Goudsche Courant, woensdag 23 november 1870

1 bc lor over vooi jri i tii niaalrc i li ii in I lic lltl II do U ll lll i i i Ke i U iT no cell ander nut in in li n iiiiiiiinN na rcnifn jiircn 7 111 1 1 1 cio veukti di ïtir vcrsliiy cii ie btialc uii gt iiiii K oliikpl broiiiifiii i ilcvci a nni lot ci iic nijvorl ciden liiiudolsgc cliiodciiM do waro j cscliicil iis vftv bot volk te gdraküii Vij voi f Oii or iiict J nicer iiiiu foe dfiii dit Eersl dan zullen die versliijfen in waiirlieid belangwoklcenil zijn jWainieer do kiezers voor l j kamers van koophrjiJel meerdonrdrotin en worden van t uut dezer beliaiiien n dus ok bij de vorkieziue on d i Trv ind wibli kev d i r vo m e opkomst CU door t verkiezen van jiersouen die door uitgebreide jiractisclio kennis en weiensuliappelijkeii zin in staat zijn en lust gevoelen oin die verslagen zoo volledig en naauwkeiirig te maken als mogelijk is ItnilcnlaiiMi OvcrKirJit Na liet gCTeclit bij Ureux aarvnii in d laatala beriohten van ona vorig niimiiicr is melding gemaakt is er weinig nieuws van liet tooneel des oorlogs ontvangen of het moest zijn het bericht dat de vrijacharen van Garibaldi bij Jhiitillon 600 Duitschers gewonil gedood of gevangen genomen hebben nUliaiis volgens de Kransidie lezing Dit is het eerste teeken ran leven dat de Garibaldianen geven Nog worden eenige scbermutselingen medegedeeld in het Noorden van Frankrijk en ceo gevecht by Monlmédy ten gevolge wanrvan deze sterkte geheel door den Duitscheu overtte Faniiiswitz iê ingeiloten Volgens berichten uit Londen ton de overgnve van I arijs spoedig rerwacht kt nnen worden Dit bericht vindt zijdelings bevestiging in een brief vnn de Jiidépmdance liclije nit Versailles van l i dezer waarin gemeld wordt dat men uit dagbl ulcn loopende tot 12 dezer aldaar uit Parijs ontvanjirn mag opmaken dat over t algemeen een verandering is gekomen in de slemming der bevolking te Parijs Men zou wars zijn van de veidere verdediging Tcrmits mea niets vernam van het leger bcstund om l arys te hulp te komen Mrn drong er aan op de bijeenkomst eencr nationale vergadering Pezelfdc dagbladen die gedurende de onderhaiidelinpeii van den heer Thiers de regeeriiig van znaklieid beschuldigden rekenen het haar ilians lol eeu misdaad aan dat zij de wapenschorsiiig heeft verworpen In de hehats komt een stuk voor van den heer Ernest Renan waarin deze beweert dat een wapenstilstand van acht dagen voldoende zijn zou ter verkiezing van een conslituan e Alle I arijsclic bladen ondersteunen min of na cr dit denkbeelil De Oostersc he qiLTsstie is nog op dezelfde hoogte Te Versailles wacht men den Kiifiolschen zaakgel istigde deii heer Odo Tiusscllj niou schijnt in de l ruisisohe odicieelc kringen van niceuiiig te zijn dat de moeilijklinden op vrodelieveniie wijze zullen worden int den weg geruimd en oiiikenl hol beslaan van een geheim Inictaat lusschrn Kiisland en Pruisen Kufjeland zal zich wel liicemaal bedenken eer het oorlog verklaart lermjl Oosimiijk nog iu tweestrvjd is H elke poliliek te volgen liet groote misbaar dat van sommige zijden over dit incident gemaakt ordt schijnt ten doel Ie hebben Pruisen in een dubbelzinnige houding te brengen waardoor dun indirect naii de Frnnscheii steun zou worden gegeven Althans de meeste pogingen die aangewend worden om lüngeland tot oorlog te drijven komen van een zijde dlu den Frauscheu gunstig is De Indépeniance dcell de volgende dupêcbe mede uit Berlijn liet telegram van Brussel aan de Indépfndance betrcirende eene verwachle samenwerking van Pruisen met llusland ingeval van oorlog wordl hier bcsehouwd als rene manoeuvre die te London of l ours worili aangewend om te doen gelooven aan het besta nn van een trnctaat tusschen die twee mogendheden en om wanlrounen tegm Pruisen te weeg Ie brengen In onze Heloiidernchte kringen wordt de toestand nicl betrekking tot het Oosten als geheel van vicdelievegden aard besohouwd De berichten uit Prinsen oratieiit den uilslag der verkiezingen voor den landdag kiopen nog zeer uiteen Nog altoos wordl aan do eene zijde beweerd dat de lilierale en van de aiiilero zijde dat de 0 ii3ervalieve partijen in de kamer van affievaanligilen bij deze vcrkaviiijïen liebbni gewonnen Vol iia de opguve der ollieicuso Aord lkiilschi Jtlij jlU zou I liet reMillaat iiicrop iiodciiomeii Cekor cn lóJ afgev iiiriligden waaronder 1 15 cunscrvalicvei ÜOondliber ileii 101 iiatioiiaal liberaien Is der fractie HockiiniPelirs linker ei iilrum 11 der orlsehrilts parlij III l oleji en ifi die zich nug vc or geenc bepaalde partij verklaard hebben maitr waaronder men cel dat l i der Kalholiekn partij en i parlicnlaristen zijn De conservatieve fractie zou nlzoo met 10 en zoowel de oud als de nationaal liberalen met eeiiigc leden versterkt douh de fractie BooknmDolU a i liiiker pentrumj van 1 tol op IS l d ii veruiiiiderd zgii terwijl ook de hortlschrilts parlij is aehlcruit geg ian De Pinisisclie kiezers te Berlijn hebben den heer Jaeoby Ie ieinocriitisch gevonden hij verkreeg slechts 105 slemnien terwijl 341 op den heer liiohlcr en I 1 7 op den heer 1 11111 erden uitgebracht I II jNoord sleeswyic zijnde verkiezingen in Dcenfclieii geest uitgevallen Ouder de liberale partij in Beieren beeft het berieht van den minder gunstigen stand van de on lerh iiwleliiigdi over de toetreding van Beieren tot den Nuurdci Bond een onaaiigenumen indruk gemaakt Hel gemeentebestuur van Mnnchen heeft beslülen om de som beieids toegestaan voor het groote Duitsehe invaluleii huis niet uit Ie kceren wanneer Hrieren niet op den grondslag van de NoorderBondconslilulie tot den Duitschcn Bondsstaat toetreedt lieiereii zou in dat geval geen reden hebben tot feest vieien De te Neurenburg verschijnende Fnïii Kiir is in beslag genomen egens een heflig artikel legen d Beiersche Ministers over de vertraging van de aansluiting f Het huis moet ouder dak komen en nog V or den winter zoo luidt het hier In de Karhmker Zeit leest men Blykens berichten uit Versailles is den 15 dezer tusschen de gevolmachtigden van den Noord Duilschcn bond en die van Baden en Hessen de overeenkomst onderteekend tot vereeniging dezer heide laatste staten met den bond onder het vigeur der bondsgrondwet Kr bestaat plan tot byeenroeping van den Badensohen landdag tegen bet laatst van November ofhetbeg in van December ter beraadslaging over deze overeenkomst In Oostenrijk eng men dezer dagen iu eene zekere spanning Ie gemoet of hot adres van antwoord in het heercuhuis al dan niet in den zin van de grondwetspartij zou zyn Tnans is dit beslist het huis heeft zich met groote meerderheid ten gunste der grondwet uitgesproken Gelijk men kan verwachten heeft het bij de debatten niet aan scherpe aanvallen op het niiniilcrie ontbroken particuliere brieven uil Brussel en Londen verliest het Kngelsch ministerie dagelijks meer en meer tcirein Men verwijl hel ministerie dat het geene enkele ernstige poging heeft aangewend om den legenuoonligen oorlog ie verhinderen en dat het zich in de Oostersclie qniEslie door Rusland heefl laten diipceren Men gelooft dat wanneer het parlement bijeen was er een orkaan tegen het ministerie zou losbreken en dat iu alle geval het kabinet Gladstone Granville thans vrij zwak staat F R A N K B IJ K Tlochefort is duor een zijner vroegere mede leden van het bewind aangezocht ora weder ziiting te nemen Hij liecü nog wel niet toegestemd doch men denkt niei dat hij langer zal weigeren vooral niet nu mei het afbreken der onderliandclingen een der voornaamste redenen lervalleii is waarom hij niet in het bewind wilde zittig nemen Men zegt dat hij een werk schrijft dat eerst na den oorlog zal uitgegeven worden en lot titel zal dragen liet Gouvernement der natmmie defensie Jlij liavillier schrijft men uit Bern aan de KSln Zeit is onlangs bijna een afdeeling Duitsehetroepen slerk 400 man door de bezetting van Belfort overrompeld Ken boer had den Duitschen bevelhebber nog in tijds gewaarschuwd de beer werd later door de Fransche soldaten gevangen genomen Ken Fraiisch oflicier vertelde dat zulks in den laatstcn tijd in den Hlzas meermalen was voorgekomen De hoofdoorzaak is de haat van de boereu tegen de republiek Een boer te Bouchery zcide Waaromzullen wij vechten Voor l arijs dat ons allen opeet Dan liever Pruisisch lloggebrood moeten wijtoch eten Dc personen schrijft de correspondent van Paily A eics die in tien laatstcn lijd met Napoleon gesproken hebben moeten altijd hooren dat hij tegen beter weteu in tot den oorlog genoopt wasgeworden Ln wie zijn nu eindelijk de schuldigen Do Tezuilen De machinaties der partij die op het Oeoumenisüh concilie de overhand had en vooralde plannen van hun generaal wiens bevelen inpoliiicke zaken de geestelijke orden en de geestelijkheid in h raiurijk gewoon te zijn te gehoorzamen De vernietiging van l raisen s overwicht werd lotvoorwaarde gesteld wilde hot keizerrijk door du kerk gi sleinul blijven De oorlog tot dit doel moest plaats hebben terwijl het eoneilic bijeen was hot concilie was dan ook alleen bijeengeroepen om gedurende den oorlog zitting te houden Alen rekende op de calholieko bevolking van Dnitsehland en atcido haar aan do onbedreven Fransche staatslieden voor als de belangrijkste bondgenoot voor h rankrijk Ikt is dan ook gebictcn dat zoowel in Dtjitsolilaiid als in Frankrijk niemand de haat togen Pruisen zoo ijverig ea zoo aanhoudend namvakkerde als de catholieke priesters Van de geheelc bonapartislischo cüi ue wns Napoleon de cenigc die zich niet gerust gevoelde zoodat zijno vrienden hem dan ook voor een lafhartige begonnen uit te maken Tot grootere geruststelling Hcrden de onlkeiineiide s mmcn de een deel van hel leger bij het plebiseil uitgebracht oangemerkt als gunstig voor den oorlog te luiden Kindelijk deed het mislukken der pogingen ora hel kci ernjk door middel van de liberalen slaande te houden en om Priiiseii s bondgenootschap te verkrijgen hein het keizerrijk tcilorcn beschouwen als hij zich niet in de armen der kerk wierp Dat was een wanhopige daad want beier dan iemand wist Irj uelk vrecselijk gevaar Frankrijk liep met de buigersoldaten van Pruisen uit te dagen en hij zelf zag altijd naar graaf Bismarck wiens geestesineerderheid hij stilzwijgend erkende als Ie kolibrie naar den slang Die arme miskende Napoleon EN GEL A ND I De Tmtea betreurt het dal He keizer van Susland juist deze oogenblikken heeft gekozen om de Ojstersche quieslie weder op het tapijt te brengen Mea zal zeggen beweert het blad dat de Czaar de v rwikkclingcn in Westelijk Europa heeft beschouwd als een geschikte gelegenheid om ïich te onttrekken aan de verplichtingen die voortgevloeid z yn uit den Krimcoriog Er blijkt ougeiukkigerwys uit dat er een politiek bestaat die op de kracht en niet op de wet berust en het vertrouwen dat de volken in d bepalingen van eeu tractaat stellen krjjgt u een jammerlijken schok door Het artikel van de Tirmi eindigt aldus Wij kunnen in de circulaire van prins Gortsohakolf niet een reden vinden om over Ie gaan tot de herziening der bepalingen van de overeenkomst van 18 ÏÖ Als die redenen bestaan moeten zij elders liggen dan in zijn depêche Tevens zeggen wij nog eens als llusland goede grondi n heeft om het tractaat van 18 6 ie herzien waarom brengt het ze niet op regelmatige wijs Ie berde liet zal geheel Europa bereid vinden om ii iar zijn vcrtoogen te luisteren maar als het een ru eu aaninatigenden loon aanslaat zal het Europa tegen zich vereeuigd vinden Wy kunnen natuurlijk niet verwachten dat een eenmaal gesloten tractaat nooit zon moeten herzien worden De tyd gaat vooruit de omstandigheden veranderen en een combinatie die heden staalkundig en verstandig is k in eenige jaren later verderfelijk worden Meer nog het is soms gebeurd dat een volgend geslacht ontdekt heeft dat zijn voorgangers in het openbare leven tractaten hebbeu gesloten die strijdig waren met de grondbeginselen vati het volksleven Belgic is van Nederland gescheiden Lombardije en Veneliö zijn aan Italië teruggegeven en wij hebben die veranderingen goedgekeurd in de hand gewerkt zelfs in weerwil van de traclaleu van I8lö omdat ivij genoodzaakt waren te erkennen dat de vereenigingen velke zy hadden ingesteld de nationale vrijheden willekeurig verkortten Waar thans hebbeu wij geen vcronlsohuldiging voor de terzijdeslelliiig van de overeenkomst vau 185 5 De hoofdbeginselen daarvan zijn vredesbeginselen en er is niets gebeuld dat ons gerechtigt om er van af t wijken Vis ïurkye weigert het aanbod van den Gzaar aan Ie nemen waardoor het ontslagen zou worden van de verplichtingen van hel Parijzer tractaat als het er op staat den Keizer gobondrii te achten door de bepalingen welke hij heeft onderteekend zal het niet mogelijk zijn voor ons om ons te onttrekken aan onze verpliehtingeu als contracleerende party De gevolgen zijn ernstig Wij zien ze onbevreesd maarniet luchthartig ondei de oogcn Toch ondanks dien ernst belnigeii wij dat wg op dit oogenbtik het pijnlijkst zijn gclroll en door de schijnbare ontrouw des Czaars en den ruwen vorm waarin hy het tractaat op egt Welk vertrouwen kan men in traelaten stellen zoodra men van het eerste oogenblik van onrust gebruik maakt om zich van ecu verpliehting te ontslaan welke men onaangenaam vindt De openbare meaning in llaslaiid heeft ons terzijde gestaan bij de aanbeveling v iii den viede lusbclieii Pi uiscn i n Frankrijk op den grondslag der ontinanlcling yuu do vesliugcu als veilighcidsiviiar