Goudsche Courant, zondag 20 november 1870

im mililSf m M imfx tfi mm Timmii Mm 1870 i 7 inuigc Kiezers wordon tot oen Reglement op het be0 goederen en fondsen alhier den H e e r e n GENNEP UN DROOGLEBVBB NOL IJS NDIJK r N7 1 Zondag 20 iVovcmbfr N 974 GOUDSCHE COURANT Niwiiv s m 4 Halié ad or Gouda en Omslreke De inzending van advertentien kan geschieden tot één P R A N K R IJ K In de Reme des Deux Moudea van November levert Simonin eenige opmerkiogeu over de belegering der stad Pnrys llij houdt het er voordat de linie der forten niet aangetast zou kunnen worden wanneer men slechts eenige reeds aangevangen werken had kunnen voleindigen Parys had dun niet ingesloten kunnen worden Die forten waren echter niet voltooid en de vijand heeft er zich van kunnen meester maken en er zich in kunnen versterken De schrijver wijl dit aan de onbegrijpelijke slordigheid en ouvcrgecllijke zorgeloosheid van het gevallen Bewind Ha JSüis de Jloii oi iie is volpens Simonin overeen gruoli iiilgestrcktlii id onbarnihurtig geveld langs de scliaiiucn namelijk van Pus en Autcuil De stemgerechtigde 11 toonen dat het BELANG m ernst t r harte gaat wordt door VELE Stemgerechte vullen met de namen n P P KIST MERS OGENBOOM VAN KLUIJVE VAN STRAATEN VAN KLUIJVE OGLAND i vembcr 1870 ats LoteriJ EERSTE KLASSE begint u 28 NOVEMBER 1870 ODOA naar 4 S 81 33 1 24 4 33 8 53 31 61 9 41 11 33 1 Ï4 l SS 9 53 21 12 86 8 46 21 11 86 12 S6 8 28 46 5 8 48 t 44 11 86 12 65 l S6 8 8 11 34 3 28 6 36 11 34 3 28 6 36 8 46 12 56 2 33 128 36 8 48 10 11 84 18 66 2 38 8 28 melen 11 81 12 66 2 38 8 28 6 eoht 6 54 8 33 10 11 54 ÏOÜDA van 13 12 37 3 13 6 21 iï 11 6 12 30 3 7 16 8 J7 2 24 3 0 6 0 9 35 lO BO 12 16 2 8 30 12 35 6 10 n 7 54 12 26 4 10 8 1 8 1 1 6 46 7 40 8 10 55 11 6 l ll 9 81 10 57 11 06 12 66 4 5 9 25 l SO 3 4 9 20 1 1 50 12 36 1 10 2 36 3 36 nielen 7 15 10 15 2 20 8 80 UecM 6 46 8 26 9 40 ll tO PONDENTIE u mtit n eu aaa M F H in het luimni lijd gcletku mededeelden zukt ii niteen dan zouden vtordcu iliitorlijk üiidertcrkcnd wnreu Het II JtT kuil dnnrotu oinnr ojk nog lit noinincr niet geplaatst tl hoiiilc om teil f oeilti dnt wij de iiiKjilig ij igfa Do vfirgisaing 1 liij iiiriiilu iluiUtlijk Hchril t zvcr De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND BuiiciilaiKiscli Uvcrziclit De n fitatie veroor aakt door prins üoruchakoff nola aan de oiiderlpfken iiirs vmi hel trncinnt yan Pttrijs begint wal Ie bedaren Men b gint Ie begrijpen lat het alleen wijziginp geldt run ondergeschikte pniiien die wel vnii ftrooi behing zijn voor Rusliind IBnar die niet nood iikdijk gevn ir zullen doen ontstaan voor Turkije Keed sedert jaren is riour de Russisch rcgeering auMgi ilron cn up herziening van het bewuste Irncinal miinr altijd heeft Jingeland dat zeer veel belang heeft bij de handhaving van het Turksohe rijk de gewrnschte veranderingen weten te verhinderen Eindelijk is de kei er die eindeloos legcnwcrkirig moede geworden en heeft op echt Russische wijze zijn meaning en voornemens blootgelegd t Oogenblik is iicllig goul gekozen maar de toon dien de minister van keizer Alexander aansFftat is kalm genoeg om du verwachting te wettigen dat de zaak als de eerste schrik over ia op vredelievende wyze door een conferentie zal kunnen afgedaan worden zonder dat het noodig zul z Q naar bet zwaard te grijpen Zelfs de ICngpIsche regeering wysl in een dépêche vun lord UraiKiile meer op de onbehoorlijke wij e waarop liet tractaat is opgexegd die krachtig protest van de overige mogendheden noodig loaakt daar anders de levensvoorwaarden van alle Iriiciaten zouden worden vernietigd Zij doet doorschemeren dat Engeland niet ongenegen i i aan billijke bcicwareu tegemoet te komen en dat is eigenlijk de hoofdzaak lleiizelfden geest ademen de M eener dagbladen die vermelden dat Oostenrijk eene gelijkluidende nota naar l elersbu g zal zenden het denkbeeld om een colleciieven stap te doen schijnt door de mogendheden opgegeven Ie zijn I e Pruisische dagbladen blijven oiidcr dat alles kalm geen enkel Duitech belang is er bij betrokken De vrees voor dadelijken oorlog over dczo ifuak kan dt s reeds als wekcn worden beschouiwl De uitslag Ier verkiezingen in Pruisen is zooals wij vermoedden blijkens de telegrafische berichten ongunstig voor de liberalen l c Voord Duitsehe rijksdag is legen den 21 deïcr bijeengeroepen om volgens de niinisterieelr l rov Oorr te beraadslagen ook over de toetreding van die ZuidDuitsche staten die daartoe besloten zijn De ongunstige stand van de onderhandelingen met B iercn wordt hierdoor bevestigd Uit Muncheu daarentegen wordt weder gunstig over die onderhandelingen bericht Hel Ooslenrijksch ministerie schijnt na de heropening van den rijk sdag ook niet op rozen Ie slapen de oppositie is zeer levendig hel ministerie zielingende In de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers zijn de werk aamheden hervttt liet ontwerp uu den heer Funck omtrent hel verplicht onderwys is naar de al deelingen verzon jn Daarna had Ie aangekondigde interpellatie van den heer liraseenr plaats over de houding van Itidgii in den oorlog De minister verklaarde dat Belgic nooit van zijn neutrale houding was afgeweken en dat de rcgeering daarbij eer vas omiir iieuiid diiiir de vaderlandslievende houding der daghl iileii liedreigende iiota H iMircn hU l geui sild dr niiiii ter liad oaii liCt i niiïiaciic goUMrueiiitnl veiklaard dut de ADVERTENTIEN worden geplaatrf van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plwitsruimte A onderipe Nonuners VIJF GENTEN uur des namiddags op den dag der uitgave stammen heeft men echter voor een laten staan en mei dikk verbonden ten einde de den Zeker zal dit o i ue luiiiii regel genomen door de bewoners van eeo der dorpen om Parys die de straten hier en daar met bindgaren hadden versperd De schrijver verhaalt voorts van do verdedigingsmiddelen der hoofdstad al de poorten zyn door ophaalbruggen bevesiigd die door onbuigzame portiers worden bewaakt Men heeft r palissaden friesohe ruiters wolfskuilen enz Mynen zij by de ophaalbruggen gegraven torpedo s en allerlei ontplofbare sloffen heeft men in den grond verborgen Onvoorziene nachtelijke aanvallen worden door eleotrisch licht cnmooglijk gemaakt De petroleumpom pen spuitin haren brandenden inhoud BO meters ver en verbranden alles op eene uitgestrektheid van verscheidenen vierkante ellen Vau uudere miJdelea gewaagt de schryver niet De mariniers maken zich als artilleristen zeer verdienstelijk De schrijver gelooft niet dat de schansen die de Pruisen opwerpen oflFtnsieve bedoelingen hebben Hy houdt ze eenvoudig voor reiniiiclienicnten waarin de vyand van plan is den winter door te breugen De blijdschip te Orleans dat men er van de Duilschers is unislageo is natuurlijk zeer groot De vyand heeft zich niet levreden gesteld net een uilliuen aan cunl inten en voor een half mi llioM aaa requisiiiën Hy heeft 10 000 deke is gebreide goederen kousen eoz meegenomen De winkels zyn er leeg Tweehonderd kisten waskaarsen die gerequircerd waren zyn naar Duilschland gezonden groot gedeelte ijzerdraden aan elkander belegeraars legen te houiets meer helpen dan de maat pers in België geheel vrij is en Duitscblnnd overigens wat ook sommige bladen en particulieren mogen zeggen overtuigd kan zijn van de sympathie der Belgen De minister had evenwel ook aan den Noord Duitschtn gezant gezegd dat de neutrale positie van België den bladen eenige ternghouding oplegt Deze verklaring was gunstig door de betrokken regeering opgenomen Spanje heeft weder een k ing als de hertog van Aüsta namelijk de kroon aanneemt Deze is verkozen met 191 tegen 1 0 stemmen liet heeft moeite geko t zoover te komen maar Prim houdt aan en x al nu zijn rondreis duor Europa d la recJurche d uit roi d Espagm waarschgnlijk kunnen staken Ongeregeldheden hebben niet plaats gehad en de slpinming te Madrid is goed dit wordt als een bijzonderheid in het bericht vermeld Uit blieven vooral van Engelsche dagblad correspondenten uit het Uuil chc leger voor Parys blijkl dat hel plan om de lioofdstsd dooreen blokkade tot overgave te dwingen en haar niet te bombardeeren vrij algemeen aan de Duitsohe legerhoofden wordt toegeschreven eu bij de Duitsclie soldaten sympathie ontmoet Die soldaleu zyn grootendeels goed gehuisvest de wachtposten alleen zijn zwaar maar worden nu weder door de aankomst van nieuwe troepen verlicht By voortduring wordt er door requisition in de voeding der troepen voorzien Met gevolg daarvan is echter dat die voeding uietaltyd even geregeld gact Volgens een depêche uit Tours ïs Drenx hetwellc eeuigen tijd geleden door de Duilschers werd bezet thans op nieuw door de Fransebe troepen hernomen Van het Fransche Loire leger hoorl men nog niets naders dan dat het zich zyn op te voeren niet zeer spoedig oprukt tegen de Duitsche troepen die thans onder den groothertog van Mecklenburg zijn vereenigd en waarin behalve het korps van von der Tann ook de divisie van den generaal Wittich en de cavalerie van prins Albrecht zijn opgenomen en die met elkander 70 000 man moeten teilen hij weldra niet slechts met dit leger te doen krijgen maar ook met dal van prins Frederik Karcl die van ïroyes en Sens reeds merkelijk verder westwaarts moet gerukt zijn Geeu ander nieuws van belang Een uitval uit Belfort is afgeslagen Garibaldi s plannen zgn on doorgroudel k verteringen in de hotels met bons op de gemeentekas Onder den indruk van hel eerste succes van bet Loireleger schijnt hel publiek Ie Tours verwaokt te hebben dat men onmiddellyk het behaalde voordeel zou kunnen vervolgen op Parys aanrukken een combinatie maken met Trochu tol eeu uitval enz De regecri ng wist echter wel beter en dacht aan de versterkingen welke de vijand ongetwijfeld zeer spoedig zou ontvangen aan het naderen van een gedeelte zijner troepen dit om Metz hebben gelegen en zou zich ongetwijfeld gelukkig achten als het Loire leger zich vourloopig in zyn position kon handhaven De uuiorileiien trachten dan ook maatregelen te nemen om dat doel te bereiken en te voorkomen dat prins Frederik Karel zijn omtrekkende beweging op Nevers eu Bourges ongehinderd vervolge Uil Versailles schryfi men i Terwyl het kasteel van 6t Cloud door het zwaar geschut van den Mont Val rien is vernield en terwyl men uit dal fort voortgaat met de porcelein fabriek te Suvrei helzcllde lot te doen ondergaan schynt men het e enzeer te hebben gemunt p het slot Malmaison he geliefkoosd verblyf van keiverin Josephine Men ver vacht dat ook dit weldra geheel in puinhoopen zal liggen Vnn de aldaar aanwezige voorwerpen van waarde ia veel duor de Pruisische militairen gered doch de verraaardc borduurwerken van Josephine en hare hofdames waren aau do plafonds en wanden zou vastgewerkt dat er geciie mogelijkheid he stuiid om ze lus te maken toen hel gehmiw door de kogels werd geieiblcrd Du olhoiercii koudiii