Goudsche Courant, woensdag 9 november 1870

a ataiB aa an3Sïa gJ8 gjea a tViiSaarggng I f rtrii ii Sr = =S irï=a m w r h f drijven wuiirin luiUtiire geestkracht en onderviudiiig hüofi iki lijk worden vereischl uioet het voor ieder w 1 11 linnsi hni in verschrikkelyk njn de politiek na te g 1 111 vnii ii iie regceriug die mannen als liiiurbaki en C imliricls uit den jpenbiinn dienst drgft hen door vreemde avoutnriers of door een fcurger mens eeuige verdienste le toawyding Mu de repitjlikeiusche partij is laat vervRnj Mi De dagen van 1792 ioo dikmjls aaugelmalij schijnea waarlijk vuor ccii gederllB te worden fcMborei Wij liibhen niet den vaderlandslievenden geest die een Uocue en een Maroeini voor den oorlog dedeii opirfiden maar ij hebben de verwarring de deipor lisi tictii de narcliie van de republiek Vvij hebbeji detulfilcn kreet van veiraad ten op ichie va lederen generaal vnn ondersehe ili f die oi gf l i in iifeilen Maar in 1792 en 1793 heeft de republiek nooit geaarzeld de telangen vau het lund voor ie trekken boVen die van luh elf Thans hebhen hij ecu e publiek die aan niets anders denkt dan aan h i ir eigen bestaan die schijnt te gelooven dat di geheele menschheid bij hare oiit ikkeliiig al proKleeren en dat in plaats van Frankrijk haar eigen luuio en zwakkti tegeuwoo Jigheid sle t D t is het il 1 ons aan de Frausche zuak doet wanhopen en dat aan die zaak veel synipaihie onttrekt die haar anders zou fi toegedacl iaii kuu iemand zieh inuig aangetrokken gevoelen tot een republiek die door Uanibetta wordt verlegenwoordigd en die duor Mazzini wordt begunstigd Zelfs i e ergste vijanden van het keiïerrgk kunnen zich n geraoede afvragen in welk opzicht de republiek iels verbeterd heeft sedert de vorige regeering op zoo gewelddadige ijzewas weggestooten Is de republikeiiisclie regeering deugdzamer wt arheidhevenüer of zeiropoDereiider Heeft Z j de nationale taak beter geleiii CJeefi zy beleren j aad of voert ty beter den oorlog liet keizerrijk had Sédau heeft de republiek met ha4r MHl Wat bebben de republikeinen uad i zy den scepter uit de handen van den regeerder h idden gerukt gedaan dat de impenahslen niet konden dien Frankrijk vernederd efl tegenover d wereld geschandvlekt zal zich die vraag eens elf sitllen DÜITSCHLAND Koning VV ilbelqi eeft de volgende proolamwie gericht anu de Duitse soldaten Soldnten on d vereenigde Vuiiscke legers Toen wij drie maanden geleden uilrukien legen een vijand die ons lot den oorlog had gedwongen sprak ik het vertrouwen uil dat God mii on e rechtvaardige zaak zou zijn Dii lerirouwen is met beschaamd Sedert den dag van Weisscnburg waar wij het eerst reet den vijand slaags raaklen tol op dit oogenblik waarop ik de tijding krijg van de capilulatie van Melz zijn talrijke iiaraeii v m veldslagen en gevechten in de krijgtgeschiedenis onuitwisohbair opgeleekend Ik heriniier aan de dagen van Worth en Saarbrucken nan de bloedige veldslagen om Mei aan de gevech en bij Sedan Beaumont bij Straatsburg en Parijs en elke daarvan is een overwinning voor ons geweest Wij mogen aiet zelfverheffing c de e lerug ien nog nooit is een roemrijker oor voerden ik spriek het gaarne uil dat gij uwen roem waardig ijl üij hebt de deugden betracht die het eerste su raud zijn van den soldaat den hoogsten moed m den stryd gehoorzaamheid volharding zelfverloocheiii ig bij ziekie en ontbering Mei ie capitulatie van Mei is nu de laatste der vyandelijke armeein die liij hel begin van den oorlog legen ons optrokken vermengd geworden Ik maak van dit oogenblik geliruik om u allen en iedereen in hel bijzonder van dtii generaal tot den soldaat myn dank en mijne erkenu lijk heul te beluigfii Ik weiisch u allen een vereerendt onderschnding ie geven terwijl ik heden mijn zoon den kroonprins van IVuistn en den gener ial der cavalerie l rins Frederik Karel van Pruisen die m de en tijd n herhaalde malen ter overwinning evoerd bebben lot generaalveldmaarselialkcii benoem Wat de toekomst ook moge brengen ik zie haar kalm tegen want ik weet dat met ulke troepen de overwinmn ons met onigaaii kan ik weet dat wij on e lol dusver oo roemrijk gevoerde zaak op de elldü nij e len ei de zullen brengen Wll llULM ïloüfdkwnriier Versailles ijn tlims aldns sa S korp vuil Maii korpv prins Fredink Karel 3 armee fi 9 II korp kroonprins van Prinsen l of Mans nrmee garde 4 12 korps kroonprins van S iksen 28 October 1S70 De vier Duilsche armei n mengesteld I armee l 7 teuffel 2 armee 2 J 10 BINNENLAND Got u 8 NovtMiiiK W IJ veniei eu d il de k Moer viw koophandel en fabrieken iil hier zi h tot d i tweede kamer zal wenden ter ODilcrsleuuiiig van dü vooriteli tot afschaRlng der fiateiitbelaeliiig Ui hclliiig ceuer btliasling op de iiikuinsteii De 1 luiicnant 1 van der Ploeg alhier in garm oen is op verzoek voor eea jaiir op nonactivileit gesteld Het departement Scioon ioren der Maatsdi ppij tot Nut van A ar uanlei ng van een voorsiel ingediend dpor de hi ercn A kuijleiiburg Pz P Pereboom en L It Van Sanilick beslolen aan de gewone Iccbvergnderingen die tot heden bgua enkel Joor leden met hunne dames moehieii be oihl worden een uitbreiding te geven zoodal in het vervolg elk lul één loegunskaart eilra zal ontvangen om uu Ie reiken aan personen ie hoewel geen leden tijndr toch gaarne een lezing willen bgwoneii OvcreenkoiDslig hetzelfde vooretid is uit de leden een commissie van 6 per oaeu gevormd belast met de zoig om gedureiule den winter geregeld volksvüoidachteo te doen planl hebben Nog IS bel geheele voorstel aangenomen dat door den heer L Akkerliuijs JË iii het belang der volksbibliotheek was ingediend en ten gevolge daarvan werd o a een commissie mede van 5 leden benoemd om bedoelde bibliotheek die sederi een aantal jaren gesloten was maar verleden Jaar eer bewgzeu van leveo heeft gegeven op de best mogelgke wgze van meer degelgke boekwerken te voorzien eu beier anu haar d jel ie doen beantwoorden Wg vernemen uit Bleiswgk dd i Nov £ uo vau raadhuis als luren eu van particuliere wonin sn wapper u vU gg j algemeeno vreugde heerschl lo deze gemeente Ëen gunstige beschikking der stalen dezer provinoie op het verzoek van het bestuur dezer gemeente ge amenigk met de besturen van liergschenboek en llillegersberg om subsidie in de kosten lot aanleg van grindwegen in deze gemeenten gaf daartoe aanleiding Daardoor tooh z deze gemeente even als verscheiden anderen in dezen omtrek gelegen mei de roarklsud Rotterdam door greile kunslwegen lu gemeenschap orden gesteld welke ot nog lot niet andere kon plaats hebben dan Inngs wegen in het uii unsUg s iisoen steeds lu eer slechten toeLland en op ver cheiden plaatsen uiterst smal Ill een Iriugeiide behoefte voor dezen omtrek zal al 00 voorzien worden en op te hoogeren prgs wordt die gunstige besftiikkiug der staten gesteld da ir ieder alhier gevoelde dal daarvan het slagen der plannen lot uegverbeieriug bepaald afbiug De N Bott Ct bentuit een artikel over het kon besluit tot uitvoering der De eersic kamer iieefi heden middag ten holfvier ure eene ziiiing gehouden waai in de beraadslaging over de üust Indische begrooting is bepaald op Woensdag auiist ten 1 1 ure De minister van fiUiiiciLn heefl lene mededceling gedaan nopens de ffiinisleiuele crisis waaruit het bekende feit bigkt dat eerst de beer Uoect van Limburg daarna de heer de VYoal wegens ungesleldheul eu voorts de hh van Lilaar en van Mulken hun ontslag hebben ingediend Daarvan is aan Z iV den koning kennn gegeve i door de overolgvende ministers die levens hunne ortefeuiUes ter basohikking des konings hebben geitelil Zoolang de koning geen beslissing geni meu heefl zullen zg zich uiet o o den hun opgujrageo srbe d onttrekken Bg het ondei oek iii de afdeelingen der eerste kiiiuir van de wetsontwerpen tot vastslellinj der Indische begrootiiig werd algemeen verwondering uitgedrukt over de uuvaardiging der besluiten betrekkelgk du h rvoiming van liet Preangerstelsal Bg sommigen was het verlronwen in den Minister hierilüor uüzcer geschokt dat zg zich ongezind verI klaarden de e begrooling loe te Siemnien voordal I de zaak van Kegeeringswege behoorl jk opgehelderd zou i ii Andere leden betuigden zelfs met den Minisier lint in discussie te willen treden voordal hg zioh had ge uiverd van den schgii dat de tweede kamer door hem Ie de er zake was misleid Andere leden wilden ich vooralsnog van oordeelvelling onihui den Ouder dpzcu waren er die beweerden dal bg de uilvnardigiug dezer tcsluileu óf door dm inimsler i f door den gouverneur geDertsal verkeeid IS gehandeld De slotsom de er overwegingen was dat alle Icdeü inlichtingen en reer bepaalde ophelderingen om reut deze zaak wen8 hten te outvangen Naar aanleiding vw een in h 30 u het weekblad 0 s ttreoe geilaau vooritel om de danesco mit van 4 it Koode Kruis M reorganiaeeren in vrou lgke ge ondheids commissicn deelt de heer dr J II C Ile se in genoemd blad een door hem in ovwecmieiummg mei deu heer dr Coro iel ont raryeu coucep reglement ede voor de Nederlandsche veraeiii iiig ii üevorder ng der gezondheidsbelangen Volgens dat concept vereei igen zich daarloe de dainescomiti s van liet lioode Kruis welke loh eonsmneeren als plaatselgke comae s der vereeniging Zg ai geleiu worden door een hoofdbestuur beatafiude uit kioet bggestaan door deskuudige mannelijke personen O vereeuigiug zal zich belasten a met de rorg voor de verspreiding van de keunis der gezondheidsleer b mei de vorming van ziekenverpleegsters en verplegers c nel het nem n van maialref elen in het belang der gezrndheid d met het verleenen van bgstand bg buitengewone raiiqien Het hoofdbestuur al gekozen worden door en uit de leden der plaatselgke comité s H t doel der cpatelUra was Alleen lu hoofdtrekken aau te geven wat de werkzaamheid der vrouwelgke gezondheids commissien huns inziens dient te we eu Daardoor ia gelegenheid gegeven tot bespreking en overweging der zaak Eene uitbreiding van het arbeidsveld kan niet dan ten goede komen aau de eerste en hoogste roeping d r vereeniging bulpbtlooQ in den oorlog Het Uandelsblad spreekt bet bericht omtrent den dood Vitn b t Ngipaard tegm H dwr is nog steeds welvarende en de nclie tot schade vergoeding aan het weeshu s is dos ook uit d lacht gegrepen Uil Groningen meldt men dat eene commissievan 4 leden uil de vereeniging van iüdustrii len en werkbazen aldaar heefl bekend gemiakt dat josgClingen hoven de 12 jireii die met vrucht het lager onderwijs hebben bggewoond en bij eenig ambacht of handwerk weusehei gephatst te worden tieh daarvoor bg de commissie kunnen aangeven l e aldus geplaatste jongens staan dan ouder de bescherming der vereeniging en worden daardoor voor hunne verdere ontwikkeling voortgeholpen Verder wordt aan de jongelie l n die voor hun vak voldoeoden gvei betoonen na verloop van tgd eerst een getuigschriften vervolgens een doelmatig geschenk uitgereikt De industiieelen en werkbazen die jongelieden wenschen kunnen zioh mede tot de conmistie wonden Men leest in de Nieuwe Noord Hollander jittn de kie eri in het district Alkmaar ter benoeming aan leden voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal Men heeft bg gelegenheid vnn de laatste verkiezing getracht mgne steeds gevolgde strikte onpnrtgdigheid in verdenking Ie brengen met betrekking tot het verkie ingswerk Gg hebt reclit te weten wat daarvan is Vrgdag 21 Oct des avunds omstreek 10 ure heeft zich de slads aanplaLker bg mg aan huis aangemeld een biljet overhandigd eu namens den heer van der Knny gevraagd of hij dit morgen ochtend om 6 ure mocht nanplakken Ik zag het tiljel even in en bemerkte zonder het gelezen te hebben dat het een aaobeveliug betrof voor jhr mr H G C L Jansseos tot id van de 2dc Kamer Weienüe dat het aanplakken v n biljetten bij plaatselgke verordening i s geregeld welke verordening in mijne kamer op het liaadhuis geborgen was mg niet herinnerende als niel door mij geconcipieerd of de vergunning daartoe moest worden verleend door den Burgemeester door Burgemeester en Wethondeis of door den Commissaris vnn Politie indachtig de verschillende circulaires van den Heer Commissaris des Konigs in dit gewest waarbg ook namens den Minister van Binnenlandsche Zaken Heeren Burgemeesters worden uitgenoodigd zich niet met de verkiezingen te bemoeien gaf ik den aanplakker te kennen onder teruggave van het biljet dal dit morgen oó vroeg met kon geschieden want dal ik liet eerst eens moest nazien De nanplakker hernam dat mgnheer van der Ki ay verlangde dat het morgen ochtend om 5 ure werd aangeplakt voor de narkt gehouden werd en dat hg er ook al mede bj den commissaris van politie was geweest die let met wilde vergunue zonder dat ik het goedkeurde waarop door mij is geantwoord Zeg aan mgnheer van der Kaay dat hot üemecntebestuur ich daar nu niet mede kan beinueieu met omdat het eene aanbeveling van mgnheer Jaussens betreft maar dal ik hetzelfde ou doen als het mgnheer van Korccsi btlruf Nadat de aaiipUkl omstreeks des tvom ruggekonen heeit habiiigd eu Verzorh heer van der Kan morgen aangeplakt aan den aanplakker zegpen dal ihot go niet doel Dek vottgunAsn raadhuis nam keiin ning en bemerkte ning genoemd gevl Commissaris van P den Ik verzocht SI reeks 10 or hg de dat ik Met kegrl loó laat len aanpii den om over dat niets mede te makq ordening het aan wel of a êt U vinei s r s iiii JwliHü was overgelaten al Burgemeester zou e biet wt Toerj eu wanneer de Bnrl kon vereenig u en ik hem zeggen dal had BR vaortaan zq deni i h gewgtigd aan een ndor oprfl De CoqmissarisI woord dal h j heti verkiezing in ver beter war 0 4tetl ordening bg mg nugelatet omdat dien agtbleinaii ba mede te naken w derd bad heb jk jieer by voiirtaan te plakken hij dai of ze geviseerd oioJ geval ze niet moesl seerd waren door dl zonder daartoe ian dat de verardenii aau den Commissai Ik kv dien dagl op bet raadhuis g f der Kaay zioh b j deze aangelegenheil avonds uit de Alk door hcp onderteei Mae dag daarnal deelmg door mg gf gemeesler en Wetlf uitvoering vau dat dit aanleiding kelijk werd opgemi op vele plaalseii li De Voortiüert Slot van t veij ling der spciaje gehoud De heer Huet 1 van het stelsel vi eooveel legeailani volkomen juist I Ie spoedig Qiahfll veel tegenstand stelsel een loekon allerlei tegenstand Is de stoom op 1 partjeipatis op sol veidedigde aohterl bezwaren Er wJ die niet in de w begint vaa boven men klassen onto varend genoeg zü Moe vindt na uan D dep iverl xooals thans moiif sohriftelgke conir I het eerlek in de winst krijg niet ieder deelt loon een direciikrggt lOroasI zoo Moet stukwerk I daaruit maar aftr stukwerk is niet winst berust op een prikkel tut is meer slgeHid hulpniiddel £ i werken