Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1870

N m Vmm iimitim 1870 Vrijdag 18 Novetiiter N 973 GOUDSCHE COURANT Nicüws en Advefientieblad voor üoaua en OmslfelieB De aitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in don avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden p plaatsl van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot ééa uur des namiddags op dun dag der uitgave BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht Voor een oogenblik is er ecu fuiEstie die den oorlog op den nchtergroiid schuift De Busaisohe Itmtknnde beeft onrernacbts aller aandacht tot sinh getrokken Volgen betiohtei uit Weenen ie het een feit dat de Busttsohc regeering san die te Koustantinopel beeft te kennen gegeven dat zg Eich uict langer iil houden aan de bepalingen Tan bet traotaat van Vut t van 1856 voor i oreel betreft artt IS ea 14 Tan de addilioneelc acie van dat verdrag waarbg bepaald wordt dat en Kusland en ïurkye Ik niet meer dan 6 stuomschcpen en t zeilschepen van bapaaldc afmeting in de Zwafte Zee mogen onderhouden Hel hoofddoel van deze bi paling is oatUurlgk om Turkge in de Zwarte Zee legen de overmacht van Rusland te beschermen Deze bepaÜDgen zgn gesloten lusschen Kusland en Turkge in etn additioneele acte die echter een integreertnd deel zon uitmaken van bet Iractaat van Fargs Gelgktgdig heeft Busland aan de hoven te Weenen eu te Londen van den te Konstantinopel gedanen atap kennis gegeven De Ëngelsche regecriug heeft reeds den heerOdo Bussel een afzonderlgke zending naar Versailles opgedragen om de Pruisische regeering categorische ophelderingen te vmgen over de beteekeuis die zg hecht aan den stap door Busland gedaan WaurMbgnlgk zal von Bismarck antwoorden dat bet een Bussiscbe en geen Pruisische of Duitsche zaak it die derhalve niet tot zgne bevoegdheid behoort Inlusscben doet de meer dan welwillende houding 4ie Busland gedurendo den tegenwoordigen oorlog beeft aaogenomen bet vermoeden ontstaan dat Fruiten zich ondersbands verbonden beeft aan den Czaar de vrge band te lateu in de Turksche zaken Hellelfd gerucht liep reeds dezen zomer bg het bezoek Tan den Bussiiohen keizer aan koning Wilhelm te £ ms De gevoeligheid van Engeland bg betver Bcmcn der eenvoudige opzegging vau het traolaal van 1866 is dus licht verklaarbaar en kon aanleiding geven tot nieuwe verwikkelingen Bg de Biaehteloosbeid van Frankrijk eu de desorganisatie in Oostcnryk zijn Alexander en Wilhelm evenwel d toongevers in £ uropa De toestand zal stellig aog ingewikkelder worden De toon der Bussiscbe ngeertng is zeer gematigd prins Gortschakoff vraagt duidolgk maar in vredelievende bewoordnigen herziening van de bepalingen die zgn keizer aan banden leggen wat zgn louvereiuitcit op de Zwarte Zee betreft De OpinioM verzekert dat de indruk die Ie weeg ii gebracht door de opzegging van bet Pargsche tractaat deze is dnt de mogendheden geneigd zijn om eene herziening van hst tractaat in beginsel aan te nemen Busland heeft aan zgne vertegenwoordigers bg do mogendheden die het tractaat onderteekendcii pelast deze i uipetie zoo conciliant mogeIgk W behandelen Van den oorlog weinig nieuws De Loirc nrmee der Franscheu Iniil verder niet van zich hoorcn schoon i pn jecombinPi rHe iianv op von dir Thann eu von V cr ler is uiiK iünili M W cgeiis di ii grouicn ufstund tUBbclicM die i koipbcn il de uitvüuring wel eenig bezwaar ontmoeten Te Fargs moet de verwerping van den wapenstilstand eene groote verslagCLbeid veroorzaakt hebben Du Engelscheu hebben die stad voor t grootste deel verlaten en zgn naar Versaiiles getrokken om zieb onder bescherming van de vertegenwoordigers ktinuer natie te stellen Men verwacht eerstdaags n dat is misschien de reden van den stap der Engellohen een algemeenen uitval der belegerden Men wil dat er 121 000 man linielrorpen 120 000 mobiele gardes en ongeveer 800 000 nationale gardes binnen de stad zgn alr oo bet dubbel van de Duitsche belegeringskorpsen Op den 9 dezer heeft er in bet gezicht van Havana een zeegevecht plaats gehad tu tschen de Pruisische kanonneerboot Meteor en het Vransobe adviesjacht Bmtvet De JBouvet werd ontredderd en moest zich terugtrekken doch daar de Meteor aan baar ehroef beaohailigd was kon ztj den Fmriscben bodem niet vervolgen e strijd heeft vier uron geduurd Later zijn de beide schepen te Hjviina biiiurngeloopen om hunne avarij ie herstellen met hel voornemen om daarna het gevecht te hervatten Aan boord van de Meleor zijn twee dooden en ééa gekwetste Te Luxemburg is de overeenstemming tusscheu de bevolking en prins Hendrik aandoenlgk De aanbieding van een adres door den raad van state beeft deu prins gelegenheid gegeven om de bevolking te danken voor haar manifestatièu en haar overeenstemming Die overeenstemming zegt bg ii onder de tegenwoordige omstandigheden gewenscbi Nimmer heeft bet groot hertogdom gehandeld in striji met zgne onzgdigheid en het stelt een volkomen vertrouwen in de loyauleit der mogendheden dit het tractaat vnn Londen ondertcekenden Er bestaat geen enkel motief om uwe afhankelgkheid te bedreigen En zoo de diplomatie zulks trachtte dan zoi ik er mg krachtig tegen Terzetten FBANKBUE Sedert acht dagen zijn de spoortreinen die uit Brussel naar bet Noorden van Vrankrgk vertrekken opgevuld met Fransche officieren die uit Metz zijn oiitsnupt en naar bun vai rland terugkeeren tot welks beschikking zg zich gaan stellen dnar zg geene verbintenis hebbeu aangegaan om niet gedurende dezen oorlog tegen Duiuchlnnd te strgden Die heereu reizen echter niet in groot uniform integendeel zg verkleeden ziob in allerlei vermommingen om aan de waakzaamheid der Pruisen te ontsnappen die op uen loeren Zoo reisden eenige dagen geleden eenige reizigers uit Brussel naar Tournai in gezelschap van een metselaursknecht die later een kolonel der infanterie bleek Ie zgn Al die militairen officieren onderofficieren en soldaten Terwenschten Bazaine Le Boeuf Frossard en anderen den exkeizer Napoleon uict te vergeten De Trees dier reizigers voor de Pruisen is niet zonder goeden grond Een luitenant ran hel 5de legiment huzaren die nude uit Metz ontsnapt was verhaalt dat op den oag toen hg bet hazenpad koos volgens een dii iordcr van den Fruisischen generaal koinuiandnnl ilor vesting het aiiuUil ofliciercn die 7H h aan de kopHiilaiie luidden onttrokken reeds 70 1 bedroeg üm die kicrlie tegen te gaan warm lumr alle k iiilcn k i iiiene mliouillc3 uitgc oiul ii likt 111 hiHt li Kliiin o Ti il li r die haar verdacht vourkwum tjevaiigou Ic iicutii Icdtrc officier die te Metz m burgerkleeding werd aangetroffen werd zonder genade doodgescholen Acht dier officieren Tïaren van dien maatregel op ééa dag het slachtoffer geworden In de ïratce vindt men den volgenden brief van den beer Guizo van 23 October Aan wisu d ts gericht is wordt niet gemeld Ik zou uw brief van 80 September spoediger beantwoord hebben indie i ik niet niet ziek geweest ware Toorn en droefheid zijn op drieen tachtig jarigen leeftijj niet goed voor de gezondheid Ik heb veertien dagen te bed gelegen J hans ben ik er uit gekomen en de herstelling gaat spoediger dsn ik kon lerwachten Ik wenachte dat het herstel van Fripkrgk even spoedig volgde Ik kan uwo droefheid ten volle begrijpen Het is altgd oen ramp vojr ons land geweest dat het rich met illusiéo voed Ie maar de moedeloosheid is even gevaarlijk all le illusie Ons land heeft ontwijfelbaar stoffelijke en zedelijke krachten ic over om tegenstand te bieden u in tegenstand is thans voor ons het eenige midJel gelegen om tot een aannemelijken en een ietw it duurzamen vrede te geraken De bewooderensw iardige vastberadenheid van Parijs is reeds van grooten invloed geweest op de stemming der Pruisen der hoofden zoowel als van t volk Zg zien het moeilijke hunner onderneming iu en zgn niet zoo vcleischeud als zij te kennen gegeven hadden Dat men in de provinciën toch alles in t erk stelle om IVgs te hulp le komen Düaria is onze redding gelegen Herbaal gg wat de heer de Calonne aan eene dame welke hem iets vroeg ik weet ni meer wat gezegd beeft Indien hal mogelgk is is t reeds gedaan zoo bet onmogelgk is zal het gedaan worden Het verheugt mg zeer dat gij in uwe provincie geroepen i ijl tot een koinmandement Gg zult de dapperen a invoeren en den schroomvaliigen moed inspreken J n Normandie rondom mg bemerk ik weinig van hetgeen men geestdrift noemt Dat gewest is niets minder dan republikeinsch maar het ziet ilen toestand juist in Het is vurstandig en vastbenden Uet zal ziob goed verdedigen Het heeft reeds een begin gemaakt Uit alles wat ik boor kan ik opmaken dat Fargs zich goed en nog langen tgd goed zal houden Het wordi uilmuntend aangevoerd en de geest is er best Naar PargsI naar Fargs dat moet than de kreet ijn Vier mgner zonen zgn er op dt wallen en in weerwil van de buitengewone moeiIgkheden im brieven uit Fargs te ontvangen kom ik toch val tgd tot tgd in t bezit van eenige latiteren eu i eze boezemen mg vertrouwen in Maar de hoofdsiad moet hulp en levensmiddelen uit da departemeo en krggen == == ENGELAND De Sater iat Beview houdt t voor ontwgfelbaar dat een grcote meerderheid der Fransche natie den wnpenstilstiiud gaarne had zien gesloten zelfs al ware het ge veest op de basis van een afstand van grondgebied Mc gen we zegt zij onpnrtgdige en onafhankelijke etuigen gelooveo dan begint zich nu reedt de schaarschte aan levensmiddelen binnen Parijs zoodanig ic diicu gevoelen dat de vastberadenheid der bevolking lannierkolijk moet verzwakt zijn En wat betreft een nitv il d w z een ra iiiocuvre op groote schi iil tegen de zeer sterke posilnn der bo