Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1870

r e BffliVy Nem lioopt dat zelf Je mislukte ondert iiiili ling li ch eunije vrucht y il driigen voor waarheid en ge ond verstand tegenover hart8to bt en zclfbcdro V elke vooruilzichteD zijn r vraagt de JJailj Aeirs dat de derile republiek evesioo zal worden verlust alt de eerste In cenige opzichten is de toisinnd h el 7oo hopeloos als in WiS Het is alleen met Duiisi hlaod tot Frankrijk thans Ie maken heeft Maar het is een kwade üniierneining om tegen een vijand te strijden met een krijgsoiachl die men weel dat daartoe onbekwaam en onvolmaakt is en het is eene onaangename oode vinding de keurlroepeu van het land in wanorde te zieu vluchten of en corps hunne wapenen overgeven l c üe e reputjiit K vucit uat jeni uil rsic pu üng reeds gedaan is en wel te vergeefs en dat thans weinig of niets meer overblijft Eene andere omstandigheid zeer in bet nadeel van Frankrgk is de verdeeldheid in het land Zeventig j iren geleden was Frankrijk niet onthoofd Tusschen het hoofd en de ledematen was onderling een nauw verband Pnrijs is tegelgkertijd de liersenen en het hart van Frankrijk het orgaan zijner gedachten en het orgaan der circulatie Parijs wat nooit noodzakelijker voor FVaukrijk dan ouder het tweede kei errijk jedeeltelijk door de snellere middelen van vervoer die bet landvolk en de provinciehe oners gcreg Id naar de stad brachten gedeeltelijk dourdien door het centralisatiesysteem door Niipoleun aangenomen en ten uilvoer gebncht had Frankrijk geleerd van Parijs af Ie hangen en was onbekwaam oiiiler Pargs ieis te doen Wij zien de uitwerking an ilit systeem in de verlamming der regeeniig tii ms nu l anjs iii gesloten is Deze insluiting kan nog groolere rampen dan die bij Sedan ten gevolge hebben Zy is even zoo ernstig nis de oapilnlaiie van Metz Zij heeft eene goede zijde maar ook slechts èèiie De insluiting kan oorziak zgn van de iiuod akelgkheid om den wensch van het volk te vernemen De veelvuldige overgaven op discretie schgnen aan Ie touneu dat indien de natie geregeld en zouder kuiperij kan stemmen haar wensch naar vrede hlgkbaar zou zijn DÜITSCHLAND Over het gevecht noonlelgk vat P irijs op 2S en 30 Oot wordt hel volgende meegedeeld Het dorp Lr Bourget ligt bijna ouder de kaïiuiinen van ile fortificatièn van Si Denn hel was derhalve zeer slecht bezet Toen nu de Fninscheii den 2 onverwathts met sterke overm icht een aanval deden wks de hoofdzaak de troepen hier niet te zeer bloot Ie stelle het bevel lot den lerugtuchl werd gegeven zoodra de overmacht v m den vg ind gebleken was De Jaaropvolgrmle nacht en dag erü duur de Fransohen ijverig besleed om versierkriigen aan te loggen de buireii uaien verciniirrd iii bgiia even zooveel forlifici licu Dep 80 werden de Franscbe verschansingen door i t Pruisische regiment koningin Te Berhjii heeft liet bericht van ilit gevechl een diepen indruk gemaakt omdat hel Augusiaregiment aldiiar thuis hoort en grooleiideels bestaat uil juiigeliideii van aan ienigken hui e Thans is de honderdste ofllcieele Igst van de verliezen der Duitsclie armee in hei licht gegeven Uil de e opgave blijkt dat illeen voor zou ver ile Noord Duitsche legers betreft tol nu toe in hel geheel vermeid ijn jesneuvehl 2 generaal iO sliifoflicieren 58 niidfie üfficipieii 1147 onderulhcieien ss lii ni Mi ehii ipcn en 12 geiueikundigen iiilinciki nilc U amen 1147 j olliriercii en In 065 ondtrollieiercn eii iniini b i jpen j kwdst 1 1 generniils I2ti Muf en Isdl ainlerc off eieren 4 bl oiiilerolfii ieren 7 1 7 in iii n ieii en 67 gi in i kiindigeii te amen Iil97 oHiciereii en 44 411 oiicli roifii ieren en manschappen VermtBl 18 ollicicren Ki J onderofficieren 08 17 mdUichappen cu 1 geneeskundige Totaal SlitiS officierei sn Cl 446 onileroRicicren en manschappen Hiermede is evenwel de lijst nog niet gesloten daar er van tijd tol tijd meerdere ofltcieele opgaven van de tot nu toe geleileii en natuurlijk van de verdere verliezen te gemoet worden gezien Ook ontbreekt dan nog de Ijjst van de verliezeo der ZuidDuilsche légers Alleen moet nog worden opgemerkt dat reeds een aantal militairen lie in deze lijst als vermist zgn opgegeven gedeellelgk uit la arelhs en hospitalen gedeeltelijk ten gevolge der capitulatie van Metz zgn teruggekomen Einuelyk bigkt ook nog dat men op grond van ondervinding kan berekenen dat later van het aantal gekwetsten 40 percent als iii isieiit c i Ku Lti vet meid weiden Umtrent de onderhandelingen die in Versailles worden gevoerd over den Duitsohen bond meldt hel SuildiiutscKe Corntponilmiz Bureau Van goed ingelichte zi de wordt ons medegedeeld dat de onderhandelingen in Versailles zoo ver zgn dat de Zuide gke Staten eene gemeenschappelgke vertegenwoordiging van den Duitscheo Boiiil bg de bniienland che boven aannemen B iden en Wurtemberg willen hunne post en lelegraafadministralien aan Duitschland afslaan en het behier over hunne spoorwegen aan de bepalingen vau den bond onderwerpen Beleren heeft alleen het laatste toegezegd Over een gemeensuhappelijk parlement en de verhouding der Duitsche vorsten lot bel hoofd van dm Bond dat d s keizerstitel zal aanneme i zgti de oiiilerhandelingeii nog iiiet afgeloopen Gouda 10 Novembek Morgen avond zal in het lokaal Nut en Verina ik een concert worden gegeven door hel Alen schrgft uit Krimpen a d Lek Dat er in deze gemeente veel werk gemaakt wordt van het onderwgs moge de onlangs geopende benaar O liool getuigen Ik bezocht deze en kan u de de ver ekering geven dat gg in plattelauds gemeenlen weinig netter eu meer doelmatig ingerichte gebouwen van dien aard zult vinden Het locaal is licht en liiclit voor ventilatie is de nuodige zorg gedragen de ruimte laat niets ie uenschen over aan 2 zgden van het gebouw bevinilen zich speelplaatseu ééne overdek eu céiie opene Thans maakt reeds een 70tal kil uen gebruik van deze school die onder de leiding staat vuu roejufvrouw Kalkman van liutienlam ii lim ziel men wederom ook hiel bevcjtigd ilat gocile lu grippen en goeilc wil te samen vereenigd veel kunnen lol stand brengen Waar nog hel begii i gegoed worilt en gg kunt hel in Zuid Iloliand nog Ie uier aaiif fen dal de kinderen Ie kuap worden dat wg in onze j Migd niet op bewaarscholen giiifien en zooveel niet leerden en er loch wel gekuiiiiii zjn daar verwachten wij geen teekenen v in voorjiigang in de beharligiug der cnderwijsbelaiijien evenmin diiiir waar betere begrippen heerschcn maar de goede wil ontbreekt Ki re daarom den gemeenteraad niet t miubt den burgciuorsier der gemeente Krimpe n d Lek die sieeils luoiien in t belang van het onderwijs op den v eg des vouruitgaiigs werkzaam te zrn Op hetzelfde gebied heeft die gemeenteraad zich gekeiiinerkl door een handelwijze die voorzeker geluigi van gver en goede bedoeling marr verschillend lieuordeeld en gewaardeerd wordt lig de keuze an een nieuwen onderwgzer heeft men uil het door hoolop lenerrn examinatoren opgeni iaktczestal vier caiulnlaien nog eens laten overkomen om hen te doen schoullionden len einde een nader oordeel I te kui iien vellen over hunne pracli ebe bekwaamheid j Moet dan gver van het gemeeiiu bestitur om in hel licliiiig der gemeente werk aam te zijn g rc en orden wij mogen ons loch ook afvragen of hel besiiiur el recht heeft lot een dergelgk her examen ovciug nin bullen eieii en medewerking v n tchooli p itiirr en exaniiiialoren P Kii gesteld hel heeft dal i i hi zoude het dan niet beter gedaan hebben vragen wg niet al e zes of de eersie vier i iiiilidMieii nader te beproeven ennielgclgk nuge rliied it no 1 2 3 en 6 Kn eindeigk vragen wij ol i Pij ïi nc enicr iad uil versohdlendeeienienlen sameug iii ld il lil 91 aal IS om e n oordeel te vellen ver de pruMisclie bekw i imheid vaneen onderwg er die een linhmi dai schooi lioudtraet kinderen die hem onbekend zgn Aleosial zal dan diegene die l beste uiterlijk heeft en de meeste vrijmoedigheid bezit het winnen zonder zich daarom juist onderscheiden te hebben door de beste leermethode Deze kan slechts beoordeeld worden door mannen van het vale eu dat uog uiet dan na langdurige veelzgdige waarneming De ondervinding ieert trouwene dikwgli dat een onderwgzer wiens banden by het examen een weinig scheef stonden zoodra hij eenmaal aan zgn school en zijn kinderen gewend is uitmunt door de gave van boetend en doelmatig onderwijs te geven Wg beanlwoorden bovenstaande vragen uiet overtuigd als wg zijn van de raoeielijl heid waarin ren gemeenteraad gebracht wordt wanneer hij zijne keuze op een onderwijzer vestigen moei en dezen laak nauwy Tet i behartigen en niet minder overtuigd van de goede bedueiiiig die hem bg deze handelwijze geleid heeft Uil deu Krimpenerwaard schrgft men Huewcl reeds vele der polders in dezen wanrd huD overtollig boezemwater door stoomgemalen lozen zgn er lOch nog enkele welke zich op de oude aarisvaderlgke manier met uatermolens behelpen Deze oiidervinden nu hun ongerief bg den buitengewoon hoogen waterstand van bet binnenwater Ve e veehouders zien zich dan ook reeds genoodzaakt hun vee op stal Ie zetteu waartoe zg in normale jaren eerst enkele weken later behoefdeo over te gaan Daar bovendien onderscheidene veehokders een schralen hooioogst hebben gehad komt hun de meer vroegtgdige stalling niet ten goede InlUBscheu begint men toch in sommige polders reeds van hel plaatsen van stoomgemalen te spreken Ouder anderen Ie Stolwyk en in bet naburige Bensciiup schgnen daartoe plnoneu te beslaap Bg de memorie van actwoord op het voorloopig verslag der eerste kamer over de Indische begrootiiig heeft de lumislcr van kolonicu zich verdedigd nopens de voorbarige iovoeriag der hervorming vao het Preangersielsel en den schijnbaren sirgd tusschen hel door hem verkla ird en de door de Jiwaacke Cour geopenbaarde ordonuunciën Zgue verdediging komt in substantie hierop neiler dal wat de inricbiing uf het inwendige van den bervormiugsiuanlregei betreft aan den gouverneurgeuental niei is gezonden een besluit des konings of eenig bevel tot ouverwgld haudelen maar eene voorwaardelijke machtiging betreffende den voet waarop de maatregel zou moeten worden ingericht dat wat hel vouruame punt in deze de invoering betreft ran uit s Hage geschreven is dat op de financiële gevolgen gerekend is bg de ontworpen begrooting voor 1871 en dat overigens deu gouverneur geueanal volle vrgheid werd gelaten iu de bepaling van het tgdslip waarop d belnngrgke hervorming zal moeten ingaan De gouverneur generaal werd dus zeer duidelgk herinnerd aan bet feit dat de middelen lot uitvoering van den maatregel eerst verschaft zouden woiden bij de begrooting die pas oniworpeu was en nog dour de wetgevende macht moest worden goedgekeurd dut de minisier zich bovendien in menig rapport verklaard heeft tegen alle uio el jke overhaasling en zelfs eene latere invoering dan op 1 Januari 1871 voorzag ofschoon de vervroegde indiening der begrooting het vermoeilen wetligde dat ook eene vroegere invoering zou kunnen plaats hebben dat in ieder geval vooruilloupeii op de beslissing der vertegenwoordiging ondenkbaar werd geacht dat daar er naar aanleiding van een schrijven van den gouverneurgeneraal vrees bestond voor ie spoedige afkondiging de minisier bij telegram van 6 Oc die tusschen 20 en 26 Oct Ie Batavia kon zijn nog gewaarschuwd heeft dat de hervorming afhankelijk was van de bekrachtiging der begrooting Ininsscheii was gelgk later bleek dj ordcnnancie reeds 10 September afgekondigd zooilat in minder dan 4 weken de kabinetsbrief van 29 Juni werd op Java 13 Augustus omvangen al de voorbereideiiile arbeid al de nadere overweging met den raad v ui Indië was volbracht dat de minister evenwel door deze blootlegging noch bij de kan r noch bij het Nederl volk beschuldigingen wil inbrengen togen den gouverneurgeneraal die redenen heeft opgegeven voor de zoo spoedig mogelijke in werking treding namelgk op 1 Jan 187 I waaruit echter de noodzukelgkheid voortvloeide om de ordoiinancicn vroeger af te kondigen en naarbij de gonv gen ook speciaal het oog bad op de vervroegde indiening en dus ook op de vroegere behandeling en vaststelling der Indische begrooting In do zitiing van de eerste kamer van Woensdag was aan de orde de discussie over de Indische begrooiing Door alle sprekers is de qiiieslie van de voorbarige invoering der ng iging van hel Preangersielsel b sproken door de meesteu in afkeiirenden zin zoowel at heirefl de handelwijze van deu minialcr als wel nicer in hel bijzouder