Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1870

M lisaBiRoH lier 1870 VrUdag 25 i ovenil r N 976 18 3or GOUDSCHE COURAITT Nieuws en Adverlenüeblad yoor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsniimto Afzonderipe Nommers VUF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot Sén mtr des namiddags op den dag der uitgave BXnTENLAND Bullcnlandsch Overzicht Berichten uit Parijs zijn per ballon aangekomen van 19 Nov Allerlei schermutselingen worden daarin vermeld waarby de Franschen voordeelen zouden behaald hebben Er blijkt niet uit dat een uitval voor de deur slaat men zegt wel alles doet vsrmowtent dat tr ernstige gebeurtenissen op handen ï jn verder niets Er zullen nog eeuige dagen Doodig zijn voor de uitrusting der nationale garde De troeptn zyn vol vuur Over eu8 hccrscbt er een zonderlinge verwardo tO i ia die telegrammeu Opmerking verdient nog het volgende vooral het slot Ond r onze middelen van verdediging behooren grooto hoeveellicden machines op wier uitwerking laeD msl iMrtrotiweti gteit De oommissie voor de barricaden vertegenwoordigd door liooliefort heeft beslist dat alle werken voor het einde der maand moeten voltooid zijn De CfMSmissie zal ontbonden worden tot nader order De jagctfs van Neniliy kwamen den 18 Nov in botsiag met de Pruisen bij de uiterste barricade van Viliy ir Seiue Men onderstelt dat de vijaud vau plan ia de projectielen te vergiftigen Ook ts Tour zyn berichten ontvangen Men telegrafeert van daar De toestand in Parijs is uitnoDteDd De bij Orleans behaalde overwinning is den l6den bekend geworden De vreugde was zeer gioot Alle tweedracht was vergeten De in hechtenis genomen personen zijn in vryheid gesteld £ r beftischt vertrouwen in de eendracht der partijen Uit andere bronnen wordt telkens nicu 3 gegeven uit Parijs meestal door personen die de siad htibben mogen verlaten Hun berichten z jn echter zoo tegenstrijdig dat er niets zekers uit is op te maken De oorlogsberichlen zijn ook niet duidelijk genoeg om zich een juiste voorstelling te maken van de position der strijdende partijen Vooral geldt dit van het Fransche Loirc legcr en de Pruisische Zuiderarmée £ cn groote slag is nog niet weder geleverd maar het op nieuw bezetten vau Orleans mag spoedig verwacht worden De troepen die nu onder den groothcttog van Mecklenburg staan zullen on Vrrsleund door afdeelingen van prir s Frederik Karel zoowel generaal Aurellcs de Paladine i ls K ratiy moettn t genbonden In bel Noorden van Fraokrp behalen de Franscheu telkens klein voordeden Of evenwel het gerucht waar is dat cenige duizenden Pruisen de wijk genomen hebben op Belgisch grondgebied en dat Mézicres gedeellelyk ontzet is mag betwijfeld worden Generaal ManteufTel staat tusschen het Noordcrieger van Bourbaki en Kóratry s troepen van Bretagne Men zegt dal Chandordy uit Parys naar bet Duitscbe hoofdkwartier vertrokken is om over een wapenstilstand Ir onderhandelen en zelfs vredcsvoorBtcllen te doen maar niet op den grondslag van afstand van grondgebied Eenig resDltaat zal die poging wel niet hebbeu Tér zee gaaa de Fnnsche schepen voort Duitache kpopvaardcrs te nemen tot groute ergernis der Ham burgtrs Do JtussibcLc aak bevindt zich nog op de elfdo hoogte Meo wacht het antwoord vbd Rusland op de nota van lord Granville en de Daily Tekgr deelt als gerqcbt mede dat dit antwoord afgezonden en van vredelievendan inhoud is Perallantisohen telegraafkaliel hebbende Eng Ische bladen reeds veruoOieit boe jle voornaamste or anen der openbare mècuing in d Vereenigde Staten leuken over don slap door Buèand gedaan De AtwYork Triltme zegt o a dat als Engeland tocge ft het allen invloed op de stattknnde van het vas eland voor de toekomst zdii verbeuren maar du het zich wel mag bedenkjn met het oog op üi zwakheid van ju vermoederake boudgcnooten Over do opvatting van ïuslands haudalwyze te Koostantinopel ontbreken doé altijd bitroowbare berichten De t an y era viirzckertdatdeTarkscfae reserve is opgeroepen maa dit blad bent weinig vertrouwen de Wecner Preste iaat zich uit Konstautinopel dd 18 dezer berichteji dat de eai e ohrik reeds was bedaard het bevel tot aenen van militaire maatregelen reeds v b ingetr dtkm n algemeen van oordeel was dut de beweging gesmoord zou z JH vóór nog een congres vas bijeengeroepen FRANERUK Getyk hen zich zal herinneren heeft Rochefqrt na da gebeurtenissen op 31 October z n ontslag ingediend als lid van het gouvernement der ualionule verdediging Doch tot nu toe zoover men weet heeft het Journal OJfifitl van deze zaak geen woord gesproken Dit stilzwijgen meende men voud daariu zijne reden dat de regecring nog altoos hoop had llochcfort vau zyu besluit af te brengen te meer daar deze reeds by eene vorige gelegenheid den weneoh had te kennen gegeven om af ie treden maar toen heeft gezwicht voor het dringend verlangen zijner ambtgeuooten die hem naast zich weuschten te houden Hoe dit zy de lia pel heeft in zijn nommer van den 9 dezer den volgenden brief vau Eochefort openbaar gemaakt Ik had my vourgenomeu af te treden zonder een woord te zeggen Maar ik heb zooveel brieven ontvangen waarin mij gevraagd wordt of ik werkelijk aan het gouvernement der nationale verdediging mijn stellig verlangen heb kenbaar gemaakt om af te treden dat ik my genoopt acht te verklaren a ik heb den In November mijn ontslag iogediund en ik denk er niet aan het in te trekkeu De Moniteur Officiel de Seine et Oise die te Versailles onder toezicht dor Pruisische autoriteiten wordt uitgegeven deelt de volgende tydingen mede uit Parijs van 12 dezer De dagbladen spreken over het govaar van een nitval In de iVoMfaw schrijft iemand die deze zaak speciaal behandelt met het oog op de Pruisische taktiek het volgende Het zou onzinnig zijn van den genoraal Trochu een aanval te doen op de Union der belegeraars Dat de woordvoeders in de clubs de slrategistcn van de kl ine dagbladpers en eenige oude generaals die sinds Tang op pensioen zijn gesteld Cl volstrekt niet op de boogie zijn van de tegenwoordige krijgswetcnschap steeds willen dat wij ons door de vyandelykc Union been zullen slaan en een groüten slag onder de muren van Parys leveren t is te begrijpen maar iemand die met den toestand goed bekend is cu weet hoc tegenwoordig oorlog wordt gevoerd zul zulk ccii waagstuk niet in de hersens opkomen Indien de drie legerkorpsen wier kaders volgens he Journal Officiel compleet zijn ook vyfmaal xoo talrijk waren en indien hun geschut tienmaal sterker was dan nog zou ik zeggen eene oHeMieve beweging tegen den vyand zou de onversohoonlyksto aller misslagen zyn Wil men onze rampspoeden nog vermeerderen door de fout te herhalen die wij reeds zoo dikwyls in dezen oorlog begaan ebben dat is door stok styf vast te houdfa haol de oude krijgskundige gewoonten f Wil men dat ja dan beproeve men het zich door d n ijand been te slaan en een groeten slag te levcoD By Nantcuil werkt men liiu u het V fgla van een spoorweg om den ve ielden tunnel eer t als die baan voltooid is kaï het t ware belegering Bchul direct per spoorweg uit li jitschland naar PArij vervoerd worden Thani moet men alle stukken en de onlzaglyke hoeveelheid ammunitie langs de ttmatwegeo vervoerea maiutoc 3000 voartuigea niM dig zijn Voor de zwaarste stukken geschut gebruikt men de Somlcr strantlooomolfcven die echter de buitendien reeds doorweekte wegen geheel bederven De anders zoo uitmuntende Fransche straatwegen zyn thans zoozeer ingereden en zoo vol diepe gaten dat alleen langs de sterkste wegen iet kan veryoerd worden Van la Ferrières tol Nangis ligt de weg io gebroken voeituigen eji hun inhoud Wel werken de soldaten zooveel mogelijk tot herstelling van de wegen mede doch dit lapwerk ü niet in staat de woede der elementen co van bet stoomtuig te overwinnen Niets is indriikwekkea der schrijft men dan zulk een straatwegtrein Id de schemering te zien werken Zuchtend en stenend onder zijn eigen last en dien welken hij medealeept rolt het hijgende monster nader en nader langzaam maar onophoudelyk elke hindernis van het terrein op zijn circa 2 voet breede ijzeren wielen overivinucnde met twee tot drie kolossale stukken vestinggeschut op speciale vervoeraffuilen of een reeks wagens met ammunitie en proviand achter zich iTÜl TSCHLAND De Duitsche eenheid zal nu eindelyk toch tot stand komen de verdragen met Hessen en Baden zyn reeds onderleekend en in de zitting van den bondsraad den 21 dezer te Berlijn geopend overgelegd Aan het verdrag met Wurtemberg ontbreekt nog slechts de onderleekening terwijl de onderhandelingen met Beiereu weldra gesloten zullen worden en eveneens net een goed einde Volgens berichten uit Berlyn in de Kol Zeit komen de veranderingen ia de constitnde van den Noord Duitschen boud op het volgende neder behalve de in art i van de Noorderbonds constitutie aangegeven onderwerpen zullen tevens an de regeling van Uen bondsraad en den rijksdag zyn onderworpen de drukpers aangelegenheden en het icoht van vereeniging Veranderingen in de oonstitutu waren tot dusver mogelyk met twee derden van de stemmen van den bondsraad thans zullen daartoa drie vierden van de stemmen worden verfiischt Het recht van vrede eu oorlog berust niet uitsluitend meer bij den bondsopperbevelhcbber oorlogsverklaring is afhankelijk van do toestemming van den bondsraad uitgeronderd wanneer het boudsgebicd wordt aangevallen ecu bepaling die niet wtinig zal bijdragen tot gcruslslclling van velen Tsir ri rcmr mm mt g rnXH