Goudsche Courant, zondag 20 november 1870

slcolili in alk iijl Qemgc stukken et iiilsiiijJen om die ter gedachtenis ninle c iipmen Diiags daarna kwom de koning van Pruisen in hel kasteel en liet lot hetzelfde duel voor ich een overgebleven vak uitsnüdon Pe groote adelaar dat trotsche kunstwerk in hel kabinet van Napoleon I lol waarsch nlijk ook reeds vernield zijn althans niemand weel waar hij gebleven is Waartoe dient die verwoesting P Dal begrijpt niemand llei slot Malmniion hoeft toch volstrekt gccnc strategische bcteekenis Ia het om de Duilsche wachipost te Terdryven die in nabijheid is geplaatst l Is mogelgk maar ook ilit beduidt niets daar het slechts en kleine post is die er goed verplaatst kan werden zonder dat dit up de militaire uperaticn den minsten invloed kan hebben Chagiiy op den wegnaar Lyoii wordt door deFrnnschen krachliif versterkt Wen meent dat daar wanneer de Pruisen ten minste naar hyan trekken het eerste gevecht zal geleverd wor len Men egldat er een Fransch corps staat van 20 u 30 1 00 man en spreekt van een welberekeiid plan der generaals De bewoners van het platteland vluchten naar Lyon Men ia daar vol moed en de bevolking wil zich lot hel uiterste verdedigen Ze rekenen vooral op een nieuw monster kanon dut eigenlijk voor Parijs bestemd was maar dat toen de stad ingesloten was iet verzonden is Het moet 12 000 el ver dragen Te Marseille zijn 100 irieksche vrgwilligers aangekomen waaronder tien studenten en een journalist Ze zyu rau plan üoh by t Loireleger ie voegen ENGELAND Ce verklaring van Rusland dut bet zich niet langer houdt aan sommige bepalingen van het vredes▼erdrag ▼ van Parijs door hem mede ondeneekend den SO Maart 185S heeft ten onrechte zooveel senaatie gemaakt het is ongeveer hetzelfde geval aU met den oorlog tussrheu Frankrijk en Ouitschlanil die by eenig nadenken wel voor uit maar niei Toor afstel vatbaar was De bepalingen van gcnoprH vredesverdrag waaraan Busland niet verkiest icli l iiger Ie houden komen voor in rit U H wuarin wordt verkUurd 1 dat de Zwarte Zee neutraal vaarwater zal zgn toegankelijk voorde koopvaardijschepen van alle natiën maar gesloten voor alle oorlogscliepeu uitgezonderd die welke Busland en Turkge aldaar tullen mogen onderhouden By een afzonderlijk additioneel verdrag tusschen Rusland en Turkye wordt bet aantal dezrr schepen voor elk bepaald op 6 Bloom chepen van 50 meters lengte boven den water piegel en metende niet meer dan 800 tonnen en Tier lichte stoom of zeilschepen metende niet meer dan 200 ton Ten gevolge van de neulraalverklariug van de Zwarte Zee ia het onderhouden of oprichten van militaire maritieme arsenalen aldaar onnoodig en doelloos en Rusland en Turkije verbinden zich derhalve geene zoodanige inrichtingen op de kusten der Zwarte Zee op Ie richten of te beliouden In art 14 wordt nog uitdrukkelijk bepaald dat zonder toestemming van de mogendheden onderleekenahi s van het verdrag Frankrijk Engeland SarJiiiic Turkije en Rusl mil de e bepalingen ook die welke betrekking hebben op het aantal oorlogscbepen dat Rusland en Turkye mogen onderhouden in de Zwarte Zee noch vernietigd noch gewyzigd zullen worden De bepalingen hadden ten doel Turkye den zieken man allhana van de ztazijde zooveel mogelijk legen Busland te beschermen Overigens stond de verhouding niet gelyk lurkije kan in zijn havens buiten de Zwarte Zee eiu oorlogsvloot bijeenbrengen terwijl de Russische viool eerst den longen weg moet maken uit de Uosti ec die een groot gedeelte van bet jaar niet bevaarbaar is Van daar de pogingen van Rusland om een mariue statioD te verkrijgen in de Middcllandsche Zee Daarby heeft Rusland reeds meermalen zich vertrouwelijk gericht lot de betrokken mogendheden en er op gewezen dat d bepalingen van het verdrag van Parijs betrekkelijk de neutraalvcrklaring van de Zworte Zee onhoudbaar waren geworden het wees op de inbreuk die reeds op dat verdrag was gemaakt met belrekki ig tol de vorstcndonimeii de tereeniging van WjlUchye en Moldavië ondei één hoofd in wellicht ook de inbreuk op de suzereiniteit van de Poite gemaakt door de meerdere onafhankelijkheid van de vorsleiiilommen Die vertrouwelijke mededeelingen van Busland hebben echter tot geen r nl uat geli ul en v iu daar moet de ruwe echt Ruisi chc handelwij u verklaard worden om de pen te halen duor ilie bepalingen Vooral Kiigeland is l dat een herziening van die bepalingen heeft tegcngcncrkt en daarin lot heden was gesL agil De heer Guterboc k van de firma Oulcrbock h Co een bnogst respeolabcl bankier te Berlyn is naar men zegt in hechtenis genomen besuhuldigil van hoogverraad omdat bij beeft ingesohrcven voor do jongste Fruiische leening Kun koopman te Frankfurt viel een gelijk lot ten deel De inschrijvingen schijnen zegt de Times por telegraaf te zijn geschied intusschen zal t moeilijk zyn hen van het feil te overtuigen tenzy ij bekennen het to hebben gepleegd of als zij de dupèchca hebben onderleekend De Lundensohe Rrmu die belast is met de uitgifte der leening zal natuurlyk de meest mogelyke gebeimhuudiiig in aebt nemen Stel dat die hecren inderdaad hebben ingeschreven dan zal dit waarschijnlijk zijn geschied r ooals t by zulke zaken gewoonlyk gaat voor rekening van een correspondent die geen Duitscher is B E LQ I E De Imk pendance knoopt aan de beraadslagingen in de Kamer van Afgevaardigden eene beschunwing vast waarin hel blad doet uilkomen dat da oupariijdigheiil die Duitscbland van de Relgische peri vergt gelyk slaat met de grootste panijdigbeid ten bate van Pruisen De pers is van het begin tot hel einde strikt onparlydig en onzijdig geweest Toen de oorlog uitbrak verklaarde zij zij zich ten gunste van Duilschlanil wa iraau op ouverschooubare wyze de oorlog WB8 verklaard Maar de stand van zaken is sedert gnusch en al van gedaante veranderd Duitscbland voert thans een veroveringsoorlog en daarin wil de pers bel met volgen Bestaat neutraliteit onpartgdigheid of voorzichtigheid daarin dat men met den overwinnaar medegaat tot aan hel einde der wercidp Moet men bij Duitschlaud omdat het tegenover Frankrijk zegeviert le gaan nemen in de uitoefening van neutraliteitsrechlen Maar dan ware unzydigheid synoniem met vrees voor den sterkste eeue stelling die de heer d nelhan volgens de ndéj enda nce a el niet in het openbaar zal durven verdedigen iTül TSOHLAND Te Bongival tusschen Malmaison en Si Germain hebljeo de Duilschers een grooten wijnkelder oiiti ckt die by wijze van een onderaardsehen gaug ter lengte van bijna een kwartier gaans binnen een berg was aangelegd De ingang was zoo goed bedekt dat lurn eerst veertien dagen na de bezetting der plaats door eene toevallige omstandigheid iels daarvan bespeurde By onderzoek is gebleken dat deze verburgen ruimte met den geheelen daarin aanwezigen voorraad het eigendom van een voornaam handelshuis is Die voorraad bestaat uit een zeer grool aanial vaten van de fijnste Fransche benevens Malaga Xeres Madera en andere wynsoorten alles van de bestt qualiieit De Duitsche troepen zullen nu wel zorgen dat die vaten ledig komen By de voorposten wordt allhana geregeld een zeker aantal tiesschen uitgedeeld tot eene hartverslerking voor de manschappen die in het ongunstig weder op wacht moeten staan Naat uit officieuse bron gemeld wordt zal deNoordduilscbe rijksdag alleen samenkomen om hetcrediet dat der regeering voor het voeren van denoorlog is toegestaan te vergroeien De zitting zoudus slechts eenige dagen duren Daar den 31 December het in Juli verlengde mandaat van denryksdag eindigt tal zoo hel bericht waarheid beval een nieuw gekozen vergadering de verdragen mei de Zuidduitsche staten gesloten moeleu goedkeuren Uit eene correspondentie van Ut Frank Ztg uit Orleans blijkt dat men reeds den 1 Nov eenaanvullende beweging van hel Fransche leger verwachile Alles bereidde zich toen reeds op denterugtocht voor de kolfcrs der oIBcieren waren opde wagens geladen de regimenten stonden gereedom te vertrekken In den namiddag kwam echterlegenbevel Volgens een officieus Mecklenburgschblad was men in het Duitsche hoofdkwartier reedsvóórdat generaal von der Tann moest terugtrekken van plan hem versterking Ie zenden De marsobvan den groothertog van Mecklenburg met zijn korpsnaar het zuiden is dus niet veroorzaakt door deaanvallende beweging vnn het Loire legcr maar de overtuiging dat de macht van von der Tann dringend versterking behoefde iieefl er toe geleid Een Engelsehman in Parijs die hel daar nietlanger kon uithouden was met een luchtschipperovereengekomen cm hem tegen betaling eener somvnn 3UÜÜ fr uil de belegerde veste te brengen Allesging goed lot bij Versailles waar de ballon doorde Duitschcrs vervolgd en opgevangen werd Evenvoor de ballun met den grond in aanraking kwam sprongen de beide begeleiders van den Brit er uit wa irup de b iUoii zooveel lichter geworden zichsnel lil de lucht verhief en den geheel verbluftend rdeii rei igcr met zich vocrile Sedert heeft menmets van hein gehoord hij vliegt misschien nog De Vliegende Hollander heeft plaats gemaaktvoor den Vliegeudeu KngeUuhman zegt de berichtgever uit Versailles BINNENLAND Gouda 19 Nqvkmbku Gisteren avond had in Vredebesl de vergadering plaats der afd Gouda Tan de liberale kiesvereeniging tot het stellen van candidaten voor de kamer van Koophandel en Fabrieken alhier Nadat op den voorgrond wns gesteld dat uit den aard der zaak alleen zij voor deze betrekking konden in aanmerking komen die door hunne ondernemingen met de handelswereld in directe aanraking kwamen werden na t bespreken van eenige voorgestelde candidaten s o lanipr gekoyn de hperen T P Viruly Q J Steens Zijnen VV Hoogendijk Vz ü Princa en P Ooedewaagen Voorts werd in plaats Tan den heer G N de Vooys die voor het lidmaatschap van t bestuur waartoe eene vorige vergadering hem riep bedankte tol lidjvan t bestuur gekozen de heer J A Thim die de benoeming aannam Wij vernemen dat sedert eenige dagen in üe kb zerne alhier een biljart is geplaatst waarvan door de militairen tegen betaling van 3 et per partij kan worden gebruik gemaakt met dien verstande dat de lagere rang steeds boven de hoogere aan spraak heeft om die uitspanning te genieten Veel wordt er geroepen dat men de kazerne gezellig moet maken voor hen die daarin moeten wonen en daarom zal door velen dit bericht met genoegen worden vernomen Het gerucht aedert een paar dagen in deze gemeente verspreid dat een paar huizen op de Westhaven zouden zijn aangekocht om als postkantoor ie worden ingericht moet als voorbarig worden beschouwd Aanstaanden Maandag zal van s morgens 10 tot s namiddags 5 ure de stemming plaats hebben voor 7 stembevoegde leden der Hervormde Gemeente alhier aan wie bel opmaken van een reglement op het beheer der keikelijke goederen en fondsen onder nadere goedkeuring der stemgerechtigden zal worden opgedragen De uitslag det stemming zal den volgenden dag worden opgemaakt In den nacht van den 15 op 16 Nor jl ten écn lire is door de nachtpolitie uit het water van de Zak alhier opgehaald hel lijk van Aaltje Monnekendam wed van Elias Arons Cats wonende aldaar die bij ongeluk in het water was geloopen en verdronken De trein die a avonds ten 8 40 van Hage alhier moest aankomen is Woeusdag vóór de aansluiting aan den Rotterdamschen weg blyven steken door dat er grondverzakking had plaats gehad Terwyl een reservelrein van het station alhier de passagiers heeft afgehaald zijn onmiddelyk eenige arbeiders van hier vertrokken om den weg weder te herstellen Er hebben geene ongelukken plaats grhad Den volgenden morgen was de passage hersteld De oorzaak der verzakking moet alleen toe te schryven zijn aan den hoogen waterstand en den drang van het water de vrees dat er meerdere verzakking zou plaats hebben heeft zich tot dusverre niet verwezenlykl zoodat door dadelijk krachnladige middelen van de directie der Rijnspoorwegmaatschappij de treinen haren gewonen loop kunnen volgen en er voor de reizigers niet het minste gev ar bestaat Het Vaderland kan aangaande de minialeriüele crisis het volj ende mededcelen Nadat de heer Thorbecke de optrsding van een conservatief kabinet had aangeraden is de heer van Reenen met de samenstelling van zoodanig kabinet belaal Wenschende het ministerie zooveel mogelyk buiten de tweede kamer samen te stellen heeft de heer van Reenen reeds met verschillende personen onderhandelingen aangeknoopt o a naar men verzekert met de heeren van der Heim lid der gedeputeerde staten van Zuid Holland en van Tets van üoudriaan ondminister van Binneolandsche zaken en van financiën Uitslag nog onbekend Wanneer wij in aanmerking nemen dal de heer Tan der Heim is de ziel der algemeene kiesvereeuiging in Nederland die voor de verkiezing van 1869 uilsluitend conservatieven en ultramontanen en antirovolutionnairen voor de tweede kamer aanbeval en dat daarentegen de heer van Tets ter gelegenheid zijner canilidatuur te Middelburg aohoon door den heer van der Heim c a aanbevolen in hetzelfde jaar uitdrukkelijk verklaarde liberaal Ie wezen zoo mogen wij aannemen d il de heer van Reenen niet alleen een extra parlementair maar ook een zoogenaamd eclectisch ministerie een staalkaart van opiiiiün scheppen wil Welke ullramoulaansche uotubililcilcu zijn gepolst