Goudsche Courant, woensdag 23 november 1870

S2r TfTimiii iim liiiiii l OOI tot lit doel moest it con lilt bijren wis bet leen biecngeroepfn om ge t iig te bon 1 11 Mtn rekende l a van Diiilschluul on sle ie pn Frans Bi sta ilslieden voor ondgei ot voor J rink rijk dat i ouel m Dtjilsobhnd I de bat tegen Pruisen 700 idnanwRtkerde als de catho ipartiilKcbe cligitc wis Na leh net gernst gevoelde m dan took voor een hfbar iikea ffot grn ere gerust lillend stemmen door ptn I plebi nt uilgebrncht aan int den orlog te luiden niislukkin der pogingen om van lie hbcriiltn staande 1 s boi tigenootscbap te ver k ven jreii Ivoohouwea aN luen d kerk wierp Dat I ant beter dan iemand frevai irinkrijk liep met Truisn uit te dagen en griaf liismurck wiens itiliwijgsnd erkende nis slang Die arme miskende EL AJND I lil dat d keizer ran Kuslond u heeft f kozen om de Oos p het tppijt te brengen Men ir blad cRt de C airde vere ijk hurtipa heeft beschouwd p nheid OD zich te onttrekken n die vcortgevloeid zyn uit blijkt ongi lukkigerwgs uil dat nt die 0 de kracht en niet bet v r onweu dat de volvan een t iictaat stellen krygt l ok door hmes mil ligt aldtisI iroulaire van prins Oortsoha1 Uu om er te gaan tot de iftn van tie overeenkomst van IIII bestaa f moeien zy elders p lie Tivens eggen wij nog gronde 1 heeft om ha trac te nrsrom brengt het ze 11 Ie bene Het zal geheel In om nu fr zijii vertoogen te een rijneu aiininiitigendeii uropa it en ziob vereenigd ijk niet lern achten dat een l it nooit eou moeten herzien vooruit ie omstandigheden binatic lie beden slaatkun f k II eenigp jaren later veriltrr j hel 1 soms gebeurd dat iititkt bleft dit ijn voorItirc lever traclaleii hebben ren met I de grondbeginseUtlgio ii9 van Nederland 11 Ven itiü zijn aan Italië i ben die lennderincin goedvcrkt zfl s in weerwil van omd it nh geiiaod uilct wac vereen tingen elke zg loiiale viTheden willekeurig lu HIJ geeni lerontscbuldigiug v n de overccnkom tl vaa Icn diaikiin zijn vredesbe gebcurd lat ons gerechtigt 1 ls lifkijt weigert het uil te nejnen wnirdoor het an de erplichtingen van 1 het er c p staat den Keuer I r It bepjlingcii elke bij I et met fiogclijk zijn voor CU aan ojiie verpliehtingcu Ik virtro moii van t k mukt t l 11 Wij kien e onbevreesd 1 Ier Ic oogifi ïoeh ondanks lit WIJ bp dit oogenblik I 11 door schijnbare onruwen vorm uairin hij Hen kan men in hot eerste oogenra zich vun ctn 11 welke iien onaangenaam III liusl lOl I g V jl op lUIJl U 11 11 I beeft ons terII dl n V ede tus1 11 grniuNlii der b veiliglieiilsHuar borg Mill liOL t I I kiiind liepen ht Vrnisen dun watiborg aannam als htt H dut Je kei er van Ituslaiid zi h outshat v m itrbinttnisitn van dien anrd coodra bij dwaselijk meent er iicli aan te kunnen ontlrckkcn RUSLAND De noti van prins jorlbclnkoir ligt thinsiiibnr geheel voor ons nt de tclcgriaf ons niet moe deelde zijn do grondon dio Huslind aanvoert om iden tbnns gedinen stap te vtiklartn ourtclsl hebben deze betrekking op de vc inderingcii die in het Tirijsohc tracnat nn 5fa hebben plaats gehad met betrekking tot de Doiinuvoistcndommen De verccniging van deze vor tciiduinincii bul in plaits en werd in Stpt vin 1 tl clfdo jur iluor de mogendheden erkend de l oite proltslterdc imir erkende 111 61 de ve ctniging gedurende het leien van den Ilospodir I a don C np d itat vin vorst kou i m bi en ijn verdiyving in G6 werd nog 111 fiG een buitriilaiidscb vorst de prin von lluiuuyolltrii als vorst uitperoc cii l t e Noraudtnii cn dit 111 dt Uii sisibc dc ptthe bedoeld viorden ntrdtn iclitiitoiivolgens door de mogtndhtden guedgtktiii 1 De vtrlegcnwooidiger v iii Rutl nul nas de coiii c die zijne stem died booreii tcii ciiuh de kibiiut ten er op aandielitig It niikin dit i door dit toe te stam in tegeiispruk luimen mtt de dui delijke bepaliugon van het l in chc vordng Zulke veranderingen luidt het veid r in de Bussische nota f komen voor in de mccrdeibeiil der Europccsche tractaten cu met liet oog diarop zou men moeilijk kunnen beweren dit bet geschreven recht berustende op den eerbied toor de verdragen als grondslag van het volkenricht en als regel voor de verstandhouding tusschen de st iten nog dezelfde morcele sanctie be it die het vroeger gehad kan hebben Het tweede pnnt betreft de bepalingen van het tractiint van Parijs zelf door de bepaling van de neutraliteit van de Zwarte Zee en het gering aantal schepen dut liusland diar mag onderhouden 19 liosland in de onmogelijkheid om zich daar be hoorlijk te verdedigen Turkye kin ziju vloot gereed houden in den Archipel llngelaiid en braiikrijk vormen hun eskaders in de Middellandsche ee zoodat llusliiiid van de zee ij Ie steels voor hun aanvallen blootst at Ook wijst de Kussische nota maar meer ills bijzaak op liet vorschyien van vreemde oorlogschtpen 111 dt warte Zie Diarop vulgl in de null de ooiicUibio di door de telcgr af ons reeds enl nitibgeilidd te ons nommer van 18 de er Uubliud blijft verder bet tractaat vin Pirijs cikciiiien iirbilvo de inlcgriteit van het lurkbtlie rijk don afstind van tssirabit en de vrije vaart op den Doi lu OOUDY 2i NüVLMBIU Den officier vin o ondbeid N viin Rijnberkc alhier IS door het lluof Icomiti van t Itoodc Arms een zeuding opgedragen na ir Mctz De uitbreiding van den 3jiirigen curius der hoogere burgerschool ilhier tot em ïjiiigeii kwam tot veler teleurstelling mot voor op de begiootiiig van 1871 Bij zijnt memorie vin antwooid op t voorloopig verslag spreekt echiir de munster de wtii schelijkheid der verandtiing uit zonder echter dien aangaande thans reeds ten voorstel te willen doen Hij schrijft De eenige uitbreiding die naar hot oordeel van den ondcigeteekende nog aan do rijkssi holen cu üijn te geven beslaat daarin dat eitUU tliulen v in driejarigen cursus tot ei 11 vijf uigtu woriitn uitgt breid indien daartoe voldoende grond bc laat 111 het toentmeiid getal der leerlingen 011 de ligging en beling rijkheid der gemeente Zoodanigt ui bitiding eeft reeds plaits gehad te s lltilogonbosch tii te Alktuair en de annzienlijkt vcimterdcring van het gei il leerlingen lun die beide scholen heeft beni en d it ibiirdoor in cei e bthcefie werd voor ien Opgtlijkin grond wcnsobt d oiidergelcektnde de iijivbstliool te jouda tol ern vijfjiiiigen cursus uit te breiden een opzettelijk ondei oek heeft gtli id tot do overtuiging dat zoodanige uitbreiding voor de gemeente van groot belang zal zijn en dit op ecno goed bt otte 4 tia j 1 i iiijse 5 rokciicn A111 ile gemeente vin wclko hot verzoek diiirlüe 13 uitgegaan zou to voorwaarde wnrdui ptst ld d it lan do si liuulc eliouwe 1 op hare koten de noodige nitbreidiiig vordt ge geven 0 1 ir 10 hnd do ondorgolttkendc rciiU nu daartoe de lereisditi gelden uiiio tvi iigd miai bij de veleiiiideit bilioofttii wairin ih u voor uii litift hij do zaak tot htt volp tnd j mr uilgtiltld Ie ichnonliovcii zijii tot Ion ind Het verzoekschrift onlingi door de leden Ier Ilerv gemeen t te Bergiirabicht voor zoo ver ij iiaii den Iloogendijk aldiar wonen aan het klissi kni bestuur vin Gouda geritht om vourlian kerkelijk tot Schoonhoven te mogen belioorcn h toegestmn waardoor nu binnenkort genoemde be Honors van den Iloogendijk en van den Kerkneg tusschen den H m en de stad Soliooiibovon tot de goraoente in laatstgenoemde plaats norden gerekend reiigeiolgc hiervan zal de bevolking der burè tilijsi fuieeiie Jitigimuii ui k kiij lui ne gemeenten beliooien aangezien de buurtschap findbroek kerkelijk onder Lekkeikerk hehooK oen ge dtellc der gtmeente onder bthoonhoven zil worden gtrckond en het overige onder Pergambicht blijft beliooren Te llellevocisluis 13 t onuistig geweest ten ge volge teiiei weikstiking vin do bakkers zie bie nat diiitoe iinltiding gif Zes mmuien geleien mm do gdnecnlornd hel besluit dit de zetting op hel brood voor es m linden weid gceliorst uil lioofdo loniraipi 1 misleden VI nneeiiden dit vrije concurrentie in het bel mg dor gtmecn eii ireii zou zyi dnrbij op de goode risnllilen in voisditidtne gemttii cu wijzcndo Die nnitregel liop ei liter oiiguiislig uit aiiigezieii do gesi menlijke bilke s en in voerde ra van brood dit bg daling der giauen niet afsloegen maar wel bij rijzing opvoerden wairdoor de ingezetenen benadeeld in plaats van bevoordeeld werden Dientengevolge besloot de gemecntcrald de broodzelling weder in het leven te roepen Greene kwade voornemens der bikkers vermoedende daar de zttting ruim was gesteld jd nog hoqger dan te Bnelle alwaar nog 1 S4 en te Hellevoelsluis slechts 84 Cents belasting van hel mud werd geheven bleven de winkels gesloten in plaats van geopend zoadat er voor p m 8500 zielen geen enkel brood was te krygen Alles bleef k dm Onmiddelijk werd de gemeenteraad bijeengeroepen besluiten werden genomen men telegriafeerdc naai Kotterdam om per eeislt stoomboot 1000 kilo brood af te zenden en cene commissie van raadsleden nerd luiir Bnelle afgeviardigd om het da ir bij bakkers te missen brood benviirls te doen brengen tii mot de bakki rs aid iir te oiuitrh indelen om de gemeente d ijielijks van 1000 11 ISUÜ kilo brood Ie voorzien Afkondiging ge scliitJde dit des inimldigs lcz 9 uren g noe zaain brood tot den etlingapiijs van li ci per kilo zou te verkrijgen zijn Iijdeiis de ziitir g kwam er een adres van adha sie tltekoiui door vele ingeztlcnen bij den raid m llot uur duir zijnde zag men in twee gcmceiitepinden raid lieden bijgestaan doir htt seiiota ie personeel ijverig bezig met het dis tributeitii V in brood l il het gedrang om dal pioduct groot nas en bel moeilijk viel ds orde te be n ireii behoeft naunolyks gemeld te worden Ades ging echter goed tot dat ieder voorzien was an brood legen hilfacht s avonds kregen hondeiden longena bet 111 het hoofd om hel kaas en broodvolk voor te sltllen In een lange rij hopen zij op een drafje langs de kaden en even ds een korporiil de maat dei pis met i hii s riMs aangeeft diende bij hen bel gciotp vin hiood Irood om golijkm itig over de atriit It hollen Weldra werd hierdoor ten groot aiiilal meiiselieii op de lii 11 gebriolit Hel refrein 11 IJ jaanmj met imai hun word langcheven en outaardeiineldii in hot krijgsgcsehrccuw i thj hbkn on e schoiheu luttti lappen iiOm dt lakhrs dood tt happen 1 en piar glasiuiten die natuurlijk geheel onschuldig 111 do broodhistoiie naren nerden bij de bakkers iiigesmetcn toen een peltlon mariniers onder de joelende menigte verscheen en schildwachten voor de deuren der bakkers uilzellc Men begon nu in to zien at men verkeerd handelde do meiisohen gingen laehend mtcen en tegen halftlf was het weer zoo rustig alsof er uooit een bakkersiirMe was gew eest I ere komt den burgemeester en don gemeenteraad toe voor hunne onmiddelijk in het werk gtsttlde pogingen on bi inoeiing nnaidoor zij den lugozottuen grootc diensten hebben btwoztn Moge dit tene les zijn voor de bakker die onb llijkt eu onrecbtmnllgo gilnc hebben ingeateld tegen den gtmeenteraad mair tevcs tene gcvairlijke rol hebben gespeeld met alleen voor zith zelven maar ook voijr nndtrin die door nuunsgiPri heid gedreven dikwijls bij dirgtlijke oploopen onwillekeurig ongelukkig kuniiiii wordiii Jhaiis jijn de bikkers neder aan hot bakken geguiii loeh er i met veel kans dat zij htt brood slijten zullen hot M n sohrijft nit Mknmr het volgende aan llaiidihUat Nni aanloiding van al hetgeen door de digbladcn 13 opdibuir grim ikl omtrent de handelwgzo vin onzen buigcraeestcr in zake hot bekende nanilakbilld tot aanbeveling der cndidatuur van den ir jhr lui I inssens voor het lidmaa ohap der tweede kamer van de staten generaal Ion aanzien Hiarvnr gelijk u bekend is do burgemeester heeft gotricht lo schuld te neipen op den commissaris vnn politie heeft heden in de opeubaie raadsvergadering h t volgende plaats gehad De heer mr W van der Kaoy had een voorstel ingediend tot herziening van de instruclie van den gemeente amplnkker jjil voorstel kvaid heden in oehandeling Daarop bekwam hol raadslid J G Vonk het noord en stelde na eene korte herinnering aan het voorgevillene met het bewuste aanplakbillel voor den ntvolgenden coiisidorana te slehen voor het besluit van den raad tol horziming dor bedoelde inslrnclie De nad der gemeente Ovorwogende dit de inlichtingen van den bur genuester omtrent de geweigerde aanplakking van een biljet hoiideii It ninbiveliug van jhr mr H G CL laii seu tot lid van de tweede kamer der staten gf lier ui zijn onvoldoende en 111 stryd mot het boginsel niiUrgolegd mail 190 der ge moeiilewet vol cns hetwelk do burgemeester als hoofd van de politie blijft di verantwoordelijke persoon Be iluit en Hoewel de burgemeester alle pogingen in bet werk stelde om den storm te bezweren ja zelfs beloofde voortaan m quiestieuse gevallen raad van anderen in te winnen maarbij personen bulten Alkmaar dit laatste nas volgens den hr Vbnk met noodig daar de buigemcester den raad moet zoeken niet bullen maar 111 de gemeente werd de considerans met ulgemeene stemmen door den raad aaop euamen Afwezig was de wethouder J G A Verhoeff Laatste Berichten VersaiUeS 21 Nov Men gelooft mei dat de bezetting van l irijs een uitval zal doen Het neder 13 lliuiis koud eu vocblig Beilljn 21 Nov Volgens dt jongste benchtet uil het hoofdkwartier sc iyiit dt openbare meening te Parijs te wiiikden wat het doorstnn van het belig betreft Jlocael illes voor het borabardemeut gereed is sohijnl het bijiu dit dit nicl meer noodig 13 De afdeclir gen Iriiiseho troepen die ten Westen van Parijs gcslrc icii liobben seinenen met te behooren tot hel Ioirele er Door het voortrukken der eerste armee in Noordelijke en van de tweede in Zuidelijke ruhtiiig wordt Parijs door een tweeden goidel ingesloten Hel leger vin den groothertog van Mecklenburg moet 111 Zuid VVeslelyke richting loorwoirts dringen Het negende armeekorps zal Orleins neder bezetten Door de overu inning by Dreux en do linie vin Cbartres valt de goheele luidstrcek tot de Loire in handen der Du ischors liisschen de Noorder armee van BourboKi en het Jjoire leger slaat ManteulTel die gemeld heeft dut hij iceds m aaniaking met den vyand is geneest Brussel 21 Nov I Interen had een arbeidersminifestitie pints te ervieis 270 arbeiders trokken uiir de nonipi van den commissaris van het arrondissement e 1 overhandigden hem een petitie behei eiilo het orzotk dal er werken von algemeennut zoi ivc ondernomen om arbeid te geven aan de werkliee loen de coramis aris een be vredigend anlwoo 1 gegeven had gingen de arbcidirs rustig uiteen Constantincpel lO Nov V e Lemnt IhrrUd metnt Ie welen dit de Porto de reserves heeft opgeroepen Ignatieff en Ilalim paoha zijn hier aangekomen Hamburg 21 Nov De Bn senhalle bericht dat kipileiii Areudt van de Noord Duilsche sthoenor de l wintr Viijdig tusichen lexel en Borkum twinlig Irdiische oorlogsehrpen heeft gezien Berll D 21 Nov In de zitting van den boudanad liedtii gehouden onder voorzitting van den heer Delbnick heeft de voorzitter overgelegd het verslag der ondorhaiideliiig mot de gevoiinichligden vin Bidcn en IUsmu op den Knleii jl benevens dt bij dio oiiderli indeling he rokken oiistilutie van den Duitsehen bond O ik diende iiij in eei ontwerp vin wd wiiiliij voorzien woiilt in de vcidere onkosten vnn dni oorlog Brussel 1 ov It Hijssel vm gisteren zo t dat nioii op de grenziu mets nieuws neet ml de Noordelijke ibpirtimditen van 1 rankrijk lo Icrjiiiei beldtcii di l ruisin de innon rs