Goudsche Courant, woensdag 16 november 1870

1 licvolkni onder cicii vija idcrioht Nu mnpe men hou ai u bespotten eehtcr mag mea e onverstandig te werk jann ut hard over vallen uanr de n looh t wnavsi up hun eigen k imcn f ch is Dai i Ke ira Dit bind 1 Ie vragen of t hier van de liet geiveest is reculer pour h geeft de News gaarne gewon oor de eerste maal sinds SaarI mag doen hooren minder liuvooliten zegepraal maar tiiT Dnilsohers lhan in i e o ei zelfvertrouwen der Fransehe L er male nog versttrkl moet 100 laat de News er op volgen lenswijze omtrent de oor aak e e kleine Krnnsche overwinning yk van gevoelen dat t alles af fr n eest lusschen gnaf von Bis Atollke en dal de laaisic op ie het Beiersohe legerkorps onder bedaehtelijk tegenover een veel t in den sterk gelaten oin aan ing die met betrekking tfat de 1 iet juist il zooals de bondsc en hoe zij zondei de hulp van De News geefl deze ont zij is zoüder die evenwel E L G I E ei f bij de Kamer van Afgevnar crp ingediend tot wijziging van Ic provinciale verkledingen wordt Vancs die vooi de gemeenlelij op 10 francs De wet van 1869 8 honk anu kennis legeuover ccn u verkliard erlagiiig van den oensus zal ten t het aantal kiesgerechtigden met nJeii wordt vermeerderd die naar lijkhf id dansen Geen tegenwicht belang van bet beter ontwikkelde c CU1SU3 voor de gemeentelijke i elijken tred met do meerdere of heid der gemeenten De belastingemeente worden gelieven dienen preekt nu vanzelf dat de verlagiug en nniform bedrag het uanlal n in belangrijke mate zal doen li tleland zal dit niet in die mate Je census in de meeste platteciis uu niet meer dan 15 francs e maatregel heeft dan ook keuneinnige burgerg te doen verdrinken slecht ontwikkelde kiezers die 1 vlued staan v m de geestelijkheid ilaareutegen aar de geeslelijkiter zwaait zal alles bij het oude i bout eoisic jiedaar hel clcri volksverttgenwoordigers heeft van partijdigheid gegeven bij 111 haar bureau Voorzitter on ilarissen allen zijii clerioaleii he itris Dergelijke oiivjrdruagiaain jaarboeken der parlementaire Men heeft een interpellatie ijg bevriende zijde aangekondigd van de Pruisische regeering om I r UrusseUohe dagbladen S C H L A N D derhall lelingcn over de samen iiiiwen Bond men weet thans dat Vurtemberg bereid iijn oxü toe ic iauk als uitgemaakt te bescUou1 n is het nog hangende Een iDrrespondentie uit Zuid Duilsoh eitung bespreekt de verhouding iBine tot l ruiscn De sobryver narmede het eerstgenoemde ko I 1 rlog zijne verplichtingen is na l iceii bewijs vau toenadering al pi ideel haalt hij de woorden aan an oorlog Juist omdat ik I leu Beiersche pnrticularist ben er voor om ons met Pruisen I besloot aan den oorlog deel i ieulari ine Ie redden niet om miste van een Duilschen bond 1 IfiiriMi voonvaiirden onaaniicloiitcssiea van l ruiutii gedaan om zijn toetreding gemakkelijk ii niiiken gevaarlijk voor den jeugdigen bond Jioter achl hij het ioh met een lang aam voortgaande verwezenlijking van het ideaal te vergenoegen Beieren noch Ic dwingen noch te vleien maar eenvoudig te wachten tot net misschien na jaren uit vrije beweging slappen doet tot zijn opname De redactie van de Külniscke voegt er bij dat deze correspondent gewoonlijk Ie goed itigeliclit is dan dat de mededeclingon die hy nu doet haar niet zouden bedroeven Graaf Brriy tnuet te Versailles zeer lastig zijn BINNENLAND GOL UA IT NoVI MUEll herinneren nogmaals aan do vergadering an e ardceling Gouda der liberale kiesvereeiiiging ilie heden Dinsdag avond te 8 ure in Vrede be t zal worden gehouden o a lot het lcllen van caiulidaten voor de kamer van koophandel Zondag avond had de eerste tooneclvooralelling plaats in de zaal ulvunstinin in Ons Genoegen De keurige decoraties cu de nette iuricl liiig der i a verdienen allen lof terwijl ook het tooneelgezelsohap zich bijzonder gunstig ouderschcidile Men schrijft ons uit Bodegraven dd 14 Nov 1870 Nu begint het er hier toch weer beter uit te zien Velen van dak en eigen haard beroofde verheugen zich thans weder in het bezit daar van Bodegraven hoe schoon ook vrocgei is thans nog veel fraaier Vele bewoners wisleu niet dat er zulke groote glasruiten in de wereld wared als de heer llijstkonwer in zijn huis plaatst lot sieraad van het dorp Er is hier dus bij veel drukte ook veel moois en vooral veel nieuws te zien Wij vernemer ilat het kerkgebouw der christ gereformeerde gemeente Ic Schoonhoven met een orgel laX worden verrijkt De bewerking daarvan is opgedrigen aan den bekenden orgel fabriekantKnipselioer te Amsterdam Het orgel zal in het a s voorjaar gereed moeten zijn AU tegenhanger van de hier en daar besteed wordende hoogs prijzen voor landerijen wordt aan hel N 0 d D uit Boskoop gemeld dat op eene gehouden verkoopiug van landerijen aldaar een huis en erve benevens een bunder land in den Mildelburg chen polder is ingezet op tien gulden door den heer J A van de Werve te Waddinxveei De notaris gaf hierop te kennen dat bij geen vrijheid had het perceel af te slaan en den verkoop tot nadere aankondiging uitstelde Het zal echter te bezien staan of dit uitstel meer dere liefhebbers zal trekken De Middelburgsche polder toch is zeker de ongelukkigste polder die er beslaat het land is niet Ie best en de polderlasten zyn exorbitant hoog ongeveer ƒ 300 per hectare Vrijdagavond zijn in de T ehnt ng Socieiy derLeidBche hoogcschool door den hoogleeraar mr J T Buijs de volgende stellingen verdedigd 1 Voor zoover het vreileverbond er naar streeft om langs den weg van inlcrnaliouale regeling te geraken lot afBclialüng van den oorlog verdient sijn streven afkeuring omdat langs dien weg het beoogde doel slechts te bereiken is ouder voorwaarden welke men niet moet wensoheu dat zich iu Europa verwezenlijken 2 Zijn streven om het oorlogsgevaar te beperken door het recht van oorlogsverklaring den koning bij artikel 56 der grondwet toegekend aan den wetgever over Ie dragen behoort eveneens cu wel als doelloos te worden gewraakt omdat die overdracht in het wezen der zaak geen verandering kan brengen en het gevaar zoover het bestaat werkelijk laat bestaan en 3 Aanbeveling zou het daarentegen verdienen bij eventueele herziening van de grondwet te bepalen dat alle vredestraelaten ook die waarbij geen afstand van grondgebied bedongen noch Helielijkc regelen gesteld worden a in de goedkeuring van de Tolksvertegenwoordiging worden onderworpen De uitslag der stemming was dat de eerste stelling werd aangeno tien met 62 legen f stemmen de tweede met 32 legen 20 de derde met 50 tegen 2 terwijl de stellingen en bloc bij acclamatie werden goedgekeurd Het verzoek van kerkvoogden en notabelen der hervormde gemeente te Veenendaal om gratis te prooedeereii tegen de nalatige betalers van den uilgeschreven hoofdelijkeu omslag ten behoeve dier gemeente is afgewe en door den kanlonrcchler te Wageningeii op groml dat die euUcges op den grondslag van züogciiaaiud vrij beheer veikozcu en blij kcns lid iiaatselij reglement diei gemeente in geen enkel op lit met het V rkhestuur verbonden niet kunnen ge ebt worden n kcrkbeituur uit temaltn zoodut ook door haar oornf een bewijs van outermogen moet worden ovirlegj Door mr J van G NKV advociat te V ata a tijdelijk verblijf houden e Ic ItilteMani verd ii N li C van 3 Oct een beroep eil iaii op i Nedcrlandsche volk om den schrijver vu den ü m llaeeUar in zijne ongelukkige orastaii ligh len te gemoet te komen ïhaMt hebben ich de heeren di II Kekn hoogleeraar ie lehlai it II 1 d Q iiACK hoogieeraa te Vlrecht 1 J TiEn ii i J t7 ï hu ai de tweede kamer der iilateii tjtncnia enA C Wbhtiikim directeur der Nederl crediet p deprjsitobank te Amsterdam met mr v n Genwï tot eene commissie vereenigd tot liet inzamelen vau bijdragen en het beheer van een daaruit te schcppeu fonds Zij stellen de vorming van plaatselijki commissii3n op hoogen prijs De omiergeleekende onderschrijft gaarne hetgeen door die commissie in hare circulaire gezegd wordt liet geUt hier een man aan wien Nederland groote verplichtingen hecfl Niet alleen dat de Nedcrlandsche letterkunde in den begaafden schrijver met zijne njkc verbeelding verrasseuden betoogtrant eenvoud en kracht van uitdrukking eene ster van de eerste groolte bewondert zyiie aanspraken reiken verder Er was een tijd toen de Nedcrlandsche scupier loodzwaar op Iiidie drukte Millioenen werden jaarlijks in de Nedcrlandsche schatkist overgestorl Van de wijze hoe die raillioeneu verkregeu werden gaf men zich gecne rekenschap Wel waren reeds sedert 18 8 iu het wetgevend lichaam welsprekende stemmen opgegaan die tot ernstig nadenken moejteu leiden Doch er as meer noodig dan de lezing van verminkte kamerverslagen of een weiuig verspreid tgdschrift om den geest van belangsielling in het Neilerlandsche volk tot in de harten on er vrouwen cu kinderen te doen doordringen Daar verscheen de Max Havelaar Ondei het pseudoniem MiyrATULi die veel geleden heeft een naam wa rop de bclirijver aanspraak harl die z jne betrekking in Iiidie aan zgue vurige volgeus zijne snpeneuren te vurige zucht ol herstel vau onrecht had upgeültcrd deeii zijne geniale pen ons eenige oogeiiblikkeii met den Javaan leven en voelen Die oügeublikkeu waren voliloeiide om deu indruk te vestigen die niet meer kon wo den uitgewischt Wij gclooveii dan ook niet Ie veel te zeggen door te beweren dat van de veracligning van ilrn Max JJdcdaiir de volksoverluiging iu Nederland dagteekent dat Iiidié naar recht en billgkheld behoort te worden geregeerd en dat gecue kolouiale politiek iel de eer en het welzijn van Nederland vereenigbaar is die niet de belangen van Moederland en Kolonie op harmonische wgze weel te doen saraentreffen Conservaüeveu en liberalen kunnen dit oordeel onderschrgven welk ook hun verschil van meeningcn zij omtrent de middelen tol verbetering De schrgver van ueu Max Havelaar mist lian ook alle eigenschappen van een partgui in Liberalen noch conservatieven kunnen hem den hunne noemen waar het er op aankomt hunne uiteenloopende zienswijze in praotischen vorm toe te passen Het is dan ook niet tot leze of gene partij dat wg het woord richten maar tot U allen van wat godsdienst politieke beginselen kunne leeftijd rang of stand gij ook zgt die door de lezing van den Max Havelaar tot billijker gevoelens jegens Indie en zgue millioenen goedaardige en ngverc bewoners zgt opgewekt Den man die onze harten verzacht heeft zijne vrouw en kindereu den strgd des levens te verzachten in ons doel Moge de geniale Schrijver in Uwe belangstellende medewerking eene vergoeding voor gedragen leed en eene hulde der dankbaarheid voor zgnen tchoonen en vruchbareu arbeid vinden Zij die g negen zijn zich te Gouda tot eene commissie te vereenigen worden nilgenoodigd den ondergeteekende daarvan kennis te geven die in alle geval bereid is de giften die men hem voor dat fonds wil toe vertrouwen over te i nken Mr J FÜRTÜIJN DUOOGLEEVER Laatste Berichten Arlon 14 Nov De Mcho d Arlon meldt dat volgens bèrichlen van reizigers die heden morge alhier rijn aangekomen het bombardement van fhinnville is aangevangen en dat de stad sedert gisteren in brand slaat Tours 11 Nov ij besluit der regeering van i dezer is geconstitueerd een hoofdcomilé van verdediging voor de departcraenlen in het Khone dal bepaaldelijk voor het hcstunr over den aanleg van fortilicatiun en de organisatie van wapenen Versaill S l Nov Geaera von uer lanu bericht dat zje vclies in hel gevocht an den ildcn 42 offieieren i CO soldaten bedroeg aan doodea en gewonden De vijand schat zgn igea verlies in een oBicifii oericht op 000 man Volgeus b iijJitou uit Bi ifort zijn Li eBurDoubs en Clerval an ee i onbeduidend govfjht dcjr de onzen bezel Ic lobiele garde trel een zich in Ziiidflijte riülii ng terug V u fram ireurs was niets tl zien iu i twee dagen viel sneeuw T0U 3 l l Hov De iVa c neldl daldeFruisei Dele hebli n bezet waaruit zg G riballi verja tgd hebben Hiji c verl ie ngeti van mni e te aiJ8zi bijnauuslui i id rj j sjiubliekeiuen Tisrkojan bnderanderei Delesrl ize Brussel l Nov Uit Pargs wi rdt Tjeriohi dat het dag liJLseh raijtsoen vleesch tot Ojp 0 grammen vcrmiuderd is De belegerden hebben eene nieuwe redoute Ie Villejuif aangelegd die met 20 stukken zwaar gesehut is gewapend Eene andere redoute is floor hen opgeworpen tussehen Villejuif en Vilry liet korps van generaal Tou der Tann heeft versterking ontvangen en telt daardoor thans 70 000 man De tunnel langs den spoorweg van Pargs naar Straatsburg is ingestort Bremen 14 Nov Br is alhier eene aanschrijving ontvangen dat te dezer plaatse veertig Fransche gijzelaars zullen worden anngelmichl als represaille tegen de I riinsehen wegens hel gevangenen houden van Duitsche scheepskipiteins in strgi met het oorlogsrecht Augsburg 14 Nov Naar aanleiding der geruchten van het afbreken der onderhamleliugpn met Beieren over Ie vereeniging met ileii bond verklaart de Aèendieitung ten stelligitc te kunnen verzeteHsn dat die onderhandelingen worden voortgezet en f st blgkens telegrafisch bericht uit Versailles t u 3 dezer de Beiersche ministers han verblijf fildaar zullen verlengen zoodat zg eerst in bet lastqt van deze of het begin der volgenile week na f Beiereo zullen lerugkecren De bijeenrooping der kjmers is vaMg teld legen het be ii van December Brussel 14 Nov Volgens berichl via Vüssingen is het Noord Duitsche schip Fenna Johanna in ballast door een Fransch oorlogsvaarluig genomen Fosterijen STAAT VAN BIUEVEN die wkgüns ONBRKENDHEID derPKRSONEN nietkonmn bbzobqd wouden IN ÜK 1 HELFT TAN I E MAAND OCTOBER p Bruksland en F Mansfeld Amsterdam M van Vliet Berg Ambacht P N de Graaf Brielle F Wilhmer en F Wiezholt Coblentz C B van Ringelenstein Gelderraalsen F Margndant sGraveuhage Mietje Verheul Haastrecht L Kompier Stein van den Uam de Meere J Vftrkaik Middelburg Polder Huragn Ngkerk 6 Verkuil Reeuwgkj Wed v d Heuvel eu Wed Kerbalin Kol terdam A D van Krieken Vrouwennkker De Direotenr van het Postkantoor te Oo brengt ter kennis van het publiek dat te rekenen van den 15 dezer eene wijiigiug is gehragt in het vertrek der avondpost naar Sclioonhove z gnde hetzelve bepaald op 10 uur 30 min des avcnds in verband met de aankomst van den laatslen I ein uit Vlrecht enz weshalve de laatste busligting voor die expeditie ten 9 uur 15 min plaats heeft Voorts is er tegelijkertijd eene nieuwe regtstreeksohe correspondentie geopend met hel Posik intoor te Alphen en wel met den voelbodo over boskoop waarvoor het vertrek op 3 ure des namiil 1 bepaald is et de laatste busligling len 2 uur ih min geschiedt De Directeur voorn E VAN DEN BMN DELER GnuuA U November 1870 Burgerlijke Stand Ovi La N 11 No J Kol 69 j 12 D Ier To tt 11 ni 13 1 1 vua Gmit 4 m W bout C7 J n L Kijiicvelil 3