Goudsche Courant, woensdag 23 november 1870

N t iNMM MIMM utamm Wocasdag 23 November 1870 N 975 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advftrientieblail voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave NS GENOEGEN IcJJstea van den II TADS SCnOüWBüRG e van J TJASINK heiten ie vertoonen NOVEMBER 1870 m L ÉPÉE t COOFSTOMMEN INSTJTUUT pi vgi oedrg en tuw li t I mnscl J V or d t tooncd bewerkt door deu eelt te Toulouse foion dooe teerJ en gecorapoaeerd door den vm verschillende componisten Boi quet Isj Ecossais t ien et i et Ia Jeuuesse I des Nimphes Aanvang Un zeven ure fdi r Plaatsen h mteekening tegen 75 Ct hor KIf l 20 w f taatsen voor de Inteeke bb in op Woentdag 23 Noiiotgens ten 10 ure precies Ijiitteen worden door loting l ni betding van 10 Ct extr iet Ibespreken der Plaatsen Irei IS geopend Donderdag ld S morgens 10 tot des naIn letaling van 10 Cents vo r stsde wenschte 7 jjne vrjje pt iet geven van onderricht FÏANSCH DUIT8CH en lect lerenden gelieven franco r 1 S te adresseeren aan ji Beinkman alhier AME wenschte gaarne te r meerdere Dames zgn JJIS EUJK VERKEER nePV DiNING Aanbiedingen p n condition ouder letter fl ilair R S SCHAANK te I HTOON vfh Oouda op s Gravenas ie wordt het geld terugva i minstens 25 Gulden itiRat 43 V Giavetihage Migazijn van BORGER m l iliiig$tukhcii ocrhanden zjjn de zoo 1 Pekende aiiiseerde NDEH REGENJASSEN i eri wordt dat deaelvo Jf l e V e n k met 1 of 2 klasse li we op vertoon van hun khisse retour ats Loteirij IM K KLAS SE begint M KMHKR 1870 I A Uiiukmnii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 cn De Kamer van Koophandel Fabrieken Wanneer men uit de belangstelling die deze inrichtingen ondervinden tot haar nut mocht besluiten dan zou men allicht de geringe kosten betreuren die hare instandhouding veroorzaakt Doch het gaat daarmede als met zoo yele andere instellingen in weerwil van de weinige aandacht die men aan haren arbeid wgdt in weerwil dat die arbeid juist door dat gemis aan belangstelling noodlottige belemmering ondervindt kan toch de kamer van koophandel en fabrieken onder de nuttigste gemeenteinrichtingen worden geteld of in het fabriekwezen De gewoonte om alleen de nadeelen vanden zoogenaaraden Franschen tijd op te sommen en de weldaden te vergeten die wij aan dien tfld te danken hebben gaat langzamerhand TOorbg Hoe dankbaar men ook moge zijn dat het gehate Fransche juk werd afgeworpen dat juk gaf niet alleen lasten te torschcn en t was wel een bewijs van den kalmen zin der mannen van 1813 dat niet alles wat daaraan herrinnerde tegeljjk met dat juk werd weggesmeten Ook de kamers van koophandel en fabrieken dagteekenen uit die dagen en in 1815 werden zjj door Willem I bestendigd In 1851 werden bg een ander Koninklijk besluit nieuwe bepalingen voor deze instellingen gemaakt Daarbg werd aan deze kamers eene tweeledige bestemming gegeven t w 1 om aan het algemeen bestuur de proviucifle en gemeentebesturen binnen welker gebied zij gevestigd zgn hetzij op daartoe haar te kennen gegeven verlangen hetzij uit zich zelven inlichtingen te geven advienen uit te brengen of voorstellen te doen over onderwerpen den handel of het fabriekwezen betreffende 2 om aan de handelaars en fabriekanten der plaats waar zjj zijn gevestigd zoodanige mededeelingen te doen als de gezegde Besturen verlangen belang van den handel on het nuttig oordeelen iel Men ziet daaruit dat haor werkkring omvattend is wanneer zij althans zijn samengesteld uit mannen die de geschiktheid hebben om naar leliooren die taak ie vervullen Zij zjju dus aan den eenen liiuit uilviseur s der regeering en nau den amlereu kant het orgaan waardoor de regeericg officieus aan de handelaars en fabriekanten mededeelingen doet die wanneer zij direct tot hen waren gericht meer het karakter van oificieele besluiten zouden hebben meer bevelen dan aanwgzingen zouden zgn Het zgn collegies die als tusschenpersoon optreden bü de r geenng waar het de belangen van handel en njj verheid geldt en die evenzoo de mededeelingen der regeeriug ter kennis brengt van den handel en de n verheid Hebben de kamers van koophandel en fabrieken nu slechts spaarzaam hun taak goed begrepen dan is dat niet gehwl alleen toe te schrgven aan de personen die daarin zitting namen en die gewooulgk 4oor de enkelen die tot de stembus kwamen worden herkozen maar dan is dat ook toe te schrijven aan hare minder doelmatige inrichting Daaraan toch is het te wijten dat in den regel van deze kamers niets wordt vernomen Hunne vergaderingen zijn voor de kiezers niet toegankeljjk er bestaat alzoo geene conf rdle op die vergaderingen en wanneer daarin van jaar tot jaar steeds dezelfde personen zitten is t niet te verwonderen dat er van velen niets wordt vernomen want er wordt niets uitgevoerd De publieke zaak moet publiek worden behandeld dat woord geldt ook voor deze inrichtingen Enkele kamers geven een jaarlijksch verslag in het licht van anderen wordt het verslag dat zij aan den Gemeenteraad doen geheel of gedeeltelyk in de gemeenteverslagen overgenomen maar dat is ook alles wat men van haren arbeid verneemt Van wege de regeering worden aan do Kamers alle handelsberichten toegezonden maar hot pubhek hoeft er al zeer weinig aan want die berichten worden niet ter algemeene kennis gebracht behalve dat onze staathuishoudkundige tijdschriften daaruit het voornaamste mededeelen Eenigen tijd geleden werd uit den Haag medegedeeld dat eene herziening van het koninklijk besluit van 1851 in aantocht was en daarin werden ook de liicrbovengonoemde punten als wenscheljjk aangewezen Het toegankelijk stellen van de vergaderingen alleen voor het publiek zou echter weinig verandering brengen in de imiiopnlarik it der kamers van koophandel Het zou daarmede gaan als met do meeste openbare vergaderingen de tribunes ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomme VIJF CENTEN zouden ledig zijn Maar vooral de verplichting om jaarlgks een versli in het licht te geven over den toestand van handel en nijverheid in de plaats waar de Kamer gevestigd is zou de belangstelling in haren arbeid zeer doen toen men In België wordt dat sedert eenige jaren gedaan en het pubhek stelt daar een zeer groot belang in die jaarverslagen En terecht zeggen wg de Economist na immers langs dien weg zal het publiek heldere inzichten omtieiit handelsbelangen verkrijgen wanneer todi de kooplieden zwijgen of hunne zienswyze alleen aan de regeering mededeelen welke op hare beurt het stilzwijgen bewaart zoo kan men niet verwachten dat er bg de natie eene juiste waardeering der handelsbelangen en die zgn voor Nederland de teedersto innigste belangen van volksbestaan ontwikkeld worde Maar niet alleen ten opzichte van het groote pubhek ook ten aanzien der onderscheidene takken van haudel en fabriekwezen onderling heeft eene voortdurende mededeeling van den loop des handels haar nut De eene koopstad heeft ontegenzeggelijk belang om op bevattelyke ruimere wgze bjjeengevoegd te vinden wat zich in de andere koopstad en niet het minst wat zich in de fabrieksdistricten merkwaardigs voordoet Evenzoo de onderscheidene fabriekstieken onderling iHet publiek kan olzoo ieder jaar eenigszins een enquête houden over het samenstel van den oeconomischen toestand waarvan anders slechts hier cn daar eenige hoofdstukken en afzonderlijke gevallen zonder samenhang bekend worden eene enquête welke bovendien een officieel karakter heeft en alleen uit juiste gegevens en nauwkeurige opgaven is samengesteld Dit zou de gelegenheid aanbieden dat elk belangstellende althans de middelen zon vinden om met kennis van zaken over de een of andere gewichtige handelsaangelegenheid te oordeelen iets hetgeen thans in Nederland zelfs bjj de meest ijverige pogingen vaak ondoenljjk is omdat men bij zoovele maatregelen die de stoffeljjke belangen ten nauwste betreffen de noodige gegevens ontbeert Zoo een doorgaande openbaarmaking van de verslagen derkainers van koophandel dit practische nut zou hebben om eiken kiezer elk lid van een gemei iiteruad of van de lijkswufgeving des e 4k iMU aw ftÊim ii