Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1870

o t il A v MSiMteAdM mm iiira i Ar M iii li toc A 1 besluit ovnrjjedrngen l io v iii tnc t lat sleohU leve I cril guroopen on mei imeii Cü op 1 April 1869 zou Ipril erd nader bij K bcaluit Stb n 30 lot J October r un id t 1 ir o nvlc ind I ec h i n ranne scheiding vnn Kerk erlangende te doen overnger met het inwendig 10 moeten inlaten Zij tert gcliike vrijheid verte geziiulhedon genoten roepi lor te Mini 13 lermijn van drie jaren t beheer harer goederen tonder iiimi lel3 va i de menten verstoken te zijn jgie van toeziet dat uit I seheeu te lijn om de ereiden en nit Ie lokken geheel verloopen steeds lopende van een der ilers nog cene wijziging J ebruarij 1860 te zuilen ff Tt weienlijkt en het algep igt telde toen het voorloopig er 18 S vast ivclk laatste aan toEe onden ooFléRe geene wetgevende beIlls he meermtileu in overeen nc e van de regeeriiig zelf ft oezigde het slechts dm orw II dat besluit allein door regtigeldig worden r het tigemeen collegie besloten iregje tent op het beheer te n de goedkeuring van de gernen BRhynt men later voor t xgi terupiredeinsd M Tin 12 Ociobeii 1863 moest I ijUg ldig worden on de gft aiiri K opgeroepen bcnoenide tr Ketkroogibn en beide vef t gevaaiÜigden om Ie gernken tot iL i mein callegie Baa wolk laataie as opgedragen két vasW üef Bglement op het beheer 8 U gng ook te Gonda bet rkvopgden op de nianwe over iVotftoelen voor de oude mei i I he opgedragen medebeheer en c llegie van toezigt stelde e najere regeling vaii hof betie di den 13 Juirj 1S70 uh Algemeen reglement op e ijke goederen en fondsc def in Nederland en hot toezigt i tit u IS d nif eraea ewc IJ est I rhiiU uicet dat ill was lijk No ten org ihavi t b ning k ns een uitvloeisel van het It laal ie regwgeldig dan mepF ie slemnMin over r collegie scliijrit echter t van de regisgeldiglieid it en krachtige gronden ode geschriften daartegen cnlle ie schreef de kerk de grond nairop men iregieri zou zijn wanneer an eêii deugdelijk bewijs weten heeft wirt de behlieleii door haar gekozen ern iigsle de kerkvoogm dat lie geineèhle ter g harer region liet belocr harer goederen heeft It de voorloopigc nrganiivan het nu Tasigcételdc werd in de gecombineerde ver den len Notabel besloten d T op n roepen tn op de vraag gengeld door toetreding tot I usatieifen door aanneming van ef demintl antwoordden op 10 el IB 2S8 met ja il ilat iOCT 1 weit dat Ie Gouda over dat lov li n f e is9old zijn en dat 1 Ie I iiliiirekkingen gemaakt liij gecne vraag zijn llij iiilcr wien het bekend is hoe van ileilcrland sleelits de keus lie V11 lusselinn Altjeiiieene I lieer dat het antwoord neen I lie icrr w i I t n fii Ie quieslie zich niet i all Mül elilera In Gouda Lil beii v i n rpt mci alljch Jaaroui neen gostrind omdat men oiilslngon wilde wor lcn van een Collegie dat llij tncerdciheid van stemmen besloten had tot verhoogiiig vuu de predikaulitractementen Gesteld dat men gelijk had ofschoon het wel nooit te bewyzcn zal zijn omdat geen stemracnde bij zijn uitgctiragtc stem heeft Goudu heeft dan uu regt op een ISiSeer dat wil zeggen de Hervormde jcmccntc van Gouda Van haar goedereubeheer zoo regelen als zij zelve verkiest Maar de Gemeente moet dat dan ook doen omdat de wetgevende bevoegdheid aan haar loor den Koning is teruggegeven en zij die bejVpegdheid aan geen ander mag overdragen of overlaten Dat regt van de gemeente werd in de gecombineerde vergadering van Kerkvoogden en Nolabelen te Gonda mei grunte meerderheid erkfnd en dien ten gevolge besloten de gemeente op te roepen om zeven personen te benoemen wier tftak zal zijn een reglement Van beheer te ontwerpen hetgeen dan ver goed of afkeuring aan de gemeente zal worden voorgelegd Hoe is het nn inmiddels met de Kerkvoogden en Notabelen gesteld Bestaan dje nog als zoodanig of beeft bunne betrekking sedert de ueen tkuimng opgehouden Het laatste is geloof ik alleen juist De betrekking vatV Kerkvoogd en ï otabele is met het vervnlle tan het voorloopig hes uit van 12 October 18B8 vaflro die sleuade tevens vervallen Of bestaat dat voorloopig besluit nog A ngenomen al dat de gemeente van Gouda werkelijk geweten heeft wat zg deed met het benoemen van Notaliclen tot een gedeeltelijk heel ander doel dan vroeger toeu ook j iarlijks ene benoeming van Kotabelen plaats had en aangenomen al dat het bodüelde voorloopig besluit werkclyk door uUmering regiageldig is geworden iets wat bezwaarlyk zoo maar aan te nemen is nu het geheelc besluit zelf niir T r Ier kennis n de Getnietite is gcbr igt en eene uil voering door Kerkrougden en Kntaljelen niet voor eene uitvoering door de Gemeente kan gelden dan heeft de gemeente toch door haar later nee den draad die haar slechts niorloopig aan de Algeraeene Organisatie verbond geheel afgesneden en daarmede Boeat noodwendig evenzeer het voorloopig besluit dat een deel van die Algeraeene Organisatie uitmaakte op datzelfde oogenblik voor haar alle verbindbaarheid hebben verloren Daarenboven art ili van dat voorloopig besluit bepaalt dat de beheerders zich gedragen naar de reglemenléu en besluiten van do egecring uitgegaan tol doiL ic door aiiilere liepalimjen sullen ijn vervangen en daar nu die vervanging werkelijk heeft plaats gehad door het Algemeen Reglement zoo beslaat in het geheel geene wet racer voor lic b leerdsTS te iouda al verwierp de gemeente dat algeneen reglement Eene meening door enkelen voorgestaan dat door de verwerping van het algemeen reglement do lie taande Kerkvoogden en NoKdielen in hun beheer zouden zijn bekrachtistd dat ij zomleii kunnen jelfs moeten aanblijven zoo lang zij zelve maar verkozen annge ien het voorloopig besluit geen lijd Tan aftreding bepaalt dat alzoo wel de algeaieene organisatie verworpen is maar het voorloopig besluit om daartoe te geraken is blijven beslaan is alzoo in strijd zoowel roet den geest als met de duidelijke woorden van het voorloopig besluit zelf Kerkvoogden en Notabelen Ie toiida gingen dan ook m i bij hun voornoemd boiluit terogt uit van de roeening daarin opgesloten dilt de Gemeente betoegd is andore bchccrilcrs te benoemen en rij verklaarden zich alleen maar bereid de zaken gaande te houden tot dat lieheorders v olgons het te maken reglement de lulniiiiisiratio zullen kunnen overnemen omdat meu niol hoe kort ook zonder beheerders kan rijn Velen mogen het nu belrcureu en ik betreur het met heu dut men ieh niet lievnr lieefl aangesloten aan de algemeeiie orgai U ilie omilat een loe igt van een ander ollel ie in de emreiile gewoonlijk niet zoo goed en ron gunstig wi rkt als een ioe ii t van een hooger Collegie daarliiiiteii de kcrkegue leren te Gouda zijn geliikUg eehior nog niet aan waeonle of weerloosheid prijsnegeven en de gemeente lohoudt altijd de bevoegdheid om liter wnniiee 1 vrii beheer niet lievali zieli nog aan ile algoinoene organisatie aan Ie iiliiiK ii I i lie oei aandoet van het liovensla indu Ie lezen zal wclligt vragen waartoe dat geHclirijf Aaniciiling ilnartoe gaf wij het H uurd van den hoer dr riirstmnn rustend predikant te Gouda getiteld liet Seen enz juist nu iu het licht verschenen terwijl Ie geraecnlü reeds is opgeroepen om op 21 November e k zeven personen Ic kiezen wier taak is een reglement Ie nntwcrpen lu die lirochirre pag l geeft do sclinjvcr als zyne overtuiging te kennen dal de meening meer en racor volgens hem door de publieke opinio gevolgil dat de Collogl vin Kerkvoogden rn Nota beien vervallen zijn wijl eens ven e van oiifoilbaar zou kunnen zijn verder dat de Kerkvoogden ei T t i j i jQ 1 a brn ie i s u ieu naar een eigen door de gemeente goed te keuren reglement do kerkcliike fondsen en gocilcrci te blijven besturen en dat de gemeente van hare zijde magt nooh regt heeft om die mannen van hunne betrcklviiig vervallen te verklaren Was dat juist dan moest de gecombine rde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen It Gouda nog op haar besluit terugkjmen omdat zij niet aan de Gemeente moet opdragen at de Gemeentewaar reeds in last had geaeven eii omdat hare leden zrch niet eenvoudig als tijdelijke waarnemers van de kerkegoederen inogeu beschouwen wanneer zij werkelgk nog de betrokkiug van Kerkvoogd en Notabele bekleeden als vroeger De schrijver geeft het wel alleen maar als ifl en als meening te kennen zonder ecnigen grond daarvoor aan to voeren of de publieke opinie te weerleggen doch het twijfelachtig stellen van een regt door iemand zoo hoog aangeschreven en kundig erkend als dr Vorstman is ui gesehiedt het met geheel andere bedoeling reeds in staat om nieuwe verwarring waarvoor hg zelf bevreesd is daar te stellen en om velen die zelve de Zdak niet kunnende beoordeclen g arneop autoriteit afgaan in de meeuing te brengen dat het verslaudigst zal zijii bij den beweerden strijd over bet regt van de gemeente stil t huis Ie blijven en geen deel aan üe verkiezing te nemen Om het laatste te voorkomen schreef ik het bovenstaande l iiler moet wel goed overtuigd zijn dat op het oogcnblik alle magt berust bij de Gemeente en ieder stcmgeregtigde moet duur die overtuiging zich niet alleen verpUgt maar Wvemopgeinekt en gedrongen gevoelen om in eene zou i uugst belangrijke zaak geene laauwheid en onversofcillighoid te toonen maar raotij er en liefde voor hot belang van de goheela gemeente aan de steuiming deel te iiduen De hrochnrc wenl volgens lietgeeu wij pag 10 lezen geachrevcn met het duel om hen die er mede onbekend zgii mot den t oren toestand der zaak bekend te maken en zoo als uit den zaracnhaug blijkt schijnt met ilo a ik alleen bedoeld de verhooging van het prediknntstraclement Jammer is het dat de voorlichier die zich bepaalt lol bestrijding van de gronden tegen de verhooginf door iemand in de Govdicht Courant aangevoerd zich niet eerst zelf heeft laten voorliehleii ouilreiit de gromlen daartegen iu de gecombineerde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen behandeld De zaak is nu eenmaal publieke zaak geworden en WKt m de vergadering ia voorgevallen dient tevens geweien Do gronden door dezen en genen van do miiidorheid tegen het voors e om de predikautstraeteuienieu ieder mot honderd gulden te verhoogen aangevoerd komen neer op het volgende 1 het voorstel is ontijdig omdat men stond vóór de stemming over de al of niet aanneming van hel algemocu reglement bij verwerping van welk laatste hoogslwaarschijnlijk een ander personeel zou optreden wat men in eene zoodanige zaak moest vrij laten eigen inzigt te volgen 2 wanneer sprake is van vorhuoging van trnotenicnt moet van den laagsten ambtenaar van de kerk af worden begonnen do hondiiig tegenover do landsregoering Terwijl niet OU lang geleden de Hervormde Kerk van Gouda om subsidie voor de kerkglazcn te bekomen nU behoeftig was voorgesteld zou men nu bij die elt de regeering verklaren dat de kas vier honderd gulden sjaars meer aan Iractcmcnle i kon uitbetalen en met die verklaring zon men voor dei lag moeten komen om ook van het Kijk eene gelijke verhoogiug voor de predikanten te erlangen 4 do k is laat werkelijk geeno verhooging loc Jewoue jaarlijksehe uitgaven zooals traotemenlen mogen niet door leening gedekt en op die wgzc moest het toch volgens het voorstel geschieden neer ier jaron 1 70 7011 des geiliirf plaats van f 10 1 aan nood akol ijk heiden verpligom ƒ lull meer aan Irae ƒ UI on tic eriioog n vier jaren l MI in kas kosten iiostoiul er liiig voor de geiiieeiuo tiimcnteu te geven dai moest men iiiot chromou De ƒ 4ÜUI scliuiii in rtier jaren af Ie lossen zouden met loesteiuniiii v in de sehulileiecliers over acht jarou verdeel I orden Nieuwe leening of uitstol van roods geleende gelden komt op hetzelfde Op die wij e gelden Ie vinden kost gedurende iresl il l a o horekond jaarlijks o 00 eerste Ie den hoofdelijkeu omslag met die som te verhoogen IMet oodanlgc ruiiilen bestreed de inii ileriieid het voorstel en loon de meerderheid hot evenwel aannam liet de minderheid alleen aan eekenen in do notulen dat zij met het besluit niet had ingestemd Da irhij bleef hot de minderheid eerbiedigde het gevoelen van do meerderheid Ten gevolge van dat besluit trad nieniaiul af on dat alles had plaats vóór de stoniining over het algemeen reglement Ecril na de stemming over dat reglement zijn twee leden afgetreden om andere redenen en niet de minderheid heeft zioh beschouwd als hebbende gedefu igeenl zoo als Dr Vorntman pag S meent mail de nvergroote mi rJerheid de gecombineerde ve Tat r ig ip leol l u o ou i a ir i i i ic mij wel herinner heeft die beschouwing gedeeld blijkens haar besluit om het maken vau het reglement aan de gemeente over Ie laten Had de minderheid toen zij oordeelde dat de kas de verhooging niet toelaat een beroep op de gemeente moeten doen zooals Dr Vorstman pag 8 zegt dat naar gne gedachte iu deze tgdsomBtandigheden wonschelijk zou zijn geweest P Maar op dat tijdstip leefde men nog onder hel TOOrldOplg besluit van 12 October 1868 en nooh dat noch eenig ander reglement gaf bevoegdheid oib zoodanig beroep te doen Moest de minderheid eigener autoriteit do gemeente tot uitspraak hebben opgeroepen Zou dat niet met regt genoemd kunnen zgii agitatie verwekken f En tou de meerterheid zoodanige uitspraak die op geen enkele Wetabepaiiiig boruslte geëerbiedigd hebben of bet lelfa hebben mogen dueii Ik betwgfel het zeer en houd het er voor dat de minderheid verstandiger heeft gedaan met eenvoudig in het besluil te berusten en verder met de meerderheid over te gaan tot behandeling van andere zaken overlatende aan de I blieke opinie om te beslissen wie in deze geijjk heeft Laat dus een verschil van meening of min juiile Toorslelling van plaats gehad hebbende zaken niemand terughouden om aan de aanstaande verkiezing op 21 dfizer deel te nemen Mb kist Gouda 12 November 1870 Laatste Berichten Brussel 18 Nov De Independance heyateene dopiVlie uit Weeuen meldende dal Engelaiid tui kije Oostenrijk en Italië het eens zgn geworden over de geracensohappelijke houding tegenover Rusland aan te nemen Kr zal eene eollectieve nota aan het Russische gouvernement worden gezonden Florence is Nov De koning zal morgen aan l hotiades lley ge ant van Turkije eene audiëntie verleeneu tot het overhandigen zijnef geloofsbrieven De dagbladen wij en op den erustigen toestand nn Rusland het tractnat van 1S56 opzegt Tours 16 Nov Vier Engelsche oIBcieren zijn hier iiangekomeu met hei doel om do operaticn van bet Lüireleger to volgen II il Londen en Cherliourg is per stoomboot eene groote hoeveelheid oorlogsbehoeften aangebracht alsmede S tO 000 üeneren Men ziet een besluil Ie gemoet waarbij alle zeelieden beneden de in jaar onder de wapens worden geroepen Volgens hier outvansen berichten rukken de Pruisen vau Reims naar Jainbrai Versailles 15 Nov OJScieel Noch voor Pary nooh aan de Loire is iets nieuws voorgevallen Augsburg IC Nov De JugsI Zeit bericht dat Ie heer von Bismarck bier 24 uren zal komen doorbrengen zoogenaamd om zijne vrouw te zien die hier passeeren tal om den winter iu h ïl zu len door te brengen Londen Ifi Nov Lord Granville heeft aan verscheidene diplomatieke agenten len stelligste verklaard ilal Faigeland liever ijn toevU i lit tot de wapens 7 al nemen dan de schending van de neutralisatie der Jiwaric Zee te dulden Eorlijn I6 Nov l c staats Jmeiger behelst een koninklijk tieslnit waarbij de rijksdag van den Noord Puitschrn bond tegen S4 dezer te Berlijn wordt bijeeiiperoci en Berlijn 16 Nov De Proi Corr wijdt een artikel aan het mislukken van do onderhandelingen over den wapeiisti siaiiil Hel bl td is van oordeel dat alleen het onverliiddelijk voortzetten van den oorlog tot don vrede kan leiden De capitulatie vau M lz had het l ransche volk moeien toeren tot welk een diep verval het door zijne bewindslieden 13 gobrnclit wil hot zijne wedergeboorte te gemoet gaan dan dient het te erkeiir n d it liet groote nedurl igen gtledcn heer en zijn rdrag daarnair richteu