Goudsche Courant, zondag 27 november 1870

d Js iWf ÉlrM MiMÉniJ a I rniIjTllll IIIIIIU JLWI m Zondag 2ï NovMiiber 1870 N 977 GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlcntiehlad voor Gouda en Omstreken Do inzending van advortention kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave aiij t i fiic Jufvrouw beeft KOST on INHE SLAAPKAMER U Hierop reflccteeDder letter B met opll lodactio dezer Courant ps LoteriJ JiSTE KLASSE begint N0V7 MBER 1870 EMSER Pastilles uit de zouton van de koniagWil helmsbronmnDE EidS weten aanbevolen tegen maag Rj zuur opris Jps pen slechtA P apijsvertee Wr nng ge graveel In voorraad J iiet gebniiksaanwjjzinf l yrvalscht ie Gouda by tJim in alle Apotheken N DB KOTSBRONNEN itMlIiumatische Eeuwen zyn voorbn go tail waarin verscheidene t iddelen t a aangewend nanmd Ehumatiek eohtfr ld zekere uitwerking geen ah klotste tegen de rots middel is voor deze bekend ei oorzaak met wortel en het de eenvoudige berei h UBBIN welke voortdu cadeiyka werking geven krifs hare kracht Zij ont lit nlle tigchaamsdeelen in ld Verouderd Rhnmatiek ie gebruik dezer watten h id De prijs behoeft Jiiii van dit heilianm mid r Ie prijs slecht 80 cente p Inhanbbin s die Anti Ru liioriht bij den bcreider eji Ilit waarborg der echtheid kes gewikkeld zijn on B1 ETVELT Az te Delft n prijs van 30 CentS mi heeft gesteld big hitdd T fe7i P V iigestraat Rotterdam po trt Japelle afd IJtsel 0l IIJSSFX Il Dinsdag s morgens l di gril s morg 7 uren op fi ljjko dugcu snaui Rc onrkaarlen latc 1 dienst Ik viii I Utinkiuaii De uitgavo dezer Courant geschiedt ZONDAO WOENSDAG on VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den Hvond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjJB per drie maanden is 1 75 franco per post f2 F rncst ncnan in 1808 over Duitschland en Frankrijk De volgende regelen dio te vinden z u ia Renan s voorrede voor zyne Questions conteniporaincs komen ons bclüngrljk genoeg voor om ze ter kemiia te bi engen van onze lezers Bjj het licht dor gebeurtenissen van onze dagen geven ze reel stof tot denken Wjj bevelen voorts genoemde iPrefhce onzen lezers Z ïer aan wegens de belangr ke beschouwingen waarvan ze overvloeit De plotselinge en zegevierende verschgning van Pruisen op bet giooto Europeesch slagveld heeft in Frankrijk het denkbeeld doen I mtstami om de wapenen en do militaire instellingen na te volgen welke zulk een groot overwicht verschaft hebben Wat do wapenen betreft niets is gemakkelijker Wat de militaire iustelliugcu aangaat dat is reeds zeer moeilijk Laat men er zich voor wachten de gevolgen te willen zouder de oorzaken de vruchten zonder den boom en de wortels De Pruisische organisatie is do vrucht van een volksgeest geöut op een degel jke philosoplüe De orgimisatie na tt volgen zonder den geest die haar heeft voortgebracht zou niet verstandig zjjn Men zou wel eens verwonderd kunnen opzien ais men geheel versohillcndo resultaten verkreeg mt overeenkomstige instellingen opgelegd aan verschillende goeston Wat moet men dan navolgen De Duitscho scholen de Duitsche universiteiten do zeduljilui opvoeding van Duitschland de Duitsche wjjze om godsdienstige qu Tstiëu te behandelen Toen Baron von Steiu reeds in 1808 de hervorming van Pruisen op zich nam begon hiJ met Borlgn te maken tot do intelleotucele hoofdstad van Nooril Duitschland hü lokte er mannen heen als Wolff en Schleiermachcr later Niobuhr en de Savigny De kracht eener maatschappij zetelt in twee dingen vooreerst in de deugd des volks die groote voorraadschuur van toewijding van zelfverloochening van iustinktieve zedelijke kracht die de edele rassen in zich dragen ids een erfgoed hunner voorvadeieu in do tweede plaats in de beschaving en den ernst der hoogere klossen De oorlog in de nieuwere t jdi n een wetenschappelijk CU zc lel k vraagstuk een zaak vuu zelt opoffering en door geleerdheid gesteunde nijverheid geworden zijnde is by slot van rekening een goed merkteeken van wat een ras waard is Daar de legers weinig anders meer kunnen zjjn dan een algemeene TOlkswapening en de kosten die zj veroorzaken buitensporig hoog ziju zal het beginsel der groote nationaliteiten steunende op een wezenlijke vaderlondslievendheid meer en meer de wet der wereld worden Een natie onder geestdrift zonder verheven drijfveer zonder genegenheid voor haar regeering zal zeor spoedig dat vcrschrikkelflk spel moede zijn De vcrbeteriug der wapening een der duizend toejjassingen van de wetenschap gewonieii zijnde zal meer 8b meer de kracht stellen iiJ handen an het verstand dat de stof beheer fcht en door het onderwijs ecu volk schept waardig om den geest te dienen De wetenschappelijkste natie die welke de beste werktuigkundigen de beste scheikundigen de nünut aan sleur gewone en de minst ijverzuchtige staatslichamen heeft zal het best gewapend zijn De barbaarschheid dat wil zeggen het domme geweld zouder verstandelijke ont I wikkeling is voor altjjd overtvonncn De ein delijke zegepraal zal zijn voor het best onder wezen en het zedclijkate volk wanneer men door zedelijkheid verstaat vatbaarheid voor zelfopoffering liefde tot zijn plicht Fet land dat hut snelst de meeste burgers kan verschaffen gewapend in heo algemeen behing het land dat do meeste resultaten zoo goedkoop mogelijk verkrijgt het land dat het goildoUjk recht verdraagt zonder schaamte en de ongelijkheid der standen zonder afgunst hot land dat er niet aan denkt op te staan tegen r ijn nationale dynastie is het deugdzaamste het verlichtste en zal eindigen met het meest vrije te zijc Do ijdelheid die men ophemelt met den naam van eer de afgunst het bc nsel van de overdreven liefde voor gelijldieid zijn onmachtig om groote dingen te doen zelfs bjj eene geestig volk dat over groote hulpbronnen beschikt Men brengt alleen iets groots tot stand door wetenschap en deugd Wees verzekerd dat hjj de boste vaderiander is die u ernst zedelijke en veratandelijke verbetering predikt en niet hij die het lot zijn s viuleriands op het spel zet oni zijn wolsprekcjidheid of ziJn bekwaamheid te louucii ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De liefde tot het ware en het degelijke altijd in eere te houden niets te verzuimen om een verstandige vcrlichto natie te maken die do eerste de moeilijkste do verdienstelijkste daad dei zelfverloochening in toepassing brengt welke is niet te veel hechten aan een valscho voorstelling dor gelijkheid een mannelijke en ernstige opvoeding te grondvesten op stevige speciale studiën het volk geloof in te boezemen aan de deugd ontzi voor geleorde en ernstige mannen het afkeerig te maken van omwentelingen die dikwjjls geneesmiddelen zyn erger dan do kwaal te maken dat ieder gaarne bl ft in zyn stand wit berusting uit trots uit zocht naar hetgeen eerlgk is het schoone aan te wijzen waar het te vinden is te weten bjj zooveel bewonderenswaardige soldaten en zeelieden moedige werklieden in stille berusting voortlevende arlH idsterii die de deugd van het eene geslacht voortplanten op hot andere niet te zeggen tot den arme Maak dat ge rjjk wordt maar Wees getroost gjj werkt voor do menschheid en het vmlorland hem geluk te prediken door eenvoud des harten en poëzie des gevoels den man uit de volksklasse te overtuigen dat eerbied te liebbon voor de grooto zedelijke dingen waaraan hü medewerkt zonder zo altijd te begrijpen hem belangrijk maakt do vrouw voor oogen te houden dat zelfverloochenende en dienende liefde haar Ijekoorlykheid uitmaakt maar zich tevens zoo te gedragen dat de ondergeschikten gevoelen dat hü die beveelt een plicht vervult en door oen verheven wijsgeerig gevoel bezield wordt bitterheid njjd stelselmatig wantrouwen voor te stollen ols noodlottige dingen die elk bestuur onmogelijk maken te laten begrijpen dat men een aristocraat wordt door verachting van al wat laag en gemeen is op olie mogelijke wflzen tegen te gaan den slechten smaak von het publiek die laffe sooi t van vernuft die ellendige hansworstenlitteratuur die in de mode gekomen is een dam op te werpen tegen de kwakzalverij die ons van alle zjjden dreigt te overstroomen het godsdienstig gevoel hoog stellen maar niet de zedelijke toeKomst der menschheid afhankelp te maken van confessiouecle vormen die voorbijgann terwijl het ware geloof eeuwig biyft boven alles de vrijheid te eerbiedigen de onmisbare voorwaarde van alle goeds diit