Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1870

In 1 IrCcmn n kir In tuil nndn n iiIk i oiiilf riieming inoit li v o R J Ie linliisühiii sliolils liuii ii cii fiirnti ai ii li vcrJc li cii din du min kiimiiii m ru u liii ii dit pyciiveti moed cii mlhirding iiiliii iiui dtii d i le gcTi nl dl üiigi litkki i luubiilni d o bij du her ivcring vin Ie liuuti i l aueiivrldui dippen Kinppii lie blijkb inr oi i pr jjtiiej on vopr ili lurdiglieid hun iiipstDk volvoerd In lih j in dm ook mtdoo iiili gs loQi IryjJiu in ilrri slok crdon gelalcn Miivr dit inobtdc cii niitinn ilt jrirdcndp sltrke posuuii der nuitsülic Iroipiii oiiddi oirrroni pelen dat kiinnan c met geluoiin Ivorms we t uilen geilen liebben iiar alle nlrtqlujiiIjLh i f 1 V dernoinen oricn en met bijna volkomen yckerheid 13 l Ie voorspellen dit hy miilukkeii il Nog voor bet ontviinciii lUr oiiruslbarende tijdingen i n hulcn nmtrpiit de pi i iiirii iii Ruilan I beschouwde de ftiius in iijn U iirlikfl ui gis teren de tegenwoordige houding van Ituslmd met Mjrekking tol bet trnatimt vnn 11 57 en de groote Mogendheden Het blad et m t kort de luiilei jeiid4 oorzaken tol den Krim oorlog uileen en verklaart de toenmalige en nog hedpii voortdurdide sympathie tu h u de Mgeerende liuuen van Jiuslind eu Pruisen Verder wijst de f mui er op hoe llus laaili iJiaas niSt langer m toom gehouden door Frankrijk de gelegenheid schoon ut tu wanen moet hoe het met l ruisen aan yiie ijde thans vry ppl in het Oosten heeft Intnssphcii w uilmopt de Timea met Want legt het blad ofschoon er sympathie kau bestaan tussohen de Hoven vin St Pe teraburg en Berlyn toch kau er onmogelijk overeaistemming lieerscben tusschen de Uussische en Duit aoiie natiën daarvoor loopeu beider politif ke en handelsbelangen te veel uiteen De Toiiet houdt t er aliob voor dat Uuilschlaud nooit in ernst de ver onriDgsplauuen van Uusland in de Levant onderet unen üii DÜITSCHLAND In de ofiicieele berichten nit het Duitiehe hoofdkwartier wordt bet gewicht dnt de Franse hen hechte Ban de ovBr inning van het Lnire lrgor veel wriwakt en velfs ge egd dat de ami villen vnn de Finnsfhen met groot verlies voor de eii werdtn afgeslagen een nfdceling van Ie pipr clip n prvp Vraarbij twee kanonnen wns dn iltnde gevangpii ge nomen Opener wordt het voordtel vnn de Frangchen erkend door de Duititlip bl idpn I lat ons egt de Kola Zeit de Fnnschen niet navolgen om de zaken anders voor Ic atplkn dun ij in wer kelijkheid zijn en erkennen dul ij een ïij tdin ook geringe nederlaag bebbon ondirganD De Kreuczeit zegl dat men op giond vooral v in Eiigelscbo berichten over hel gehnltp van het Loireleger dat op 80 a 90 001 min ordt geschat niet haii genieend dat het ooweel ou pre ic ren Overigens vern ioht mpii dat hrt legprkorps van von lpr ïnun aan iculijke versterking iil oiilvmgpn of reeds heeft ontvangen en de Diulsibprs pocdij ueder aanvallpuderwijic 7ullcn te werk ginii Wellicht in verband met de p vrcliten aan de ïioir helft de sameiiiielllng van hi t Icgrr van prins Fndcrik karel ppji virnnderiiig oiidpigiin Berst ou dit Ipgcr iih bij lroM iiiibrpidin om jiirks de hand te rnkeii ann von Werdif richts aan von der Tann Volgens bericblc ii uit crsiillis al prins Frederik Kurel zich no alleen nnnslmtcn nj de troepen van von Worilercn von Hi t en daiimee naar net Zuiden van Traiikryk oprukken De groot hertog van M cklenburg n met bet dprtipiuii legprkorps versterkt door tenige korpsen vin het jpgcr Van Melr evpiieens plfsinndig legpu het Zuiden van Frankrijk opriikken pu dinrtoc iph verpcnigcn met de iroippu van von dor Piimi dn dpii rrphlpr vleu p vul dit legir oud ii nilmikon Kiliellplijk zou de e bfcliikking ook gen men ijn om den chef vin dm gpiKnlen slif vmi dn grnolhpring ▼ an Mecklenburg ileii koloiitl Kriii ki gtlegpuhiid te gcvpn ijn Ixknuimlieid Ic toonm Wij kunnen dus aan de l oir bel mgrijkp knjgebpdnjven vernaphtPii on al moge upIIipIiI dp ovtr winning van di 1 aniehen met oo giont geweest zyn als ij het doen voorkomen ij hebben i un voordeel illluus nog nipl verder vervolgd 7ij zal in elk geval dit loonkei hebben dat da 1 niischc soliliiten met hun oude Mirkridil en gpctdrifl uilen strij II 11 BIMNENLAIMD jOl ll Il M V I Ml 1 R De Dinsdagivond gilioiuleii vii il niig vin de afdiillllg jOUcU ipr Ibirilf kicvi n i iii Miig vvii luct lilrijk genoeg b i lil dour kii ir vooi di ka mer vil k plnnl In I l voor lil inll I kil neii btelliMi J ii ii onU I om loi i lol v r 1 11 11 1 bcpriking vnn cinliliten over Ie mui wird 111 l 11 ing imniin i dat de verkiering vin imdidit 11 geliKl is iilgnUUl lol pi ne volginli verg xliiriiig waiirin v l cii rigbmenl de stiinming j piiials liob lil uiivi r obillir hil luiitilkip iers die nlleii tpitenwoordig tyo l 8ze Iwnedpvirgadiring is cKior hd bi imii bipuld op r jd ig 18 Voveuibir dia ivonds te 8 ure m de sü Teleil ii mlibct In de pcrinluke iflri lm v m bpitiiiir l loii is voor iPii d or di verkit mg v ui do hierin mr 1 J Snel diP Af henoeniiM lungeiiiümpn hetft J I lemen en r N de Vooiji len dnrvin kennis gpgpvcii H Dl hiertii 1 i i pii lonkir haddi n vpr oihl bullen auimcrkmg te blijven In plaits van Ipii lici r lebheiiholf lie beiliukt had is de liepr W vin 1 lilell verko in Wij sporen iiin inails de leden lun lotgctnnwe upkoiiist op a s V rgdagivond De werkkring v ui de kioitr van koophandel is gewichtig genoeg voor handeluars eu inaustrietleu om met elkander te beraadslagen over de kea7e der leden Dinsdag ijn ilhier aangehouden twee tounthgrrsknechts O k eu L v d V bebcboldigd de ie v iii diefstal van hennep ten nadeele van ii i s ter Leeiidert Lifeber en de tweede van he pkoopen van bel geslolcue wetende d it het oulvrcpi 1 nis Z M de Koning heeft den heer de Waal eervol outslagen als Minister vru Kolomen onder d inkieggiüg voor de dc i lande bpwe ene dicustpii en tevens het beheer van dat departement ad interim opgedragen aau den heer Brocx minister van mariue Onter n uvoi J is rondgedeeld bet voorloopige versLig der Ittecde kamer over het ontwerp van wet tol herziening der tabel bedoeld lo urt 1 der kies a uupeus den oensus J e klacht was algemeen laL dit voorstel met op zoodanig grondig onderzoek steunt als het daarbij betrokken geuichlig politiek vraagstuk vereiscbt Over de waarde van een re geeimgsvüorstel openbaarden zich haofd7akelijk drie gevoelens Naar het tweede gevoelen is er zelfs voor par tieeie terlaging geen gciiueg7 mi grond en lu dirn gevalle h t tiydstip voor eenc herziening zoer on gunstig het derde gevoelen ib w nr oras oi even ruligheid tusschen den census m de voorin ilige sleden en dien vnn het plattel ind bestaat dezelpvir beteren doch dan ouder voorwaarde dat men niet het oufer der bevolking tot maatstaf neme üuk aan de ryde van deze leden vond het gevoelen w eerklank dat m n op dit oogeublik zonder u weien wat met do patent en eeiip nlgemeone inkomsten belastingi gebpuren zal den census niet verlng n kon INGEZONDEN Het rcgl van de IlËïlVOR yM i I MEE TE te ïoiula Spileri 1 Pelirunry ISl waren hij onderscheidene küninklyke besluiliii voor de verschillertde i rovincicn regkmiuten v isigpsleld opiii ndmimnhufw d i Keikeliihe lundien iit k ioifeii van ilrn l redtenit nj de Ilinnmi i nmeentii De a rr ipmintPii ij i Vüorldim nd nis geldig erkend ook cknr ons bon etc regl oullegie op groud dut y ofM hoon miD bevoe dclijk vul hel Inujerhjk gp iig en Koning alkoiusug door hel Kerk enüotschap y j p yi yn angdiimipn en steeds onderhouden lil een slutiirtikel van al die rpgleraenteu ordt bepaalil dat durin pcne vc runderingen kunnen wor den gemiiikt dui door den koning en de laitsle heeft van dit regl dan ook herlmldeljk gebiuik gein likt Z 0 had sedert ISl l in ike de njdmij van het belleer der kerke gopilprcu de kerk eltv iiipts het Burgirlijk gczi de Koning illes te 7Pzgeii Die lol stand duurde voort lot lil by K I psluit ven li libru iry 1 Miii Silil n 1 vvcrd ocpiiUl diet op 1 April iMi ouden vel villen Ir pro viiiPiilp regie mPiilcn op de idministratie der Kerke lyl e f iiilse 11 en op lic kosten vun I e re lipiisl by el lleivormli iiineinlPii en alle andere eip dal belle ei bellek iiu lie hlii i de bcsliiiieii o rpgldnpiildi Dp beveup II I II II welke b j liesliiilpn of ic Ie meiildi te 11 lu i ii v ui liet lilt dei kcikel kf goidirpii of hel lui til diirop am den kon iig wiuii V h In iut of I i lil I f = 01 ekllll u 1 I 1 I dll elfl llcsliut l rgPeliagPI 1 UI e lil il m 11 e illi u m loc t el it sleehls voor 1 11 jirin in het leven werd gcr pen pii mei lul vervillpn ilpr rcglempntrn op 1 De lerrayn van 1 April werd n ijcr hy K besluit vin 3 lobruiiry 1S 9 C ibl n 20 lot 1 October 18Ö0 verleng 1 Du re eriug de voorgenoTipne scheiding vnn Kerk en S ill lot UI rkclij beid verl ingende tp doen overpnii I reep n li nipl 1 mgpr mrl het inwendig bl iipf eisi Krrki op lm 11 i mopien inlaten Zy nilde uin lie Hcrvjrmlp ke k gclnke vryliei 1 ver ekeren als door de andere gcmdhedcin genoten werd en alelelp daarom een teimyii vnn drie jiren binnpii welke elic Kirl het behepr hirpr gopilpren p if on kinnen regelen onlci mmi Iels vin de werking dei bcilatnile reglemenien verstoken te zyn Miir het ilgemeeii pollegip vnn toe igt dat uit den UI 1 der zaak gproepeii sehfru te zyn om de lueuwi organisilie voor te bereiden en nil te lokken liet de drie jarei byna geheel verloopen steeds overleggende met en hopende van een der ge long afwiBSplende Ministers nog een e wijziging van het besluit vin 13 February 18Ö6 te Mjllen verkrygpii Die hoop werd niet verwe enlykt en het algemeen collegip van toe igl stelde toen hpt voorlooptg besluit van 12 O loher ISfiS vast welk lutsle aan de KerVïoogdyen werd topge on len Daar het algpineen collpgie gpene wetgevende bevoegdheid be at zooals het meermalen in overeeosti mining met hel evoelen vin de regperiiig zelf opeiilyk verklaard heeft be igde het slechts dm mwt van een besluit tsrw jt dat besluit alleen door mhoenng zou kannen regtsgeldig worden l erwyl vroeger door het algemeen eollegie besloten was om een conceptreglemeibt op het beheer te ontwerpen en dal irn de goedkeuring v m de gemeenten te onderwerpen schijnt men later voor rooilinige siemniing te zyn terugi eileinsd Hol voorloupig besluit Tan 12 Ocnber 186S moest dan door mttioertng rcgisgeldig worden en de gemeente van loucïa dmnoe opgeroepen hcnoeimle Notabelen de e weder Kerkvoogden en beide ve eenigd benoemden afgevaardigden om te gerakso tot provinciale n een algemeen collegie aan wolk laatste IQ dubbelen gcijle was opgcdngen hét vaststellen vnn een dehniticf reglement op het beheer Op 1 üotobrr l fi ging ook te Ooada het beheer van de oude kerkvoogden op de nienwe over en traden de nieuvvo Notabelen voor de oude met betrekking tot het a in hen opgedragen nwdtbeheer en toe7igt op Het dubbele algemeen collegie van toc igt stelils den n Juni 1870 de nadere legehng cali het b i hce vast eu vairdigde die den 1 July 1870 uh onder den imam van Algemeen reglement op het beheer der kerkelyke goederen en fond c i de Hervormde Gemeenten in Nederland en het loozigl dnarop a algemeen teijlement wis een uitvloeisel vjhi het noürhopit e licsluit V is du Imt iis regwgeldig dm behoeldo de gcmpenle met meer Ie stemn en over het eerste Het algeini n collegie scliyit pc itdr met overtuigd tp yn f ivvec9t van de rpgiogeldlglieid van het voorloopig Dishi t en kriphtige ifronden waren dm ook in verschillende gesehriften daartegen langevoeril Het il emeen cnlbjie schreef de kerk voogc ijen althans aan dnt de gronct waarop men slond Pir betwislbnr iii regien zoo 7yn wnnneei men niet in het bezit was van eêii deugclelyk bevvys dat de gemeente werkelyk geweten heeft wat de bestemming was van de Notibelen door haar ge kozen waarom hel dan ook ten ernsiigsie de kerkvoogilnen nilnoo gdo lp orgen dat de gemeente t r cventuiple 1 iterc huidhivmg hnier region liet beeves lpvi rp dnt y liet beheer hirer goc Uren heeft n giilcl door toetreding lit de Joorloopige organisilie pn door aanneming van het nu vastgestelde rpglpment Dien len gevolge werd in de gei ombineerde vergadpriiig van Kerkvooï dpn en Notabelein besloten tegemeente tot stemminfop te roepen en op de rritagof y hot beheer heeft geregeld door toetreding totde voorloopige orginisntie en door nnniM muig v Bhot nu vastgeslelcle reglement antwoordden op 10 Odobir 1S70 i met nee 3 iS met a Wat betPckent nu dat vien oor 1 em elip niet weet dit tp Gouda over d t te reeds zooveel vvooiildi g Wis eld ryn en dat dnirnit oo vcriohiU n Ip f vol trekkingen gemiakt71JI1 ra ig die vrii bjin gceiip vrm zyn Hijzal zeggen zoo als icdcr wien het bekend is hojin al de geinepnUn vuiNclerlind sipclits de keui bcsloii 1 c 11 de qui Mr w is Inssplieii AlgmueiU üiijimiinltt en ti j Idtm dit het antwoord neett belpckint dat men irij lihetr wil In Oonila heeft ze t men de qiineslie zich niot zuo zuiver voorgcdain lU wel eldiis