Goudsche Courant, zondag 6 november 1870

m i f r Wi Ëlieane Arago en nndtre maires lev hoafdjluj hebben hun uiilslun geuomen Zaterdnf zuilen trr hunner veivaiigiug vrrkie ingen plains hebben £ i heeft heden eene meeiing pluiits gebnil waarin de gebeurlentsten van gisteren werden afgekeurd ï e bladen eischen strengere maatregelen tot hauiihuving van de openbare orde Versailles 4 Nov ïcn stelligste wordt verzekerd dat Thiers verkregen heeft dat het bombar lemeut van Parijs iii geen geval aanvangen zul vóórdat de onderhandelingen over den wapensti sland afgeloopen zgn Brussel 4 Nov De Echo behelst een decreet van het voorloopig bewind Ie Parys dd 1 dezer ki ithlens hetwelk d bevnlkiiic van Parijs zjpli den 3dfu by sienioing met ja of mei netn zal hebben te verklaren over de vraag handhaaft pi het gezag van het gouverneojent voor de Nationale Verdediging Florence 3 Nov Het regeeringsorgaan behelst het decreet waarbij de kamers worden ontbonden Dt rkiezingeii zullen den 20 phtais hebben De nieuwe kamers zullen deu ö December bijeenkomen In bet rapport der ministers aan den koning wordt ten aanzien van de ontbinding der kamers Verklaard dat de nationale parlij bevredigd is door de aanwinst van Rome Zij wil de vrglieid der kerk en de onaf haukelijkhaid van den paus eerbiedigen en znl derhalve deu heiligen sioei suuvereine iiisiellingen en eigen privilegiën toekennen Madrid 4 Nov Het voorsicl van Caslelnr tol veroordeeling van het beleid der reureririg is door de Cortes verworpen met 122 tegen 44 sieiunien De president vau de Cortes heeft aangekondigd dat de verkiezing van eeu koning den ll den dezer aan de orde zal zijn Berlijn 4 No De Nord Deutsche Allg Ztg weerspreekt de geruchten in de dagbladen verspreid waarin gemeld wordt dat er vcrscliil van gevoelen ou bestaan tusschen graaf von Bismarck en ile militaire autoriteiten over het begin van het bombardement iiD Parijs Daarmede erd geen aanvang gemaakt omdat er naar het oordeel der militaire autoriteiten nog geen voldoende middelen waren bi iecngebriicht om den aanvat te beginnen De N D All Zty bespreekt ook hel voorstel tot het aangaan van eene wapenschorsing oiiiler beboud van het militaire status i uo Het bind zegt dat het geopperde voorwendsel dnt de dreigeuile boDgersnood den Franschen niet veroorlooft dit vooretel san ta nemen geen steek huudl aangezien volgens mededeeling der belegerden Parijs tot den 16 December ruimschoots vour ien is van versidi vleesch bovendien is het niet nuodig dat eeue wetgevende vergadering te Parijs bijeeiikome De Krmzieitung weersprei kt ile meeiiing als zou het veroorloofd we en dat P irijs gedurende den wapenstilstand van proviand werd voorzie i Dat kan niet geschieden zegt hei blad Integendeel het eohynt dat de groot vermindering der leveiis aiddelen die het gevolg van den wapenstilstand wezen zal beschouwd wordt als een reden te meer oiD gedurende of spoedig un den wapeusiilstand den vrede te sluiten Brussel 4 Nov Bazaine protesteert ir het blad Ie Nord legen de beschuldiging all zou hij een verrader zijn In welingelichte krinjsen loopt het géruckl dat er op nieuw ongeregeldheden in Parijs zouden hebben plaats gehad Burgerlijke Stand GtBoauN 2 Nov Ui obos Autlionuis ouc lers F Puit en A tie Jong Geti truida ouJcr J lircemer ea 1 Huivenanr llcrtha ouder J A Trijliil i u A van I reuwcu Corni li QudiTs V Iiritd tld ii T Dekker 3 I euo Brcpcttn ouders J Kvtiliug en H Hreikens i Elizabeth oudrrs J C iiraudt en L van der Laan Dirkji QOders D Hnkliei en S de tung Cornelia ici ardn Apo Iftnia ouder C A van Hcrkcl en A A Miielanr OviuLlilK N S Nov S Klocinendaa 4 m G A Knmpo hoisvr van L J l ii er 25 j 4 VV van Vtijk 3 d G J ten Uruniiui ler Andriesse 83 j ADVSRTEN TIE N Ondertrouwd li GERABUUS v YN uKa LAAR Ja If m M J08INA JOHANNA KUANKEN l il Gouda November 1870 M m I S Voorspoedig Iwvallen 1 1111 ecu welgehupeii Do hter A A VAN BERKEL IJfKLAAB De ondergeteekende bedankt allen die blijken van belangstelling getoond hebben ter gelegenheid zijner veertigjarige dienst by de Schutterij DE LANGE Bij G B VAN GOOR ZONEN zal ia den loop dezer maand verachjjneu t Adresboek der gemeente Gouda By inteekening Ü tiO na de uitgave ƒ 0 90 Advertentieii achter in het boekje worden opgenomen tegen 10 cents de regel groote regeli n nlantsruimte £ Zij houden zich aanbevolen voor mededeelingeu eu opgaven betreffende Cgmmissikn GtNOOTSCHAPPEN VaARB0R 1 MaATSCHAPPIJKN FAUitiKKKN Middelen van Vkkvoer enz enz ter opname in genoemd Adresboekje Uaiidwerksiiedeii De ondergete ekende wenscht voor handwerkaliedeu die de school ontwassen zjjn gedurende den winter gratia een cursus te geven in NATU URen VVERKTUIGKUNDE Zij die daarvan gebruik willen maken worden verzocht zich Woensdag a s 9 November s avonds te zeven uur te vervoegen aan deHoogere Burgerschool K MARS Openbare Verkooping op JJinystluij 8 November 1870 des voonniddagb ten 9 ure vóór achter en in het Huis aan de Markt Wjjk A n 66 te Gouda ten overstaan van Notaris Mr Kist aldaar van een netten INBOEDEL waaronder begrepen gewerkt GOUD en ZILVER een PAARD eenige WAGENS en TUIGEN wijders eene groote partij GRANEN en MESTING HOOI GEREEDSUHAPPEN enz Daags te voren van 9 12 en 2 4 uur te zien Openbare Verkooping in het Polderraadhuis te Stolwijk in ééne zitting op ÜINGÖDAG 15 NOVEMBER 1870 dos voonuiddags 10 ure van Eeue BOUWMANSWONING met BRAAKKEET ZOMERHUIS annexe SCHUUR zes roeden HOOIBERG benevens TUIN en BOOMGAARD en voorts ongeveer 18 bunders WEI HOOI en BOUWLAND benevens BOSGHHAKHOUT eu WATER alles in de gemeente Stolwijk in Benedenkerk JBenedenheul en Koolwijk kadastraal sectie B n 509 tot en met 576 578 tot en met 584 1363 1507 560 567 1506 828 tot en met 831 1501 843 468 tot en met 476 499 en 500 en sectie D n 399 401 1778 1779 1780 en 2105 Eerst in perceelen en daarna in combinatiën Aanvaarding de woning c a 1 Mei delanderijen 22 Februari eerstkomende Breeder bij billetten en information te bekomen bg denNot aris MO N TIJN te Gouda Openbare Verkooping De Notaris H P VOORDUIN te Schoonhovai zal op DINGSDAG 15 NOVEMBER 1870 des voormiddags te 10 ure ten huize van de vied J Kraiiestein Pz in den polder Rozeudnal onder IJaattrecJU publiek om contant gtld Terkoopei 4 MliLKKOElJEi ï 1 VAREKOB 2 KALVEREN 2 VARKENS SCHOUW KAARN KAASVATEN 2 BEDDEN KABINET en verdere MELKei BOUWGEREEDSCHAPPEN eu MEUBELEN alsmede eoue PARTIJ B RANDH OUT OPENBARE VRIJWILLIGE VERICOOPING ter woonplaats van PIETER DAMSTEEG Herbergier in het Regt of Gemeentehuis te Ikrkeuwoude op Zaturdag den 19 November 1870 des voormiddags ten 10 ure vim een HUIS met SCHUUR TUIN en ERF aldaar in het weHtciude groot 19 vieriaute roeden Te aiiuvuui dmi bg de betaling den kooppenningnu op 19 December 1870 Nadere informati ten kiuitoro van den Notaris G J SPRUYT te Uuderkfrk d Jf el Bij B H MAASKANT ziet net licht en is alom te bekoïTien of te ontbieden GODS SOGVERMITEIT Leerrede over Rom IX 16 21 door JAKOB EIGHAlf Hervormd Predikant te Delfshaven Prijs 12 Cent Stoonibootdlenst Volharding De Zondagdienst van Leiden Gouda v v totnau j aauKondigiug gestaakt De DIREC TIE Openbare Verkooping te Q o u D A op MAANDAG 14 NOVEMBER li 70 des voormiddags ten elf ure in het logem nt Du Zalm van een WINKELHUIS met BO VEENHUIS waarin de Koekbakkerij en Kruidenierswinkel wordt uitgeoefend met BAKKERIJ PAKHUIS en TUIN daarachter staande en liggende aan den Kleiweg te Gouda wgjc E n 41 groot 3 aren 56 centiaren Te aanvaarden 1 December 1870 Nadere iulichtiugen zjjn te bekomen ten kantore van den ïfoteris W J FORTÜÜN DROOGLEEVER te Gouda De ondergeteekende zal voortaan alle Woensdagen van 1 tot 2 ure te Gouda te consulteeren zjjn in het Hotel Hebthuis tot het inzetten van KUNSTTANDEN en het doen van alle OPERATIËN speciaal den mond betreffende A J C KORNAART Sen CHlttUllGIJN DeNTLSÏE Adres s ITage Korte Houtstraat 25 OP VERTOON van een retonr billet van Gomla op Gravenhage namentlijk 3 klasse wordt het geld teïugeegeven bjj inkoop van minstens 25 Gulden by J CAHEN Spuistraat 43 s Gravenhage in het alom bekende Magazgn vnn HEERBH BORGER EH KInderkIcedingstukken waar ook steeds voorhanden zijn de aoo gunstig bekende gevulcaniseerde HEEREN EN KINDER REGENJASSEN waarvoor geguarandeerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon van hun plaatebillet het geld 3 klasse retour 1 Malz Extract S Z chaains zivakte verma Mals Extract Iw m MalzExtract il s Extract S 6 flessohen 2 50 18 fl ƒ 05 iS fl 1 10 65 met mbegrip der flesBoben die 5 cent worden teruftgenomen JOH ANN HOFF sCeiilraal Depot Smalle Bloeinmarkt bij de SliUtee ¥ 154 Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C V Vbeuhinoen te IToerden bij Henbi J V 1 vluvsi Um Aanrrape om T épola franco aan JOH HOFF s CentraalDépot te Amsterdam Guaila Druk ym A Uriukmau ra7 De uitgave WOEf geschie DINSr DAG iHrwco BI Buli I n S JÏ fe fe 8 5 J =isi5 s ï f 7 fc