Goudsche Courant, zondag 13 november 1870

b Cl ll lt miei s M m tlM i MM l t 3sijxaÊ ftW ji iiiW i w jd niet in rati het is Jl lurlop bejjMit lejsen de iMi de jongiMis raet viian d diior en de Duitsche gediichtijj dat kleine oür luiinsn hebben heeft het jarlamatie lit te vaardigen Iclit waarin onder verwij l i leg wordt ge egd dat s bij htrhttlinj van vulke t gepakt en bovendien de boeten geslagen yTLA ND NoVEMUKlt plaats gehad de vroeger ii g van straatklinkers euz minste insehrijvers waren bdilsche siniatklinkers van biiifoorl per mille ƒ 17 25 Ie straatklinkers van den t i 15 N 3 75 000 DUO blauwe IJselsIraatklinbiideruk in massa 663 60 I gelegenheid het adres van en Fabrieken alhier waar r werd melding gemaakt Iv UI den volgenden inhoud leeft onze kamer kennis geno geering aangeboden wetsont het patentrecht Kotot toch I dan zal aan den meermalen vensoh gehoor gegeven van eene zéér hèltmme kende belasting Ouze ka Is tot aanprijzing van dat aandacht is gebracht wil moeien met cene opsommin Qer patentbelasting pleitende uir bekend dat tegen die i t oeren eener belasting cp van vele zy len be ivaren 1 die onza kamer meent niet bung te zijn dat zij zouden Iming van het odderwerpelyk linemiug waarvan de publieke furden gedragen Om al die Iner de vrijheid J mijne Hee Kueken tiet ontwerp van wet Ie belasting op de iiilcam len ht val patent aanteneinen IC vergadering van de ht ei cile kiearereeuiging gehuu Jziiig an 6 oandidaten voor El lei in plaats van de aftre ily B Van Galen P Goede jlf Jr en W Hoojfriidijk Wz al worden overgegaan lot iden in het bestuur wegens der hh Jonker Terwni en van den heer Telibei lioll len uit tot getrouwe opkomst er3 zijn voor de kamer van Je bepaling in t reglement tegenwoordig zijn om caii iilen Ook is de keuze van bi op de verkiezingeu in het belaugryk eerste kamer van Donderdag voortgezet over de Ijidische llir van i olonien was thans Icfcon zijne rede aldus Niet It ik ditmaal het woord op Ihijnlijkst Je Inatste maal is a spreken Een drom van cli op dit oogenblik aan mij ïiieurig maar ook vooral len feiirvooriiigeu gisteren in len Inderdaad de kamer ge an te nemen dat ik tot rngii f noodzaakt tie betrekkingen uijne innige overtuiging met teiide m icht hebben gestrekt icdcriaiiil en Koloniën Maar k inij bevind éu physisch cu leiial onthouding voor Ik reken dan strikt noodig is Jiiiijk niet meer Ie eggen na hier gehoord de rede wa ir prcker uil Zuidholland den li i mijii wannen dank betuig ii j des Ie meer waarde had liivfi ii iip bekendheid met i lurcudc 2t j ireii die rede die mij daarenboven pooveel goed heeft gedaan omdat ik inc r dan een ander weet op grond van langdurige ervaring dat vriendschap uf welke persoonlijke betrekking ook dien man niet zou weerhouden Ie zeggen hetgeen hg volkomen waar acht De heer vaii ïwist heeft terecht de qua stie genoemd de ijuiEstie van het incident liet was een incident in tweei rlei zin De vraag die door mij in de tweede kamer morst behandeld woidcn werd geheel incidenteo gedaan Een spreker strnd op wensohte besch uwingen voor te dragen tegen den maatregel en vroeg staan wij reeds voor een voldongei feit Indien dil het geval was zou hij niet voortgaan mei spreken Daarop heb ik geantwoord zoo kort mogelijk dat men niet sloud tegenover t icop rii Ik ken iiiei irui ïr l kor nntwoorden omdat ik den spreker niet kon verhinderen zijiic rede voort Ie zetten en den maatregel te behandelen Eerst later zou de beurt aan mij komen om alle punten te behandelen iMaar het was ook een incident in een ander opzicht want het bekend worden der afkoniligiiig van de ordonliantien was een incident was voor mij eene alleronaangenaamste verrassing Wat zal ik nu van dit incident zeggen Ik meen voldaan te hebhen aan den plicht der ministeriele verantwoordelgkheid Ik heb medegedeeld ai wat ik wistj al vat ik zeggen kon heb ik getrouw uiteengezet in de stukken alles medegedeeld wat op dat onderwerp betrekking heeft En wat mij nu uelaarat Het oordeel der kamer af te wachten Dat er leden zijn die uit mijn exposé tegen myn zin gevolgtrekkingen afleiden ik kan het niet helpen Ik eerbiedig het recht van ieder lid om uit mijne woorden alle mogelijJte gevolgtrekkingen af te liiidcn maar ik vindiceer voor mi ouk het recht om te zeggen de feilen geven tot uwe gevolgtrekkingen geen aanleiding ik vindiceer voor my het recht het bewustzijn te hebben dat al die bijgeduchter die mtn in mijnt rede gezocht heeft niet in mij liin geweest Vervolgens trad de minisier in eene beantwoording der bedenkingen die door cnderscheidene letegeu iijne verdediging waren ingebracht waaibij hij aan de kamer deti ernstigeu raad gaf zich niet te laten meeslepen tot verwerping van de begrooting om redenen daar builen gelegen en die begrooting niet te maken lot een veld van pohtieken strijd Daarna behandelde hij nog eenige punten nopens de begrooting in het algemeen De replieken die op deze in alle opzichten nitrounlende rede volgden brachten weinig nieuwe elemcnlen nan het licht doch een paar nieuwe sprekers gaven echter aan de di icussie een geheel nieuwe richting Eenigszini deed dat de heer van der Eek de Cercq die vooral om de cijfeia de begroeting zou afstemmen maar tevens opmerkte dat hel wenschelijk was den aanslaaiiden nieuwen minister niet Toor de reorganisatie der Vteanger regenlschappen als ee i voldongen feit te plaatsen Maar vooral was het de heer Sassen by wieii de heer van Meeuwen zich aansloot die een zeer eigenaardig standpunt innam Hij was door de verantwoording van den niiiiister volkomen bevredigd stelde in dezen een volledig vertrouwen en had noch legen de reorganisatie der l re uiger noch tegen de begroeiing in t alcomten bezwaar Maar j zou legen de begrooting stemmen nu de min aftrad opdai zijn opvolger niet vooreen fait accompli zou worden geplaatst maar dadelijk gelegenheid zou liebben om zijn denkbeelden te ontwikkelen Zijn vo iim strekte in t minst niet om deze hervorming af te keuren maar was uilsluiteiul een votum van uitstel Te vergeefs trachlle de minister deze sprekers van hun gevoelen terug te brengen Een begrooiing meende hij was een erediet waarvan geeu niiiu ler gebruik behoefde te maken wanneer hij niet wilde De opvolger van den minieier zou dus door de nnnneming dei begrooling niet aan de reorganisatie der Pieanger gebonden zijn By hoofdstuk IX der sinalsbegrooting zou hij gelegenheid hebben om zijn denkbeelden uiteen te zetlen Het bezwaar wol te begrijpen als men tegen maar niet als men oot de hervorroing van hei Preangerslelsel was Uiljiel voegde de heer van Twist er bij was de slechtste beslissing die men nemen kon de zaak was volkomen in staat van wyzen en men moest aannemc of verwerpen De uitslag was echter voor de begrooting niet gunstig want hoofdstuk I uitga eu in Neilerland is w l aangenomen met 1 legen 3 eleaimen doch hoofdstuk II uitgaven in Indii wiiiirbij het gewijzigd Preangerttelsel is opgenomen is v Tworpen met tegen 16 stemmen middelen i Uu deze ïiemining valt hoegniaamd geen re dtaal Ie trekken daar iiiinslens 3 a 4 niiiideilicd n de kleine meerderheid vormden Zij tocli die tcgfii de b groonng wiircn en zij die legen de hi rvoriniii van t Preaiigersielscl nlsniide zij die legen den ninisier waren kregen bIcuii bij enkelen die voor de begrooling en voor die hervorming en voor den minister waren maar die na t voor dezen gevraagde ontslag uit i rcliikheid jegens den aanstaanden minister geene beslissing wilden nemen in eene zoo belangrijke zaak Yij betreuren den uitslag van die stemming Daargelmen nog of de minisier zich volkomen verantwoord heeft ever de afschaffing van het Preaiigerstclsel nog voor dat de geulen waren ln esta in gelooven wij loch dat in geen geval s la t lang door de afstemming wordt bevoiderd tmgl de kans bestaat dat daardoor eene ook vcUeu enkele tegenstemmers werkelijk goede maatregel voor langen tijd wovdt uitgesteld Even als de tweede kamer is nu ook de eerste I I idere büeeiire i i i i Donderdag had Ie Utrecht de aangekondigde bijeenkomst plaats van de belangstellc iden in het lot stand komen van een Algeiueenen Vredehund voor Nederland De vergadering die viy lalryk werd bezocht heeft nchlereenvol eiiS de volgende besluiten genomen P dat er zal jn aamluiling van alle Ned rlandsche vredebonden en vredevereenigingen ü dat er zal komen een Algeimen Nederlandsc t Fredelmd met een hoofdbestuur in den Haag Verder heeft de vergadering benoemd eene comiuissie van uitvoering welke zich beiaaten za met het ontwerpen van statuten Tol leden dezer coininiasie werden a ingewezeu de heeren Asser de Bosch Kemper Jolles Bachiene en Keiler van Ilooru Aan het museum Wessel Knoopa werden dezer dagen door den heer Steup te Zij zijn afkomstig van den zoor van den heer Sleup den drici ntw inligjarigen Feld Zahlmeister kapitein kwartiermcesler dte te Ilagenau is bezweken na ilen oorlog legen Oostenrijk te hebben medegemaakt terwyl hij hij de iveohlei bij Saarbrüoken Worth en Met tegenvvooruig w is Hy slierf aan den buikloop nadat htj even als icn groot deel van hel leger IS nachten in hel veld had doorgebracht Den Isten November overleed hij i het hospitaal Ie Ilagenau eenign oogenblikken na de aankomst van zyn vader die de begrafenis op het kerkhof aldaar hyivoonde Hel was zeide de geeslelyke de eerste maal dat een vader tegenwoordig was by die plechlighcid op dit kerkhof waar duiz eudcu militairen ter aarde zijn brsleld Aan den vader nerd beha ve hel traktement dal later wordt overgeinaikt alles ï egeven wat zijn zoon bezat en daar jider waren genoemde voorwerpen De kogels van liet chassepói geweer zijn bekend die van d mitrailleuse zijn anderlialf maal zoo groot De granaat splinter was afkomstig van een granaat ir de onmiddelyke nabijheid van len overledene gesprongen en had een gal vau vier i vijf voet in dill grond ges agen Het fragment van len luchtballon bestaat uit slevige geruite yde en is overtrokken met eene zeer dunne laag guila fierclia die de sporen vertn nt van het gas dal hel besloteu heeft De ballon erd door de Franachen uil Mei opgelaten en door de Pruissen gescholen Behalve de thans overledene heefi de heer 6 nog twee zonen en een schoonzoon bij het Duitsche leger Een Tan htn ligt te 5j iarbrucken de andere voor Purijs De vereeniging Vriendenkrans Ie Moordrechl zich wijdende aan de beoefening der voordracht gaf A oensdagavond eene uitvoering die met den besten itblag bekroond werd llceds de keus der stukken va eer gelukkig Het eerste was een oorspronkeijk tooneelstuk in 5 bedryven getiteld fie wa maar een Loods het tweedeeene vaudeville in ecu bedrijf Zonder Tamboer oj Tromjietter Elf jon gelieden Z io dames als heeren Ir tden er op die zich allen loffelyk van hunne tnak kweten Een i talrijk publiek bewees op nieuw belangstelling in I deze nuttige vereeniging die ooi nu hsre uitvoering weder dienstbaar maakte aan een liefdadig doe door de ruime opbrengst iu handen te stellen der commissie die als de behoefte in den winter spreekt gewonelijk optreedt om byzondere gifleii voor de hnlpbehoevenden van alle gezindten nuttig te be sleden Een bal waarop de beste en aangenaamste toon hcerschie volgde op de toorstelling en duurde lang Het was in één woord sen genulrijke avond waarvoor de vereeniging len volle den dank verdiend die haar met den wcnsoh tol voortdurenden bloei Tl erd toegebracht Men meldt uil Leenwardea De oogst der aardappelen in deze provincie laat nr ir men verneemt zctr veel te wenaohen over nut nl de hoedanigheid van dat gewas aaugaal Dn vroegere soorten alleen maken echter nog al cene gunstige uitzondering maar wat de wiiiteraardappelen beirefi deze zijn over het algemeen in erge mate door de bekende ziekte aangedaan z ó zelfs dat naar gissing wel de groots e hellt la voor de conaumiie onbruikbaat zal moeten worden weggedaan Ecu natuurlijk gevolg hiervan is dat voor de goede soorten hüoge prijzen moeten worden besteed hetgeen vooral met opzicht tot de behoeftige volksklasse wel al bctteureuswaurdig mag worden aangemerkt Van S ïheveningen verneem men dat de verzendingen van bokking naar België Duitschland enz hand aan hand gaan met een voorbeeUleloos aanzienlijken aauvoti van sleurharing Sedcri den 20 der verleden mnuiid ol en mei den lü dezer ziju alda wederom aangezet niet minder dan 104 baringschuiten die gezamenllijk hebbeu aangebracht bijna U iniilioen £ luks sleurharing en toch daalt de markt met Dat de mirkt zoo hoog blijft zal ook wel daaraan mogen worden toegeschreven dal de Fransche visschers liefst niet in Frankrijk om voor hun geldige redenen hun visch binnen brengen De pink van den reeder M de Niet Az stuurman P lloelevcidt heeft iu hare vier volbrachte reicen ƒ 8980 besomd Uit eene circulaire aan alle voorstanders van het ïolksonderwys en de onderwyzers in Nederland deelen wij t onderstaande mede Den 12 Oeiober jl kwamen iu hel gebouw voor Kunsten en Wetenschappr n te Uirechl bijeen eene commissie uil het 7 8 eu 9 district van Gelderland ééne uit Leiden met afgevaardigden uit s llage Arnhem Haarlem en sBusch beuevens een aantal onderwyzers en belangsti llendeii waaronder de oudschoolopziener üille Heringa de direcleur der burger dageu avondschool dr H VVefers Betiink en eeuige leeraren dier school om met elkander te bespreken de oprichting eener Nedeilaudsche vereeniging lot verbetering der lage onderwyzerstractemenlen in ons land Tijdens de vergaderiug ontving men per telegrai een blijk van instemming vau prof Salverda uit Groningen een beivijs te meer dat deze z iak de sympathie van iederen voorstander van goed volksonderwijs zal wegdragen Na breedvoerige discussie werden de punten in nevensgaand concept reglement neergelegd aangenomen oin te dienen tot grondslagen voor het slichleu eener dcrgelyke vereeniging Vau verschillende zyden ontvingen kg de ondiibbelzinnigste blijken dat de zaak die we voorstaan ook met het oug op de tijdsomslandighedeu wenschelijk en dringend noodig is lleeds hebben ondersclieidnie invloedrijke personen hunne ondersteuning toegezegd Wy noemen slechts de hh mr D J baron Mackay Ie s llage de schoolop iinors dr Trosée Ie s Bosch prof de Goeje te Leiden mr A Pyuacker Hordijk Ie Tiel dr E Epkema en W J Bonie dirtcieur en leeraar aan de hoogere burgerschool te Zalt lJommel de leeraren VVendel eu Woltcrink Ie aliosch J A van Dijk Ie Leiden benevens de iioofdondervvyzers uil hel 3 di ir van Zuid Holland het 7 8 eu 9 = distr van Gelderland het 1 = distr van NoordBrabanl en een aantal andere heeren Op bovengen bijeenkomal werd besloten op Zaterdag den 36 November a s des voormiddags ten één ure in hel gebonw voor kunsten en wetenschappen te Ulreeht eene algeineene vergadering te houden om raar aanleiding van nevensgaand conceptreglement de vereeniaiiig tot stand te brengen een hoofdbeslunr te kie in eu Ir regelun wat verder noodig z l zijn Wy roepen alle voijrstandera van goed volkaortderwys alle amt toeiiooteu in Nederland op om dia vergadering bij te woien en dooi hunne medewerking ene zaï k ts bevorderen die niet anders j dan gezegende vruchten voor ons volk kan afwerpen Aldus besloten te Utrecht den 22 October 1S70 De coMtitmie uit De commissie uit de 3 distrieten W HiAHSTKA N GOD WKKTAK J F TAK DKii Blij J VAN nïn Bosch W F Ü08TVMN van iELDEBLANU C VAN DSIUMELEN L Laan A A VAM Gooi 1 schoondermark Jb tan ben Bebg Cmctpt fuglemtnt Er bestaat eene Nederl ipilsolle vereenigin j die zich ten doel stelt dadelyke hulp au minbezoldigde en daardoor hiilpbehcveiide onderwyzers te versehaffen en voorldurendt verbeter ig der onderrijzersiraclemenlen tot stand ie brengen teneinde dciC te doen overeenstemmen meidekra iten die van hen geeischt orden en met hunne positie in de maalscimppij De vereeniging sirekl zich iiit ovar het gcheelc land Alle belangslellenden in het onderwys kunnen lid zijn De vereeniging beslaat uit afileclingen ondereen hoofdbestuur Kik lid betaalt eene geringe conlribulie HPnanrnM