Goudsche Courant, woensdag 16 november 1870

mpy i iimini mi BUITENLAND itiilloiiliiiiilsi li Uvcr Jclif Voor het eerst sedcit htt begin vau den oorlog heeft het Frinsche leger con e enlijk voordel op de Diutachers behaald liet leger van von der Umin looruuoelyk uil Beieren bisliande en dit besUrac scheen den rechtervleugel te moeien vormen vin het leger dat tegen het Zuiden opereert is ti rugged ro igen en heeft Orleans mtt de diir opgerithte werkin moeten amruiiucn U t tijmiit netil n iluurlijk groole vreugde onder de Franschtn verwekt maar nl zeker aanleiding geven lot overdreven berichten en uitiichlen die met verwezenlijkt uilen worden VVairsehijnlijk zal dt hoop op onl et van Parijs verlevendigd en dus de strij 1 met nieuwe hirdnekkigliiid dcorgc tt worden sdioon in krdn id het behaalde voordeel niet van grooten omving is Het lieiersche corps btili lagt dU 000 ui htt hrinsche ïjoireleger 80 001 man die dan no volgens de Fr insche berichten 7elf eerst ni een worsleling va twét dagen Oileans hebben heroverd Htt plan schijnt geweest te ijn von der Ihanii lusscheu liet Loiie legeren de troepen van Ki ratry uil Jiretngne dic thans ook 90 000 m in tellen c verpleileren Die bcre keniiig heefl gef iald n de Duitsihers 7ijn in goeda orde al vechtende jggelrokkiii en alellig nl uit het hoofdkn irliei spoedig de noodigc versterking ge onden worden De grouihertog van Mecklenburg is reedi raet een il leeling op weg Het 19 to h vin belanif dat de iroepen van von dci Ihann m gemeensohnp blijven met prins Frederik Karel die het centrum der Zuidei irmee aanvoert en van rijno iijdd in veibinding blijfi met de troepen van von Werlher nis linkervleugel Tot dus vor blijkt met dal de Frinschin verder zyli doorgedrongen De Duilsebers uilen wel orgen dat de nieuwgevormde legers nngevallen worden voor iij naar Pinjs tot onl et kunnen oprukken Garibaldi schijul met iijii troepen tot ontvet van Belfort opgerukt la zijn de berichten omtrent lJn bewegingen zijn echter te verward om er iels sielligs uit op te maken Ue correspondent van Datli Neius Ie Tours meent reden l hebben te gelooveu dal de delegatie van hel voorioopige btwind da it ter slede verblijf hou dend voornemens is mede een beroep te doen op de gansohe iialie op de cl de ij e als het gouver neroent te Parijs dit op de bevolking dei hoofdstid heeft gedaan De quiiestie van oorlog of vrede ou nut direct gesteld worden doch meent deoorrespoj leut wanneer het gouvernement eene aan zienlijke meerderheid verwiirf dan zon dil zeker de ministers nog versterken in hun voornemen tot onverdroten voortzelling der vijandelijkheden Door een nnderen briefschrijver aan het ilfde blad uu l urija wordt gemeld dnt de be eiliiig rn de bevol Icing der hoofdstad m t algemeen eer teleurgesteld liju wegens het mislukken vin den wupinslilst md Er heerschle na hel afbreken dfronderh iiidelingeii een pekere neerslachtigheid te meer daar de schaarscble aan levensmiddelen ich raet den dag nijpender doet gevoelen Nadat de heer Favre voor de Frinsrhc agenten in het buitenland de weigering van een wippn iilstand had gcrechtigvaardigd heefl gi i if von Jiisin irck Zleh gehaast dat oerbeeld te volgin door in lUK circulaire aan de fi inltu u dei Noord niuischcn boud de redenen la ontvouw en die dm koning in ijne belrekking ah boniKvehlhiei hebben genoopt de onderhandelingen af Ie breken tltt betoog van graaf von Bismarck doet leii dit de ijuffiealio der pioviandcering van Piiijs de groote klip i g weost waarop de suraen prrkiiigen ijii gesii uid en de onpartijdige beoordeelair moet erkennen dat die voorwaarde ook inderdaad van dien aard was dat Frankrijk daaraan even sliidvastig moest vasthouden als het Pruisisch hoofd kwiirlicr hiiir oinvrikbiir inocsl weigeren Favre toch bewpert nut iiihi dat een wapenstilstand v in betrekkelijk ou n lingeii duur zonder de vrghiid om voor dun duur de belegerde stad van leeftocht Ie voor icn gelijk si iiid met rrne overgave op visten termijn terwijl d bondskinsilier luft niet minder reehl betoogt dat de inwilliging van dieii iisih Duilsi hl nul blooisUlt aan het gevaar om na nlloop der wapenschorsMijj van voren aan Ic moeten beginnen daar hij den vijand zon hebben in slnit gisldd den stigd met nieuwen moed Ie herv illeii Rlcrkwuardig is nog ei uo insiiede lan het slot wiiiin do Duitsehr iniiiister de uprulilheid dir IhumIic bcwindslii lm ontkent ni liiii IxMliuldi t vnii onwil om verkn ingm te dom hou lm oindat de o vil eens vrcdeln vende lieden op hit kussen OU kunnen bringtii De 011 II ril iiidi lingm over den miisl laiidmi Duitsrheii bond duren vouit of ijii rai icliim rlfs ifgibiukcu om den lïnersehen gevoliuuehllgden lijd tl cvcii hun rigccriiifi II nilpl rii I c i MO srlir pirlieiil irislen idiijnen n i li Jlig If ijn eii op suinmige hoofdpunten geheel onhandelbaar De I oordDuit iehe rijksdig komt den O ti Biilijn lijeeii De verkil mgeii m Bohi mi ii hebben duidelijk bewe en welk eene pirtij het sti fvciid Jostmiijksth ministerie bezit lerhonderd grondbezitters uiincn niii de stemming deel en van de en temden 2 i voor de kandiduen der regeering En de e waren nog wel geworven uil Ie partij der coiistilutioneeleu Het IS waarlijk nul te verwonderen dat het kabinet valt Lfj aantal invloedriike ifsevairdige i in Ililii neuuen eene conferentie gehouden en een progrimma opgcsield voor de politiik die g uilen volgen oo ZIJ weder worden geko ui Zg willen radicale hervoriningeii iii hel adnunwlratirve stelsel des luids Men ondirbtill dit hun progr iinin i d it van de toekonisiijje meerderheid der k imer il worlen J c koning heefl iiangckon ligd d il hg den 1 Dcctmliir Koine il bezoeken Rusliiid dringt ain op hei iening van het tl ictait van ls 7 nair hel selujnt niet wat do toen be paildc grensregeling beliefi wairde neutrililcit der iwarlo zee die volgeus het Kussische gouverucment op den duur niet te handhaven is F H A N K R IJ K In brieven die ni hel mislukken van de poging der ultra s om net voorloopig bewind omver te werpeu per luchtballon uit Pirgs ijn ifge onden wordt o u ginield dut de heer Kilin A lam toch ten slotte als prefect van politie afgetrclen en vervangen IS door den advocaat Cresson W larachgnIgk omdat de regeering het met heeft kuiineu laten eenige van de grootste onrusMokers en revolulio naire hooldoffioieren der n itioii ile garde lu hei hteiiis te nemen Vis de e gestrengheid het gevolg is vin na dl Oelobcr gepleegde handelingen of wel een mialregel om verdere wanordelgkheden te voorkomen gl men dai is y niet af te keiiitn zVIs g diarintigcii mets is dm een wriiakneining over hel gebeurde dan zou hg te laken yn oonls dm ook reeils door gematigde republikeinsche bladen is gedaan Voor il ook omdat de imposante meerderheid van veel meer dan 500 000 legen luiin a0 000 stemmen wairmeile de Pirg che bevolking hiir vertrouwen op en haar ondenleuninu van de voorloopige ri gei ring heeft betuigd deze em krielit geeft waarop geen vorig bewind in de hoofdstad heeft kunnen bouwen Kn vervolgens om de mocilgkhidin Jie de instruc tie lil de vervolging der in liei htriiis genomeneii moeien opleveren Iiilnsschen gii de e den èn de er Hprkelyk reids begonnm onder de leiilmg vm den heei Quereiiel die Jl nlerdag Felil Pyat en Vermorel ondervraagd heefl en Zondag Miuricc Joly en Kin vier in verhoor luoesl nemen De beschuldiging luidl dit zg de liegeering der nationale verdidigiiig In bbeii willen omverHerpen zieh nin plundering sehnldiij gerankt 011 de egels van den Slaat verduisterd hebben Men eide dat ook Blmqui was geirresteerd maar dat IS onjuist gebleken De hier Frnest I icard woiill nog sloiijs genoemd als do man nin wiens invloed de vervolging der verdwaasde ultra s wordt toegeschreven ENGELAND Blgkbaar doet het d ii 2Wi innig gmoegen eens te kunnen imldiiig maken van etii hruiM lie overwinning liet bla I hecht dan ook iiii do herovering van Oriiuns door generaal Aiirclles de Paladine em vrg groot geuieht De zrgopriil door het Inire leger bevochten aldus lezen e is waarlgk een zonnestranllje aan den somberen Frinschcn hemel Zg kan uiet anders d m een bel iiigrgkm morcelen mvloid op de oiitinoi ligde bevolking uiioefmoii immers y heefl be o m d it de Duitsehers me onverwinnelijk yn da de vryhei 1 vin den veroviraiir om gansih Frinkryk te dooikriiiscn niot onbeperkt is en dat helden als prins Fiedeiik Karel von Werdor en von der l ann geslagen kunnen worden wanneer ze hun krachten e veel verbrokkilcn hen minder verblydend gevolg van het gebeurde zal nussohieu wr on dil de hulslariigheid der Frinsehïii tooup neii m de opoltering nm bloed en eigmdom er nog ooviol te ain icnlyker door worden zal Ihlussolion I lal de hiiui er op volgen mag de e laatste bosihouvii g ons nut beletten dm l ranschcn met hun oprslo e iiilyk sneus geluk Ie cii cheii De pogingen die I rankryk tliims iiiiiwmdl vudicncn loch wel eoii wi iiii oii o svmputliii allm siemineii loc dit ir okero reehlm yn voor wtlkcr vtrdi liging hit i rvol is tl slnjiliii lil to slervoii oor nik oui lulil iie iien i f hraiiseliiii op li ilaiii waiiiiur y hun goi I en bluid gcvui liivir dm twee hunner pioviiu im legen don uonaoh der bcvolkin ondi r oen vyindelyk juk l ion grbnohl n niogo men hen vnn diialing be i huliligon bp poUoii uhtor mag men hen met en oo e ünver landig te werk gaan we willen er hun met hard over valL i dinr de lammorlyki gi volgen looh t waars of hun iigen hoofden Men neirkomcn unpathclisih is Dailg Neiis üit blad gaat ztlfs oovir van te vragen of t hier van do zyde der Beieraehen niet gcweesl is ntitler poiir mteta auitUr lochgpefl de y s gaarne geivonnti dal 1 rankryk vnur de eerste maal sinds Siarbriiiku II 1 iioo ig i 011 m mier om l bclangrgke dor bcvoohten egeprnal maar omd il het prts ige dor Diiilsohers thans in okoie mate geknakt en hot elfvertrouvven der rraii ohe stryoers in veil hoogor m ito nog ve s erk moet ivc cii l r IS oo hu d 4 er opvolgen nog een iiidcrc leiüwii e jiuirinl de oor iak ei biiickems van de e kleine Fran che ovoruinning Soinmigui yn lumilyk v in g voelui lat l illosaf ge rokpn wirk i iweosl tusschen griif von Bisinirck en griif von Moltke tn dit de 1 laio e op ver oek van den eeisio not Ben rs he legerkorps onder von der lann voorbedachtelyk tegenover oen veel tairykor vgand heefl in den steek gelalen on aan de Beiersohe regeeriag die met betrekking lot de Duilsohc federatie niet juist wil zooals de bondskanselier wil te tooiieii hoe g onder de hulp van Pruisen mets vermag De Ai zs geeft deze oiiderslclling voor wat zg is zonder die evenwel te deeleu BELGIË liet ministerie heefl by de Kamer van AfjC vaardigden een wets ontHcrp ingediend tot wy iging van de kieswet De census voor de provinciale verkiezingen wordt verlaigd tot op 20 francs die voor de gemcenldgke verkiezingen tot op 10 francs De net van lSfi9 die een privilegie schonk aan kennis tegenover on sus wordl vervallen vcrkhird ri e ilgomome vi r i mg van don oonsus zil tengevolge heblmi dal hel imtal kiesserechti den met eene massi onwelende i word vermeerderd die aaar de pypen der geestolykheid dansen Geen tegenwicht hoegenaamd in bet belang van het beter outvviklceldc deel der imlie De Icgenwoordigt census voor de gemeenfelgke vorkieziiigon huudl gelykin ticil met de meerdere of mindere belangrgkheid der gemeenten De bolistingen die in iedere geiueenle orden geheven dienea lot maatstaf Het spreekt nu van olf dat de verlaging van den census op een uniform bolrag het uintal kiezer in de steden in helangrgke mate zal doen toenemen op het platteland zal dit met lo die mate plaats hebben daar de census in de meeste platteiands gemeenten reeds uu niet meer üah 15 franct bedraagt De nieuwe m lalregel heeft dao ook keniielyk ten doel de vrg innigc bur ery Ie doen verdrinken m den slioom vau sleehl ontwikkelde kie ers die geheel onder den invloed stam v ui do geestelgkheid Op het platlehnd daireulegm mr de geestelgkheid reels den soppier zwam zal alles by hel oude blyven ücrascr boutgiowi ziedair het clericale wachtwoord De I er vin volksverligenwoordigers heeft een ongewoon blyk van pirtydigheid gegeven by de samenstelling van haar burein Voorzitter ondervoorzitters secrelarissen illen gii clericaleii behalve de l secrelalris Dergelyko onverdriagzaamheid 13 eenig m de jaarboekui der parlementaire regccring in Belgic Men heeft een interpellatie van met de regcering bevriei de zgdc aangekondigd over de verlojgen vm de Piiiisisehe regoering omtrent de houding dir Biusselsche dagbladen DÜITSCHLAND Wat betreft de onderhindelingen over de samenstelling van den nieuwen Bond men weet thans dat llesaui Baden en