Goudsche Courant, zondag 13 november 1870

i rw mi m mf V 1 l è l gen ninisili te i 1 Ie doen ilt viijiikilders in hel riiadhnis lel pilriotische geilriiiiw had die litdin ker doishjr fjcnmikt eidm dapper un gi piukiii In luiihij ble f het niet dui endeii oratin die i in di ulderaig hingen en door het bestuur nis ent bolle voorden knadcn t ng waren beuaard ijn als een ersn ipering en It ens als leii egi iieki 11 vin dt beilorniing vin het raTdhui door de ur fiolle tthtgtnooten en vaders wien od liiochus htt verslind niet beneveld had naar hunne huii i inne i cbntnt liet Join Ha ih Mil ui de liidipendant de la Moselle htbbtii er me 1 dc er opgehouden te er iliijneii en er komen ii een couranten vin buiten ooilat nitu ei op t ougenblik niei weel hoe htt met de ukcii l i it ENGELAND In de Jinies lifil niiii hel volginie iiVe Duiiscliers nnkui ich geeni illiisiin over de toekomst ij i crdui ideurgesield dior dtii hard nekkigen ligenslind diiii ij loor Fiiijs i iilroilrn ronar ij bertk iieii lu niel een m itlieiii ilisclie e kerheid die vn IIilIm ki niml mag uiüeind or lui dat Piiijs het i f i di iikiii iiilhoiiden Ie rt kenen vin 1 Noieuhir liur de liongorsnoü I lul lil 1 nool ikui It eifiliilteren V niiieir i irijs Il t vioegir alt do ir lu lionilui liiuin il hel den in J iiiuari jbuvMjkei üinilil ijii voorriiddiu uilgepii al Ijii l irijs moet valltn l i pest in hu vuur iillin biltgerden en bilrguiin dicimeiriu ili ilorpui in Iriiikrjk ullni i liu ii unolguis loor dm vijindiu de iisi h u I r ieii 1 egd nog mei r oniiibiri huis ge iiiiiin III Dl lil hl II d zullen huii sluin verlie ui en op hel Ku lii l il men tr willigt sliilits kit ten van Wiiiihuup w 11 ik en haat hoüriii W il komt dat nües er op aan Ikule partijen hebben elkiar inct leiie onbuigzame ilskruht iii het haar grgre pi II en langs dien wig iniir ook alleen op die manier zal mtii btwij en wtUo van deze tnit ui 11 onistiii sKrk genoeg is om den under in het zand tt doen bijten Ue Jconomtsi maakt de volgende opmerking ij die niet met l ruistu ingenomen zijn iiewertn du het Nedeilanil wil ounexeercii en de Oost te tul een l rui iscb of ruor hel minst tot een Diulsoh meer maken Hel is cchltr zegt hel geiiotmde weikblul boven allen twyfil vtrlieven dit Pruisen in den ligui üordi en oorlog er grout voorditl uil getrokken littft dit he was ooils het is dit het iiaiiirlijk iioili Nederliiid noch de kuslin der Oostzee UI bt it liieft Dt rtililsiiK ksthe h iiidel lus schiii 1 i I m I s il I I IS en en oor log en Ie Piiiisthe blokkide itr virinii Icra en indien di blokkade ich ook lot de Ntdcrl nul ihe havens h id niigistrekl zou de handel geheel stil hebben gistiin D tn T S OH LAND Het Faderlaiid h vi ccii vntndscb ippelijk schrijven uit Duilsi hl 111 I afkomstig van een hoogleer i ir in de geschil luns un een ijuer Holhindsche vrienden Hel d lara in onilieude gedeelte luidt uldus Wij vleien ons en waarschijnlijk niel geheel on der grond mil dt hoop dal de vrede niet ling meer il uitbig eii De Llzis zil wel a ui ons blij ten Metz zil ueler Duilsch worden en de sidjuiI v in meer dan dut eeuoen zal uilgei isiht uorocii Van ons Duilselieis zal mem ml iels te vree en hibben wanneer met wederom i e oiermuid leh onderstaat den vrede van Luropi te version n 5oo denk uiet ik alleen maar zoo denken alle ontwik kelde Duitsehers Uij verhsugeo ons allen over den vrede Moge liet iiankrjk Uil zou 1 ud geslagen is gelukken om de n ne ledin van gn ongeluk Ie cikinnen en door een betere legeeriiig zijn verloren welvaart te litruiiueiil Wij guniirn het hem van hirie Ik wensclile wel dal gij in uwiii kring de e uilspi iken vin lug ais de iiitdrukkiug der al emeuii Duiische gevoelens bekend maakt en ik veroorloof u te dien einde rui dit athrgven hel gebruik maken dal gg wilt Ik bestudeer vlgiig de geschiedenis van uw vader linii tn heb het daardoor dubbti lief gekregen Des te meer smartte het mg daar verleden jaar zuo lel ktus Ie huureii uiUpieken dat er een zekere vnes bestond voor de meer en meer i iiigewoimtn kn elil van ons Auuid Duiticliland Die vreis k i im luij te eentm i il onbigrgpelgk voor Dv iilin tn die duur gtlitile kniii eu vin lui uik w orden gtki es tul gn biteds nddielig vuur yu ilzgn en gn g SI liiedkinidige out ik lel mg llullaiid m Duilsthlai d kunnen met enkel iiaist elk mder beiliui luijr htbben wezeiilgk bei Itn de du delgke bestimming om als viiendeu hand aan hand te gaan ftUngelukiiig hebben de Nederlanders iii hun sirgd te eu Spinjt weinig of geen hulp van lul Dnilsclic moe leri ind gehad wanneer ug d urbg niet aan den Uuilsehui oorsprong van hel hiii van Oriige elf denken g hebben ich hunne un if h mkrlgklieid alliiii beiuihltn en daarom zal uiis llolimd siecds aciniii inboezeinen i lii kunsten en elenschappen in trouw jegens de pioiesi inische kerkleer heelt iet zich steeds Duilseh of zoo gg liever lil jermainsch betoond Zoo veihiugu wg ons in gu elfsiandig besl iiiii en kunnen ons maar niel hegrgpeii hoe men d lar zich vooi ons bemgst kan iniken llouil mg dtze onlbue eming ten goedel Ier wgl ik e voor u mgn beste vriend uitspreek ou ik e giiiiir al un landslieden op htt li irl illen binden ilue gelukkig ou ik het viiidui ais ik bg een verineunj be uek daar bg u oier liet ilgcmien een bttir oordeel over onze Duitselie poli lek mui hl oniniui leii Als hel bel van Pargs voorbg i schrgfl een lij e9ch uiggeuii t lil het Duitsrhe le ei en aanviei udeluigen de bezichtiging der Duilsclie biiiergen nurdi loif ilieii il mm ver misd stiui over de uiigialrikihiid der irkeii w uruie Ie de Duilsche 11 geineurs l riinkrgks hooldslad om urdeleii Nitis I un hel tuevil overgelilen M i ir il lum nellitlii vrigiii kuniitn de bele eriars wachten told itdl Piry eiaars gn uugepiii Zil de winlir hunnepusi u met nlioudbiii m ikeii icn Tiitnoordt I üo geiuige mits de toevoer hun niet woide nfgisncicn De troepen gn viel minder aan de ongm ide van eer m wind blootgesteld dan menduiken OU als g niet op post ijii norilen g grlupiiil 111 dl villa s 111 pali l en nilki di 1 1 insche iiiloiiirileii ondanlis de grstri iigheid luiiini r beslui lm hiliben I un beslaan u ir unilirii kt hun met n n i dt V j ind il di b iss lm i Midiini 1 n js i iel spiien wilke en ruil Im lui gilritlil liecit livei branden i Sli lalsbiirg 19 10 nllgl met in ru t het is de jejgd die thans den Joorlog begint tegen de Duitschers ingeiiile trokken de jong iis met vaandels dl vorige week de stad door en de Duilsche bivtlhebber waarschgnlgk gedachtig dat kleine oorzaken groote gevolgen kunnen hebben heeft liet nooilzakelgk geacht een proclam itie uu te vaardigen tegen het opkomend geslacht naarin onder verwgZliig naar den staal van belej wordt ge egil dat de maniftateerendi jongens bg hrtrhaling van zulke tüoneilin zulltii worden opgepikt en bovendien de ouders t schoulineesters in boeten geslagen BINNENLAND Gouda 12 ISovembui Gisteren heeft alhier pi mts geh id Ie vroeger aingi koiidi d aanbesleding van straitkliiiktrs enz De iiiikonibl n is dat de minste iiisrhrgvrrs waren voor h 1 10 1 100 Vechtsche stri iiklii kers van dm Bergh en C Ie Monifoort per mille 17 25 Iv 2 80 000 Vechtsche alraalklinkers van den l ergh en C Ie Monifoort u 15 fv i 76 000 IJsilmelselplavei en 0 000 blauwe IJselstraatklinkers P Molenaar te Gouderak in iDSssa 663 60 l ians zgn wg in de gelegenheid het adres vap de k iiiiti vin koophandel en rdiriekcn alhier waarvan UI ons vorig nomoier werd melding gemaakt mtde te deelm Het is van den volgenden inhoud Met ingei omenheid heeft onze kamer kennisgenomen van hel u door de regeering atngeboden welsontnuip lot ufsohaffing van het patentrecht Ko it toch die afsch ifhiig toi stand dan al aan den meermalen door de ugverheid geuiten weusch gehoor gegeven en deze on heven zijn van eene Ccr belemmerende ungelgkniaiig werkende belasting Onze kamer V etende nat reeds tot mnprgzing van dat wetsontwerp onder Uwe aandai ht ii gebracht nul uwe vergadering met vermoeien set eene opsomming der vour de opheffing der patentbelasting pleiieode gronden Wel ia het liair oekend dat tegen die ophelling ovcistiat hel invoeren eener belasting op de iiikomstei waartegen van vele zgden ue wareii worden ingebracht doch die on e kamer meent o iet vin zoo overwegend belang te zgn Ja zij zouden inoe cn leiden tot afstemming van het odderwerpelyk wpisontwcp door de a inneming aarvan de publieke listen billgkir uilen worden gedrigen Om al die rt leneii neemt de e kiniicr de vrgliei 1 j mgne Heereii eerbiediglgk te vei oeken hel ontuorp van wet beirekktlgk de ilgemeeue belasting op de inkom ien Itr vervauging vin het iccht van pilent aaiitenemen Aanst Dinsdag zal eene vergadering van de afdeeliug Gouda der libenle kiesvereeuiging gehouden worden ter veri lezuig van S onndidaten voor de kamer van Koophandel in plaats van de aftiedende heeren T P Viruly B van Galen F Goedew iigeii VV D de Lange Jr en W Hoo eiidgk Wz In de elfde vergadering zal worden overgegaan tot het verkic eu van vier leden in hel bpatmir wegens de periodieke ifireding der hh Jonker lervven ei Bonte en hel bedanken vin den heer Tibbei hotI Wg noudigeii de leden uit lot getrouwe opkomst vooril die nelke kie ers zgn voor de kamer van Jvoophandel Wij herinneren imn de bepiling in t reglement dat 20 kiezers moeten tegenwoordig rgn om candid lien te kunnen stellen Ook is de keuze vim bestuurders met het oog op de verkiezingen m het volgende jaa bgzonder belangrgk In de zitting van de eerste kamer van Donderdag zgn de beraadslagingen voorlge et over de Indische brgrootuig De minister van kolomen was thans 1111 het woord Hg begon gne rede aldus Niet un Ier aandoening vat ik ditmaal het woord op om I il het allei waarschgnigkst de malste maal is d il IK in deze kamer ga spreken Len drom van hernuieringen dringt zich op dit oogenblik aan mg op let alleen onwillekeurig reinar ook vooral ten gevoigu van sommige redevoeruigea gisteren in de r kiimr uitgesproken Inderdaad de kamer gelieve de ver eker ng aan Ie nemen dat ik tot mgu groot leeilwe cii mg genoodzaakt zie betrekkingen af te breken dieniir mgne innige overtuiging met inrdewerkiiig der v el eteiiile miicht hebben gestrekt tot ue enlgk heil v m nu e Itrland en kolomen Maar de toesi iiid waarin ik mg bevind en pliysiscb en polilneh schrgfl nijlioveiiil onthouding voor Ik hoop mei laiigi r te spreken dan strikt nooi ig is Viti heb ik ook eigenlgk niet meer te eggen nn dl liiitsu ftde gislirui hiiigihoori ds rede waarvoor ik ilcii geiihieii spreker uit Zuidholland den hiir Diivmur van l isl ragn irmeii dank betuig die ruil die voor mg des te meer aarde had uiiidit IJ lot aiiiicelml liuft me bekendheid met ptisouii tn werleii gulureude 2U jiren die rede dic mg daarrnbl dat ik meer langdurige ervil sounlgke belrei houden te zegg De heer van noemd de quei incident in tue in de tweede kl geheel inciilei tl weusohie besclij innstregel en dongen feilT liJ voortgaan met zoo kort mogij een fait accun ciiit o dei i deren zgue redj te behandelen komen om allej nas ook een het bekend norj nantieu nas ceq onaangfnaamsi incident zéggeiil den plichv der t b medegedeel kon heb ik gJ alles medeftedeef heeft En natj kamer af te mgn exposé teg den ik kan he van leder lid Jee gevolgtrekkij voor laij Ten tol uu e gd Tindiceer voor ben dat al dïe gezocht heefi Vervolgefia tr diug der Itedenli tegen gne vprj hg aan de knn te laten meesh pa ting om redenen ting ie Ie atrgd Daarna nopens de begrol De replieken muntende rede elementen aan i kers gaven echto richting Ëenig dn Cercq die zou afstemmen schelgk mus denl voor de reorgan nis een voldunfl was bet de heer wen ich aaaslotj punt ihnam Hl den niiiiister vol een volledig tel reorganisatie dirl in t aljiemeeu de begrooting zgn opvolger mei geplaalsi nul ir i zgn denkbeelden in t miHjt niei inasr was uilsluil Te vergeefs tril hun gevoelen tel nie nde hg WIH gebruik behoefde De opvolger v i annneming der bj der Pieanger gil staatsbegrooting denkbeelden lute begrgpen als me de hervorming vij voegde de heer beslissing die m komen m staat men of verwcrpel De uitéfag waf gunstig want h 18 wel aangenome hoofdstuk II uitl Preanger Stelsel il tegen lö slemmf nomen mtt 2J f Ind IC mede verv Uu dve stem taal Ie Irekkei de kleine meerd J de begroeiing van t i miniBler warm