Goudsche Courant, woensdag 16 november 1870

iBM K l m H IW Ml iWP De voortreffeli ke uitkomsten welktf het gebruik der Schmidlsche Anti ïlheumalische Waldwol Watten 25 en 60 et het pak Dcunenn uildeu 01ie ii 40 en 80 et de flesch aan duizende lijders van Jicht en R icnnialiek heefl opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bij ondero aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewyzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezond heids Kleedingstukken bekend als boliued en geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen Schmidlsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE ïi 60 et de flacon ia een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpün zwakheid der hoofd icnuwen het uitvallen van het Ilaar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikclen volgeus prijscourant Hüofd Agcnt voor Nederland M J HAM Utrecht Te aOUDJ Mej de Wed BOSMAN En verdere Depots op de gebruiksaannij ingcii Aanvriiag om DEl óT bij M J C HAM Ulin il ADVERTENTIËN Voor de menigvuldige bewezen van deelneming betoond bjj het overiyden van mjjne geliefd i Echtgenoote betuig ik ook namens mgno dochter m jn hartelijken dank W WERNINK Gouda 13 November 1870 AAN DE ÖTEMÜEEEGTIGDE LEDEN DER llervüi müc Gemeente alhier Een groot aantal stembevoegden die er hoogen prjjj op stellen dat alk dingen eerlijk en met orde y iedcn verzoeken u om bij de stemming op 2 1 November e k uw stembrie e in te vullen met de volgende nomen M A G VORSTMAN J A BEMY D RÜIJTER D DOBBE A VAN VEEN J DROOGLEEVER FORTÜIJN J G ROOSEBÜOM Bü B H MAASKANT ziet het licht en is alom te bekomen of te ontbieden GODS SOUVEREINITEIT Leerrede over Rom IX IG 21 door JAKOB EIGEHAN Ilervormd Predikant te Delfthaven Prüs 12 Vi Cent Door sterfgeval wordt ter overname aangeboden om dadeljjk te aanvaarden een goed beklante Zaak in Modes op de Groote Markt BEEBOOND i 1865 g I O P O B T O Zilveren medaille g EEBSTC KLASSE B e 1 Mp ien h VAROSSIEAU Z Bmkooj 1 lOUDKADK JJ ivi ii W i KUHVKIIS JIn ersmiui e Ucj 1 OAARKKUKKN MmUfoorl J A JACüiil Oiti eicalvr J van IJEFLANll Adres met franco brieven onder letter K aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Ik oiulerg teckonde attoHti pr bfl di dat p chocolade fabriek van FRANZ STOibWERCK on ZONEN a d Rjju voor de niverheid van liaro fnbriekaten insta it eu hare bewerking vrijwillig onder do controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dut de tot de bereiding vereischte grondatoffen en bestanddeelen zoowel als de giTeed zjjmla chocoladon worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan Keui i n 1 Sopten bei 186 Dr HERM DHL B nengenoemde met regt aan te bevelen Chocoladen zijn steeds verkrijgbaar gesteld hg J J VAN DEK S NDEN Banket en Koekbakker op de Groote Markt te Gouda Prof PEÏlGaKR D ALION Ilaar Extract Dit bovengenoemüe Extract geheel berustende op Je kennis der wricnschcp en geregtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den baarbol waardoor de ziekelijke en verflensde baren zteh weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd tet oude ia voorbijgegaaH en alles ia nieuw geworden hot verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarmiildel met vet of olie te vermenger is ten ecncnmale onhoudbaar geworden en duidend en bij tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmengsel lechts alleen kan dienen om de haren te parfumecren doch overigens de haren vuil en week maakt beneveus bet hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van bet haar Welnu alles overtuigt n dat gg Prof Pergrer d Alion s Uaar£xtract £ móet gebruiken hetwelk a 40 cenla per dacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed B ÖSMAN Gouda T A G VAN DteTH 1 H KELLEIl Rotterdam P A BORONIE I BEKROOND S i i i P A K IJ S I BHONZEN MEDAILLE Hoelo saretidvn n H NADKRMAN Rotterdam Wed P de KOSTER SckunhorcH Wed WOLKF en ZOON ITomln Geb I EENNING ffmibriigge A T E WILDE JJaaeh eiii J B MOLLE e r i g t 274 Staats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 28 NOVEMBER 1870 Op nieuw ontvangen VAN j LLE STJLTEIIsr h 10 CENT per stuk Te bekomen bg A Br INKMAN La cf n Tiendeweg alhier GOEDKOOPS HDZIEK voor Piano Solc Uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Bouman Maria Walzer C ƒ 0 50 Hms Oü vas tu petit Oiseau Reverie 2e druk C 0 40 Lange La Reine du bal Mazurka C B 0 50 Metra Les Roses Valse C 0 50 OfiBËS Die Wacht am Rhein Transcription Brillante C 0 40 Volkslieder voor zang met pianoforte Die Wacht am Rhein 0 20 Rheinlied Sie sollen ihn nicht hnben l Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Van GOUDA naar Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nieuwerkerk 8 51 11 33 1 24 4 33 9 53 Capelle 8 51 1 24 3 31 BOTTEKIUM S 18 8 51 9 41 11 33 1 24 1 5S 3 31 4 33 7 18 9 58 Zevenh Moerkapelle 8 21 12 66 8 46 Zoeterm Zegwaard 8 21 11 36 12 56 3 28 8 46 9 66 Voorburg 8 21 12 65 8 46 aGKAVENUAGE 8 21 9 44 11 36 12 65 1 66 3 28 7 21 8 46 9 56 Oudewater n 64 10 11 34 T 28 6 36 Woerden 6 54 10 11 31 3 28 6 36 8 46 Harmeien fi B4 11 34 12 56 2 33 3 28 6 36 8 46 Utrecht R 54 8 83 10 11 34 12 66 2 33 3 28 6 86 8 46 Amsterdam over Harmelcn 11 31 12 56 2 88 3 28 8 46 Utreohl 6 64 8 33 10 11 8 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 3 13 6 21 Nieuwerkerk fi 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 16 8 27 Capelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 09 Rotterdam i 16 8 10 9 35 10 60 12 16 2 8 2 55 6 8 15 Zevenh Moerkapelle 6 30 12 36 6 10 Zoeterm Zegwaard 6 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg 6 06 12 11 5 46 s GuAVENHAOE 6 7 40 8 10 66 12 6 2 3 6 7 6 40 8 6 Oudewater 8 30 1 4 4 11 9 81 Woerden 7 52 8 22 10 57 11 06 12 66 4 5 9 S6 Ilarmeien 8 16 12 51 1 30 8 4 9 20 UTiiEuni 8 9 8 10 50 12 85 1 10 2 35 3 35 6 43 9 AMSTERDAM over Hnrmelen 7 15 10 15 2 20 8 30 Utrecht 6 46 8 20 9 40 11 20 Hadersloombüot d USSEL Van JOl D V Maandagen Dinsdag s morgens 6 nren de overige werkdagen s morg 7 uren Vim ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijk Reiourkaarten Zondags bnitisn dienst iouilii Di uk van UiiuLiaau