die gecommandeerd werden door een luitenant en die bevelgaf dal de manschappen zouden plaats nemen ineen trein bestemd naar Cherbourg De soldalenweigerden zeer bepaalil en drongen er op aan naarRouaan te gaan be erende dal t den schijn zouhebbeu dat zg voor de Pruisen vluchtten indienzg zich naar Cherbourg begaven Na een bevigtwisten dat ongeveer een kwartier duurde sprongde otfiuier in den trein die jjisl in beweging werdgesteld en liet zyn manschappen op het perron slaan die hem naschreeuwdeo lafaard verrader enz Deze scène maak e een zesr slechten indruk op deomstanders De lijding der capitulatie van Metz beeft geheel Frankryk maar vooral Tours als een donderslag in de ooren geklonken en een onbeschrijfelykenindruk gemaakt Getuige de proclamatie van denheer Gainhetta persoonlijk pa het eerste gerucht waarover men in Engeland te recht verontwaardigdIS getuige de nadere proclamatie der gedelegeerderegeering door de rainislers Gambetta Crémieux enGlais Bizoin onderteekeud waarin Ie beschuldigingen in de eerste guiusinueerd uitdrukkelijk wordenherhaald Toch hadden de ConiUtutioimel de Fran aU de Gazttte de France de krasse termen der eerste reeds afgekeurd en verlangd dat men het oordeel zou opschorten totdat de feiten in hun geheel bekend zulleu zijn Laatstgenoemd blad verlangde de onmiddellijke bijeenrocping van een krijgsraad voor welken IJazaine en allen die Metz of een andere belegerde Blad te hulp hadden moeien komen zouden worden gedaagd De Oiimliliitioiwet waarschuwde eergisteren r mm