Goudsche Courant, zondag 13 november 1870

b 4 ny I I i firnHT 1870 Zviidag 13 November N 971 GOUDSCHE COURAITT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en önislreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Ivordt ter overname Bongete aiinvaarden inte Zaak In Modes brieven onder letter K aan A BRINKMAN te 7o rfa tats LoteriJ EERSTE KLASSE be nt Verkoopins contant geld fDINXVEEN bu Willem Voorbij op VEMBER 1670 des voorr van Ilaire goederen en k te zien des nam 1 4 ure Iten 6 ure in het vroegere Inig ten huize van Mejufvr pJT te Waddinxveen m VERKOOPJNG VAN Sterk HUIS k woning met Schuur Erve j Dadelp te aanvaarden leu dezer Verkoopingen ten taris A N MOLENAAR boot V lhardiiig JDEN GOUDA vv U November 1870 Van LEIDEN iDsd iMaandag s morgeo i ens ure a Maandag s Dnmi ure ure de overige dagen suani 1 ure buiten dienst De Dire ctie IPEIDZIEK I Piano Solo OKSMA te Franeker au H M de Konngin Il er C 0 50 etit Oiseau Kekuk C 0 40 bal Mazurka C B 0 50 Valie C 0 50 It am Rbein on Brillante C 0 40 t met pianofrrte üni Rhein rfie sollen ihn J 0 20 bilogussen GRATIS br Uitgave zjjn steeds voor i en Boekhandelaar M A N te Gouda lï ZONEN is verschenen NEEN der uitgebrachte stemmen meente van Gouda r l dnnrovor van VORSTMAN KiiAtrdd IVcilikaiit f 10 Cent Il tuil A Unnlinnii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BuUeulandsch Overzicht Van den oorlog is weinig te berichten By gerucht wordt eriekerd dnt Neu Brisach de witte vlag brjft geheschen In het Noorden verwacht men MD aanval op Montmt ly terwijl in het Zuiden de Oaitschers met geforceerde marschen op L yon aaninkkeii De stad wordt voor 2 maanden van levensmiddelen voorzien In de Noordzee heeft de Fransche vloot zich weer vertoond en eenige schepen genomen Volfiens Engelfclie berichten lou liet bombiirdemenl van Parijs den 16 aanvangen doch dit bericht is reeds zoo dikwijls gegeven dal men er weinig op rekenen knn I e l ruisen zijn niet gewoon hun plannen publiek te maken Ue bladen zijn iog vol van de mislukte ouderbandelintien over den wnpeiislilsiand Het Fniutche voorloopijte bewind heeft zich bg monde van den heer Jules Kavre met eeiie circulaire gewend tot de diplomatieke vertegenwoordigers van Frankrijk in bet buitenland Het vr uitvoerige document wraakt de houding van Pruisen omdat het geen wapenstilstand beiifi willen toestaan dan onder het beding dat Parys zich vour den duur vin den wapenstilstand niet van levensmiddelen m cht voorzien Hij zou 35 dagen duren ten einde bet laud in de gelegrnheid Ie stellen eeiie volksvertegenwoordiging bijeen te roepen die met Pruisen over den vi d zou kunnen onderhandelen Indien nu Purijs gedurende die 25 dagen van eigen proviand had moeten leven zou het van zelf gedwongen zijn geweest zich den ïe dng over te geveu De wiipenslilstand gelyk hy door de Pruisen bedoeld werd stond gelyk met eene eerlooze capitulatie van Parijs op een vasten termijn Liever dan zich daarann te onderwerpen zullen de Parijzenaars strijden nu zij nog levensmiddelen bezitten om het Ie kunnen doen Al wat thans pUats beeft moet volgens de circulaire geweten worden aan de toomelooze eerzucht van de Pruisische bewindslieden op wier hoofd het bloed noet komen dat opnieuw znl geplengd worden Uit de circulaire blijkt tevens dat Pruisen bezwaar heeft gemaakt om de veikiezingen voor de Fr nsche kamers ook te doen plaats hebben in den Klzas eu Lotharingen Daartegen werpt de officieusc Nord Deutsche Zeitmg de schuld op de voorlooj ige regeering en doet doorschemeren dat een wapenalilslaud den Duil chers zelf toch niet onwelkom zon geweest zijn De NordDetitscht tracht aan te toonen wat de ware reden is waarom ds Franschen ook thans lug den oorlog willen voortzetten Haars inziens is d l niet oorlogznchtighcid Integendeel zij gelooft dat alle nartijen van het nuttelooze van verderen legeiiitand overtuigd zijn evenzeer als van de WBiirbeid dut elke georganiseerde regceriiig in Frankrijk helzij cene legitiniislische Urleanistische republikeiiische of keizerlijke onder Je tegenwoordige oiUBlandi heilen vrede zou sluiten Munr er besliiat nn gcciie regfering Er zijn slechts parlgen die ieder ile Loop koesteren vun door deztn oorlog hel bewiml in handen te krijgen en die Frankrijk wel opodVrtii willen als zij zelven maar kuiiiirn heerscheii ledere partij ziel er dus tegen op om vrede te sluiten omdat zii vreest daardoor burc oigcuc kansen voor de tofkornsi te zullen bederven Men spreekt van vuijerlandsliefde maar handelt uit eigenbelang in schgn roept men alles te wapen tegen den buitenlandschen vijand maar in waarheid voert men een burgeroorlog Dat is zegt de Kord Deutxhe op dit oogenblik Fraukrgks ware toestand In Kngelund heeft het afbreken van de onderhandelingen veel teleurstelling verwekt De ministers Gliidbiune eu Granville hebben in gehouden redevoeringen hunne zienswgze omtrent Engelands houding uiteengezet maar moesten bij slot van rekening 7elf erkennen dat er thans g en middel bestond om een einde nun het conflict l miikeii Het Quirinaa te itome is duor de Ilaliaansche tegeering in bezit genomro maar des konings reis naar de boofilstad onbepaald uitgesteld om welke reden weet meu niet In China schijnt de staat van zaken te verbeteren De Belgische regeering beeft bij het huis der volksvertegenwoordigers een wetsontwerp ingediend waarbij het lager oiiderwgs verplichtend wordt gesteld FRANKBUK De in Pargs opgesloten correspondent der Daili Ntw geeft iu brieven van de laatste dagen van October nieuws uit die hoofdstad dat wel vun elders reeds bekend is maar eenige vermakelgke staaltjes bevat van de dwaasheden der Purgzenaars en hunne regeering Vooreerst een munifes atie van ongeveer 200 lic den met vlaggetjes voor het stadhuis ter eere van de voordeden bij Le Bourget behaald De onvermgdelgke speeches ontbral niet Eochefort en Arago steken hun hoofd uit een der ramen van het stadhuis en spreken de menigte toe Arago verzoekt hen le zweren dat zg niet alleen de Pruisen zullen verjagen maar ook dat zg zouden weigeren le onderhandelen met eene andere dan een repub ikeinsche regeering in Ouilschlanrl Dan gaat de De schouwburgen gaan langzamerhand weer open Om de openbare meening niet te schokken zijn de programma s buitengemeen duf De Comédie I ranfuUi gaf gisteren een voorlezing een stuk van Molière zonder kostuum uitgevoerd en een ode aau de vrijheid Ik begrgp dat men de schouwburgen sluit maar als men ze opent begrijp ik niet dat men het zóó maakt dat hel publiek verlangt dat ze mnnr gesloten waren gebleven Van morgen kocht ik sigaren in een klein winkeltje Eh bien sprak de winkelier nu zullen wij de Pruisen toch in 20 dagen klein krijgen Hoe zoo vroeg ik VVel zeker was t antwoord ik was van morgen op de mairie een hoop volk was er die zich beklaagde dal zij geen vleescli konden bekomen Ern heer een ambtenaar Uoin op epn sloel Burgers en burgertssen zeide hij wccst ki lm blijfl de bewonderenswaardige houding bewaren die de vcrba iiig der wereld opwekt Ik geef u mijn woord van eer dat er maatregelen zijn genomen om de Pruisen binnen twintig dagen van Pargs weg le jagen Natuurlijk voegde mijn waardige bourgeois er bij zon die ambtonaor niet zoo gesproken hebben als Ie regeering hem niet mcl hare plauncn bekend gemaakt had Up dit oogcublik kwam ccn goed gekleed man ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaat ruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN den winkel binnen en noodigde ons uit om in te Bchrgven voor de vervaardiging van een werktuig dat hij had uilgevonden om de geheeie Pruisische armee in de lucht te doen vliegen Ik dacht dat onze wiukelisr de politie zou roepen om hiutr dea opliohiler over te leveren Maar neen hg gaf twee francs Wal vroeg ik kan men verwaohteu van een stad door zulke lichigeloovige dwazen bevolkt en met een even dwaze geering aan hel hoofd Plaatsgebrek belet ons andere bijzonderheden uit dit dagboek over te nemen Er wordt nog in gehandeld over de reorganisatie van hel ouderwgs die wel had kunnen wachten lot na hel beleg van het veranderen der straatnamen waarmede men den kostelgken Igd zoek brengt en van de houding der werklieden die zeer tevreden zgn omdat zg gedurende het beleg eten krijgen zonder iels uit te voeren lerwgl zij weinig gezind zgn om wezenlgk te vechten De nationale garde doet niets dan militair promenades de céiie poort uit en de andere in altgd binuen den kring der vestingwerken Buiten het garnizoen bedraagt het aantal inwoners ruin 2 millioen zielen de voorraad verscb vleesch zal niet veel langer strekken dan tol half November Da taak vau ïrochu is naar zijne meening boven diens krachten ju boven de krachten van den grootsten generaal die ooit geleefd heeft De heer Edmond Adam prefect van politie diana de jongste woelingen te Parijs zgn ontslag hadingediend niet zoozeer omdat de belofte die leuaanzien der verkiezingen door hem gedaan was nietvervuld werd als omdat zijne amblgenooten eennaulal personen in hechtenis wildeu nemen heeftdttl verzoek ingetrokken Hij hee l de uitvaardigingeener amnestie voor het verledene bekomen ondervoorwaarde dat in het vervolg de orde strengerzal worden gBhandhaafd Hel was de heer E Picard die op de inhechtenisneming van die personen aandrong tgeen niet le verwonderen is daar Picard in de voorloopige legeering bel con ervali8me verlegenwoordigt dat wel wal veel van hei imperialisme heeft overgenomen Hij heeft zelfs eene wijziging in bel ministerie voorgesteld door de benoeming van den heer Barthclémy de 8 iint Hilaire tol miuister van binnenlandsche zaken in plaats van den heer Favre dia ad interim voor den beer Gumbelia dien post waarneemt Dit voorstel heeft evenwel geen bgval gevonden Het ontslag van Henri Uochefort is niet aangenomen en het is waarschijnlijk dat hij wiens verstandig en gematii d gedrag door geheel Parijs wnrdl geprezen te midden vun zijne ambtpenooten zul blijven üf ook de uaires die bgkunsulleu om l zcirde reden als Rochefort hun ontslag hebben genomen op hun besluit zullen terugkomen is nog onzeker Algemeen wordt de wensch luide dat er een ondergouverneur van Purijs zal worden aangesteld daar generaal Schmit adjudant des gouverneurs generaal Trochu zxer flauw heeft bijgestaan terwijl laatstgenoemde op het stadhuis gevangen was Generoal Thomas is lot anderbevelhebber der nationale garde benoemd De mannen die eeiiipe uren meester warenvan hel raadhuis hebben niettegenstaande hunnadrukke besogne tgd voor alles weten le vinden Werd de aameustelling eener Commune de Paris gedecreteerd eene heldendaad welke alleen hetwirk der gloeiendste vaderlandsliefde kan zgn zyvonden nog gelegenheid te over om dtn inwefldi iH i pB i j Bft irt 5WW M W W