Goudsche Courant, zondag 6 november 1870

iM til J I lie regetriiijf legeii hei prikktlen van de hirtsloch ten der memtrlt r IS clirom sprake van het verleggen van dtn 7 lei dir rcgeering naar Monlpdiitr Joulouse Liinoge I crigiieux Boftknux of Clermuiit l errand Wen v r ichile d t de Duitfchers een korps naar l on en een niider naikr Bourgas onden enilen an Giriliildi of vnn het leger der Loire had men dien dag niets vernomen Vroegere bericliltn uit Tours mikhn d it oowelde Iilie tt nis de Si de van meenii g ijn dit de verkie iiig eincr constiluadte ondir ile tegenwoordige onisiandigheden zeler tot eeii burgeroorlog lOü leiden De Jilolc naeldl dat er i i i vleescüii illcii Ie l arijs kleine oproeien pi i ils hebben De vrouwen betwisten elkwidir nitt gtueld de leveiisniiddileii huenel er gtiiüig voor ader i Waarom vriigt het blad reitl nnb men dm nienschen die in de hal komen gieii kaïrijis uit nit I nommers om ben o die wijze naar volgorde te laten binnenkomt n Een meuiv soort van vlee ch is m den handel gebracht L n slachter beeft len e lverko ht lltl bchijnl dat men dit vrte l iAn e dier gdaiierd heefi en lat preekuoord stu als ten e el liigl Kr wordt althans gcei d dat tijn vleesch betei is dun paardenvlctich Ziehier de prijzen van eenige levensmiddelen Oj 10 Ooi Sedert ijn de prij en vtidubbdd Ossenvlee ch dat eieug gizoiden 11 fr S 50 net halve kilo groote grofne erHten fr i n itle booiien fr 1 50 liet liier gcioulen bolir die eer cha irsch en niiddelmalig s 4 fr het halve kilo Ajrduppe len zeer goede fr 3 60 het schepel eieri fr 2 30 per do iju ENGELAND Tjoily Nexce 19 van gevoelen d il de heer Leun Gambelta in zijii jongste proelanniie zirhzclf overtroifen heeft hetgeen met einig gezegd H Het document egl de Keus 13 erger nag dan letigennelilig Lidien er tócli één feu is waarop Frankrijk 111 jn ongeluk trotseli njas zijn dan is t dat zijn soldaten in hel begin van den oorlog moedig legen de overmacht gevo httn hebben en dat meer da tui generaal hun bejl hebben gedian om de geleden onheilen Ie htrslrllen Is het nu voor icblig IS t eerlijk is l mcn ehilijk die mannen aan Ie vallen met scheld uiinlen rn betichtingen vnn verraad wanneer ij na heidinflige pogingen bez ieken En ie t nici j inmirl jk dat éCii der stanislieden aan ie thans hel bcnindin Frankr k is opgedragen één der leider i iu elke heiland in nood om hulp en raid vracgt hel grof en redeloos vooroordeel de noeste en domme achterdocht moet koesteren die 1 brem van den onopgevoeden boer doen warren 1 at Bazaine gedaan beeft zal vermoedelijk nu eggicgferd n ordeu Niemand al zich thans de reusachtige pogingen willen herinneren door den miarschalk op 14 18 en 18 Augustus tot zijne bevrijding nangenend noch de herhaalde en kriditige uitvillen waar door hij de belegeraars 111 ont ig hield Dit hem t lol zou Ie wachten slaan v UI illegeslagcn generaals men kon t wel vernniiden Doch ie zou hebben kunnei geluoven dal een minister vanErinkryk de eerste zou nezeii om een zinnelooze beschuldiging tegen den verdedigei v m iet te doen hooren Op een hoogst verblijdend verschijnsel meent de Timei te moeien ij en lid is de bijzondere belang lelling die gelooml nordt in le aanstaande verkiezingen voor hel Loiideii ohe schoolbestuur Meetings orden overal gehouden en caiididalen van erkende beknairnheid n politie doen ich lu overvloed voor coral acht de Times l gelukkig dat godbdiensiige juttslien hiirhij met orden op den voorgrond geschoven Mannin van alle richtinpeu 1 pi Copilen en Dis enlers reiken elk nr de hand om in ie eerste plaals lucc te erken lot bevrediging vm de zoo dringende behoefie de behoefte aan goed niet sectari Ch ouder ijs V at nielsectarisch ondervujs eigenlijk is kou l lagerhuis in zijH irige zilling met omschrijven Toch zegt t iiy bl d hijnl hel publiek t zeer goed Ie besfifin Mi 1 gevoelt hoe lid mogelijk is aan t kiid op de school een godsdieiislig zedelijke opleiding tegevin iider dat doguii 11 of geloorsijuiesti i Krspiikc orden gebracht En waarde missa zóo denki en ins hi daar ijn de strijders vm de nilcrsU leililir en linler ijdi iirsimdig genoeg ïieh op eiii ifsl iiid te honden Ihi lolk insiht m den legel ijn kinderen pi iImIk iisn te len opg oed Ln een ijs man die in staat zullen 2IJB meer bepaatdelgk de beslaande leemlin aan Ie wij eii 111 de opleulmg van dtii luckomstigen uerkman = nC Oi DÜITSCHLAND De Pruisische Nordd Alhj Zeil neemt het lieoreii huis in besdierniiii tegen de nniivillen van de liberalen die fb bijin elk verliieyingsmanifest deze corporatie met alleen conservuiisinc miur ook aiili Üuitschge inilheid ver ijlen Hel iweedc kiesdisirict ie Berlijn is door hetverurrptn van de caDilidaluur van Jucoby lo renmoeilijke posme leraakt de kiezers willen bepaalilee i ulir I iibcr itl man ni 1 ir ij die eveiiMs Jiioby mei den etiien voet op grond van dt 1 orl SI hritlspirlij nul den anderen op dien der diuio nien stiiu zijn moeilijk Ie vinden en eigiitu builendiin um legen Jacoiiy zieh candidaat Ie stellen de heer V indthorsl Ludingbansen daarovei gtviiigil heeli onmiddellijk bed Mkt De Auln Zeit is met eer bemoedigd over de aanstaande verkie iugen een groot aan lul kic ers zijn ouder de ipeneu 111 Frankrijk ii hel vader land IS men alleen vervuld van de groote dingen VIII den oorlog en juist het groote succes van hel Duitse he leger is volkomen geschikt om te worden geëxploiteerd leo behoeve van de oonservatiete begiiiseleu Het blad drukt de liberale kie ers erii tig op hel gemoed om den 9 Nov hun vredeplicht te vervullen De Diiitsche troepen die na de capitulatie varMetz beschikbiir zyn gCHordeii zulli 11 spoedig gelegenheid hebben een minder vermoeiind en eentonig maar tevens meer militair werk te verrichten Jehoor aambeid kulmie opgeruimdheid gelatenheid lednir de deugden aardoor meer nog dan doordapperheid volgens Friedrieh Carl elven het legervoor Met zich heefl onderscheiden Thans zal hetvoor il op zyne dapperheid aankomen De bekendediMne Kummer meest uil gehuwde landwehr heden bestaande zal te Metz garnitoen blieven houden een andere afdeeling zil de gevangenen escorteereii een ander deel g ia nair Parijs raiar bet Tevens zegt men daler büDO man van Metz ziju opgem ircheerd naar Longwy om de stad te belegeren In Duilsphl iiid zelf worden nog steeds nieuwe troepen opgeroepen terwijl er in de geweerfabriekeii en militaire kleedermagizijnen yverig wordt gewerkt De Beiersche troepen voor Pirys krijgen ihaiis hoiilin huisjes die in de Beie sche gebergten verva irdigd eft reeds in groolen getale pei spoortreinnaar de armee verzonden worden Zy zijn zeer gemakkelijk lil elkander te ellen en te vervoerenVulgins de i i Ke Wurzb Zeitung zijn er ook voorde Pruisische troepen een aantal van die buisjesbeslelel Ten gevolge van de nu uitgebreide transpoiten van Prni sehe krijgsgevangenen is het goederenvervoer op de Reinische en Coin Mindcner spoorwegen lol nader order gestaakt en wanneer zichhet geruiht beicsligd dal ook het verkeer met deBerg Miirkische B ihn evenzuo is gesiremd dan blijltde eeiiige eg elke naar Duilschland voor deverzending van vrichtgoederen nog open is dieover Arnhem naar Silzbergen Als een bewijs dat bet bij de verdediging vanPargs niet aan vuiiiwerk en andere middelen Iervernieling zil ontbreken geeft de N D Alg 7tg de volgende lijst ontleend aan een der Franscbebladen De milrailliuse Montignv die pei minuut 43 kogels werpt tegen sledits I inet de niilrailleusc V lil AUiidon Dl inilriiilliuse Mirklerberg ei n drinirbair geschut anrmede 310 kogels orden ifgesclioK 11 De niiiriilleuse Duriiid wiirmcde op 1 Ogenblik nogeersi proeven orden geiio iieii fn uiiiliy hel biiskiiiit vvoidt vervangen düoi ilooin om op 400 rnciirs ifsl ind per sicoiide lO kogels derhalve per minuul jfiOO uit Ie rpin De Aliiusirol bommen zijnde ei ne virbiUrlt sooil van gniiiKii die ongeveer 1000 man bnittii gi vcebt kunnen stdlen De brindbomraeii vqn Gouilin besttmd om uit luchtballons te worden neergcwholen tui einde voorraden provnnd voertuigen enz Ie vernielen de stinkbommen die de bij ondere ei ensi li ip hebben vun gedurende enigs uren binnen ten ekeien omliik alle niet gcdoode oiillitniien te doen stikken de srttnnsraketten aarmede op een afstand 4 of 5 kiloiniters een geheel armeckorps door nur en vlam kan wolden geteislerd ITit Griikseh vuur van Beaume het clk alles binnen ijii bereik 111 brand steekt zonder mogelijkheid SAW bins iShing De Dieheini s mijnen nnn ed i p 1 e 1 v e ii slaiiu gemeie regimmlenin de lucht laat springen Dl o iilera irelsi he impedo s elie op eeu manshoog te uiiljirsleii en el 111 bij i e bitaillons binnen einige ininulen dood en verwoesli ig te weeg brengen De kogelbussen van Cail die by zwaar geschut tot proj cetiel dienen en len slotle I m zeer mooriliiadig werktuig van Amerikaansche vineling waaimede legennoorilig te Vineennes proeven orden genomen onder leiding van geneiaal inoy en e iie wcieuschappehjke commissie De N D Alg 7utmg steekt intusschen den draak met die lyst die zy beschouwt als eene soort van Don Quiohotterie Het eenige goed wat zy er in ziel IS dal die opgave kun beschouwd worden als een compliment aan de Dnitsche armee daar er uit blykt dit de Fransciien overtuigd zyn de Duitschers met met gewone raiildeleu te kunnen bestryden Gouda 5 Novembfr Naar men verneemt heeft de heer minister van finaiicieu naar aanleiding vnu een vertoek van de kamer van kooplunilel en fabrieken besloten om in deze slud t ee biicven bussen te doen plaatsen Het kou besluit van 29 Oct II tot nadere regeling van de yye van behandeling der zaken betrcllcnde de onilersclieidene eeredieiisten bepialt het volgiiide I dat dt uitvoering en lucpnssiiig vin de bepalingen van het öde hoofdsluk der Grond et met uitzondering van art 168 en die van de et van 10 Sepl 185 1 StaatMad n 1021 benevens van de bepalingen van artt 947 en 1717 van het Burgerlyk Wetboek ten ann ien van kerken godsdienstige gestlchttn en lirkelyke insteil ngen van elihdlglieid worden opgedrigen aan den minislcr van jn lilio 2 dat de ui voering en loepissing van art 1C8 der Grondwet lel beheer der bu de slaal begrooling voor de onderscheidene kerkgenootschappen toegestane geldmiddelfii en lie lairmeelein verb ind slaande werkzaamheden vorden opgedragen aan den minister van financiën 3 dat de uitioering en toepassing der verorelcningcii betrelfenee ele onderscheidene eerediensten in ele koloniën ci bezilnngen van het ryk 111 andere wereleldeelen woi it opgedragen aan ilen minisler van kolomen zullend met ij iüiiig van het kon besluit van 7 riec IS O n 11 i de commissie voor de zikcn der I roleslnnlsche kerken 111 Netilinds Oost en Wesl Imlii voortian in rcchtslreeksche betickkmg si laii lol hel depirleincnt vnn küloniin 40 elat omtrenl al de hierboven bedoelde a inge legen heden voor zooveel ze tol den werkkring van meer dan éii de ariement van ilgemeen bestnnr in betrekking mochten staan voorif oierleg il phiis hebben tusschen e e hoofden dier depirliincnten 50 dat lilt beduit in eiking treedt den Isten Januari 1871 lu de Woensdnjavoud door de e ersle lamer gehouden zitting de Iele de voorzitler meile el it ingekomen was eene missive van den biron Caets van Amerongen tol N lewisc i die kennis geefl dal hy om redenen van gezondheid zich verplicht ziel voor de belrekking va 1 lid dor eerste kamer Ie bedinken Van de tweede kamer waren ingekomen vier es ontwerpen houdende de begrooting van Ned Inilic voor 1871 Deie werden verzonden naar de afdeelingen In de zittmj dsr prov staten van Donderdag is met 35 tegen 2b stommen verwoipen de conclusie vin het ripport d r commissie bclisl met het onderzoek van de ge jjofsbrie ven der men inkomende leiltn tot 1 11 1 teel iiuig van elen hee de Klejn van Slieilrecht oodit ilie heer zitting kan nemen Vervolgens is do molic van elen heer Bln9se wa erover in lic iltiiig van Dinsdag elo eliaoussie as nangerangen renigs ins gewyigel met tS tegen 10 sleininen iiiigcnonen naihl y door elen voiiivilier en l ie leien van hel lollegie v iii edep slaleii as bisiri iiii De veriler lan ele orili ijiiile oiielerHerpm of e uininissoriale n werden illen aangenomcii en iliiriii de vergadering 111 naiin eles konings gesloten I ie ff t 0 1 f ri i i i 1 k 1 s tf f f r WftilWw iJiliiW mi 11 1 te j imioliwi tj Wii Dlnl tta t y III dim JiiralKipwf 11 1 Stklill KI 1 lniiije im rai f t hert ililiiiiilliii i Wt Nul mraiiil m i m m iktitt iti i t 1 rt j Kttdiilf iMf jri it nmv lllf tn llljfi jiiriWup I i ijn i l tj i ii j i jj ii li I J i la i tói ji l llJ III j t Ni tw J y mm I NHitijar in Wie n l Cr 4