Goudsche Courant, zondag 6 november 1870

v i l jyiJfclB M llt II i rl l f i l l piwil j y g E li l tan ioudin beattmd om uit ni neergeschoten icu rindc voor r nigcn enz Ie vernielen de bij nndere ei eiibch p heb enige iin n binnen ten zekeren jode Biillitniren te doen stikken na rmede np eeo afstuud 4 of 5 i arm korjpa door rnur en vlnm vnn Beiiume hetwelk nlles binind steekt zonder mogelijkheid cn vBnrnie9t Bteu op een verren t II ten in tie iucht laat springen irpedus die op een mansaoog I bij de batiiillons binnen weiiri verwoesli ig te weeg brengen aii C ail die by zwaar geschut in ten slotte lig werktuig ran Atnerikannsche l jienwoordig te Vincennes proe II onder leiding ran generaalrschappelijke commissie i iing steekt intusschen den draak beschouwt als ecne aqort van Tet eenige goed wat zy er in ave kun beschouwd worden als de Ouilsche armee daar er lit hen overtuigd zijn de Duitschers ddelei te kunnen bestrijden tiif i r V r B NoTEMBEIl mt h eft de heer minister van eiding vau e o vertoek van de el en fabric t i besloten om in ven busseo te doen plaatsen van 29 Oct II tot nadere re vao behandeling der zaken be lieiilene eerediensteo bepaalt het ering en toepassing van de bede hoofdstuk der Grondwet met rt 168 en die van de et vdn aaUUad tfi lOSi benevens van rit 947 en 1717 van het Burnanzieu van kerken godsdienstige ijke instellingen van weldadigigen aan den minister van justitie ing en toepiissing van art IfiS I eheer der bij destaatsbegrooling iilene kerkgenuotscbappen loege111 Ie daarmede in verband slaande ilen opgedrageu aan den rainiaier ring en toep 4ing der verorde ile onderscheidene eeredienstcn I e ittingen van het rijk in andere Pgedragen nnn den miiiisler van iiet wijziging van het kon be O n 118 de cnimissie vuor rstanlsehe kerken in ieerlaiids ir voortaan in rechtsirceksehe be l it departement van koloniën i I de hierboven bedoelde aangc ooveel ze tot den wcrkkri ig van rieraent van algemeen bestuur in staan vooraf ovi rleg z il plaats hoofden dier deparleiueiiten nit ir werking treedt den Istea avond door de eeretii kamer geli de voopüitler mede lat ingeiiissive van den baron Taets van leivisch die kennis geeft dat hij zuudheid zich verplicht ziet voor lid der eerste kamer te bedin le kamer waren ingekomen vier ulende de begrooting van Ncd Deze werden verbonden naar de r proir staten van Donderdag is titcmtuen verworpen de ooocinsie commissie behut met het oiider Tsbrieven der nienw inkomende iiiiig van den heer de Kleyii il 11 die heer zitting kan nemen iiie van den heer Blussc wa ir van Dinsdag de discns iie was ins gPHijiigd met tS legen ld 1 narlat zij door den voor itier hel eullegie van gednp slalea verder aan de orde zijnde onder rialen uerdeii allen anngeiioiueii lering iii naam des kunings ge i licrofpcn bij do Ned llerv gemeonto te Waddiuxveen ds W U Lultenberg te llcrkingen e invoering van do halve stuivers correspondenliekaarlen in Kngeland heeft aanleiding gegeven tot roishruikeu Sommige lieden werden geaiaand door middel van zulk een kaart en vonden t hoogst onaargehnam dal postambtcnaren cu brievenbestellers t konden Iceri dnt zij schulden hadden tegenover dames en hperen werden door bemoeiallen ibdiscreties begaan in rén woord de klachten waren legio en ie menigvnldiger omdat juist nu door de gosladministralie antblenaren zijn iiangesttjid die van alle kliiehleii welke in den vorm van ingezonden stuKken in de bladen vooikon i en v n de höofddireetie nota moeien nemen Verschillende middeleu fcerden door de bladen aangegeven om die misbruiken tegei ie gaan Het eeiie raadt om ambtenaren te benoeine n die elke kaart zullen hebben ie onderzoeken en te oordcejen of zij voor bestelling vatbaar is d w z of zij voor den geadvi eerde niets comprumitlaiils bevat Maar zie er Vi ordt nieltegenslaande die menigvuldige klaehlen isulk een druk gebruik gemaakt v ui de halve siuivers copl e p 4iideiUiekaarlcn dat nietlegi iislaande er etielijke pcMeo dsg en uaoht zwoegen om ze te drukken hel geenszins zeldzaam is indien men bij aanvraag aan hel postkantoor ivordt afgescheept mei een uilverkochi Inderdaad z oo groot is de opeen hooping aan de kantoren dat ile kaarten niet eens gezegeld of gestempeld kunnen worden terwjl de bestellers die nu nog bitterder dan vroeger klagen over slechte betfiling letterlijk onder hunne taak bezn ijken Desniettemin worden die lieden nog verdacht van TerregaandiBDieowsgierigKeid en om te beletten dat zij daaraan bot kunnen vieren raadt do Daiiy News aan het gebruik van sympalhetischt i inkt Tot bereiding van dezen inkt geeft hel Britith Meilkal Journal een paar recepten ten beste Al wat nien er mede sjhryf is slechls zichtbaar als men het kaartje verwarmt De Daity Tdajrafh daarentegen beweert dat men véél baat bij cijferschrifl zal vinden Niet onvermeld mag blijven boe de beide predikanten te Terhorne m I Viesland dif der gereformeerde en der doopsgezinde geaieenten in de laatste dagen een degelijk Ijewijs vnn belangstelling in het oiidern ijs der jeugd gegeven hebben 15 gelegenheid dat d ijndtnMJzer duor een plotselinge ongesteldheid wa RiTn e répen en ilieutengevolge niet ïn school kou werlfzuaip zijn hebben heide genoemde heeren niet geaarzeld de handen uil de mouw te steken en bij beurten onderwijs te geven Zeker beter f ehandeid dan zoo menig geestelijk heer die in onderwijszaken alleen den neus iler bemoeizucht en de haiirl der partijdigheid steekt om in de pcmeeute te intrigeeren ïhaus is in de wattrneming der sehpol voorzien door tijdelijke aanstelling a i een hllfpoliderwijzer Naai men verneemt is het nijlpaard fn den Zoölogischen iuin te Amsterdam aan de gevolgen van zijn moeilijk Ie verleren maal overleden Volgens diezelfde berichten zou het bestuur van Vervolg van t verslag der vergadering tot behandeling der ocia 3 ijuiEs ie den 30 Oct te Utrecht gehouden Uj de belangrijke discussie ever dit rapport en die conclusie gaf de heer Pekelharing Zutpheii te kennen met de conclusie in ie stemmen maar het niet eens te zijn met de gronden daarvoor Volgens hem as de sociale quiestie ontslaan na de revolutie die de gilden had opgeheven het loon vau den arbeid in plaats van in kost en inwoning in geld deed betalen wat in t voordeel van den ncrkmaii was doordien het hem vrijer maakte maar in zijn nadeel omdat het kapitaal overheerschend werd het loon zoo laag mogelijk hield en da irdoor een diepe klove tusscheii kapitaal en arbeid deed ontslaan Hel loon wordt niét gercjieerd door vraag en aanbod alleen v int sedert H o a verdienen de metselaars te AmsterilBm hetzelfde loon en vraag en aanbod ziillen loeb wel ge isseld hebben in dim tijd De heer Iliict l elfl wilde hel stelsel aanprijzen door bestrijding van eommun sme soeinlisnic en werkaiukiiifien als dwalingen op den weg tot verbetering vau deu loesland van tien werkman Door den president bij deu aanvang vau dit beloog verzoclii zich bij de ijuieslie zelve te bepalen zeide hij dan niets te zeggen Ie hebben daar hij de stelliiiL zelve lts een axioina heschniiw de De heer knijper iiislerdam i aes op de oii elijlM waarde vau de werklieden die toch een gelijk diel zouden oiilviiiigei belungde dat als men eens x O pCl van de erkliedeii in de iiisi kon laten deeleu de overige Sti pCt el niet beier duur werden oordeelde dat mcicielijk een ace van verband lussclien erk gever on werkman is te vinden voor i geval van verlies en beval hot stelsel viin stukwerk aan dat grootcr prikkel is voor den iudividuecleu werkman en niet op zooveel bezwaren stuit Daarbij wordt ieder beloond naar zijn waarde De heer v Hamel Leiden wenscht in de voorCestelde resolutie de restricties op te nemen die ile leer Capelle voor de toepassing van i slulsel iioodig achlte vroeg hoc men doet als er geen winsl behaald word of by de aangeliaalde ondernemingen ook werklieden jii die enkel loon onlv aigen en geen winst en betoogde dat nis de industriéelen zich aan do aanbeveling niet laten gelegen liggen de werkman nog evenver is als Ie voren V Cl 11 L e tei wee op Iiui bcoiaan der ijzeren wet die het loon steeds tot een minimum teruftdringt en die maken zal dat het aanbevolen stelsel slechts uoor korten lijd helpt omdat wal meer in winst betaald wordt op den duur minder in loon zal gegeven worden Zoo de concurrentie der werklieden niet vermindert zal hun toestand niet verbeteren De arbeiders iuiestie is in den grond een bevolkingsijMU stie Zoo men de resolutie aanneemt moet meii dat slechts met groote reserve doen om niet tot enkel illusies aanleiding te geven De heer Regenboog De heer de Hartog Utrecht wees op de risico van het kapitaal dat voor elke onderneming noodig is Moet de ondernemer zieh tegen eventueele verliezen iiü dekken door een reserve te maken uit een deel vnn het loon of moet de werkman zijn deel in het verlies terugbetalen In beide gevallen is l ij er erger aan toe In de tweede plaats hoe kan de werkman de winst ooiistaleeren P Uit inzage van de buekeu al wordt hem die gegeven kan hy de kennis daarvan niet opdoen Ku toch is dat by hel stelsel noodig want de werkman moet de winst omvangen waar hij een vooraf bepaald recht op hrefi anders is het geven van een grooter of kleiner deel van de winst niets dan de daad van een goedgezind patroon De heer van l ier Amsterdam merkt op dat het stelsel ililgant on de vooroiider telling van gelijkheid vau bekwaamheid en kracht bij do werkliedeii en dus de resolutie slechts kan worden aangenomen uel die reserve die haar geheel te niet doet dat het stelsel sieeliis is toe te passen bij ondernemingen waar ieders arbeidbkraeht en ieders bekwaamheid dezelfde is De heer l otharst Arnhem gaf te kennen dat goed werk niei voldoende beinaid ordt heiwerk wordt te goedkoop gemaakt dan dat de patroon van de u in l nog iels zou kunnen afstaan hij wilde dal als de werklieden zich veroenigden om tarnen te werken de belaugslellenden in hun lot bun werk zouden verschalfeii en d it billijk betalen De heer Schuurman ïulphcii deelde mede dat Ie Ziiiplicu het loon met 2 ets verhoogd maar daarna de werkuren weer verminderd waren De heer Held Amsterdam keurde doelen in de winst af De nieesle werklieden zyn bang dat hunne patroons zullen merken dat zij iels over hebben als een patroon weel dat een werkman ƒ 50 over heeft za hij hem dadelijk in ijn loon beknibbelen Hij drong er op antv dat men zou trachten den werkman een beter begrip te geven van de waarde van zijn arbeid Dat begrip mist hij te veel De meesten zijn blij nis het sohaftuur als de Zaterdagavond daar is of b v een brand eenige liuizen rrruiell waardoor werk te krijgen is De heer Hubrecht verklaarde zich voor de resolutie maar op anilere gronden dan de voorsteller Hij deelt vele bezwaren tegen de participatie o a vooral dal van den heer Ier Haar dat het middel slechts voor korten tijd zou helpen Toch is hj voor de resolutie omdat hij de participatie lle chouwt als een overgang tot een leerschool voor hel coöperatieve stelsel het stelsel dat de werkman zelf deelhebber is in de onderneming waarin hij werkt d t de werkman zelf kapitalist is Dan is het antagonisme tusochen kapitaal en arbeid overwonnen De resolutie zal wellicht een zedelijke aanmoediging zijn voor industricelen en als zoodanig op hen invloed uitoefenen en is daardoor van lung ook voor de werklieden voor de g heele maatschappij De heer l late Itotlerdam stelde naar aanleiding van een gezegde vaneen der praktische mannen dat kapitaal zonder arbeid niets is dat ook arbeid zonder kapitaal niets is Het kapitaal van heden is de arheiil van gister De algemeene klacht in ons land dat voor handels en nijverheidsonderneniingcn geen geld is Ie krijgen bewijst dat aan het kapil ial tegenover den arijeid niet het leeuwendeel gcehonken wordt Spr prees uit eigen ondervinding stukwerk aan nis een stelsel vuordeolig voor arbeider en nrbeidgevor Men lost door dit middel de sociale quiestie echter niet op De toeiale qiia stie is inderdaad een bevolkingsi iin stie en wie haar wil oplossen moet bij deu werkman het begrip van zijne verantwoordelijkheid voor de toekomst omwikkelen De heer Westerman Amsterdam wees tegen de resolutie vooreerst op het bezwaar dat de werkman de in de oiidernetting behaalde winst niet kan conIroleeren maar in de tweede plaats vooral op het bezwaar dat velen door de aanneming dier resolutie de sociale quaestie als opgelost zullen beschouwen en dat zy alzoo zal strekken tot vermindering van de weinige aandacht die nu noe eschonk n o llt aau hcv lage pen van ontwikkeling waarop de Nederlandsche werkman buiten zijn schuld staat De Nederl werkman is slecht gehuisvest slecht gevoed slecht onilerwezen Den meerdere moet op het hart gedrukt wordeü dat de w rkman beier gehuisvest beter gevoed maar vooral dal hy beier onderwezen moet morden den werkman dat hij zich opofferingen moet getroosten om zijn kind Ie geven wat hem ontbreekt om zijn kind te ontwikkelen opdat dit nan de maatschappij meer kunne aanbieden dsn hij kan en daardoor van zelf hooger loon ontvange Hel misverst ind opheflFen tnssehen kapiinal en orbeid baat niet meerderen en minderen moeten worden wakker geschud uit den slaap die reeds veel te lang voortduurt De heer vnn Lier zeide dat de sociale quaestie die zoo ouvl is als de wereld en alleen zich in den laatsten lijd meer heeft uitgesproken zich zelve wel zal oplossen Men moest op haar het lamel faire laissei passer toepassen De hti r VVcsierraan heeft op het rechte aanbeeld geslagen Ook Spr verwacht alles van meer ontwikkeling beter onder yi Wordt vervolgd Laatste Berichten Versailles i Nov Men verzekert dat de wapenschorsing geleekend en dat de constilueerende vergadering tegen 15 dezer bijeengeroepen is i rijs zal gedurende den tijd der wapenschorsiug zich van levensmiddelen kunnen voorzien De dagbladen geven de hoop te kennen dat de wapenschorsiug tot den vrede zal Icidc Parijs 29 Oct Uit de jongste verkenningen is gebleken dat de Duitsche kanonnen de stad langs eene zeer uitgestrekte linie bedreigen De voornaamste kwartieren en met name de Champs Elysées bet Pantheon hel P dais de Bourbon liggen binnen hel bereik van het geschnt Het geld is zeer schaars De bankbiljetten kunnen slechts met moeite legen contanten ingewisseld worden De levensniiddelen worden schaarscher De sierfic is zeer grool ten gevolge van kinderpokken en nog neemt zij toe in de afgeloopen weck zijn 1500 personen gestorven 260 overleden ei aan de pokken Parijs l Nov 5isleren hjbben van de zyde van het leger manifestalién plaats gehad vóór hot stadhuis De leden van het vocrioopig bewind werden gevangen genomen waarna een comité lot redding van het vaderland werd ingesteld waartoe onder meer beroepen werden Dorian Ledru Hollin Victor Hiigo r Flourens Trochu Arago Jnle Favre jarnier Pages en Simon bleven den ga ischen dag gevangen Eerst na middernarhl kwamen van lievericde nationale gardes opd igen die ten slotte de overhand kregen Onder bevel van Jules Ferry joegen zij de ontcTredenen uil het stadhuis eu veegden deu omtrek schoon Het voorlobpig bewind was nn oevrijd Toen Trochu voor de bataljons der nationale garde verscheen werd hy met toomelooze geestdrift toegejuicht Hy heeft daarop eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij zegt dat de wapenstilstand waartoe heden het voorstel is gedaan op zichzelf gewenscht is maar speciaal voor Parijs voordeden aa ibiedt waarvan ieder zich gemaktelyk rekenschap kan geven zonder dat het noodig is dat hij Trochu ze in den breede ontwikkelt En het is nu die ge enschte wapenstilstand dien men het voorlcopig bewind als eene zwakheid wellicht nis verraad verwijt Trochu teekent legen dal onjuiste oordcel protesi aan Heden is de orde geheel hersteld üarnier Pages Pelletan en Tamisicr zijn ongesteld ten gevolge van de gewelddadigheden waaraan zij gisteren bluolstonden De houding ilie Liles Kerry gisteren aangenomen heeft vindt bewondering Een decreet bepaalt dat elk bataljon hetwelk gewapend uitrukt zonder daartoe voor den dienst geroepen Ie zij i ontbonden en ontwapend zal worden Verscheidene oppi rlioofden der uniinnale garde zijn ontslagen oiiiler amieren MillnVe en Flonrona wmrmim fme