Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1870

o Door sterfgeval wordt ter overnnrae aangeboden om dadeljjk te aanvaarden ccn goed beklante Zaak In Modes op de Groote Markt Adres met franco brieven onder letter K aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 274 Staats Lotërï De trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAC je 22 NCVrilBEit 1870 Lokaal A nt en Vermaak Oosthaven üouda VRIJDAG 11 NOVEMBER 1870 EKNia EN aROOT CONCERT te geven door het 8 Regiment K K OOSTENRIJKSCHE ROOÜE HUZAREN in gida uniform onder leiding van den Kapelmwster A MATOÜSCHEK bij gelegenheid van z doortocht naar Londen EEKSïE AFCBEMNG SYMPHOMK surrOpern Kmm d Aitioche Uercadante S AIK i t FINAL pour pi toa Ilicmo4i i urigi Baratla 3 POTPOURRI a ir Marthn Flolow 4 CA VA tiNK pour Fhigclh Marie ili Kudeo n Vonixetti 5 AIK d firiaui ponr uphonion Verdt TWEEDE AFDEELINO Cliaiit palriutique 1 0TP0UUUI iUloutthek Et hü ilt 8 Mont i ncs dmiacs stjrieuDc Praw 8 iruiiiie Itctraite autrichiuniie Keler hela y clmciB CJMitiir Cïnrdes air antioii honjfrüis AUtt ia Gcia mr Dit Concert is het E E N I i E dat zal plat is hebben waarop bponder de aandacht woiJt gevestigd Prijzen der Plaatsen 1 Rang 99 Cents 2 Rang 40 Cents Aanvang ten 7 j ure Bureau geopend t en 6 j ure Openbare Verkooping om contant geld te WADDINXVEEN ten stcrfhuize van Wiliem Voorbij op WOENSDAG 23 NOVEMBER 1870 des voormiddigs ten 10 ure van EENIGE MEUBILAIRE GOEDEREN EN IIsTBOEIDJEL Alles daags te voren te zien des nam 1 4 uie En des avonds ten 6 ure in het vroegere Raadhuis aan de Brug ten huize van Mejnfvr do wed H DB Gkoot te Waddinxveen OPENBARE VERKGOPING VAN Een heclit sterk HÜ S zijnde eene Burgerwoning met Schuur Erve en verderen Grond Dadelijk te aanvaarden Nadere inlichtingen dezer Verkoopingen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Woddinxveen Zaal KÜ STi II in de Sociëteit ONS ÜENOEGEN Scliroefstooniboüt Volharding Dien st LEIDEN GOUDA vv Aanvangende 14 November 1870 Van GOUDA Vau LEIDEN Maand Dingsd Woensd Maandag s morgens S g s morgens hONINKLLIkE HOi l AMJbCllK TOONEKLIM FN onder directie van VALOIS JAHN en FAUBEL ZONDAG 13 NOVEMBER 1870 üe Liederen m den Muziekant Vulks TooneLlsp met ziing in 6 HednjvcD of 3 Afdee InigfD en 7 Tafcreelea NOOIT VERTOON H daaiina liil fIMISSIi VjiiuïiviIU UI l Hcdrijf n iar bet Frausch vauMoNMlH en Maktik düor K jauu FA tsstN Prijzen der Plaatsen Parterre Amphiteatre en Balcon Voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen 60 ets per persoon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kindereu ler persoon ƒ 1 Gaanderij f Ü 40 liet Bureau tot het bespreken der Plaatsen is geopend i5aturdag 1 £ ec Zondag 13 November van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cts voor elke plaats Wordt te huur gevraagd om met 1 December te aanvaarden eene Net Oemriibilcerde WOONKAMER met SIiAAPKAMEH zoo mogelijk met MIDDAGETEN Franco brieven onder Lett S S met opgave van prijs bij den Boekhandelaar P KLUITMAN te Alkmaar ure Maandag s n ddags l j ure de overige dagen a oani li s ure ZONDAG buiten dienst De Directie OEDKOOPËIDZIEK voor Piano Solo uitgave van F KO KSM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin BoüMAN Maria Walzer C ƒ 0 50 Hbs Oü vas tu petit Oiseau Reverie 2b druk C 0 40 Lange La Reine du bal Mazurka C B 0 50 Metba Les Roses Valse C 0 50 Obbës Die Wacht am Rbein Transcription Brillant C 0 40 en Donderd 9 uie 5 min Vrydag s morg 6 ure Zaturd s morg S j urc en nam 5 ure Volkslieder voor zang met pianoforte Die Wacht am Rhein Rheinlied Sie sollen ihn 5 0 20 nicht haben Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Bij G B VAN GOOR ZONEN is verschenen HET NEEN van de Meerderheid der uitgebrachte stemmen in de Hervormde Gemeente van Gouda Ben woord daarover van d M A G VORSTMAN linatend Predikaat i iy 8 10 Cent ioiiiin Uwii vuu A Urinkinau Met Februari of later wenscht eene JUFVROUW van fatsoenlijke familie P G tot Waarneming of issistentie in eene kleine huishouding geplaatst te ijn Op eciie minziiiue behandeling rekenende zal jidaiis geen lioofdvereischte zjju Hierop reflectoeri iido a lre Heere men zich onder letter A I aun de Redactie dezer Courant Te New York wonueo l bij de terkifzlngen voor hft bestuur de democraten HoflFjftnn erd herkozen tot gouverneur en nlle stnnisbenmbten rijn iin die partij 16 republikeinen en 15 democraten werden gekozen nis leden van t congres In Massachuisets alle congresleden republikeinen en de gouverneur republikcinscb lu Kentucky werden I republikein en 8 democraten tot leden van lid congres geko en In Tenessee repiiblikeineii 7 democraten In Illinois 9 republikeinen en 6 democraten In Michigan 5 republikeinen en 1 democraat I i Virginia 3 republikeinen en S democn leo In Wisconsin i republikeinen en 2 democraten In New Yersey 3 republikeinen en 2 democraten Ip Alaliair 1 fpnliMkei eii d 71 e iM Riii iiesoln ee i van elke parlij In Nevada 1 rppulnikein in Louisana 4 republikeinen en 1 democnat In Maryland allen deniocialen Bdl liJQ 8 Nov De Provincial Curre poudeiiz zegi dal de Bijksilag vermoedelgk legen de ÜOsier dezer zal bijeengeroepen worden om een besluit te nemen over de lot bet verder voeren van den oorlog Hoodige geldmiddelen en over de toetreding der Zoidelijke Staten lot den Bond De toelreding van Baden Hessen en Wurtemberg wordt als beslist beschouwd Over de positie welke Beieren zou inEemen wordt nog onderhandeld Nauwkeurige bepalingen ooitrenl de ziiting van den Rijksdag kunnen nog niet gemaakt worden daarbij komt in aanmerking wat thans op hel krijgslooneel ecrsldaags zal voorvallen Van den aanval op F irijs egt het blad dat het bevel daartoe zeker gegeven zal worden up het oogenblik dat daarvoor roei het oog op allf daarbg betrokken zaken vooral ook op de veMere ontwikkeling der aangelegeuheden binnen Par s geEchikt i Brussel 9 November De Indfyendance behelst een schrijven van generaal Cofliiiiéres rtnarin hi verklflari dat hij tijdens het beleg van Metz steed de meening heeft verdedigd dat het leger zich nioi st verdedigen zonder zich met taalkundige overwegingen bezig Ie houden Daar ijne meening geen genoegzamen stcnn vond vroeg hij tweemaal zijn ont slag Ten slotte moest hij in den kryksraad voor de overmacht zwichten MARKTBERICHTEN QOUda 3 Nov Bij lanielijken orazei bleven de prijzeu ongeveer als in de voiige week Tarwe puike Zecuwsche ƒ 11 12 25 Mindert 10 50 a 11 Pol lertariVB ƒ 9 O ü ƒ 10 80 Rogge puike oude 7 75 B 8 25 diio nieuwe 7 25 8 VocrUofge i ü ƒ 6 75 Gerst winter 6 a 7 10 dito zomer 5 88 a ƒ 6 90 Haver korte 4 25 a 4 85 dito lange 3 60 a 4 Diiiveboonen ƒ 9 Ti ƒ 9 35 Bruine boonen 11 80 a 13 2 Hennepzaad met weinig vraag 8 65 ii 8 7 j De veemarkt met goeden aanvoer eerste kwaliteit vette koeijen gingen vlug van de hand tneede kwaliteit traag vette schapen vlug magere varkensmet veel aanvoer doch tragen handel Vette viirkens van 22 a 36 cmt per vijf ons Aangevoerd 81 partijen knus 2fi 50 a 29 Ooeboter 1 40 a 1 60 Weiboler 1 20 1 80 Burgerlijke Stanu Geboben 7 Nov Poulua Jarubua ouders P M Hojipi en H van der Kinf Jolianna ouders t de Mau eo K SnDterse 8 Wilhelminn Eliznbi tli oiidiTs W Cilmnii en M Jans Aaltje uudi rs W Sitldtur en C K pp laar Jobaona Cornelia ouders 8 Meijer en P vrii der Tuyn 9 Sophia dobrfonn PLtiouella ouders J k den Kict ea J M A botter ïEHt WD 9 Nov G J VeKIianu en B L van leeuweu I C Kint en M L tan Dnrn A vau Wijk en M M Straver V Lorjé V htraver P H Dontelnian en O van Es H deu Itict eu Ü H de Brugn C Fennet en J Sligter ADVERTENTXEN ♦ Bevallen van eene Dochter C E STIKKER KERYpelaah Gouda 8 Nov 1870 PRACTICUS Verlangt in een fatsoenlijk gezin in het midden der stad wekelijks een uur een goede SPRBEKKAME tot het houden van isultatiën A nt voorden aan het Bureau van deze Cour t under bovenstaand motto it Dl iin lil l Mii inn Ii r i i lm lïl I WW fifp P lIpililfiflttnll BMKMWMf llilii ilii iiiiii a UStir I Éii iU li i imJilM ra4 IK lii il Pain ly m t fiWtMa f ft W 1 If n n ntB èi wèr iw Uhmik 1 tim H Kki iiiti iin prti wnpijdtilijw m is i Wleiffiiligif pjiattm lW3 Kfwi ld lkp il l i V C