Goudsche Courant, woensdag 9 november 1870

Nïr door er ualde out week ea co in heer hem ont dsche nj eu ainea cerea geleid iainei D voor f ver van ur plaatAlleen ven uit goede den nog ing van en OBge Inger polit zich Üe voor vol eerst lieiik joii com ter rk ler ring ure aan heer end even dat Q C bij e was ëerd Wel inHeer ook aken zicb ik het ie Kiiay werd datpoli zon is gehet be myiidoen Nadat de atuplakkcr 7 icb bad lerwgdcrd is bij omsirecks des avomji 11 ure by tny aan huis teruggekomen heelt de dienstbode ecu biljet overhandigd en verzocht aan mij te zeggen dat mijnheer van der Kaïiy er hg blijft dat de biljdtlen morgen aangeplnkl worden waarop ik haar verzocht aan den aanplakker b t bi ljet terug te geveu en te zeggen dflt het goed i els d naupUkker het maar piet doel Den volg at kii morgen hegaf ik niiar hei rivadhuis nam kennis van den inhoud der verordening PU bemerkte dat biljetten u et bij de verordening genoemd geviseerd moeten yvorden dojr den Commissaris van Poijtie alvorens anngeplnkt Ie worden Ik verzocht dien ambtenaar des raurgen omsireeks ii ij ij r y o tA ucm mede dat ik niet begrepen kon waarom hiJ4 isler vond zóó laat den aanplakker aan mgn huis had gezonden om over dat biljet te 8 rekeu want dat ik er niels mede te makep had aangezien art 3 drr verordening het aau cyne prudentie overlaat biljetten wel of Btei U vmcreii zo d t wannaer ik cummiss ris vfu politie was en het aan m jiii e prudentie was overgelnteii alsdan zonder vtrguijiiiug van den Burgemeester zou viseoren of niet viseeren naar jtttle bet mü Voorkno goed f niel goe l te zijii en wanneer de Burgemeesier zich niet met dat visum kon vereenigeu en mij daarover onderhield dan zou ik hem zeggen dat ik naar mijn beste weten gedaan bad na voortaan zou bleven dueu luidat de verordening gewytigd zynde b$t viseer i van biljetlsn aan een ander o pdraagt De Commissaris vgn politie heft daaaop geantwoord dat hij het gedaan liad omdat het met de verkiezing in verband stond e i dat bet misschien beter ware geveest ajs lijj z tr even met de verordening bij my was gekomen maar dat hij dit had iv gelateB omdat bet reeds zoo laat waa Nadat ik dien oinbleDaair iiad gezegd dat ik er voorlaan niets mede te maken wilde hebben en hy zich verwyderd had heb ik den aaiiplakker gezegd dat wniiDcer hy voortaan van ingezetenen biljetten bad aan te plakken hy dan in zijne instructie moest zien of ze geviseerd moesten worden of niet in het eerite geval ze niel moest aaiiplakKen vóór dat ze geviseerd waren door den heer Commissaris v n Politie zonder daartoe aan mij vergunning te en want dat de Viordening het oordeel daarover uilstuitend aau den Commissaris van Politie heefl opgedragen Ik bef dien dag lol des namiddags half drie ure op het raadhuis gebleven zonder dat de beer van der Kaay zich by mij beeft aangemeld om over leze aangelegenheid Ie spreken eu vernnm des avonds uit de Alhit Courant het bekende bericht door hein onderteekend Maandag daarna is van het bovenstaande mededeeting door mij gedaan in de vergadering van Burgemeester en Wethouders aangezien het betrof de uitvoering van etut gemeenteverordening zonder dat dit anieiding gnf lot veel discussie hoofdzakelijk werd opgemerkt dal men dergelijke biljette i op vele plaatsen aanplakt De VooriUter van het HuofdkiesJktrid Alkmaar A MACLAINE PONT Slot van t verslag der vergadering tot behandeling der sociale ijuoBstie den 30 Oct te Utrecht gehouden De heer Huet die reeds lang een voorstander is van het stelsel verheugde zich desniettemin d it het zooveel tegenstand vond Hij vindt het sielsel zoo volkomen juist dut hij alleen bevreesd wai dat hel te spoedig omhelsd zou worden juist dat hel zouveel tegenstand vindt doet Spr verwaeh M d ii het stelsel een toekomst heeft Ook de stoom oiid rvund allerlei tegenstand en een even groote oui enteling als de sloom op het gebied der mechanikn kan de participatie op sociaal gebied te weeg brengen Spr verdedigde achtereenvolgens verschillende gema ikte bezwaren Er was gevraagd of er ook werklui zyn die niet in de winat dee len Wel zeker men begint van boven af en eindigt bij die lagen waar meu klassen ontmoet die niel ontwikkeld en welvarend genoeg zyn om er in te kunnen deeleu Hoe vindt men een verband lusschen den werkman u den werkgever Door in pla ils van zooals thans mondelinge overeenkomsteu aau te gaan schriflelyke contmclcn te sluiten Is het eeilijk als alle werklieden oen gelijk deel in de winst krijgen Neen maar dal moet ook niet ieder deelt in de wiiisl naar gelang van zijn loon een directeur die ƒ 4001 iracienifiit oiitvnngl krijgt lOmaal zooveel als een werkman die 400 heeft Moet stukwerk vervallen Neen als men de winst daaruit maar aflrekl van le andere winst Miiar stuknerk is niel overal lucpaiiaflijk deelcn in ilc winst berust op helzelfde beginsel het geven van een prikkel lol meer en beier produolie hei laalsie is meer algemien hel eerste een niet altijd bruikbaar hulpmiddel Ken opzichter toch kan niet op stuk werken Gaal de winst van het loon af Noen Het loon moet zoo laag mogelijk z jn bet aandeel in de wmat loo groot mogelyk Dim is het een prikkel voor den werkman die tot grooter winst leidt want Spr heeft niet gezien wat er by toepassing van het stelsel kan worden gewonnen maar wel hoeveel tyd er by t gemis van het stelsel in fabrieken verloren gout reddeloos verloren on boeveel op andere wij e verwaarloosd wordt De winst wordt dus verhoogd eu iu die hoogere winst deelt de werkman 1 el ben de werklieden enkel deel in de winst of ook in de onderneming Alleen in de winst want wie deel heeft i i de ouderuemiug is aandeelhouder en aandeden cadeau gev n zal cici ar wilL i Hoe zal de werkman de winst controleeren P Door het verslhg in de krant en de verdeeling door een lijst van het loon van ieder werkmaa Een fabriek wil niet bekend maken wat zij wint Zij maakt wel bekend als zij verliest en zal het dus ook wel willen weten als zij wint Buitendien dat is nw al reeds van de meeslen bekend al is het juist niet in zoo grooten kring Zal verlies hel loon niet drukken Misschien wel maar daar valt hel bejtmsel met raee In ieder geval is hel billijk te bepalen dat zoo niet minstens een zeker percent b v 5 pc behaald wordt er geen uitdeeliug plaats beeft De werkman ontvangt eerst zijn loon i uit de winst moet dus hel kapitaal iu de eerste plaats een zekere rente ontvani n Fabrieken die geen winst verdeden zullen dan te gronde gaan Dat is wel mogelijk maar er zyo ook vele zickelyke ondernemingen in ons land aan wier ondergang niel veel verloren zou zijn Door de winstverdeeling zal er een eonourrentie oulstaaa lusschen de inrichtingen onnjerliag De knapste werklieden zullen gaan daar naar het meest uitgedeeld wordt Als er altijd participatie in de winst had bestaan betoogt Spr verder dan zouden de looneo niet lOO laag geivorden zijn want dan zou de werkman invloed hebben gehad op de bepaling van de pryzen van het product van zyn arbejd Het stelsel van gratificaliin is niet vulduende dat is m iar een hulpmiddeiije De heer Hubrecht wil het stelsel als overgang lul den toestand dal alle werklieden deel zullen hebben in de onderneming Op zich zelf bedt Spr er niet tegen dat een werkman een aandeel ue inl in eene onderneming maar daar heeft men niet mee te maken In abstracto is Spr er echter niet voor leder moet in i iju eigen kring blijven De geldschieler grcft bel geld de werkman zijn arbeidskracht Dat is de wate coöperatie van kapitaal en arbeid üuk bier verdeiiling van arbeid De beer VVesunnan uii alleen guede vuediog goede huisvesting en ontwikkeling van den werkman Zorg maar zegt Spr dat hy door aandeel in de wiust meer luon ontvangt dan zal de werkman zelf zich wel beier voeden en huisvesten en is hy beter gevoed en gehuisvest dan komt de meerdere ontwikkeling van zelf Ten slotte stelde Spr de volgende resolutie voor uDe vergadering overwegeiids dat de strijd tus scheu arbeid eu kapitaal die thans meer en meer op den voorgrond treedt niet anders dan tebade kan doen aan de belangen vitn de nyverbeid en dat alle midilelen die lot voorkoming van dien strijd kunnen strekken de aandacht van alle Neder landrciie indusirieelen eo patroons verdienen Vesiigl de algemeeue aandacht op het deelnemen der werklieden in le winst der onderneming als een sicisel dat reeds in verschillende vormen in het buitenland luel goed gnvolg is toegepast en ouk in Nederlaid door samenwerking lussehen ka pilalisleu ondernemers en werklieden in menigen tak van nijverheid goede vruchten kan voortbrengen De heer Gosscbalk Amsterdam beloogde dat loon niet alleen door vraag eu aanbod maar ook door sleur wordt geregeld zette tegenover de bepaling dat kapitaal ia besparing van vroegeren arbeid dat mea tegenwoordig inéén beursdag ryk kan worden stemde een der sprekers toe dot goed werk slecht betaald wordt omdat wy te weinig Ksthelisoh ontwikkeld zyn en zou de stelling durven verdedigen dat de slaat evenals voor bet onderwys zicb misschien ook de zorg voor de loonen als overgungsmaairegel zou moeien aantrekken door zekere grenzen daarvoor te bepalen De heer Capelle eenige bezwaren weerleggende uit min juiste opvalling van zyn beloog voortvloeiende refereerde zich voor het overige aan bet uitmuntend beloog van den heer Huet en nam diens resalulie over De heer Kuyper bes reed nogmaals het sidsd omdat niet nlleeu kapitaal maor ook vertrouwen een groole hefboom is by de industrie en een bekwaam industrieel die door crdiel moet werken dat crediet zal verliezen als hij uoor niet nitdeeling aan zyiie werklieden blijkt geen winst behaald te j hebben Hy prees nogmaols het stukwerken aan en j deelde mee dat men te Amsterdam ten behoeve von den werkman die voor de berekening van zgn werk een basis misi eeu staalje van prij cu voor verschillende stukken had gemaakt Nadat de heeren Regenboog en ter Haar nog eenige opmerkingen hadden gemaakt kwam de heer van Kaalte Rotlerdara met een motie van orde om de stemming over de resolutie tot een volgende byeenkomsl uit te stellen De vergadering die reeds door vele leden verlaten was was niet meer in een siemming om een beslissing Ie nemen over zulk een gewichtig stelsel dat door iuduslriëden bestreden door de werklieden ter vergadering aanwezig bijna eenporig verworpen en door voor en tegenstanders met zoo uiteenloopende argumenten verdedigd en uc9i reden waa Na eenige discussie hierover waarbij de heer van Lier o a consuileerilo dal de resoluiie niet zoo bed onschuldig was als men haar deed voorkomeu omdat zy slell dat er trijd is lusschen arbeid en kapitaal wat hij negeerde kwam d motie instemming en werd aan ejomcn met 26 tegen 14 st Daarna zou de heer de Hartog het tweede vraagpunt de postspaarbaiiken hebben moeien inleiden maar zag daarvan af wegens het te ver gevorderd uur De vergadering veceenigde zich hiermede Daarop werd overgegaan tot hel laatste punt het instellen van een permanent comilé dat tot taak zal hebben von lijd tot lijd dergelijke vergaderingen te houden Er zal geen vercenigiug gemaakt worden vooral geen reglement en geen contributie worden geheven vrgwillige bgdragen zullen i e kosten der vergaderingen goed maken Hiertoe besloten zijnde werden door de vergadering de bh de Jong van Beek en Donk Testae Hubrecht Pekelharing Huet en Held benoemd tot leden van dat comilo met recht om zich meer leden te assumeeren Nadat de president de vergadering en de heer van Hamel namens de vergadering het comilé had dank gezegd werd deze bijeenkomst gesloten Laatste Berichten LoudOU 7 Nov Do Tunes zegt dat de oorzaak van het afbreken der onderhandelingen over uen wap nstilsiaDd ligt in de weigering van graaf Bismarck om toe te staan dat Parijs gedurende den lermiju van het staken der vijandelijkheden van Isvensmiddelen werd voorzien De Post houdt het er voor dal wanneer BIsinarek bij de onderhandelingen over den wapenstilstand op een afstand van grondgebied heeft aangedrongen dit een bewijs is dat hij geen vrede verlangde Volgens de Daily News is een korps van 80 000 Pruisen onder bevel vau generaal von Manleuffel naar Rouaan en Amiens opgerukt TOUrSi 7 Nov De France behelst telegrammen uit Marseille die hel herstel v iii de openbare orde aldaar aankondigen De burgergarde beeft den prefect ontzet Cluseret heeft zijn ontslag genomen Euenhdim 7 Nov Het fort Mortier nabij Neubreisach heeft in den afgdoopen nacht gecapituleerd l c Duilschers hebben bij die gelegenheid 220 min krijgsgevangen gemaakt terwijl 6 stukken geschut in hunne handen vielen Versailles 6 Nov Heden hebben geen gevechten pMals gehad RheimS 7 Nov Krachlena een bevel van Atn gouverneurgeneraal van Lotharingen moeten de maires lyslen inleveren van alle manschappen die volgens de Fransche wetgeving dienstplichtig zijn alsmede in hel algemeen van alle weerbare mannen beneden do 46 jaar Ieder die op die lijsten voorkomt mag zich zonder vergunning van de Pruisische oulorileilen niel uit de plaats zijner inwoning verwijderen By overtreding dezer verbodsbepaling wordl aan de naaste bloedverwanten eene boe e van 60 franc opgelegd voor lederen dag waarop de bedoelde persoon afwezig blijft Tours 7 Nov Er is hier van het gouvernement Ifi Parijs eene dépêche ontvangen van 6 dezer houdende dat het met eenparige stemmen het aanbod tot een wapenstilstand heeft verworpen omdat Pruisen weigerde loe Ie slemraen in de voorwaarde dat Parijs van levensmiddelen zou worden voor ien en de verkiezingen in den Elzas en Lotharinseu slechts onder zeU re reserves wilde toelaten Te Parijs zyn drie legers gevormd Er heerscht de beste orde Brussel 7 Nov Ten gevolge der eischen van Pruisen zijn de onderhandelingen over den wapenstilstand afgebroken en is Thiers uit Versailles vertrokken De gupstige gezindheid die Pruisen aanvankelijk aai den dag legde was slechts een middel om lijd te winnen lot het oprukken van Duitsche troepen Vnrsailles 7 Nov s mmiddags 1 ure 40 min In de onderhaudelingen die gedurende vijf