Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1870

5r t ii iillli lil inTllliiillHMill HU ten nftrciliMi n niet onmulilclijk hc kif b lar waren benoemd yijii do hccren J do Zwart en V M Visser Vervolgens werden benoemd nla afgevaardigden lot de algcmeenc vergaderingen in 1871 de heercn O A van Houwcninge iz en J W G van Maanen en als plaatsvervangende cfgevnardigden de hecren A Chr Snel en M J van Lakcrvcld Door de liberale Kicsvereenlging te Boskoop is tot candidaat voor de Frov Staten van Zuid Holland bij de stemming die op 29 dezer in het disIriot Alphen moet plaats hebben verkozen de heer G L I ick te Alphen n d Rijn De burgemeester van Oi v iip ie Vüigens opgave van clfn lieer A Voerman Ci rijksonlvauger aldaar den 2U Oct jl door hem persoonlijk aan den directeur van hot postkantoor aldaar Ier vcrzrnding is overhandigd eeu brief geadresseerd aan den WclEdelen heer l A Do Kruyll Uz te Ciiren hij Ticl inhoudende 1 bankbiljet 1 Nov ISli Ji A B u 3938 groot ƒ 26 1 muutbili t 16 Sept 1853 i N u 2 groot ƒ 10 1 kwartje en 1 dubbeltje welke geldwaarden vcreenigd wareu in een smal reepje papier met opschrift Die brief gesloteu iu eeue gewone gom euveloppe is niet aan z n adres bezorgd De burgemeester voornoemd terzoekt opsporing aanhouding en bericht Naar aanleiding der dez r dagen te Utrecht gehouden vergaiferiujg die zigh zooals wg bericht hebben de zaai d r qDt ru üzcrs tr clemeuten heeft aangetrokken is t ui ill druk verscbeiicn een conceptreglement waarvan het eers e artikel aldus luidt gÈt bestaat ecne Nederlandsche vereeniging die zich ten doel stelt dadelijk hulp aan minbezoldigdc en daardoor hulpbehoevende onderwyzers te vcrschaiïen en voortdurende verbetering der onderwijzerstractementcn met de kibchlen die nn hen geüischt worden en niet hunne positie in de maatsohiipoij Deze vereeniging zal haar doel trachien te bereiken a door zedclijken invloed J door ondersteuning van alle invloedrijke personen c door tut medewerking uit te noodigen maatsohappgen vercenigingen en de drukpers d door contribution en donalün De gewone leden zullen betalon eeu jaarlijksche bijdrage van ƒ 1 Om donateur of donatrice te worden moet men óf een gift van minstens ƒ 50 in eens óf een j mrlijksehe gift van minstens 2 50 in de kas der vereeniging storten Pe vereeniging zal allerwege afdeelingen stichten Door eenige aanzienlijke roomsch katholiekcn is een adres aan den koning opgesteld hetwelk reeds doóT duizenilen onderteekend is De ontwerpers van het adres zijn voigcns A Tijd de hcereii P baron de Biebcrslein Roermond J E Honnike Amsterdam J G de Bruyn Rotterdam J W Cramer Amsterdam VV C 1 J Cremcrs o le O H W L baron Dorth tot Mcdler Arnhem S 1 C Koene Utrecht J van der Kun llotterdam A II A r Meijer Rrcda jhr C J V H Van Nispen tut Sevomier Arnhem J B Kolct Schiedam C Van Rijckevorsel s IlsrtogenbOBoh J B vnn Son s llertogenbosch A T Vos de Waul Zwolle Het adres is van den volgenden inhoud Jan zijne Majesteit dm Koning Sire De ondergeleekenden Katholieke Nederlanders wenden zich zeer eerbiedig tol U e Majesteit ten einde mot nadruk op te komen tegen den ongchoorden aanslag onlangs op nieuw door het gouvernement van Florence in den Kcrktüjken Slaat gepleegd en tegen dien aanslag en zijne gevolgen voorziening te vragen Home de Kerkelijke Staat is het erfdeel der Katholieke Kerk de Katholieken van alle landen hebben recht op zijn ongesebonden behoud en by dat behoud het hoogste en het heiligste belang Als Nederlanders do n de ondergeleekenden voor niemand ouder in liefde en trouw jegens hunnen Koning en hun Vaderland als Katholieken erkennen en vereeren zij in Z H den l aus het Hoofd hunner Kerk l t hoofd der Kerk zal het zijne hooge roeping naar cisch vervullen moet volkomen vrijheid gemeten volkomen onafhankelijkheid nie vrijheid en onafhankelijkheid kunnen in de tegenwoordige lijden alleen zeker en gewaarborgd zijn door de souverciniteit van den l aus over den Kerkdijken Slaat Jiie eeuwenoude souverciniteit is dan ook in vroegere en latere tijden op den duur erkend en geücrbiedigd door alle gouvernementen in en buiten Europa onder welke ook do regceriiig van het koninkrijk der Neilerlaiidcn met den Ueiligcii Stoel sleed diplumaticko beliekkingcn onderhoudt van den meea Kcl illenaen i ud ieen ijdele waarbüiEiii heden ie gevin inurKen terug Ie nemen in elk gev a ariuuik iiji van de tiunst of ongunst van teniü oUuru iKia k niuu die üuvcrc ni Icit op ecnigszius afdoende wiJ7e vervangen ilo hchooflen der Katholieke Kerk geuoegzaam bevredigen het ontroerde geweten der Katholieken voldoende geruststellen of het gepleegde onrecht in het allerininsl ongedaan maken Zal men bovendien de eerbiediging en de handhaving dier zoo gewilde waarborgen in de eerste plaats mogen verwachten van de regeerinf van Florence van ecne regeeriug zoo weinig zckci van haar igcii voortbestaau van de overweldigers zelvcn liovendien Sire hei geldt hier eene misdaad tegen het openbaar reoht en het openbaar geweten eene verovering in vollen vrede zonder eenige aanleiding daartoe gegeven door den onttroonden orst u a it uj die alle oogcnblikken door iedere machtigen nabuur kan worden ondernomen tegen eiken zwakkeren Staat wanneer niet de souvereinen van Europa zich onderling verstaan om met klem daartegen op Ie komen en het gepleegde onrecht op afdoende wyze te doen herstellen Word hunnerzijds de leer van te moeten berusten iu elk voldongen feit toegepast op eene gewelddaad al die door het eouTeruement van Florence i voltrokki 1 dan ware het van dat oogenblik gedaan met de rechtsveiligbeid van geheel Europa Sire de liefde voor de Kerk waartoe de ondergeleekenden behooren en niet minder voor hun Vaderland en hunnen Koning nopen hen tot het even eerbiedig als uadrukkelyk vcrtoek dat het Uwe Majesteit moge behagen na De inbezitneming van den Kerkelykeu Staat van het gouvernement van Florence niet te erkenuen i Hetzij afzonderlek betzij in overeenstemming met andere mogendheden zoodanige stappen te doen tot volledig herstel der souvereiuileit van den l aus over den Kerkdijken Staat als Uwe Majesteit in 11 D wijsheid en rechtvaardigheid meest oirbaar en geraden zullen toeschijnen t Welk doende enz Op do zon vertoont zich thans een zonnevlek van zoo groote afmetingen dat zij reeds met het ougewapende dooreen donkergekleurd glas beschermde oog kan worden waargenomen Houdt men een stuk bordpapier waarin een ronde opening van twee of drie milimeters niiddclign is gemaakt voor de zon en vangt men de stralen die door de opening gaan op een wit piipier up hetwelk op drie of vier meters afstand van het burdpapier is geplaatst dan kan men in het zonnebeeld dat aldus op het witte scherm ontstaat zeer duidelijk de zonnevlek ouderschcideu Zij bevindt zich thans iu hot uoordweslelgk vicrdedeel van de zou en is dus in het omgekeerde zonnebeeld op het scherm in het onderste rechtsche vicrdedeel zichtbaar La atste Beri chten Tours 22 Nov Officieel Gisteren heeft te Bretoncelles een crustig gjvecbt plaats gehad hetwelk i uren heeft geduurd waarna do mobiele girdes zijn teruggetrokken De Pruisen bedicigen Nogent Men gelooft dat hunne beweging eigenlijk gericht is tegen Mans Hunne sterkte in die landstreek wordt op 3U U00 man geschat Eeu ander korps schijnt de linie van Dreux naar jVrgenliiy te volgen De autori eiten nemen alle mogelijke reserve iu achl omtrent de bewegingen der Loiro armee Het gerucht eeiior algemeene beweging dezer armee naar de zijde van Parijs is voorbarig geweest De Loirearmce heeft sedert het gevecht bij Coulmiers slechts enkele schermutselingen gehad Generaal Aurelles de Paladine maakt strategische bewegingen in versehillende richtingen Een groot gedeelte der Pruisische strijdkrachten heeft Bourgogne verlaten tot versterking der troepiu iu het westen des lauds Zij hebben er slechts een gedeelte hunner troepen achtergelaten tot het doen van sohijubewegingeu tegen eventueele aanvallende manoeuvres Arlon 23 Nov Volgens de Echo du Luxetnèourff zouden de Pruisische troepen belast met de insluiting van Montm en Mcv ières plotseling verdnenen en naar het binnenland teruggetrokken zijn Londen 23 Nov Volgens hier ontvangen bertchlen uit Versailles concentreeren de Pruisen hunne hoofdmacht om Parijs Weoneil 23 Nov barrens Correspoxdem wijst op do geruchten volgens welke Oostenrijk tegenover de eischen van Rusland een congres zou begeeren en Italië zich niel bij Oostenrijk en Engeland zou willen aansluiten beide geruchten worden door het blad geheel ongegrond verklaard Versailles 2 Nov Ojjidea Den 21 sten hadden verjchiliende zegevierende gevechten ten Zuiden van J l Lonpe plauls Het 823te regiment vermuttcrdc daarbij een stuk gesehut i Den 223tcn is Nofjeiit l e Uotrou zonder Icgeiistand door de Duilschc troepen bcicl Berlijn 23 Nov De rrooinciul Curmpondeiii schrijft Nadat de verdragon met Baden en llesser over hunne toetreding tot den Noord Duitschen bond reeds gesloten wiiren duurden de ooderhandelingea met Wurtembcrg nog voort al waren deze reeds bijua het einde genaderd In de laatste dagen wordt de toetreding van Wurtemberg zonder langer vertoef verwacht De onderhandelingen met Beieren dia nog liet ziju geëindigd doen een verblijdend resultaat tegemoet zien Do regecring zal een crediet aanvragen ten bedrage van 100 millioen Londen 23 Nov De Timet zegt dat de Porie V Td mogendheden uie het Iraot at van i8u onderteckenden heeft kenbaar gemaakt welk een Pijnlijken indruk en hoe groote verwondering te Konstantiuopel werden te weeg gobraeht door de circulaire van Gurtschakoff De Porte hoopt dat de mofr dlicden Turkije zullen bystaan om te beletten dtt e n daad worde volvoerd die do iutetnationale belr kinge zal vernietigen Bijssel 23 Nov Ëene Praisitche colonne rukt op Herton aan Uure sterkte ia onbekend De Corretpondmt dn Nord meldt dat ron ManleuSel gisteren te Laan is aangekomen £ r wordt een geretrancheerd kamp opgericht dot een dubbel doel heeft bet cal het mogelijk maken dal mobiele colonnes het land doorkruisen en den terugtocht dekken in het geval dat het beleg van Purijt wordt opgeheven Generaal IFaidberbe vervangt Bourbaki te Rijssel Tours 23 Nov In strijd met den telegram uit Konstantinopel van gisteren verzekert men nit goede bron ïurkye besloten heeft het traoloat van 1856 krachtig te handhaven Ilaliö is geneigd in overeenstemming met Engeland en Oostenrijk te handelen Bg het ministerie is de volgende dópuohe uit Evreux ontvangen De nationale gardes te Evreux en omstreken behouden hunne positiën De Fransche troepen hebbeu hunne offensieve houding hervat Men heeft zich meester geicaakt van een zeer groot vijandelijk convooi dat van Pacy naar Maates up weg was Het escorld ten getale van 1500 man ging op de vlucht na een licht gevecht De vallei Tan de Eure en in het oosten die van Ognpn zijn vrij De beweging van den vijand tegen Lyon is opgegeten Vergadering van den Gemeenteraad Wounsdag 23 November Tcgcuwourdig do hh v Bergen IJtcuduorn voorziltcri Vu uly Lugteu l riucc Braggi r Webtcrbnan itüiny Uiichocr DrOü teover v Geuaep Kiat v Stranten on KiKik Ilo notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Ue voorzitter deelt nicdo dat de liccr Reulingcr Hehriflelijlc ticcft kennis gegeven dat hlJ verliitideid is de vergadering bij te Hont D gclyk loedo het geval is met den beer de Grave die üi gesteld is Kija ingekomen dno dispositie van hh pedep etntcn van Znul HuUand houdende goedkeuring vnn ovm zoovele rnndshesluitcn bctrelfeude 1 af co ovcracbryving 2 wijziging dLV bcgrooting an 1S70 en 3 tot mgehruikgeving van grond aan don heer P Goedcwaagen notif Worden ingediend door H on W in overleg ract den heer Schoolopziener t eo voordrachten van drie personen ter boDocniiiig van een hul K nderwgtrr aan de openb tusscheo eu ecD aan de openb Rrmcnï ehool Daarop zgn geplaatst 1 J van üuijn te Warmond If C Uosson te Nicnw Loobdrceht J J Lankesler to Zegwaaitl 3 O J Ode te Maartensdgt J J Clegpool te Wasccnaar H Uogon te 8ehoouho en Ter viaie en bcnoiming in eeno volgende vergadering Up voorstel van B en W mordt met nigertl stemmen vastgesteld eene ijziging in de verordening op het armbestuur en de biidc gastliui cu Een voorstel van H en W tot verhooging met ƒ 50 1 ƒ 100 der hezoldiying eener hulponderwijfcresso aan de openbare jongejufvr school daar men anders gccoe geschikte kan bekomen Ter visie Hij Missive van de commissie tot het middelb ondcrwgs woidt een tweetal aangeboden bestaande nil do hh A tl van Itcrson en D Terpstra ter vervulling der vacature veroorzaakt door het vertrek vanden heer Walthor Ter visie Ecüc missive van den heer M Buchner u aarbij hij üijn ontslag neemt als lid der pi Bchooleommisaic door vertrek naar elders notific Ben adrcB van C do Keijzor vcrzockeude in aanmerking te komen als brugwachtcr aan de Jan Kaltenbrug Ter visie Een adrea van W T Palms c verzoekeudo eeno overdekte licplants voor petioleuin Gesteld in banden van B en W ten fine ent Ben adres van K Onwcncd en anderen bczwaroo aanvoerende legen het amovceren van de brug over de miuderbroodersstceg Gesteld in handen der comm van fabricage cn i Door den voorz nordt medegedeeld dat het land onder KeeuiMjk ia vcrlinnrd aan S SlappenJel to Zwamracrdam voor ƒ ÖC s jaars cttn nis vroeger voo ls dat do boeken en ko van den gemeente ontvanger 7ijn opgenomen co in ordo bevonden alsMieda dat dr Gondvourilor met IJan o 8 moot aftreden dooh herkiesbaar is Nolilic en de benoeming iu eeu volgende vergadering Ann de ordo is 1 eene miisivo van den heer miuisler vnn nnancion betrekkelijk het bouMcn vnn ecu post en teli iaatkantoor De voorzitter herinnert aan de laatste ten de o geste hlu voorwuaideri en daarop orJt jilezen ile missiii anriii do luiuistei aniibiedl h pit jaarlijks gulureniln L j jaren o er de kosti ii vnn aankoop en vertimnieiinf i üf na aftrek vaa IIJO u ii li l te uinuuulig lileguiufliureau