Goudsche Courant, zondag 13 november 1870

èllt V if f r De vereeniginü tracht ha r doel Ie bereikeu a door zcdelijken invloed 6 door ondersleuiiiüg van alle invloedrijke leden c door lol medewerking uittenoodigen DiHataobuppijcn vpreenigiiigeu en de drukpers De vereeniging doel onderzoek naar d vaste Iructenieii en der onderwijzers iii icer de Ijjd dimrtoe rijp is kan de vereeniging Ie hnip inroepen der openbare bei turen Oe afdcelingeD zijn vrij in de keuze der middelen niiu deze niet slrijdtii niet de beginselen der vereenigina Laatste Berichten Kuenheim lO No Nen Breisauli heeft zoo even Kccapimleerd lOu olTicieren en iiuii bokhiten 2 11 krijgsgevangen gemaakt lüO slukk geschnt zijn in onze linnden geviiUen Morgen wordt de plaals door de onzen bezet Versailles I Nov Bij het voortrukken langs den rcohler oever der Loire heeft generaal Tnnn aich den Uden buiten Orleans tegenover den vijmid in positie gesteld Na diens tlrgdiuaehl verkend te hebben ontspon zich een gevecht Ie tniddeti naarvan de onzen op St Beravy teruggeliokken De generaal die Orieiins thans geheel oniruiaid heeft meldt van den lOden dat de vijand zoo ver het kou nagegaan worden geen voorwaartsehe bewegirig mankte Florence H Nov De OazMa spreekt het geruclit legen dat door sonituige Spaansche bladen werd verspreid als zouile de hertog van Anste den troon vnn Spanje slechts dun aanvaarden wanneer hem de kroon door middel van een plebisciet wordt opgedragen Indien hij door de Cortes en alzoo door de wettige volksvertegeijwuordiging wordt gekozen dan zal hij de kroon a ini einen Hetzelfde blad bericht dal Kspiiriero aan zijne vrienden schriftelijk te t iinen heeft gegeven dut hü i n de candidaluur afziet en len gunste vun deu hertog an Aosie zal siemnien IiOnden ll Nov Hier is siiets bekend vnn het bgeenroepen van het congres waarvan in de ïrame melding wordt gemaakt Tours 11 Nov Ten gevolge van hel verzei lat de levée en masse in vcrscliillende gewesten van de zijde van gehuwde roannau gevonden heelt is een besluit verschenen waarbij de gemobiliseerde burgers in twee bans worden verdeeld de eerale tal gevormd worden uit hen die lot steun zijn hunner fnmiliën P rijS 7 Nov Talrijke nanraiulingeii vanden eigendom hebben plaats De mairic v in het 19de arrondissement is dour een Imep dieven genomen die zich van de voor de gekwetsten bestemde Ie vensmiddeien en van üeii aantal uuifurmeu meester mauklen De prys der bmndslonVn heeft een enorme rijz ing oudergiian Berlijn ll Nov Uit Versailles van heden heefi de koning het volgend lelegMni aun koningin Augusta te Homburg gericht Eergisteren heeft zich generaal von der Tann voor de overmacht wijkende veidileude van Orleans op Toury teruggeirukkrn wa ir hij zich heden met generaal WItlich en prins AHireciil de vailer dievan Chartres kwam vereeuigd heeft De groothertog van Mecklemburg sluit zich heden bij hrui aan WILHELM RijSSel 11 Nov De Societé du Credit Jndusiriel et depot heeft een prospectus in hel licht gegeven betrelfenile eenc leeiiing aan te gaun door hel deparleinent du Nurd De inscdirijving is van den 15 lot den lü n s opengesteld Bij de inschrijving wordt lü francs gestort 15 francs bij de toewg ing en het saldo op 15 December en 1 Jaliuari Iiischrijviiigeii van een tol vijf oblig ticii zulten ten volle onluii iop re ezeii De coupon en premiün zijn in gtjinl beiaulhaar en aan geenc belasting onderworpen Hamburg I7 Nov De riürfunhalle bevat de ofHcieele mededeeliiig uit Cuxhavcn lat de koinmundunt der vluot le vaart voor neutrale stoomschepen heeft vrijgegeven te Osiciide is Uyssel komen Brussel ll Nov Uit Berlijn wordt aan den Mcho l arleme it jielelegrafeer I dat l arija hiel zal worden gehuinlianlterd daar Bismarck bij ziiiic onderlinndelingiii nii i Thiers de overiniging heefi verkregen dal Parijs nog maar voor tene iiiaaiiil Icefluehl had en dus cene i apilulalie binnen een korl ij iheatek vcr ikerd is De i V7 0 meldt dat Louis Blaiie n ingekomen K n nautal Fraiieidie familien uil hirr a in In Ie zaak i er niui rilhedreigiiijitii lenen den keizerli ken prins is de bssclinldii de tot zes uaandeii gevangenissiruf veroordeeld Madrid ll N v Particulier Het beweren dut de hertog van Auata van ijne uandidalnur zuu hebben afgezien is een verzinsel De aspirant koning z al dadelijk na het votum der Cortes nnar Madrid vertrekken B u r g e r 1 ij k e S ü a n d ilHiiiiiN 1 Nuv Koi IhihI utulcrs i vnii der Dranij i ti C viiu der Pool riii udurn uud ra l de lïuwe en K van Lüoa II Mnrliiius oudi r W Scheuk eu ï llüater Ovi Ki tntN U No 1 Si hat i m 10 J do Ruijtcr 7 ai 1 kucinaii 2 j 1 ai iliniiwi 11 Sav J J Kt i icr eu J S van Ooitcrhout Hess ADVERTENTIEN Bevallen vaii eeiie Docliter i H COEHEllGH C Leiden 7 November 1870 Eeiiige kennisgevhtg Voor de vele bewijzen vati deelneming oudervoudeii Lij het overlijden van onzen Vader betuig ik ook namens Broeders en Zusters den hartelijken dank P TKN BRbiVIMELEU ANDRIESSE De oudergeteekende verzoekt den Stemgerechtigden Leden der Hervormde Gemeente idhier bij de aun stannde verkiezing huune stem up hem niet uit te brengen daar hij in geen geval eenige kerkeljjke betrekking zal aannemen P HIJ DELAAK Gouda 12 November 1870 Bi akte op den 10 November 1870 voorbet Kantongeregt te Gouda verleden is aan jFRANS HENDRIK WEUKMAN wonende te j Gouda handligting verleend tot het drjjvenvan handel in GRtTrïEItSWAREN GRANEN 1 en MESTING I Waarvan afkondiging ingevolge artikel 486 van het Burgerljjk Wetboek Mr M BUCHNER Grijm I Verkooptiig van Boeken De Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVEll te Gouda zal aldaar in de Sociëteit VbedkBest aan de Markt op Maandag den 21 November 1 70 eu volgende dagen des avonds ten O ure verkooping houden van eeue BELANGKI FKE VEliZA MKLING BOEKEN in ver schilloude vakken Muziek enz alles nagelaten door deri Heer D v n VRKUMiNiiEN in leven Orgiinist der Evnug Luthersche Gemeente te Gouda De Catalogus wordt op franeo aanvrage bij den Boekhandelaar H G UISSEN aan de Markt te Gouda franco toegezonden l wêlsciden7 Mr SMID Langen Tiendeweg te Gouda beveelt zich aan tot bet maken en leveren van ALLE SOORTEN VAN BAARDEN o KA6GHELS terwijl alle reparatiën in dat vak ook door hem ten spoedigste vorrigt worden Tevens i iilt hij oude KAGCHELÖ in Openbare Verkuoping in hot Pülderraadhuis te Stohvij c in ééne zitting op DINGSDAG 15 NOVEMBER 1870 des vooriniddags 10 ure van Eeue BOUWMANSWONING met BRAAKKEET ZOMEKHUIS annexe SCHUUR zes roeden HOOIBERG benevens TUIN en BOOMGAARD en voorts ongeveer 18 bunders WEI HOOI en BOUWLAND benevens BOSCHHAKHOUT en WATER alles in de gemeente fSlolu ijl in liciiedi ii cerl lieiwdcnheul en Koolwijk Kiula straul sectie B n 5ü9 tot on met r 1u 7S tot en jnet 5S l LiOa 1507 506 5G7 1500 828 tot en met 831 1501 843 408 tot en met 470 4i 9 en 500 en sectie D n 9 401 1778 1770 1780 eu 2105 Eerst ill perceeleii en daarna in combinatiën Aiuiviuirdiiig de woning e a 1 Mei de laiulei iiru 2 Februarij eerstkomende Breeder b j billettcn m inlurmatiëii te bekomen bij den Notaris MONTIJN te Gouda OP VERTOON van een retour billet van Gouda op Gravenluuje naincntlijk 3 klasse wordt het geld teruggegeveu bij inkoop van minstens 25 Gulden bij J CAIIEN Spuistraat 43 Gruvenhaye in het alom bekende Magazjjn van HEEREN BURGER EK Kinderkleedingsüikken waar ook steeds voorhanden zjjn de zoo gunstig bekende jijt V t4 iV üii i k5t OX do HEEREN EN KINDER REGENJASSËN waarvoor geguarandeerd v ordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon van hu plaatsbillet het geld 3 klasse retour Door sterfgeval wordt ter overname aangeboden om dadelijk te aanvaarden een m beklante Zaak in IHodes op de Groote Markt Adres met franco brieven onder letter K aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gou da Bij G B VAN GOOR ZONEN is verschenen HET NEEN van de Meerderheid der uitgebrachte stemmen in de Hervormde Gemetnte van Gouda Een woord daarover van d M A a VORSTMAN Rustend Predikaat Prijs 10 Cent Geen Wonder 51 Getuigschrift Mijnheer Regt aangenaam valt het mij U te verwittigen dut ik op mijn jarigen leeftjjd kaalhoofdigwas sedert verscheidene jaren en door het gebruik van den AMERl OAN BALSEM wederin het bezit ben van een VOLLEDIGE HAARTOOI ja Haar zwaarder en bezetter dan ikooit heb gehad bijgevolg Heer Thsophii e hulde aan de waarheid en een ieder die twijfelt kan Tan mij getuigenis komen inwinnen Alphen aid Rijn is get C van t RIET 1870 Landeigenaar Fran O schrjjven aan den eenigen Theophilb St Nicolaasstraat 403 AmHurdam a f 2 de flacon Z Staats Loteiij De trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 28 NOVEMBER 1870 v a 0 c c c 2 mw w tegen HOEST en MAAGLIJDEN en daardoor ontetane of ontstaande LIG HAAMSZWAKTE bieden de HOPF schk MALZ PR PARATEN MALZ EXTRACTen MALZ BONBONS wier gunstige werking nu wel algemeen erkend en Lekend is MALZ EXTRACT jier O Flesschen f 2 50 per 13 5 05 met inbegrip der Flesschen die a 5 Cts teruggenomeu worden i alZ BUilbünS in Blauwe Zakjes k 30 Cents per pakje lOHANN HOFF SCH Centraal DépÓt Bloeiiutiarkt bij de Stilsteeg P 154 te Mede echt te verkrijgen te C VAN VUEUMINGKN BH de C ScHouTKN te Woerden bij Hknri J van db v Rerg SMT Via lamhurq heden nieuwe bezending MALZEXTRACT ontvangen l k Aiunterdam Gouda bij 1 de Wed A Oaudu üruk nu Brinkinua I 1870 Gl Ni De uitgavo WOENSI gesehiedtj DINSDAl DAG franco pd De mJnisti eerst dacht liberale mani hen die wegJ ia den beginn andering va gaat niets het een qunel die weg wiM andere Heerej vnn de twee kelgkst het il opvatten oa schreven naai zooals het zondering va de opengevall scheen hoegel zgn de mini ren niet stóó 1 zeer gemakkei wiens ontsloj minister vaB stand braclii zeer gematigij men die dcrj die ooit op van de volks drogen De te verantwoo nog zooveel met minder Buergeenvre kele dagen zou Men had denken De wgel rerheu moge de eenl len achterhüU die benanti ail weg dat er geering en pathie die gebracht E te vsiondersij bljjven 1 Lilaar on v gen ilesyi i