Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1870

JO Dl gomuiUürafiü Im l Hierotur wordt ictir Iingliinpe th disMo tttvotnl iiUlüu de br J riiui i dh li k Biliikking di lir Lii lm ï tegen do kuitiu iiu 10 1 nnltro lodtn btjimmcron dut de pl ats l vtridvnii lift iiuddtlpunt dir geini i ntt dofli cindthjk weidt met II tcgtii J HltmniLii dn hh rrmto ni lujlni bcfilotpn tlcii niiuisler mii te bieden lul nuuluipcn vqu ttice huizen op do We ïtln ii vnn mitr htdrag uict vcrtimmtritiif CU koskn van ovtrdniclit hcfcroot op p in ƒ IV dooi het njk S pet s jiiars al uitgtktcrd loidtn iin nftRlc tan ƒ lOÜ maar oir 50 jaren benivens do plaatsing an ininsttns 2 brievenbussen i o br Pruicc vtrzotkt nantcekcumg triton dit bulnit 2 Lcn lot nu toe bestonden er 17 ijken door do vcigrooting der gcmcuito woidt dit gelul g brijt op lÜ ilct vooistel wimlt uniuutm g Igrkcurd Machtiging woi It ÏI Tift niidiLa lu veiu tdunitr MARKTBERICHTEN Gouda 24 Not Bij tnmclijkin omzet ble cu de pnj7eii iiiigonotg oiivcr inilerd Tarwe puike ijeeinisctie 11 75 n 12 40 M ndere 1076 fi 11 50 l oidcrtarwe 10 ii 11 Rogge puiko Zeeuwaohe ƒ 7 75 af S 50 niiDderc ƒ 7 ü 7 80 Voor e ƒ b 50 Gerst puike ƒ O 50 a 7 mindere ƒ 5 25 n f fi 25 Haver korte ƒ 8 75 h ƒ 4 50 lange i ii 4 Duiveboonen ƒ 8 75 a ƒ 35 Jiruiiie boonen 1 a 13 50 llcnnep iad S 75 ii ƒ 9 De veemarkt met gewonen aanvoer cii tragen handel lenig vee is oiivcrkodit gebleven vette varkens van 24 a 2S cciils per vijf oni de liandcl inmagere varkens en biggen was eer lusleluoa Aangevoerd 35 partyen kaas iJti a ƒ 29 Ooeboter 1 36 a ƒ 1 44 VVciboter 1 20 1 80 Burgerlijke Stand GfnoHEN 2 Nov l ftrus Aruoldaa ouders A G Kroon © n M Uoipmana Dn ul Jntob omlcrs C vnn Vtl cn eu J M Kamper Arie ouders J i Jidaiii en A van IxiiuweD Gernt Nicalaafs ondirs M nti hijk en M Hrockh t jzen 23 Jacob üter ouders 3tl F üos erbeuk eu ïi Overheen OvuiiEDJN 21 Nov N Meijer 70 j 23 A Zorg Ï2j M van Lijk 7 m 23 DJ von I ciusen 23 j Gehuwd 23 Nov do Vos eu O Jongiliii ADVERTENTIEN Zaal KUNSTMIN in do Sociëteit ONS ÖENOEGEN Koninklijke Uollandsche Toonbbustbn onder directie van VALOIS JAHN FAUBEL ZONDAG 27 NOVEMBER 1870 of de Hond van het Kasteel TooncelspLl iu 2 Bedrijven nnnr het tiansch van ScRiQi en Vabnek DAAltNA HET IIUWELIJRSVOOIISTEL op HELGOLAND Blijspel in 2 bcdiijven van L binsiihM vnj gevolgd door M v n hiiinvo Pauze na hot Voorstuk Aanvanij ten t reu me Prijzen der Plaatsen Parterre Ainphiteatro en JJalcon Voor IIII LEDEN hunne Dames en Kinderen 60 Ctj por peisoon Voor NIBT LEDEN liunne Dames en Kindoren per persoon 1 3 Rans OW Ilct IJureau tot liet Ijcsprekon der Plaatsen is geopend Zaterdag 2ü en Zondag 27 Novcmber van des moigens 10 tot des namiddags 3 ure tegenbetabitg van 10 Cents voor elke plaats Wegens plaatsgebrek TE KOOI een welluidend Bti RBiu öjRea met 4 regwlers voor don geiingon pri s van 75 Ailii s met JiiiiKO hrievi ii onder het motto üiKLi uin het üurtau de er Courant De Aldeehug Goi D der l iberale KiesVdoeniging heeft m liaie vergadering van 18 November 1870 tot Caudidaten gesteld voor do Kamer van Koophandel verkiezing 25 Nov do volgende Heeren T P VIRULY G J STEENS ZIJNEN V UOOGENDIJK W G PRINCE P GOEDE WA ACEN Aangezien do Heer STEENS ZIJNEN verklaart met lil aanmerking to willen komen hennno t het tunr dot Hn viif wsteMe Cani idatcn de meeste stomineii cp zich oreenigd hadden de Ileeren G C AK DEE WANT en It JONKER Namens het Bestuur L M VAN KOOTEN Voor II W F BONTE Secrelan WORDT GEVRAAGD tegen 15 December om dagelijks eenige uren in een huishouden werkzaam te zijn Adres ram o brieven letter P bij den Uitgever dezer Courant Eenige Kiezers voor do Kamer van KOOPHANDEL en FABRIEKEN mecnende dat Verandering NIET altyd Verbetering is stellen hunnen Medekiezers voor op Vrijdag 25 November e k tusschen des morgens 11 en s namiddags 1 ure te stemmen voor de aftredende Leden zynde de lleeron T P VmULY W nOOWENDIJK VVz P GOEDEWAAGEN ü VAN GALEN W D DB LANGE Jr Ilooghceniraadscliap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen by deze ter kenmese van belanghebbemlen 1 dat de begrooting voor hot dienstjaar 1871 van den 23 November tot en met don 7 December aanstaande van des morgens tien tot des namiddags twee ure op do Stcretane van het Iloogheeniraadschap ter in age al liggen van het algemeen eu aldaar ver rijgbaar ijn tegen betaling van 50 cents voor elk exemplaar 2 dat do ingelanden volguns artdiel 165 van het reglement van 6 Juljj 1857 Staatsblad n 00 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelogen en dus vóór 14 DecemIjer aan de Vereenigde Vergadering moeten m enden 3 dat de Vereenigdo Vergadering op Vrijdag don 16 December des morgens ten elf ure in eeno openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrootmg LEinfN den 19 November 1870 Dykgraaf en lloogheemradon van Rijnland H C J HÜ0 Ihjk traaf W G w ÜRUUN KÜPS Suietum i et Fi liiuaii n s Ma t nm Julvmnw die haar oigcn lioddogooil iiecft K ST on INWONING benovens VRIJE SLAAPKAMER bfl fatsoeniyke Burgerlieden Hierop reflocteerende adresseore zich ondor letter B mot opgave van prijs enz aan de Redactie dezer Courant 274 Staats LoteriJ Do trekking der EERSTE KLASSE begint cp MAANDAG den 28 NOVEMBER 1870 EMSER PastiUes nit de zouten van de koningWil helmsbron nen be Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprisipen slechte spijsvertee ring gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad m jeplomht irde doozeii met gebruiksaanwijzing ïi 50 cents alleen onvervalscht te Gotida bij J II BOERS te Roflerdam in alle Apotheken Df ADMINISIRATIE van de KOTSBRONNEN Abskubbin sofAnti RIiuinatlsche FeuBen zyn voorbij gegaan wanriu verscheidene middelen zijn aangewend egen de heilIoo7e plaag genaamd Rhumatiek eohl r alles londer eene geregelde ekcre uitwerking geen medicgn dat met te vergeefs klotste legen de rots vnn het Bhumatiek geen middel is voor deze bekend geweest dat hare kwaal en oorzaak met wortel en tak uitroeide Thans cyn het de eenvoudige bereide WATTEN van ABSUAUBBIN welke voortdurcnd blaken vau hare dadelijke werking geven Niemand beproeft te vergeefs hare kracht Zy ontnemen gevatte koude uit alle ligchaamsdeelen in den kortst mogel ijken tijd Verouderd Khnmatiek verdwynt allengs na langer gebruik dezer watttn alsof het nimmer bestaan had De prys behoeft nienuind tegen te houden om van dit heilaaam middel gebruik te maken diar de prijs slechli 80 cents per pakje is De echte Abshaubbm i die Anti Rumatisch jn worden verkocht bij den bcreider en hoofdcU pulhouder die lot waarborg der echtheid do billetten waarin de pakjes gewikkeld zijn ondcricekcnt A BREETVLLr Az te Delft die de e Watten voor den prijs van 30 CoiltS per pakje o n verkrijgbaar h ed gesteld by T A G v N DETH Gowla Wed BOSMAN A PRINS ZerenhuKen G WILHELMUS Woerden T W Dl N UIL Sihoonhoven A fvAULING Jlp ifti J GOUDKADE Jhskoon J H KELLER Weste Wagestraat iZoitór aOT A REIJNARDT Oostpoort OTÏO HOOGENDIJK üapelle afdIJml Radcrstooinboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gduke dagen s nam 2 uren Dwjchjk i üfoitUanrten Zondags buiten dionst Gouda Druk van Unnkiuau j b1 gsswf IAD W snep ffM ijfcrtffl HwmJeïWtlK N tóli litiliT l ta W pmeé iPiefe mt i m mild hMi e Éi U stilt nl tin 1 iijiier c Kir üoU $ 1 i 1 t i Je Bpeiieii