Goudsche Courant, woensdag 23 november 1870

s uit te gaan en lo vcrkccrcii mot do naburige gemeenteD l ruisi clie vcrspiodera zyu te Saint Qaentin gekotnrn Augsburg 21 Not Dt Jug b Algeimine Zeil bevat het volgende telegram uit Muncheu vau beden Volgens zooeven ontvongen bericht uit enailles is men het omtrent de toetreding van Beieren tot den NoordDuitschen band eens geworden De sluiting der onderbaiideliugen is aanstaande Brussel 21 Nov De InJependance bevat de volgende depêche uit Berlijn van bedeu Ziehier het ontwerp der wijzigingen in de b ndsconstitulie te brengen De tegenwoordige coropeie ilie der bonds wetgeving betrekkelijk de pers en de vereenigingen al worden uitgebreid wijzigingen in de constitutie kunnen alleen plaats hebt n zcj 1 bondsraad ze met drie vierileu van het aantal stemman goedkeurt Eene oorlogsverklaring vereischt de adluEsie vim den bondsraad uilgezonderd in geval van een aanval op het grondgebied van den bond Baden zal orJen vertegenwoordigd door 14 leden in hel parlement en door drie stemmen iu den bondsraad Hessen zal zes nieuwe leden hebben sis vertegenwoordigers van het gedeelte van z jn grondgebied op den linkeroever van de Muin en zal drie stemmen uitbrengen in den bondsraail Inkomende rechten op dranken zijn aan de Zuideligke stalen voorbehouden De nieuwe constitutie zal 1 Januari r s in werking treden Burgerlijke Stand GfcBOBEN 18 Nov Pieter ouders J Ypclanr ea M J van Steet 10 Anthooie oudere A N iltenburg en G Sterker 20 Theodora uuiUrs W Uoseu H Heorkem £ 1 Saoiuel ouders E I uveuberg en B S Mossel ADVERTENTIEN Voor de vele hew zen van deelneming bfl ons huwel k ondervonden betuigen wg b deze onzen welgemeenden dauk J J KEUZEE J S KEUZEE VAN OosTEEHOüT Hess Voor de vele blijken van deelneming m betoond bg het overladen mijner gelief o Echtgenoote betuig ik bg deze ook namens wederzydsche familie mijnen hartelijken dank W C VAN DILLEN Gouda 22 Nov 1870 De ondergeteekende heeft de eer teberigten dat zg van heden af de zaak Tivou alleen en voor eigene rekening voortzet bljjvende zij sich voortdurend in de gunst van het publiek minzaam aanbevelen Wed A VAN 80LINGE ffouiio 20 November 1870 Openbare Verkooping M VAN BOOHENJNJAKBeUT COMMISSARISSEN van den Straatweg Gouda Bodegraven zullen op VRIJDAG den 2 DECEMBER 1870 des voormiddags omstreeks elf uur ten huize van den herbergier BLOM te Bodegraven in het openbaar verkoopen 30 stuks IJpeii Doornen allen genommerd staande op het gedeelte van voornoemden weg loopeiide van af den Rijndjjk tot Spokersbrug alsmede 19 pereeelen ELSEN HAKHOUT met de STRUIKEN en wd om geheel te worden gerooid staande te groeijen als volgt 7 pereeelen tussehon mijlpaal n 42 en plantsoenpaal n C westzjjde 4 pereeelen tusscheu plantsoenpalen n 33 tot 33 weslzjjde 7 pereeelen tusschen plantsoenpalen n 33 tot 33 oostzijde 1 perceel tusschen plnntsoenpalon n 22 25 Zegt het voort 274 Staats LoteTÏjT l e trekking I t HMItSTI KLASSK brgiiit op MAANDAG do i 28 NOVEMlJER 1870 Zaal KUNSTMIN in de Sociëteit ONS GENOEGEN De Tooueelisten van den AMSTERDAMSCHE STADS SCHOUWBURG onder directie van J TJASINK Zullen de eer hhhm te vertocnen DONDERDAG 24 NOVEMBER 1870 DE ABT DE L ÉPÉE OPRICHTËIl VAN IIKT DOOFSTOMMEN lNSÏITUUr Geschiedkundig tooueclspcl m vijf bedrijven naar het Fransch au I2 I1L oji ui u v voor tl i ujB i bt f lo ii heer Lamd iit i t B uvLS Het stuk speelt te Toulouse GEVOLGD DOOIi Groot Diverti6Semcut gemoütecrd en gecoinponecrd door doa heer F OfFilHUam batUtmeeater van bovengenoomdcD Schouwburg Mnziek van viracbillendc componistca N 1 Pas de Bouquet N 2 Grand Pas Écossais N 3 Pas de Styrien N 4 La Veillesse et la Jemiesse N 5 Grand Pas des Nimphes Aanvang ten zeven ure Prijzen der Plaatsen Voor LEDEN bjj inteekening tegen 75 Ct gereserveerde plaatsen Voor NIETLEDEN 1 20 Gaanderg f 0 40 De LOTING deinpiaatsen voor de Inteekeuaren zal plaats heb n op Woensdag 23 November lb70 des morgens ten 10 ure precies De geresfrveerde plaatsen worden door loting aangegeven zouder bijbetaling van 10 Ct extra Het Bureau tot hét bespreken der Plaatsen voor NietInteèkenaren is geopend Donderdag 24 November van dëa morgens 10 tot des namiddtws 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats Het in Oostenrijk Amerika en Engeland gepatenteerde ANATIIERIIM MONDWATER van Dr J G POPP Practizerend Tandmeester to Wcenen BOGNER STRAAT 2 Dit Mondwater doofde geëerde Weener geneeskundige faculteit goedgekeurd eu dour eeoe eigene SOjarige ervaring gestaafd behoedt voortreffelyk tegen eiken kwujen reuk uit den mond bg verzuimde reiniging zoowel bij kunst als bij bolle kieken e j wortels alsmede tegen tabaksreuk het is een onovertreffelijk middil tegen ziek ligt bloedend chronisch ontsteekbaar tandvleesch scorbut in het bijzonder bij zeelieden tegen rheumatische en jichtkiespijneo by het loslaten en slinken van het tandvleesch bijzonder op meer gevorderden ouderdom waardoor eciie buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij verwisseling van temperatuur ontstaat het d ent tot reiniging der tanden evcnroo is het een behoedmiddel tegen vervuiling in het tandvleesch en bijzonder nan te bevelen b loszitlende tanden een kwaad waaraan zoovele scrophulenze persouen plegen te lijden het versterkt bet tandvleesch en bewerkt eene vastere aansluiting aan de tanden het behoedt tegen kiespijn bg zieke kiezen tegen te groole tandsteenvorming het geeft ani den mond ook eene aangename fiischheid en koelte zoomode eenen zuivere i smaak daar het het taage sl jm hetwelk er in aanwezig is oplost en dit daardoor gemakkelijk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prijs per Flacon ƒ 1 75 ÏANDLOOD tot het zelfplombercn var holla Tanden prijs 2 60 K k A pr ANATHERINTAND ZKKV ƒ 1 5C l lantaardlg TANDPOKDER prys 8S ets ïe verkrijgen te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogst aat W jk A 123 te Rotlerdam bij P E van Saiilon Koltf npoth en A Sohippproijn C blnauwe porrdeinwinkcl te s Hage bij J L E C Hiiabilir apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij E Alteiia nputh te Ainatcrdam bij E vau WindLc iin U L verkoophuis te Oudcwater bij T J van Vrcunuiigen te Sthooiihuvcii bij A Wulll Do ondorgctcckondo woiisoht mot ni aanmerking to komen voor het Lidmaatschap der Kamer van Koophandel G 3 STEENS ZIJNEN De Af deeling Goitda der Liberale Kiesvereeniging heeft in hare vergadering van 18 November 1870 tot Candidaten gesteld voor de Kamer van Koophandel verkiezing 25 Nov de volgende Heeren T P VIRÜLY G J STETi NS TJNEN W HOOGENDIJK Wz G PRINCE P GOEDEWAAGEN Aangezien de Heer STEENS ZIJNEN verklaart niet in aanmerking te vrillen komen herinnert het Bestuur dat na de vijf gestelde Caudid ten de meeste stemmen op zich vereenigd hadden de Hcaren G C VAN DER WANT en K JONKER Namens hbt Bestuur L M VAN KOOTEN Voon H W F BONTE Secretarit IJZER W AREnT In een IJZERWINKEL wordt een BEDIENDE gevraagd welke met het Vak bekend is Information bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda S PENING van de BIBLIOTHEEK der Maatschapp tot Nuï van t Algemeen ZATÜRDAG 26 NOVEMBER a s D TERPSTRA Goudsche Broodfabriek Hiermede wordt bekend emankt dat de bovenstaande Broodfabriek alhier gevestigd aan ons in eigendom is overgegaan ons beleefdelgk aanbeveelende alwat tot ons fabricaat betrekking heeft On streven zal z u dat onze inrigting aan alle vereischten voldoet Directeuren der Goudsche Broodfabriek H VAN DEN DOOL J LASSOOU Er wordt ten spoedigste gevraagd een FATSOENLIJKE JONGEN van 16 18 jaar goed kunnende lezen en schrijven om loopend werk te verngten hiertoe genegen ve voege men zich biJ A QUANT Kleiweg Kissinger Pastilles vervaardigd ait de zouten van de RAKOCZY te Kisningeti ov r welks heilrflke werkingen de geschrifn u van den Hofraad Dr Balling den Hofraad Dr Ebhabdt en Dr D rup handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid dor spijsverteerings orgunen gebrekkige ontlasting bleekzueht bloedsgebrek als ook tegen hiimorrhoïden neiging tot jicht en scrophu ieusheid Prjjs per flacon 50 ets Depots t Gouda bij Apotheker J W BOERS j te Rotterdam in allo Apotheken KON BEIER JIINEU WATER VERZENDING liouda Diuk van A Uiiiikiaau