Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1870

Ö Het zelfde lilacl ogt d it do njk idig al liclibei te beniulsl ipi ii over oorlogskredieien alsmede 5vcr de uitbrridmg van den Noord Duitsclien bond door de toetreding van die Zuid Duituclie stuten welke zieh duaitoe bereid hebbeu verklunrd liet blad constateert nijders dat de jongste betluiten van de Kiibsische regeering op de medeouderteekenaren vnn het Parysche tractitat eeu diepen indruk gemaakt hebben geen der mogendheden tch nt intusschen aan eene herziening vsn dat tractaat iiich te willen onttrekken Lenden 1 Nor De Time beweert dat men onmogelgk den Czaar het ge ag kan toekennen om zich vrg te maken vun de verplichtingen hem bi h tra iaov uU 18B6 0 i lejjd iiiuion iiusiand goede redenen legen dat trnclaat weet aan te voeren dnl het deze dan aan hat oordeel der Ëuropeesche kabinetten ondernerpe Ma ir wanneer Turhje aandringt op de naleving der b p iliiigen van dat tractaat dan ïmI Engeland de verplichtingen niet vergelen welke het moet nakomen Berlijn 16 Nov Naar de tot hiertoe bekend geworden verkiezingen van afgevaardigden omstreeks 400 mag de verhouding der pirtyen by briiadering ongeveer aldus worden opgemaakt conservatieven 140 vrye conservatieven 40 oud liberaleii 20 nationaal liberalen 110 fortschrittspartij 40 katholieken 40 polen 20 particularislen 10 JCarlSrube l Nov Aan de Karhruher Zig wordt heden uu Vrrsailles gemeld Men verneemt dat gisteren het verdrag tusschcu den Nüorddnit chen bond en Hessen onilerteekend is wairbij Uatstgenoemd land vereenigd wordt met den Duitschen bond onder aanneming der slechts in ondergeschikte punten veranderde grondwet van den Nuordduitiohen boud Posterijen De Directeur van het Postkiutoor te Gouda brengt ter kennis van het publiek dat te rekenen van den 15 dezer eene w j igii g is gelirngt in het vertrek der avondpast naar Schmnkoven giide hetzelve bepaald op 10 nur 80 mm dei avonds in verband met de aankomst van den 1 tuisten trein uit Utrecht enz weshalve de laatste busligting voor die expeditie ten 10 uur 15 mm laats heeft Voorts is er tegelykerlyd eene nieuwe regiiiritksehe correspondentie geopend met het Poslkiintoor te Mphm en wel net den voelbode over Botiuoji waarvoor het vertrek op i ure des nnmidd bipaald i en de laatste busligting ten 3 uur J S mm geschiedt De Directeur voorn E VIN DEN BRANDELER Gouda 14 November 1870 MARKTBERICHTEN OoUdE 17 Nov De veemarkt verkeerde iu VROIe stemming ïarive Zeeunsche puike per Heet 11 60 o ƒ 13 4o Mindere y JO 75 a 11 50 Poldertarwe 9 85 a 11 Kogge puike 7 60 i 8 25 mindere ƒ 7 a 7 50 Voer Rogge 6 20 a 6 60 Gerst winter ƒ C 20 a 7 dito zomer ƒ 6 o 6 60 afwykcnile soorten ƒ 6 75 a 6 Haver korte 4 25 a ƒ 4 90 dito l inge 3 85 ü ƒ 420 Duiveboonen ƒ 9 a 9 35 Bruine boon en 11 40 ii ƒ 13 Hennepzaad met weinig vraag 8 60 i 8 70 De veemarkt met goeden aanvoer eerste kwaliteit gingen vlug van de hand tweede kwaliteittraag vette varkens 23 ii 27 ciiils per vijf ons magere varkens en biggen met grooten aanvoer doch tragen hniidel varkens geschikt voor Londen 20a 23 cents per vijf ons Aangevoerd 60 partyen kaas 26 ü 29 Goeboter ƒ 1 40 f 1 44 Weibotcr 1 20 a 1 24 Burgerlijke Stand Gkhoiiin 14 IVuv l itlLr uujiis W F SLlioulin ca J van Tuiden 15 Iliibrtilil Ilnjjo ouders t uii £ 8 in 1 J tïübtjt 10 Gusst Jan tiuikis C Mulder ea 11 Zuiidburi Ovmi nifrH It Nov rorurndijii S m 15 JInl n 17 M i m dm Hdj 2 j riiiMMi Ifi N j M vnn n ImiHimii M llorkus I dt Jong in II df loü vnn do I iini m J J Frinltdi Il V tn liilgoij m 11 J van intin ADVE RTENTIË N l M l A ff 9t lVBi H 4 X MW1ln4 Taan war Getrouwd W M VAN Zee EXALTO EEINIEE VAK BALGOIJ en HBNIIIETTE TOHANNA van XANTEN Gouda 16 Novtmbet 1870 M DORKUS Gouda 16 NoTember 1870 Bevallen van een Zoon J J van ES HoBBti Gmida 15 November 1870 De ondergeteekeuden betuigen ook namens wederzijdsche betrekkingen hunnen welmeenenden dank voor de vele eu hartelyke biyken van belangstelling ondervonden bjj de voltrekking van hun huwelyk R VA BALGOIJ H J VAN BALGOIJ VAN Xanten Gouda 17 November 1870 irailKg TEÏW TE KOOP eene achtkante ijzeren MUZIEKTENT groot over de middelljjn 5 20 meter voorzien van eene houten bevloering en losse Imneu knpdekking Nadere informatien zjjn te bekomen bg den Heer A KOOREVAAE Architect ta Gouda Brieven franco In een TABAK en SIGAREN WINKEL wrordt gevraagd een fatsoenlek vlug JONaMENSCH P G die goed kan rekenen en eene duidelijke hand schrift Inclineerenden adrei seeren zich met franco brieven onder het motto Tabak bij de Boekhandelaars G B van GOOR ZONEN Eou Burgerdochter R C bekend met het vak van MANUFACTUREN GAREN BAND en MODEARTIKELEN van goede getuigen voonsien zag zich gaarne tegen January of Pebruarij verplaatst Reflecteerende gelieve zich te adresseeren onder letter A ter Boekhandel van J W CÜIJPERS te Gouda Op nieuw ontvangen 90S VAN h 10 CENT per stuk Te bekomen bfl A BRINKMAN Langen Tiendeweg alhier HadersFoomboüt I IJSSËlT Vnn GOUDA Muaudnj i ii Diiisdaj s inorf Pus ti uren Ic ovcii o weikdagni s iiKirji 7 urcii Van liOTTEK DAM o f diike dagfu siutm 2 uren I ui lijle J il tnlmirtin Zond 1 N liiiid II ilii iist nndn lliuk vnn llunliuun Door ppnigo vryzinnigc Kiezers worden tot het opmaken van een Reglement op het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen lhier ten zeerste aanbevolen De Heeren Mr J H VAN GENNEP W J FORTUIJN DROOGLEBVBïï R J KOPPENOL G N dr VOOUS L P HOOGENDIJK i V VAN DEK VVANT A DORTLAND Aan elk Stcmgcreclitlgde die met DADEN wil twonen dat het BELANG der Gemeente hem in ernst ter hart p gfmt wordt dringend aanbevolen door VELE Stemgerechtigden zjjn biljet in te vullen mot de namen der volgende Heeren Mr P P P KIST A TIMMERS C HOOGENBOOM A W VAN KLUIJVE W B VAN STRAATEN J A W VAN KLUIJVB P HOOGLAND Gouda 18 November 1870 274 Staats LoteriJ De trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 28 NOVEMBER 1870 Van GOUDA naar Moordrecht 8 61 1 24 S 31 Nieuwerkerk 8 61 11 33 1 24 4 33 9 63 Cnpelle 8 6 1 24 3 31 noTTERDAM 8 18 8 61 9 41 11 33 1 2 + 1 53 8 31 4 83 7 18 9 53 Zevenh Mocrkapelle 8 21 12 6 8 46 Zoeterffl Zegwaard 8 21 11 86 12 56 3 28 8 46 9 6 Voorburg 8 21 12 66 8 46 s Ghavenhaob 8 21 9 44 11 86 12 66 I S6 3 S8 7 21 8 46 9 66 Oudewater 6 B4 10 11 34 3 28 6 36 Woerden 6 64 10 11 34 3 28 6 36 8 46 Hnrmelen 6 54 1134 12 66 2 33 3 28 6 36 8 46 Utbkcut 6 64 8 33 10 11 84 18 66 Ï 38 8 Ï8 6 36 8 46 AMSTERDAM over Harmeien U SI 12 66 8 33 3 28 8 46 Utrecht 6 54 8 33 10 11 J4 Naar GOUDA vm Moordrecht 6 38 11 18 12 37 3 13 3 81 Nieuwerkerk 6 31 9 46 11 6 12 30 8 7 16 8 17 Capelle 6 24 10 69 12 24 3 02 6 09 KoTTEBUAM 6 16 8 10 9 36 10 60 18 IS 8 8 2 66 6 8 16 Zevenh Moerkapelle 6 30 12 36 6 10 Zoeterm Zegwaard 6 21 7 54 18 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg e 06 12 11 6 46 a Gbaveniaoe 6 7 40 8 10 56 18 6 f 3 67 b d 8 6 Oudewater 8 30 1 4 4 11 9 81 Woerden 7 62 8 82 10 67 11 06 18 66 4 6 9 86 Harmeien 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Utrecht 8 9 8 10 60 12 36 1 10 2 36 3 36 6 43 9 Amstükpam over Harmeien 7 15 10 16 2 20 8 30 Utrecht 6 46 8 26 9 40 U tO CORRESPONDENTIE Wij herinneren in t algcinctn en tPu M F H In liet bijroiulcr i at ij rent gciuimru tijil guleduu mededeelden Int stukkrn over krrkdijke zakt A nllee a dau zouden worde o i niuii ii m tr ij behoorlyk onder eckend wnrcu Het stuk Min vuurnutniden inxcuJrr kau daaiom mnnr ook nog door gibtck aan ruunto lu dit notnincr met geplaatet I t heer H tr Bndegravrn houdp ons ton goede dat wij do ridmtit ijmr Ijtnthku ot ii judtg nij if Tri Do vurgisaing dir IxttcrN h enk m vuural bg miiiitu diutltlijk gubrilt Xücr viuihouiibanr