Goudsche Courant, woensdag 16 november 1870

1870 Woensdag 1 November N 972 GOUDSCHE COURANT fdeuws ea Adverlcntiehlad voor Gouda er örastreker De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave IBTOON Gouda op Graven Isse wordt het geld teru T Imi minstens 25 Ouldëïi Itraat 43 Uravenhage liigazjjn van lURGER EN yingstukkeii o irhsnden z n de zoo g bekende Luiseerde iDER RECxEN JASSEN terd wordt dat dezelve Jkle V en lke met 1 of 2 klasse vel op vertoon van hiyi klasse retour tdt ter overpame aangeaanvaarden Me Zaak in Modes brieven onder letter K aan BRINKM AN te Gouda ZONEN in verschenen NEEN Id3r uitgebracLte stemmen 1 iemeeute van Gouda daarover van VORSTMAN Rustend Predikaat 10 Cent iWonder atulgschrift Manheer alt het mij U te verwittii larigen leeftijd kaalhooiclig Rene jaren en door het ge JEERIOANBALSEM weder Ifene VOLLEDIGE HAARt iarder en bezetter dan ik liit evolg Heer Theophii e leid en een ieder die twijItuigenis komen inwinnen S get C VAN t RIET I Landeigenaar laan den eenigen Theophilb 1403 Amsterdam a 2 lats Loterij EERSTE KLASSE begint 28 NOVEMBER 1870 K = e c c € e e cr X lË I u MAAGLIJDEN en of ontp baande LIG x EbiedendeHOFF scHB liATEN t TenMALZ BONBONS a rking nu wel algemeen iü is MALZ EXTRACT f 2 50 per 13 5 05 l Flessclien die a 5 Cts h uden A lOHS in Blaauwe Zakjes V l nts per pakje F SCH Ceutraal Dépót de Stilsteeg F 154 te WeAii echt te verkrijgen te AN ViiEUMiNOKN en de SriJOiTKN te Woerden jt KN BrBO ¥ lin heden nieuwe bezen 4 EXTHAvT ontvangen V ik uu A ISiiitkmiiu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Het Ministerie De ministerieele crisis duurt langer dan men eerst dacht Het scheen zoo gemakkelijk eeuige liberale mannen te vinden die de plaats van hen die weggingen zouden bezetten dat althans in den beginne van de agitatie die aan de verandering van ministerie gewoonlijk gepaard gaat niets werd bespeurd Men meende dat het een quaestie vau personen was do Heeren die weg wilden gaan zouden eenvoudig door andere Heeren worden vervangen liefst leden van de tweede kamer omdat dezen hetgemakkelykst het in den steek gelrten werk konden opvatten en de Haagsche nieuwtjpskraraers schreven naar hunne kennissen in de provincie zooals het Dagblad het land noemt met uitzondering van de residentie de namen die voor de opengevallen plaatsen genoemd werden Er scheen hoegenaamd geen reden om bezorgd tj zfln de ministers die hun ontslag vroegen waren niet zóó voortreffelijk dat verandering niet zeer gemakkelijk verbetering kon zijn De eenige wiens ontslag werkelijk betreurd werd was de minister van koloniën die werkelijk veel tot stand bracht Doch ook die droefheid werd zeer gematigd toen er berichten uit Indjë kwamen die den grootsten smet op hem wierpen die ooit op een minister kan kleven de smet van de volksvertegenwoordiging te hebben bedrogen De minister heeft wel getracht zich te verantwoorden maar er blijft dienaangaande nog zooveel raadselachtigs dat ook zijn vertrek met minder leede oogen wordt aan gezien vooral nu er geen vrees scheen te bestaan of binnen enkele dagen zou t ministerie wederom voltallig z jjn Men had niet geheel en al onrecht om dit te denken De ministers toch mochten zich in den r el verheugen in volgzame kamers en nu moge de een of ander de opmerking niet willen ac aterhoudeu dat het ministerie zelf eerder die benaming verdiende dat neemt toch niet weg dat er sympathie bestond tusR Jieu de regeering en de vertegenwoordiging eene sympathie die werkelijk veel heeft tot stuud gebracht Er was hoegenaamd geen roden om to veronderstellen dat die sympathie niet zou bleven bestaan wanneer de hh Hoost do Waal Lilaar on v Mulken door niKlfrcn wiiron vorvaugon do v il tliio kon olK uoj iniu i r womUmi Men bedroog zich De overgebleven ministers konden niemand overhalen de vacant zetels in te nemen en ten einde raad moesten ook zij hunne portefeuilles ter beschikking van den Koning stellen Het crisisje is een crisis geworden in de plaats van eene verandering van ministers zal er een verandering van ministerie moeten plaats he ben de personen zjjn op den achtergrond goraakt de begui eleu komen in t apel Welke richting zal t nieuwe ministerie toegedaan z n Die van het nu aftredende V Maar waarom dan geen aanvulling van ditV Eon conservatief ministerie daiiV Onmogelijk want de vertegenwoordiging is f rootciideels liberaal en van ontbinding der kamers er werd reeds van gesproken kan geen heil worden verwacht Een zoogenaamd meer geavanceerd liberaal kabinet dan De mannen van liet Noorden zooals die richting ook wel genoemd wordt Zouden zij op sympathie kunnen rekenen Nog niet hun tijd is nog niet gekomen Hot is voorzeker oen zonderling verschijnsel dat geen richting in staat is een Wevend ministerie te vormen dat geen partg zich machtig genoeg gevoelt om don last der regeering op zich te nemen dat elk bewust van eigen zwakte aan anderen de taak wil overlaten die op hunne beurt even vlug terugtreden Dat verschijnsel is ook gevaarlijk want autocratie vloeit er uit voort ontaardende in despotisme of anarchie De oorzaak van dit verschijnsel meenen wjj te moeten zoeken in de aftreding der tegenwoordige ministers Er was voor eenige weken nog niets dat deze cnbis voorspelde wel werd ook nu zoo als meestal tegen de behandeling der Vjegrooting hier en daar van verandering gemompeld maar men had hoegenaamd geen reden om daaraan thans meer gewicht te hechten dan vroeger Er was niets dat de regeering gegronde vrees deed koesteren dat thans minder sympathie dan in vorige jaren liaar deel zoude zjjn Vol goeden moed scheen zjj dan ook wederom hare moeilijke taak te zullen aanvaarden Eou ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommera VIJF CENTEN en daarbij de horvorming van t Preanger stelsel goedgekeurd de afst imming dier begrooting in do eerste kamer stond met de aftreding van den ministor van koloniën in verband was van die aftreding het gevolg De belasting op de inkomsten in verband met de afschaffing van t patentrecht werd niet ongunstig ontvangen En op eens valt t ministerie in duigen Eerst ging er een toen een ander vervolgens twee te gelijk en de drie die eerst wel wilden blijven volgden ten laatste En dat alles zonder dat van dat heengaan eenige reden werd gegeven behalve door den minister van koloniën die om redenen van gezondheid zyn ontslag vro Eensgezindheid tusschen de leden van t ministerie sympathie met de vertegenwoordiging men zou zeggen dat dit alles was wat een minister verlangen kan en toch gaan zg hoen Waaiom Het waarschijnlijkste ia dat sjj te recht of te onrecht afstemming der begrooting vreesden Het is waar de meeste voorloopige verslagen zijn niet gunstig maar dat is niets vreemds Telken jare zijn die verslagen de verzamelplaatsen van alle grieven der enkele eenige meerdere vele en zeer vele loden grieven die by de openbare bcra vdalagingen nog wel eens opgerakeld worden maar die uu evenmin als vroeger afstemming der begrooting als eenig middel tot herstel aanwezen En al ware het zoo geweest al ware een of meer hoofdF tukken der begrooting afgestemd zou dan juist daardoor de toestand niet zuiverder zyn geweest Dan had men een votum der vertegenwoordiging gehad dat als maatstaf had kunnen dienen bü de vorming van het nieuwe kabinet dan had men een ministerie kunnen krijgen dat van te voren reeds van de sympathie der vertegenwoordiging verzekerd was geweest terwijl hot thans hoc het ook worde niets daarvan weet en daarom juist is niemand genegen de proef te wagen De fout van t miiiiatoric i s dua doze dat het is heengegaan voor zjjn tijd Hebben wij ï00r dit een rainisterio gehad dat niot heen wilde gaan ondanks het votum der kamer het tegenwoordige wil in weerwil van de sympathie der vertegenwoordiging niet blijven Een ministoiio dal te vroeg heengaat veroorzaakt nog moor nadeel dim eou dat te lang lihjtt