Goudsche Courant, zondag 20 november 1870

Aan elk S emgereclill2 ïe die met DADEN wil tooneii dut het BELANCï der Gemeente hem in ernst ter harte i iiat wonlt dringend aanbevolen door VELE Stemi i rii htjgJon iün bjljet in tu vullen met de uaiüen er volgende Jleeren Mr P P P KIST A T1MMER8 C HOOÜENBOOM A W VAN KLUIJVE W B VAN STUAATKN J A W VAN KLÜlJVE P HCIOGLAND 3 o i n Vele personpn die liever DESKUNDIGEN in de commissie van 7 leden tot h t ontwerpen Fan eon rep lement voor de Uerv iemeente alhier zngen l enoemd stellen ala zoodanig voor Mr J L k i K GIIAVE J BROEDELEÏ D RUIJTER F N MAAS Jr P HOOGLAND A PL INS G J ENGELBREOHT De ondei eteekende het wenschelijk achtende dst de zeven personen belast met het ontwerpen van een Reglement op hbt Kerkbeheer worden gekozen huilen hen die het Collegie TBD Kerkvoogden en Notabelen hebber uitgemaakt verzoekt tjsene stemmen op hem uit te brengen daar hij om bovengencemde reden verlangt niet in aanmerking te komen Mr KIST De obdergeteekende in de Goudsc ie Courant TW 8 November U zijn naam aanbevolen giepde tot het helpen opmaken van een reglement op het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeente versoekt den kiezers hurne stemmen niet op hem uit te brengen daai hij geene betrekkingen op Kerkeljjk gebied aanneemt G C VAN DUB WANT GoupA 19 November 1870 Eene bejaarde Jufvrouw weduwe Taagt tege Jftnuarij of February TWEE ONGEMEUBELEERDE KAMERS of KAMER en KEU KENTJE Opgave Ti n prys per franco brieven ouder Let motto Kauër aan het Bureau dezer Courant TANDiElKülÊT De ondergeteekende aelit alle aanbeveling onnoodig da r hij reeds sedert 2 5 jaren nioh het vertrouwen weet waardig te maken zoowel van de Geneesheeren als van i et geachte Publiek Hjj bljjft voortgfian met liet pluatsen Tan KUNSTTANDEN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereischt als de ondervinding bewij dat zijn werk volkomen aan de aanvrage hoeft voldaan Allen wordt door hem in de TANDHEELKUNDE met de grootsi enaauwi ezotlieid verrigt Gouda J M van MINDEN 18 Nov 1870 CnmuKoiN DBN risTE Men verlangt te Gouda tegen primo Janiïarjj of Mei 1871 op een goetlen stand te huren DRIEk VIER RUIME ONGEMBUBELEERDE KAMERS voorzien van Vloerkleeden en Venstergordjjnen of Wel GEHEEL GEMEÜBELEERD in beide gevallen ii et bediening Men adresseere zich franco met opgave van den huurprijs onder letters S H D min de Boekhandelaars J VAN BENTl M tA ZüON to Gouda Zaal KUNSTMIN in de Sociëteit ONS GENOEGEN ZONDAG 20 NOVEMBER 1870 den avonds ten 7 a ure éeuige O K OOTE SOIK ÈÏE van IndisclwChineosch Japfmeesche uitspanning gegeven door den beroemden Professor in de Natuurkundige Wetenschappon E DE RAPPELLESKI Goochelaar van IIH MM den Keizer van Oostenn n v t ir r j py t i pp Koaing van Italië en den Ouderkoniug van Egypte CHINEBStlH EGYPTISCH REPERTORIUM voor de eerste maal in Europa WONDEREN DER WETENSCHAP Hoogere GOOCHELKUNST De Japrnsche VUnder Groot hucces De Geheimzinnige STOEL Electriek Magnetisme met de schoonste en verrassendste uitkomsten Betooverde lopjes en Cliineesche Tapijten De geheimen der Egyptische Magie GeucugenOcfeoing op het gebied van rekenen en algebra Historische uitspanning Wonderwerken Humoristische maptic en Begooclieling De heer RAPPELLESKI is do eenige uitvoerder van de kunst om uit de ONGEÈVENAAHDE VAAS van één duizend te maten ougehoordon bijval NB De nieuwste en uitge ochtste Kunststukken zullen op Je Soiree worden uitgevoerd Entree voor HH Leden met hunne Dames 49 Cents per persoon Kindereu half geld LÖTkAA L T I V O L r ZONDAG 20 NOVEMBER 1870 GROOTE VOLKS VOORSTELLING te geven door het ROTTERDAMSCHE TOONEELGEZELSCHAP van JuDEi a van Bikne met medewerking van de Dames CHRISTINE LARONDELLE BOUWMEESTER de Heeren HERMANS en DE LAMAK LAZAIIO Ie Vcehücdcr of MÏSD i AD en WRAAK Berjiixd Ürjua in 5 Het rn ven met ccn Vuorspcl N hetaelve of de twee vroljjlte Studenten Kluchnge ri evillt met unfr ia 1 Bdlrijf Met medewerking van Mej ifvrouw CHRISTINE LARONDELLE Prijzen der Plaatsen 40 CENT AANVANG ten 7 URE üiriIlE fElT TE KOOP eene achtkante jjzeren MÜZIEKTENT groot over de middellijn 5 20 meter voorzien van eene houten bevloering en losse linueu kapJekkiug Nadere iaformatien zijn te bekomen bü den Heer A KOOREVA AR Architect te Goud Brieven franco Openbare Verkoopingcn te GOUDA Op MAANDAG 28 NOVEMBER 1870 des voormiddags ten elf ure in het kolBjhuis het ScHAAkflOPo aan den Kleiweg van Eene WERKPLAATS eneen HUlSeuEKP staande en liggende aan den Raam en in het Melkersteegje te Gouda wiJk O N 82 en K N 185 En op DINGSDAG 29 NOVEMBER 1870 des voormiddags ten elf ure in het logement nu Paacw aan de Markt van Een HUIS en ERF aan de Zcugstraat te Gondii wijk G N 41 Nadere iiijichtiiigeii zijn te bekomen ten kiintoie van ilon Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Zaal RUiXSTiyil in de Sociëteit ONS GENOEGEN De Tooneelisten van den AMSTERDAMSCHE STADS SCHOUWBURG ondel directie van J TJASINK Zullen lie eer hebben te vertoonen DONDERDAG 24 NOVEMBER 1870 DE ABT DE L ÉPÉE 0PRI Ï1T1 R van IIKT DOOrsTOMMEN INbTITUUT UocliieiJltuiidij tooneilspil in vijf bedrijven naar he Framch van Bi uiiM np rn w yr umti bvnCJin auui uen licfr LAMDHir it Bfcris Het stuk speelt te Toulouse GEVOLGD T OOE Groot Divcrtissiment gemoiitcpri en gecompoHPcrd door den hctr F Ofkhimak bnllctmecater van bovciigenoemden Sthounburg Muziek van verschillende componisteo N 1 Pas de Bouquet N 2 Grand Pas Ecossais N 3 Pas de Styrien N 4 La Veillesse et la Jeuuesse N 5 Grand Pas des Nimphes Aanvang ten zeven ure Prijzen der Plaatsen Voor LEDEN bij inteekeuing tegen 75 Ct gereserveerde plaatsen Voor NIET LEDEN ƒ 1 20 De LOTING der plaatsen vooi de Inteeken iren zal plaats hebben op Woensdag 2 3 November 1870 des morgens ten 10 ure precies De gereserveerde plaatsen worden door loting aangegeven zonder bijbetaling van 10 Ct extr Het Bureau tot het l es ro1u ii der Plaatsen voor Niet lnfceekenaren is geopend Doudei dag 24 November van des morgens 10 tot des b middags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats Iemand hier ter stede wenschte z jne vrjje uren te besteden met het geven van onderricht voornamelijk in het FRANSOH DUITSCH en ENGELSCH Reflecteerenden gelieven franco brieven onder letter H S te adresseeren aan den Boekhandelaar A Bbinkw n alhier Eene JONGE DAME wenschte gaarne te Gouda bjj iemand waar meenlere Dam ï zijn GEZELLIG en HUISELIJK VERKEER nevens KOST en INWONING Aanbiedingen franco met opgaaf van condition onder letter A bij den Boekhandelaar R S SCHAANK te Groningen OP vertöokT van een retonr billet van Gouda op V Gravenhage nainentlijk 3 klasse wordt het geld teruggegeven bij inkooj van iii nstens 25 Gulden bij J CAIÏEN Spuistraat 43 s Glavenhage in het alom bekende Magazijn van HEBREN BURGER EK Kinderkleedingslukkeii waar ook steeds voorhanden zjjn de zoo gunstig bekende gevulcaniseerde IIEEREN BN KINDER REGBNJASSEN waarvoor geguarandeerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon van hun plaatsbillet het geld 3 klasse retour 27 i Staats Loter De trekiving der EERSTE KLASSE begint op MA VNDAG dou 28 NOVKMUER 1870 Gouda Drnk viiti liiiukmnu