Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1870

v B TOHflWl t i ii 1 i rw te TrijnioedJgb i t bezit aurora juist olidtrscheideD lecrmelhode Deze mn 1 uor mannen van het rak Vgdurige vecizgdige waarleert rouwene dikwijl I banden by het exaiueii I en zoodra hij eenmaal aan n genMlod ie uitmunt door Imalig onderwgs te geveu lovenstaande vragen uiet de raoeielijl heid waarin wordt ivnuneer hy eijne I iretigen moet en deten i n ri Ie crleling die bem by deie han d schryft men Iders in dezen waard hun poor stoomgemalen lozen welke zieh op de oude het uaiermolens behelpen un ongerief bg den bui k siand vau het binnen icu zich dau ook reeds ilal te zetten waartoe zij lie u eken later behoerdea indien onderscheidene vee tioogst hebben gehad komt 8t lting uiet teu goede lt ch i sommige poldera stoomgemalen te spreken eD in bet naburige Ben lannen te bestaan Intwoord ep bet voorloopig fver de Indische begroonn koloniën zich verdedigd loering der hervorming vao n schijnbaren strijd tusschen in de door de Jaoascke Cour u Zyue verdediging komt i r het inwendige van den llreft nau den gouverneor in een besluit des koning ugld handelen maar eene betrelTende den voet waarop I worden ingericht punt in deze de invoering geschreven is dat op de Ikeud is by de ontworpen en dat overigens den gou rijheid werd gelalen in Je lp waarop de belangrijke tiitaan De gouverneur ge tidelgk herinnerd aan bet iiiivosrinp van de mnat ptn worden bij de begroo was en nog door de tvet rilen goedgekeurd Dvendien in meuig rapport mogelijke overbaasliug en dan op i JanU iri 1871 iroegde indiening der be wettigde dat ook eene iiiinen plaats hebben ruitluupen op de beslissing iideiikbaur werd geacht liling van een schrijven van 1 vrees besioiid voor ic spoe inister bij telegram van 6 1 35 Oct Ie Batavia kon heeft dat de hervorming I rkrachtigliig der begrootiog iir bleek de uidoiinaiicie Diidigd zoodat in minder ibrief van 29 Juni werd 1 vangen al d vcurberei lire overweging met den r iohl I door deze blootlegging bij het Nederl volk be i n tegen den gouverneur t opgegeven voor de üoo ing treding namelyk op 1 de noodzakelgkhetd voort 3 Ml vroeger af Ie kondigen nuk speciaal het nog had i g en dus ook op de vroe stelling der Indische be iisic kamer van Woensdiscussie over de Indinuhe r ker is de qiiiEstic v n der w j igMig van het iloor de ineesten in afit lieircfl Ie handelwijze Y I meer iii hul bij ouUer die van den gouverneur generaal De hh van Ilhemen Fransen van de l ulte en vooral de heer Duymacr van Twist hebben den minisier verdedigd tegen de verwyien van de bh Messchttt van Nispeu en llartscn Heden voortzetting en waarachijniglr afloop der dis De tweede kamer heeft dinsdag bare werkzaamheden hervat De heer van Koreest heeft zgne geloofsbrieven ingezonden die ten fine van onderzoek in handeu eener oommissie zijn gesteld De asiuister van finaucién het woord bekomen hebbende zeide ongeveer het volgende De regeering acht het van haar plicht deze eerste bijeenKmsi te bL I en um aan de kamer mtucj t doen van hetgeen in de laatste dagen in den boezem van het kabinet is voorgevallen Op den 22 teii October jl heeft de minisier van buitenlandsche zaken zijn ontslag aan den koning ingediend Op den 28 October heeft onze ambtgenoot voor kolomen verklaard dat bij wegens den ongunstigen slaat zgner gezondheid en op ernstig aandringen van zijn geneesheer zich genoodzaakt zag zijn ontslag te vragen Op 5 November heeft de minister van justitie een soortgelijk verzoek aan Z M gericht terwijl op 6 November dal voorbeeld duor den minister Van oorlog is gevolgd n dien toestand heeft de regeering het zich ten plicht gerekend de aandacht des konings op deze omstandigheden te vestigen en ann Z M in overweging gegeven urn te benden wat ten deze in het meeste belang des lands kan worden gedaan Zij hebben daarbij te gelijkertijd hunne portefeuilles ter beschikking des konings gesteld en het behoeft niet gezegd te worden dat de ministers bereid zijn het beleid der zaken en de hun opgedragen werkzaamheden te bigven Terricblen tot dat de koning een besluit zal hebben genomen nopens de aangelegenheid wharop de ministers de aandacht der konings hebben gevestigd Vervolgens ziju behandeld en aangenomen de volgende wetsontwerpen begrooting wegens den arbeid der gevangenen 2 vaststelling van de hegrooting der uitgaven voor de rijksgestichten Ommerschans en Veenhuizen 1871 3 lot bekrachtiging vnn provinciale belastingen Van dezen waren er twee die discussie uitlokten dat betrrlTenJe de provincie Gelderland waartegen de heer Saaym ins Vader bezwaar had en dut uy treffende Zuid Holland dat door de heeren Be mann en Bichon erd bestreden Op de uegrooti van laatstgenoemde provincie kwamen namelijk e kele uitgaven voor waarvan deze leden hel provinciaal karakter betwistten De heer van Wassenaer en de min waren echter van roeening dat het toezicht der staten generaal op de provinciale begrootingen zich niet behoorde uit te strekken tot de beoordeeling van de noodzakelijkheid der door de provinciale staten noodig geachte uitgaven Deze laatste discussie nam zooveel lijd in dat de kamer slechts vgf van de negen wetsontwerpen tot bekrachtiging van provinciale belastingen kon afdoen Woensdag is de behandeling voortgezet De overige ontwerpen werden aangenomen alsmede ook het woisontnerp tol wijziging van hoofdst VI Cmarine der stantsbegrootiug van 18G9 Vervolgens was aan de orde de beraadslaging over het in overweging nemen van het voorstel van den heer van Houten tot wijziging van eenige bepalingen der wet betreffende de belasting op het personeel Enkele leden verklaarden zich daartegen als zijnde die behandeling op dit oogenblik ontijdig De heer van Houten bestreed die meening Met 53 tegen 6 8l werd besloten tot het in overweging nemen van bedoeld voorstel Op voorstel van den heer Nierstrasz is besloten aan den minisier van koloniën te verzoeken aan de kamer over to leggen de sUikken helrekkelgk de organisatie der Preangerregenlachnp peu waarvan in het antwoord des ministers aan de eerste kamer is melding gemaakt uitgezonderd een rapport van den minister aan den koning De voorzilter stelde vervolgens ingevolge besluit van de centrale afdeeling voor dal naar aanleiding Tan de mededeeling gisteren door den minister van financiün gedaan du vergadering tot nadere bijeenroeping zou uiteengaan Daartoe werd besloten Door de daartoe benoemde jmmissie is een geheel nieuw ontwerpreglement van orde voor de tweede kamer ingeleverd Behalve de menigvuldige redactie verbeteringen in het bestaande reglement zgn na rijp overleg door de commissie voorgesteld veranderingen in de behandeling der zaken zoowel in de ufdeelingen als in de openlmrc verg uleringen Onder anderen wordt het nei oi e uur der liijeenkomsl op half écu uur gesteld waardoor men niient het noüdelooze oponllioiid iler gewone pau e te kuniiMi voorkomen Tevens wurdi als regel unngenuineii da des K iterdags geen openbare zitting zal worden gehouden Tegen terugkeer tol hel neUel van reltstaiidige rapporleurs bestond bezwaar maar alt middehveg is thans voorgesteld om in de afdeelingeu de hoofdpunten eener voordracht te doen overwegen waarna een zaakrijk verslag kan opgemaakt worden Daarop behoeft geen schriftelijk antwoord van de regeering gegeven te worden maar het kan als leiddraad bg de discussie dienen Begeering en kamer kunnen zich op die wij e eerst over het beginsel verslaan Amendemeutenten zulten ook in de sectiën behooren voorgesteld en onderzocht Ie worden Aanhangig gebleven wetsontwerpen kunnen in een nieuwe zitting zonder noodeloos nader onderzoek in de afdeelingeu behandeld worden Omtrent de ve oekschrifien wordt bepaald dat voor het uitbrengen van de verslagen daaromlrenl een Igsl in de verga o r ie iciot liggen mei aanduiding van den aard der adressen en de voor te stellen conctusicn Dinsdag is in de vergadering der provinciale staten van Utrecht verkozen tot lid der eerste kamer m J K baron van Goltslein oud minister van builei l zaken en oud lid der Iweede kamer met 21 stemmen van de 40 aanwezige leden terwgl U stemmen op het lid der tweede kamer m E L baron van Hardeubroek van Lockhorst waren uilgebracht Rijnlands boe em is sedert eene week toen hg tot buveii iiia ilpeil gestegen poldcrkaden met overloop bed rei i de 13 Kgul duimen gedaald Het bedaarde weer eu de kalrae zee hebben den afvoer van water naar Kalwgk Spaorndam en Halfweg mogelijk gemaakt Met groot verlangen wachten nu de polders op wind ten einde het water waarmede zg allerwege overvloedig ign belast uit te ma en In annmerking genomen de bijna algemeen overstroomde polders en de hooge boezem onder Delfland verkeert Rijnland met zijne doeltreffende middelen om het wat r naar de zee of het IJ te loozen in een gunsligen slaat Hollaiidsche boter naar Turkije verzonden is verpakt geworden in vaten omringd van een dul belfust gevuld met zout Daar de invoer van zoutin Turkije verboilen is werden die vaten toter bgde aankuiiist daar Ie lande door de directie der inen uitgaande rechten ontdaan van het omringendezuul waarop besl ig gelegd erd Die behandelingliad teu gevolge d it de boter gedeeltelgk joll en aariln t hel solioone aanzieu verloor Ten gevolgeder bemoeiingen van Zr Ms gezantschap Ie KonGtanlinopel heeft de Turksehe regeering echter thansbepaald dal zoodanige vaten boter zooder geopendof van het omringende zout te worden ontdaan zullen mogen ingevoerd worden legen betaling van 35 para s per oka of ongeveer 0 60 p r k g zout n ur a de hoeveelheid zoo na mogelgk zal geschatw rden StaaUCourant Wy lezen in de Ti d Oproer revolutie en prolestaniisme zgn in hunne lauisie oplossing gelgkluidende namen van ccne zaak eten als vrg undcrzoek lot kritiek ontwikkeld den bijbel van hel prolesianlisroe teniet Jeed venzeer uilen de beginselen van vrgheid en gelgkheid hel gezag verdelgen dat meer wil zgn dan een ledepop als l ruiscn eenmaal lol zgne ontwikkeling is gekomen als hel Duitsclie keizerrgk niet anders zal zijn dan een keizerlijk Pruisen dan zal de remiutit hu r eigenaardig werk de ontbinding beginnen tn in duizenden brokken uiteengespat zul Vruiseii vcrdwgnen eu plaats maken voor het waarachtig Duitschland dat uil den chaos verrgzen zul Koloniën o o S T I N D I È De bedevaorlgangers naar Mekka worden nietzelden in de heilige stad geciploileerd eu in schulden gewikkeld zoodat zg eerst lerugkeeren na mUe Straits Setllements jaren achtereen in de specerjjtuiuen tf hebben gewerkt Daarom heeft het Indisch bestuur bg circulaire de hoofden van gewesteInk bestuur aangeschreven om naar Mekka vertrekkende inlanders te waarschuwen Het f Bat HU Naar men zegt zullen het volgend jaarbg wgzevan proefuming 10 000 pieols Bauca tin aan de consignatie naar Ne lerUnd worden onttrokken en tellatavia in veiling gebracht De Bi litüu maatschappij zal den 10 weder 6000 uicols li i verkoopeu Van groot gewicht is het koninklgk besluitvan SC November waarbg de percentsgewijze belasting op de rechtsgedingen voor de landraden inNed Indiè wordt afgeschaft De Kouiukigkc machtiging is ontvangen tot re organisatie van bet korps genie en snppenrs In pkals van uit zes compngnien sappcurs zal het korps voortaan bestaan uit twee compngnien mineurs cu sappeurs en twee compagnicn genie werklieden De eerste zijn bestemd voorden velddiist en zullen naar behooren geoefend worden in het xpdkm vau loopgraven hel slaan van bruggen het graven van mijnen en anderen sappeurs mineurs en pionniersarbeid De iwee compagnicn genie werklieden uilen dienen tot het houden van ondertoezicht op de gcniewerken en tot het uilvoeren vau enkele werken op buitenposten waar geen gewone werklieden te bekomen zijn Door deze organisatie is een zeer belangrijke besparing verkregen die ten deele worilt aangewend tot uitureiuing an ne oRicl rspt joiaei Alle inaiig in ludie aanwezige tweede luitenants kunnen door deze reorganisatie bevorderd worden Een schoon vooruitzicht voor de jongelieden die zoolang het wapen niet compleet is daarvoor te Breda gcan sludeeren in de eerste vgf a zes jaren zal bij de genie zeker niemand langer dan l g of 2 jaar tweede luitenant blijven Door zijn medewerking tot deze belangrijke verbetering in de positie der thans dienende genieollicieren heeft de minister van koloniën de hun vroeger door de onstaalkundige intrekking der bekende toelagen berokkende schade beduidend vergoed en zal zeker de tevredenheid bij velen lerugkeeren Jammer dat er ook niet zoo iets tot compensatie voor toelagen van de militaire schrijvers te vinden nas I Laatste Berichten Berlijn 9 Nov Bij de verkiezingen alhier behaalde in drie sla Is districten de Fortschriit pariij volkomen de overwinning In het eerste diairict hebben echter vele caiididalen der conservatieven de meerderheid gekregen zoodat men daar vaa het resultaat nog niel zeker is In Maagdenburg Frankfort Wiesbaden en Hanover behaalden de liberale partgen de zegepraleu Versailles S Nov De zeven personen die met de buit gemaakte drie luchtballons in on e handen zijn gevallen zijn om door den krijgsraad te worden gevonnisd naar vestingen in Pruisen gebracht De papieren welke bij hen gevonden zgn compromitleeren eenige diplomaten en andere personen aan wie men uil achting voor hunne betrekking en in vritrouwen op hun eergevoel had toegesiHBO met hei bewind te Pargs tecorreepondeeren Versailles 9 Nov De vierde divisie bevond zich den 3den reeds in de omstreken vau Versailles de derde was Ie Chateau ïhieriy aangekomen prins Frederik Karel zelf bevindt zicli te Commercy Florence 9 Nov Men verzekert dat de heer l inghetli de stelligste verzekeringen medebrengt omtrent de gunstige gc imlheid van hel Weener k ibinet met op iclit tol de politiek vnn Italië in de Roraeinsche quaïstie De heer Oldoine zal eerstdaags naar Lissabon vertrekken om zgn post te hervatten Brussel 9 Nov Men verzekert dat bij het bureau der kamer een voorstel vnn wet is gedeponeerd waarbij het loger onderwijs verplicht wordt verklaard Saarbrüoken 9 Nov Berichten uit Versailles melden dat d baron von Werder militair gevolmachtigde van Pruisen hij hel Petersburger hof in het koninklyke hoofdkwartier is aangekomen en aldaar eenigen lijd zal vertoeven De aartsbisschop Ledochowski uit Posen is te Versailles aangekomen Eenige hooge ambtenaren der vroegere regeering Ie Versailles zijn wegens geheime gemeenschap met Pargs en egens weerspannigheid tegen de verordeningen van het Pruisische bestuur iu hechtenis genomen In een bij Verdun door de onzen opgevongen luchtballon bevonden zieh verscheiden En Ischen die voorgaven uit Pargs te zgn gevlucht Een bij hen gevonden groot pak brieven ia aan den grooteu generalen staf Ier hand gesteld om doorzocht Ie worden Bern Nor Volgens bericht van den Zwifserschen troep ncomraandant Bronhnt zijn de Pruisen heden Mont Beliard binnengerukt De Bmd meldt dal Garibaldi met de franc titours overhoop ligt Hamburg 6 Nov Aan de BörimJialk wordt uit Cuihafen van beden avond fi uur officieel medegedeeld Volgenf vcrironwbare berichten is iln Frausche vinot 30 schepen sterk de Noordzee binnengekomen De scheepvaart op de Elbe houdt dientengevolge opj alle bakens en vuren zijn veiwijderd en de loodsen mogen niet meer uitgaan NewYork 9 Nov De uilslag der verkiezingen in de Vercenigdc Stal u is als volgt i ap