Goudsche Courant, woensdag 9 november 1870

iammhmiif yillg mmmmt Woensdag 9 oveiuber 1870 N 969 GOUDSCHE COURANT nieuws efl Adverlenlieblad voor Gonda en Omstreken De inaending van advertentlen kan geschieden tot éöo uur des namiddags op den dag der uitgave y ziet hit licht en ir Ixiiiieden lEIlDTEIT 1 5 21 door I6EHAN te D lfihaven Oent Volharding iJen Souda v v tot i ivk pKJIilECTIE erk Doping 1 D A EMBER 1870 des m het ogement De iLHins ri i de K rkhakkerij en i itgeoeftiMi mst BAK IN dnancliter staande iweg tl Gouda w I J ceutiiiren Jecemlxr 1870 zijn te bekomen ten IriH W FORTÜIJN iuda t voorttBD alle Woena rouda e consulteerea iitiis tck het inzetten en het 3oen van alle ilen monl betreffende XOR AART Sen lltUUOIJN OeNÏISTE te Hou Mraat 25 OON rai Goudi op ê Gravenla e wordt het geld terug au minstens 25 Gulden traat 43 s Gravenhaye i gazijn ran UROiR EN lingstiikken lonrhandeil zgn de zoo Ig bekend ijiiseBrde i EH RE5EN T ASSEN Itiil wonit dat dezelve J l o V t n like met l of 2 klasse v l op vsrtoon van hun kksse retour r M v liir lijdeu éir t l i C l i i erde hoest Mf f kwftlei f g K J S13 C u m9Zwakte Il ƒ r I VL i ering C 13 fl l 05 28 fl f nrip der flesschen du leruggrnorien v rniraal pepot Smalle Suisieeg F 15 1 jrs rijgen te Gouda bij J Il ie Woe den bij Henbi I DrpoU franco nan JOH J iiL pol Ie Jintlerdam g De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prüs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 BUITENLAND Buitcnianilsch Overzicht Een der ongelukkigste eigenschappen ran het Fransche volkskarakter is de weinige gehechtheid eu trouw aaD hun oude hoofden Zoodra een grootheid valt wordt ij door allen geloochend en met slyk geworpen Men ziet het weer aan Bazaine Zoolang hij standhield werd bij bewierookt en bewonderd nu hij eu zijne generaals de nutteloosheid van erdere verdediging heeft ingezien meeut de minste officier ju ejfs de minste soldaat die niet gewoon it verder t ieu dun zijn nevenman of hoogstens zyn compagnie liet recht te hebben hem van verraad en allerlei leelijke dingen te beschuldigen zonder scbyn an bewys En alle profeten van toor Sedan die het succes van Frankrijk hadden oor speld en zoo deerlijk liedrogia uitkwamen rtemmen in het koor in en maken van de gelegenheid gebruik om te bewyzen dat tij altijd gelijk geh id hebben met de superioriteit der Frauschen maar dat ongelukkig alle legerhoofden verraders waren Waarlyk nouit werd eenig vonuis lichtvaardiger gestreken Napoleon eu zijne creaturen hebben genoeg op hun geweten laat men eerst kalm onderzoeken eer Diin ze van znlke afschuwelijke misdaden beschuldigt In den regel pleegt men geen verraad om als gevangene naar een vtecnid land te gaan zonder eeoig vooruitzicht op het herkrijgen der verloren positie Wel zal Bazaine noch ecnig ander legerhoofd van het tweede keizerrijli in de historie sehitlerrn door heinngelooze zelfopofferende vaderlandsliefde maar van gemis aan die groolsche eigenfchappen tot voorbedacht verraad is de afstand groot en stellig doet men verkeerd alleen af te gaan op praatjes van subaliprne officieren In het Pruisische boofdkwariter h eft Thiers ilen maarschalk Bazaine krachtig verdedigd De toestand wordt er in Frankrijk niet beter op Beeds in onze vorige laatste berichten werd var onlusten te Parijs gesproken De rooden hehVn en poging gedaan tot vermeestering van het gezag doch vooral door de vastberaden houding van Picord is deze mislukt ei zijn de leden van hel voorloopig bfwind in hun gezag bevestigd iloor een volkstemoiing te Parijs waarbg ruim 557 0 10 stemmen voor CU circa 63 000 tegen lijn uitgebracht Ook in andere plaatsen zijn onlusten uitgebarsten en Frankrijk wordt door gehcele anarchie bvdrelgd Het is wel mogelijk dal als Pruisen met de eene helft van Frankrijk vrede sluit de andece helft den oorlog nog voortzet De onderhandelingen over den wapenstilstand vorderen weinig Het Engolsohe bericht over de sluiting er van is nog niet bevestigd nu welke parlij het ligt is niet duidelijk Reeds wordt Bismarck beschuldigd van eenvoudig de iiucstie ter baan gebracht en slepende gehouden te hebben om binnen Parijs iweedrarht te zaaien waarin hy dan blijkens het hovenslaande volkomen geslaagd zou iijn Anderen verzekeren weder dat Bismarck geen ipcnslilsinnd wil sluiten die niet door het gonverneineni Ie Tonrs is goedgekeurd Hiermede zon hel gerucht in verband gebracht kunnen warden dat deoorlogsman Gambetla als minister al vervangen worden dooi Barlhclrmy Saint Ililaire Boohefort is het met zijn collega s oneens en teekent geen besluiten meer mede De Nieutce BoUerd Omrmt heeft een particulier telegram uit Tours waarin een treurig tafereel van den toestand Wordt opgehangen Het luidt aldus Ue berichten uit de provinciën zyn over t algemeen hoogst treurig Vele groole familiën nemen de vlucht uit vrees voor roof en moord van de zijde der demagogen Volgens particuliere berichten uil Purijs wordt in verschillende dagbladen de raad gegeven om honjenvleesch te gebruiken omdat de ralicns rundileeach tot op 80 grammes verminderd zijn Hierbg vordt de opmerking gemaakt dat generaal Trochu blikbaar het ware cijfer der hoeveelheden proviand heeft verzwegen daar tcch anders die verniinderièg niet noodig zou zyn geweest Het spek kost 10 en de gezonien boter 20 francs per pond Een groot aantal vreemdelingen verlaten de stad met toestemming van graaf VOD Bismarck Het stadhuis wordt sedert den bekenden volksoploop krachiig beschermd Hot is overigens in de sud rustig Vlnchtrhngen kunnen per ballon de stad verlaten tegen betaling van 50 000 francs de persoon betaalbaar bij de aankomst De postadministraiie regelt het vervoer van waarden per luchtpost onder verbintenis van restitutie ingeval zij in handen der Pruisen vallen Een paar ballons met vijf personen zijn door Duilsche huzaren opgevangen en naar Versailles gebracht De hongersnood schijnt dus Pargs te bedreigen en de gegorde inwoners te verjagen Nu wordt de toestand eerst zorgelyk Omtrent de krijgsgebeurtruissen het volgende De vesting Belfort is na een aantal kleine gevechten waarbij de Oirilschers zegevierden sedert den 3den ingesloten Uil de mededeelingen van den bevelvuerenden generaal Zastrow blijkt dat tot nu toe binnen Metz 7ijii buit gemaakt 63 adelaars en va indeU 541 stukken veldgeschut materieel voor meer d iii 85 baltefjjen omstreeks 800 stukken vestinggrsohni B i mitrailleuses ongeveer 300 000 geweren eene groete hoeveelheid kurassen sabels enz ongereer 2000 militaire voertuigen eeue groole hoeveelheid onverwerkt hout lood brons alsmede een conipleetc biiskruitfakriek van groote waarde De geruchten omtrent eene ophanden zgnde ministerieele crisis te Wcenen schijnen in Oostenryk veel ingang te vinden Gelijk men weet is er reeds gezegd dat tt van eene verandering nog niets zal Icomen voordat de rijksraad vergaderd is daar men de discussiën in deze vergadering wil afwachten om te beoordeelen of bet wellicht raadzamer zou zjjn dat het geheele ministerie altrad Naar men thans beweert zou de keizer d i wensch hebben te kennen gegeven om dien tijd af te wachten dooh zouden een paar ministers daartegen veel bezwaar gemaakt hebbeo De verkiezingen in Bohemen voor den Oosten ijjkschen ryksdag zyn thans aangevangen Ten gevolge van de orde waarin die plaals hebben kan nog nlleei de uitslag van die in de plattelands gemeenten bekend zijn Dit resultaat is niets anders dan hetgeen verwacht werd namelijk dat daar waar een Duitsche bevolking de meerderheid heeft ook over t algemeen de Orondwels gezinde candidate benoemd zijn terwijl de C eehen onterdeeld hunne stemmen hebben uitgebrocnt op de zoogenaamde dcclaranten Japan heeft zich in den oorlog taaschcn Frankrijk ADVERTENTIEN voorden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeouderl ke Nommera VUF CENTEN en Duitschland neutraal verklaard en de regeering heeft eenige officieren naar Europa afgevaardigd om het tooneel des oorlogs te bezoeken en rapport uit te brengen omtrent hetgeen zy aldaar opmerken Die officieren waaronder een prins uit het keizerlyk huis zijn reeds Ie San Francisco aangekomen om de reis via New York naar Europa voort te zetten FKANKBUK Garibaldi wordt volgens een correspondent van de Daily Newi door de Fransche regeeriug op onveraiitnoordelijke wyze in den steek gelalen Een bataljon heeft slechts 7 chassepots en 45 patronen tot zijne beschikking Een ander bataljon dat van Marseille is met Minicgewereu gewapend Garibaldi zelf schijnt kalm de toekomst te gemoet te zien maar niet veel hoop te hebben op welslagen Zijne vingers zegt de correspondent zijn door rheumatiefc verstijfd hy Is vieeselyk vermagerd maar zijn gezicht is nog zoo jeugdig als ooit Zyue stelling is echter niet benijdsnswaardig Tegelijk met hem kwam Gambetla aan en dezen schenen de huldebewyzen den generaal gebracht niet te behagen Beide haddeu een onderhoud waarna Garibaldi aun Gambetla schreef Ik heb gedwaald Ik zie ik beu niet te gebruiken ik zal tcrugkeeren Maar dat zou het volk niet naar den zin geweest zyu en zoo gaf meu bem een koinmando in de Jura De bladen zeggen hy heeft 10 000 man hy heeft r nog geen 5000 De boeren zeggen nu wy Garibaldi hebbeu zullen wij geeue Pruisen meer te zien krygeui Garibaldi zelf verwacht ze ieder oogenblik De eigenlijke Garibaldiaansche officieren zijn nog niet aangekomen Ik zeide Generaall wanneer gij ze roept zullen ze komen waarop hü ernstig antwoordde Dat kan ik niet doen Het zou een Ie zware verantwoordelijkheid zijn Ieder moet uit eigen beweging komen Garibaldi icbynt vry rustig op den dood vuorlie reid te zyn Gambetla die ais een ylhoofdige ginds en herwaarts rent en nog altijd in toenemende mate aan de proclamaliekoorts lijdt heeft Fraukryk s verdere verdediging den genadeslag gegeven door den kreet verraad I aan te heffen bü de overgave van Metz De bekwaamste ja de eenige Generaal waarin de oldaat vertrouwen stelde die het bestnur der nationale verdediging nog overig had Bourbaki heeft de onraogelykheid ingeiiien te dienen onder de dwazen die zich tot bestuurders van Fraukryk hebben opgeworpen en wier hoofd al op hol was voor dat de grootste moeielykheden aanvingen Dut zij t goed meenden mag niet betwyfeld worden maar dat zy alles doen om Frankrijk zedelijk en floffeijjk Ie vernietigen is zeker Fraukr jk heeft nog erger vijand dan den Duilscher ENGELAND De Standard zegt dat de zwakheid van de regeering der nationale verdediging het ergste kwaad voor Frankrijk i Zijne legers behoeven zich niet te haasten den vyand te gemoet ie Irekken als de kostbare vrucht van hunne overwinning de instelling van een dictatoraat onder Gambetla met Mazziui als eerste raadsman zal zijn Op een tydstip waarop al de énergie van het volk moest zijn gericht op het esnige doel de Duitschers van den Fiunschen bodem te vet