Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1870

r h 1870 Vrijteg 11 IVovemlKsr N 070 GOUDSCHE COURAIT Nieuws ftB Advcrlcüliélad vcor Coüda ea ÖBistFekêH De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post f2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN Ie I e Ie of en Ie O ler F o il J BUITENLAND Buiien an lsch Overzicht Van alle kanten ti gelijlc kwam gisteren het bericht van het afbreken der onderhandelingen over den wapenstilstand Once lezers hebben al die tgdiugen in ons vorig nuiïimer onder de laatste berichten kunnen vinden Het groote struikelblok nas de proviandeering van Parys Voor de Franschen was het moeilgk cich over te geven aan de genade Via den overwinnaar want dat was hel eigenlijk Men tou b j de vreiletonderhaudeliugen de voorwaarden va een oppermaolitig vijand hebben moeten aannemen of van honger sterven na afloop van een nutteloos uitstel Doch ook voor den üuiischer was het ouinogelijk vrijen invoer van levensmiddelen t e te staan alle bfhaalde voordeelen zouden oit een militair oogpunt verloren gegaan zijn en oa afloop van den wapenstilstand zonder vredesverdrag zou er niets overgebleven zgu dan een bombardement in het midden van den winter van eene net menschen gevulde wereldstad die men zoo gaarne door den honger en niet door het zwaarj zou willen doen bukken Men beschuldigt nu Bismarck van hardheid en gemis aan edelmoedigheid maar wie zorkt liefelijkheid en edelmoedigheid lu de tegenwoordige wijte van oorlog voeren Ridderlijkheid en edelmoedigheid in den krijg bebooren thuis in een tgd toen de oorlog gevoerd weid als lief hebberg der grooten to n men den tgd had voor dat edel jachtvermaak op groote schaal Thans kan er alleen sprake zijn van onvermijdelijke botsing tusschen twee volken die hangende quKslien op geene andere wijze kunnen beslechten Men behoort op de kortste manier een eind aan de zaak te maken En wanneer men zoo den afschuwelgken oorlog ziet in al zijn naakte ruwheid zgn ellendige goddeloosheid zonder eenigeu geur van poëzie dan is er hoop dat men zal inzien dat er een raeuschclyker een redelijker wij e kan gevonden worden om de geschillen der volken op te lossen dan door ijzer en bloed Wie van de beide pariijen ongthjk hebbe of overdrgvi t is een feit dat het neutrale Europa wederom is teleurgesteld en dat de oorlog voortduurt wie veet hoe Iniig nog Tc Parijs is het verder rustig gebleven De regeering schijnt het op verschillende punten niet eens te zijn maar alle pogingen worden aangewend om die verschillen te smoren of althans niet belemmerend op den gang van zaken te doen werken De verwerping van den wapenstilstand dankt men aan len invloed van generaal Trochu de heer Thiers was bij zijn terugkomst in het Duiisclie hoofdkwartier met neerslachtig over den weinigen invloed dien hij ten voordeele van zijn Innd kon uitoefenen en over den sirchlen toeslund der hoofdstad Wal krijgsbedrijven betreft ordt melding gemaakt van het voorlrukUn van de DuitK he troepen ouder geverliten van geniigeii omvang in hei lep rleineiit Doubs waardoor de geiueeiischiip van ile Duiische divisie die door den KI as is opgerukt met liei Irgerkorps onder den generaal Worder dat Dgon reeds had be rt is hersleld Volgens den correspondent van de J ai y News is de positie viin i iribaldi in de nab Jieid van Itóle vrij hopeloos Het sclujiit el d U de Duilschers den ouden generaal even onachtzaam behandelen als de Franschen dat doen daar ig zeer goed weten dat zgn manschappen niet gewapeod zgn De telegrammen die gesproken hebben van gevechten westwaarts en zuid westwaarts van Belfort te Delle Haul Rhin enz maakten alleen me liug van vigwijlige scherpschutters eu mobiele garden die op de vlucht gejaagd warden Van Garibaldi s korps geen sprake Ëcu bericht uit Tours maakt gewag van een gevecht van Fransche troepen met Duitscbe in het departement Loire et Cher bg Poislay en Vailière de eersten zouden de Pruisen teruggeslagen hebben Verdun heeft gecapituleerd Naar aanleiding van bei opvangen der twee ballons met de daarin vervatte correspondentie uit Pargs is het nlgenicene verbod door den Duitschen opperbevelhebber uitgevaardigd om niemand uit Pargs te laten of tot de siad toegang te verschaf feu De vgf gevangen genomen passagics van de twee luchtballons zgn voor een krg gsraad gebraeht Men mompelt vai een bueeiiroeping van deu Duitschen rgksdag te Versailles waarscligiilgk wel zonder vasten grond Het zou anders uel een eigenaardig schouwspel zgn de Duitscbe eenheid geproclameerd in de oude residentie van de Fransche koningen wier bestendige politiek het was Duitschland te verdeelen om het machteloos Ie maken Berzal evenwel geschikter plaats igu voor die bgecnkomst lu den aanstaanden bondsraad sehgnt de verhouding van de Pruisische st tot de niet Pruisische te worden 17 tot 41 tegen 17 tot 21 in den tegenwoordlgen NoordDuitschen bond Bij eenige wakkerheid in de Duitscbe natie zal het dus op den duur wel mogelgk zijn Pruisen te doen opgaan in Duitsehland Ondanks den oorlog heerscht in Pruisen veel geestdritt voor da verkiezingen De conservatieven zoeken hun voordeel te doen met hel succes der Duiteche legers ontegenzeggelgk hebben zg nu het voordeeligsie terrein De liberalen doen bun best te voorkomen dat de toekomst der vrijheid prgs gegeven wordt ten gevolge van een oogenblikkelgken voorbijgaaudeo indruk Zij zijn evenwel te zeer verdeeld om veel zegepralen te belialen Men is nieuwsgierig of d Jacoby die door de liberale kiesvereeuiging over boord geworpen doch door particulieren weer opgeviseht is verkozen zal wo ilen De rechtstreeksche verkiezingen in Bohemen voor den Oostenrgkschen rijksraad zijn afgeloopen De uitslag is dat er van de 54 gekozen afgevaaiJigden ïi tot de grondwetspartij eu 30 tot de feodale en declaranten behooren Men verwacht dat alleen de grond welsgezinden in den rijksraad zitting zullen nemen FRAMKRUE Het ontbreekt niet aan nabetrachtingen over de vroegere en lalcre slappen door Bazuine gedaan velen meeiien dat nooli 3a aine nojh Mac Mahon zich bekwame generaals getoond hebben Beide hebben te veel aan het loeval overgelaten en zich hunne bekwame tegenstanders op verre na niet waardig getoond De IViimer l resieo zegt 0 kveldheeren waren ze geen van beiden Toen Bazaine den laalslen Augustus en den In September zich trachtte door Ie slaan in de onderstelling dat MacMahon op ijn ongelukkigen tocht tegen Thionville op het vierde Duitsche leger ordeel had behaald had hij moeten weten of ten minute aannemen dat het derde leger reeds over Verdun tegen de linie Mezieres Thionville opgerukt was en Mac Mahon had deu avoutuurlgken tocht niet moeten ondernemen doch van Chalons uit moeten opereeren Na Sedan toen Bazaine op Melz teruggeworpea as en ds Duitsche troepen aanvingen hem te omsingelen had Bazaine niet veertien dagen lang werkeloos moeten blijven maar er op bedacht moeten zgn om de maatregelen der Duitschers het aanleggen van straat eo spoorwegen te verhinderen en met alle kracht dag en nacht pogingen moeten aanwenden om er zich docr te slaan Dat heeft Bazaiae verzuimd en dat heeft veel bggedragen tot de capitulatie van 27 October Tot zoover de frette Anderen weer meenen dat Bazaine niet zoo zwaar te beschuldigen is De roole fout van hem is zeggen dezen dat hij in plaais van op het laatst van Augustus met alle kracht zich door te slaan het beter geoordeeld leeft in Meti te bigven lot hij het Duitsche leger in den rug eu Mac Mahon van voren kon aanvullen j later woog hel bij hem meer om voor Frankrijk eeu groot leger eo een sterke vesting te behouden dan om zich met ontzaglijke verliezen door ie slaan en eenmaal op het vrije veld gekomen toch uit gebrek te moeten capiluleeren Hei kan ook zijn dat hij na het gebeurde te Sedan op een spoedigeu vrede hoopte dan had Frankrgk in ieder geval een sterke vesting een groot leger behouden Aan eigenlgk gezegd verraad gelooft niemand zells Uambetta niet al roept hg het nog zoo luide De waarheid kwam in zg i leugen systeem niet te pas In Tours evenals elders weet meu wel dat Bazaine al was hg opperbevelhebber niet bg machte was drie zijner medemaarschalken drie legerkommanduoten en honderdveertig generaals den vijand door verraad in honden te spelen en dat de g ijze Changarnier zich niet zou gekend hebben de onderhandelingen te voeren iudieii niet de noodzakelijkheid der capitulatie door de verschillende legerkorpsen wss erkend ENGELAND De Dailji Netci spreekt met diep leedwezen van het mislukken der onderhandelingen over den wapenstilstand Tot Zondagmorgen toe was men Ie Londen roet de beste hoop op den uitslag ervuld Ia den loop van dien dag sehgnt de Fransche regeering tol het besluit gekomen Ie zgn den heer Thiers te gelasten de onderhandelingen af te breken Aan hure gezindheid om zoo maur eeoigszins mogelijk tot een wapenstilstand en tot het openen van vredesenderhanilelingeu te komen mag zegt de Z ai y 7 iio niet getngfeld worden sinds zij er harepopular ieit tegenover de ultra s eu anderen die de voortzetting van den oorlog wenschelgk althans onvermijdelgk achten aan heeft gewaagd Aan de andere zijde huü zij zich door de gisteren medegedeelde proclamatie van den generaal Trochu vrij slerk aan zekere voorwaarden gebonden Daaronder behoort de proi vianileering van Pargs gedurende den wapenstilstand Von het Fransche sianilpnnt was die eisoh zeer natuurlijk meent de Daili Neirs van Duitsche zijde echter was er tegen lu te brengen dat als de vrede niet tot stand kwam 25 dagen zonder eenige compensatie voor de Duiischers verloren gingen ngl dezelfde eisch door de Fraiis hen ook voor de andere ingesloten vestingen ou gcihiiiu i ijn