Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1870

HvIci 7 nl in den njkucla vortogpnuonrdipl ijn ddiir 1 l affj ivaaiiligdcii tii in don boiidaia ul i atcmmen licbbcii Ilcb cu fi loden en evoneons J fleinnicii in het püLcol HadiMi IJ Hi sscn ïiilleii fzijndcrlijk belasting kunnen hofFon op Je ilrankon maar nion zal trachten oük op dit punt ciu woipoviug tot stand te brengen l c bomlswatleii die reeds zyn raatpestold in den NoofdlluilscÏKii rijksd ig ullou laii kraelit yiju ook voor de Zuidelijke sl ilcn de tijd der invoering is collier voor somnidgo wotlcn uitgesteld ilc btrafwetbock i al o a in Baden eerst ingevoerd worden in J872 I a couatitntic treedt in tvcrknig den 1 Januari 1871 Wat nel peen vermelding behoeft is liet is nog niet zéker ürgt te fo r l Deiititphe AUij Aeituug welke Franbolic troepen Vrijdag bij Dreux de nederlaag hebben geleden Kr xgii vcowd grondige rqlcnun om aan te uemiii dat zij t t de Lofrc armee tehuorcu die dooi een gewaagden marscb Purijs zocht te bereiken en vermoedelijk hoopte genvraat Trochu bij e u nitval te ondersteunen Het denkhceld eener beweging dezer arofee in de richting van haar eigen linkervleugel lag bij generaal Aurelles de P iladine gercedelijk voor de hand Daar hg in zijne positie bij ürleaus ea Artenay nog 16 u 18 mylen van l arija verwyderU eo die tussehcuruimte door de Duitsohe armee bezet was kon h j door een fjankmarsch op Dreux minstens zes mijlen nader bij Parijs komen en bij een uitvul van Trochu de belegeraars tusschen t ee vuren brengen Die berekening heeft echter gefaald doordien de Duitschc troepen die speoi inl bestemd waren om do beicgerings korpsen te dekken zijne bewegingen volgden en daarnaar de hunne gericht hebDen zoodat Aurelles de PaKuline lu alle lolasi werd gedwarsboomd liet toonecl vaü den ttrgd sohijnt echter niet in de onmiddellijke nabijheid van Dreux maar in bet dal der Voise tosscheii Jhartrct en Dreux geweest te zijn Hetzij nu de geheele I irêarmcc of wellióhl wat echter minder waarschyulgk is alleen do zoogenaamde westelijke triner onder bevel van Küratry geslagen is In alle geval is de positie der Pranscbeii aan deze ijdo van Orleans onhoudbaar geworden Dut is v ui te meer belang omdat dairdoor eene belemmering is te weeg gebracht in al hunne bewegingen u m den rechteroever der Loire tcrwyl bovendien de overige gedeelten van bet gebied der Loire wel schoougeTeegd zullen worden door de afdcelingcn der tweede armee die inmiddels uit Fontainebleau ziju opgerukt Een correspondent sohrgft uit Tours de navolgende vermakelijke scène welke plaats greep toen Orleans door de Franschen op nieuw werd ingenomen Een Beiersche kapitein die by een inwoner vau Orleans iugck arlierd was had op zekeren d ig een zeer zwarcn dienit gehad Toen hy zich Ic slapen legde beval hij zijn opp ibser d U hij voUtrtkl niet mocht gewekt worden Den volgenden ochtend hoorde do oppasser hel rofTclen der trobinels van de terugtrekkende Beiersche legioienten luaarovereenltomstig het hem gegeven bevel l et hij den officier rnsiig slapen Spoedig daarna klonk de l ranSohe trompet in de straten van Orlraiis Nu mcfnde de persoon bij wien de olTieier ingekwartierd was dat net hoog tyd was dezen te wekken Kapitein dus riep hij gisteren waart gy mijn gast maar heden hebben de Franschen de stad np nieuw bezet en nu zgt gij mijn gevangene Zoo inderdaad vroeg dë Beier terwijl hij zich ziiü uitrekte dat het bed er vau kraakte Ja Inderdaad kapitein En is er een kans om neerstand te bieden In het geheet niet Fril9 voegde de officier zijn oppasser toe die bedaard hel bevel geLoortaanide geef dieli heer onze sabels wg gn gevangenen De ollicicr legde zich daarna neder ka m neder en sliep op nieuw in De onderhandelingen in Versailles schgnen een gunstigen keer Ie nemen Zoo schijnt zegt een MüuchenSib eorrespondent der Kulii Ztg nog ter elfder ure de goéd genius van ons vailerland het lot van Beieren ten goede te hebben beslist De plïnister van binnenlandschc zaken de heer vou Brann beeft den eeraten burgemeester van Miincheu offieicel verklaard dat tussehcn den noonlduilbchen bond ei Beieren een overeenkomst a gesloten Den inhoud iap hg natuurlijk nog ii iet meededen eer stdangj zal ecn er het verdrag het licht zien Ook decorrespondent der iVtae JFVeiV Prtsse brengt f oedc tyding Li de houding ou or iniiiisters moet oor cén brief van den ki iiiiig van BciiVren aan den chef van het kabinet etiie volslagen verandering zijn gekomen Het gejuich dut on c iillraiiionta in sche bladen qanheffen over het mitliikken der oiiderhandeliuRcn m NersailKs i dn oiilydlg Naar men mij vor ekcrl is de l i lersehe icgeeniig in liegiiisel met legen dm kei rsiilel voor hel tui kninsliuc büiuliopperliuuld en uu cim j tii ijii liienn lue Ie jicinniiii uuiiccr l runen uuk zijiicr ijiU iüiki skii doei Pr onderh tni rlingcn menVurlombiirj mocici met oo slcelil sl uiii als de gebeurieiiiiien in de vorige week deden vorinoodon Men tuijfolt erin Versailles niet aau of zg zullen tot eeu goud eiude leiden Deze weck zal nel over veel ziikcn lieht vcrspieidcn = = m iSrvK Jg ir ri OOSTENK IJK Het adres vnn antnoord d it het hcercnhuis van üostcnryk iloit 17 ilen niet groutc metrderhcid van stommen heeft aangenomen t gom tengevolge heeft gehad dat het ministerie l otocki zyn oulslag hoeft nangebolen of de k i or t heeft aaugeaomeu welen c nog niet is opgo leld door den beroemden Anion Aucrsptrg en wordt mot recht een roqui ii r genoemd He preekt een zeer scherp I oordeel uit over het streven der Verschillende landen om zich af te scheiden en over de ver oeningspo liliek van het ministerii l otocki De pogingen door hot kabinet in t werk gesteld om den vrede in t binnenland tot stand te brengen worden ia bet stuk op zyn zachtst gesproken ondoelmatig genoemd en t wordt het miuiiterie tchorp Verweten dat het de nfgeuwaalden en plichtvergelenen de ozeohen zoo gemakkelijk en zonder gevaar ban doel beeft laten bereiken Potocki zelf wordt in het adres op een in betoog loopeude wijze gespaard Men wil hem gaarne in t iniuisteric houden en hoopt dat hg zyne landslieden de Polen tot verzoening za weten te Btemincii Aau do czechen wanhoopt men d iar deze niets meer of minder wenschen dan met Hongarije gflijkgesleld te worden Men verwacht thans een gematigd liberaal ministerie uit verschillende bestand declen samengesteld De val van t Ciskithaonsohe kabinet zal geen invloed hebben op het Oostenrykache en graaf von Beust zit vaster in den zadel dan ooit Het moi hem gelukt zyn Andiasay die zeer oorlogzuchtig is tot zijne meer vredelievende gevoelens over ts balen BINNENLAND Gouda 24 Novembeu Wij herinneren den kiezers voor de kamer van koophandel en fabrieken dat morgen vau 11 tot 1 ure de verkiezing zal plaats hebben ter voorziening in de periodieke vacaturen van dat cotlegic Dinsdag heeft de timmerman J A van der Beu zijn been gebrok ii door het gedeeliclyk instorten van een woning waaraan bij werk aam was Bij de verkiezing van 7 leden voor de commissie tot tonlwerpen van een reglement op het beheer der goederen en fondsen van de hervormde gemeente alhier ijn uilgobr u ht Süt geldige slemmeii zood it de volatrektu meerderheid IIS bedroeg Gekozen werden de hoeren W B v Siraalen met 452 en A Timmers met 440 stemmen Herstemming moet plaats hebben lussohen de heercn mr 1 P P Kist 403 si J Droogleever Fortiiijn 398 st C Hoogenboom 398 st dr M A O Vorstman 393 St A W van Kluijve 3S0 et D Dobbe 378 St D Ruyler 375 st P Hoogland 35 1 st J A Kcmy 341 st en A van Veen 331 st yHet Leidsch Daijhlad neemt van lijd lot tijd brieven uit Goutla op die gewoonlijk goen andere betrekking op on e gemeente helibcn dan dat de schrijver hier schijnt te nonen Thans echter wordt Ie stof ontleend aan een paar Goudschc grieven De eerste grief is dal de straten zoo vuil zyn I Hel komt den schryvcr onbegrijpelijk voor dat eeiic politie verordeniiig onreinheid voorstaat Hij erkent zelf echter niet genoeg op de hoogte te zgn om daarover te kunnen oordeelen hetgeen ons toch cl een eerste vereischte voorkomt als men over iels zyn oordeel wil eggen Het str iulschrobbcn toch nordl niet van ly l tot tijd verboden maar is in d n regel verboden en wordt by wijze van uitzondering nu en dan toegestaan alleen op die pl iatsen waar markt gehouden wordt is het altijd na den marktdag geoorloofd De reden van het verbod is niet alleen den schrijver bekend maar niemand i weet die Sommige vcrzokeien dat het is om beter gas te hebben volgens hen zoude het water dat tussehcn de ateeneu door den giond dringt invloed op het gas hebben ik geloof dat niet want met iedeion dag worden de straten minder schoon gemaakt en ik k in volstrekt niet zeggen dat het gas beier wordt ofaoiioon de prijs hoog zeer hoog IS ƒ ü l j per kub meter anderen zeggen dat hot water de nieu c besiratingon hindert d il geloot ik ook niol Haiitmeii mag ook die stralen nut schrobben die seilort jaren wel iiicu boairaat li i lilcn mog ii worden it ook do roden moge ijii ikir IS het dal men lurr mei de loglomeiitoii op hot n inhouden der stralen iels anders Udoolt d iii eldeu Op indcrc pl iat ïen dienrn die reglementen om de inwoners Ic dningen de stralen indelijk e houden hier 13 men verplicht ze vuil ie laten Wcc de diouslbodo die betrapt wordt aU ij de vuilnissen myschro it vegen mag c wel Men zon bijna vragen nf de mau wel hier woont en of hg niet veeleer nu en dan eiJna hier komt want iedcreei weet dat het sohrobben der stralen wjrd verboden omdat in vergelijking met andore gcmcoiilen de bestraling hier veel geld kostte on nu meende het gcraoenlcbestuur dat door het geschrob de sleenen werden losgem iakt en do staat ongelgk werd Dat hebben wij althans slecda voor de eenigc reden van t verbod gehouden en wij worden daarin veisterkt door dat van tyd lot t nl de vergunning tot schrobben wordl gegeven boa lve waar de stiaat in do laatste iwce maanden vernieuivd is e J i di ja tic niel belangrijk p noeg om te onderzoeken of d bestrating nu minjer geld kosi maar al ware dit niet hr g val d in nog zon de handhaving van de verordening ons eer wenaclielijk voorkomen omdat zg aan dat onophoUitelyk geplaa een einde beeft gemaakt Het was vroeger misschien woonde de schrijver hier toen nog niet maar velen zotten t zich herinneren dagelgkseh werk om de straat ts doen Er waren vrouwen die do geheele week voor de woningen van meer gegoeden de straten schrobden soms tot groot ongerief vau de voorbygaug r3 Zijn nu de ilraten wcrketgk vuiler dan vroeger en men moet dan niet alleen in deze regendagen daarop letten dan zou dit o i niet te wgten zijn aau t vsrbod van schrobben maar aau den onwil om te De tweede grief die de schrijver heeft is dat de dienstbode die het gebod overtreedt wordt bekeurd zoo zij wordt betrapt Hg soiiijnt in do mcening te verkeercn dat dit elders niet het geval is en noemt het beboeten der dienstboden onpractiscb immers thans betalen weinigen de aiceston zullen wel liever een dag zillen dan betalen Ik houd et voor beter de gebiedstors te beboelei die zouden wel betalen dan kwam er nog wat in kas dat nu denkelijk het geval niet is Men onderzoekfi eens b v bij den cipier der kantonnale gevangenis of hy dikwyia dienstmeisjes lo logeeren krggt en uien zat alsdan venienicn dat dit bijna nimmer geschiedt daar de gebiedstera in den regel toch betiilen 6 omdat zy de oorzaak der bekeuring zijn if omdat het hun niet schikt bun dienstboden een of meer dagen te missen Zou bet zoo vraagt de schrijver verder met mogelijk zijn zulk een bijzondere soort vnn politic hier op te richten ten einde atie gevecg alle geboen alle geschrob to weren Dat zou een gelukkige tyd geven dan zou men nog eens door den modder kunnen naden terwyl de modder op sommige plaatsen niet hooger ligt dan de dikte van een paar schoenzolen en men slechts dan zgne kleederen ziet besmeiten als ons een rg tuig voorbij rolt een paard voorby loopt of men iemand ontmoet die wat haastig voortgaat Het is slechts op ccnige plaatsen als in ds nabijheid van de hulpbrnggnn daar waar nieuwe bruggen geraaikt zijn en eeu paar andere bevoorrechte plaatsen dat de modder een paar duiui boog op straat ligt en waar men dus hèt genoegen knn hebben zelve zijne klederen lo bespatlen Wie die werkelijk geen vreemdeling is in onze gemeente kent daaruit den toestand onzer straten Dat het bij de hulpbrug aau t eindo van den kleiweg en vooral op len singel morsig is zal loeh wel niet aan de verordening liggen VVic zou dair moeten sehrouben en wie zou daar knullen schrobben waar geen straal is Beier is do laatste grief van den schrijver liet is Ie wenschen dat nu 5 vaste sleenen biuggen op de JruksIc plaatsen door draaibruppen zyn of vi ntden vervangen dat de raad gcjchikte verordeningen al vaststellen over het getal schepen die te gelgk mogen door gelaten worden thans laat dit veel te wenschen over ik veronderstel dat dit nog aan de willekeur der wachters is overgelaten die den voetganger wel eens al te lang lalen wachten Hierin heeft hy bijna geheel gelijk Eiino verordeDing p de bruggen en een controle van de wachters de goeden met te na gesproken ia zeer noo lig Niet alleen moeaten na elk sohip dat door de bruggen was deze worden gesloten maar ook moest verboden zijn dat Iweo bruggen naast elkander op dezelfde graolit te gelijk geopend waren hetgeen thans geen zeldzaamheid is Diii idag Hoid Ie Moordrecht eeno vergadering peIioiiiIlmi ïiii de aldnr gevo tigile afdeeliiig van het Ml lil li iihli Il Il iol eri iid Ur Mrv ingcii van de l Ouiii 1 J iiii l lil l l J lic loiur die ala liiHii win hit bestuur o don 1 J iiii ui l iumoe