Goudsche Courant, zondag 27 november 1870

7 i u do gopili t in Jviuiili 7 1 11 I i i i l l niet dan re l i ii i ll ji s van f Mu ji i iu i kini i dio tou rinilo raad is De Kwaiil aii Kraiikrjjk zit diep men moet liet wezeu zoli vau zjju gestel rakcu Het zal niet noodig t n deze inorkwaardige woorden minstens twee jaren voor don k gonwoordigen oorlog goselireveii nader toe te lichten Frankrijks kwaal is openhaivr geworden en laten wo hojpen dat IteiianH stem waarop oen niet trelet werd nu aandachtiirer ooren vinden moge Maar laten we ook ona voordeel doen met de verstandige taal van den FraTisclicn wij gcer Hij ons Nederlanders onthrcekt nog veel aan het ideaal dier goede staatkunde v ella hij zoo welsprekend scliet st het betaamt ons de hand to steken in eif n boezem en te overwegen in hoever w j lijden aan dezelfde kwalen die het machtigste riJk van Europa tot zoo grooteu val gebracht hebbon Een zoo scherpziend meester verdient wel eenig vertrouwen BUITENLAND Biiltciilanilscli Uvcrzlcht Belangrijke berichten zyn er niet mede te dcelen nócb van den oorlog nocli Van de Bussische zaak Qiilerea giiren de dépêches den indruk nlsofde Pruisen ih moeilykheid kwamen door het steeds vérneerderend aunlal hunner strijdvaardige v anden Eén algemeene coucentreerende bcneging om l arijs wkrd aangekondigd o aU ter nadere bevestiging meldde men dat plotseling de troepen die Montmédy en Mdzières insloten naar het binnenland waren vertrokken Zeker is het dat weldr i den Duitsehers een harde strijd ts wachten staat als de verschillende korpsen ia de provinciën gevormd tol ant et der hoofdstad komen aanrukken en Trocliu gelijktijdig een uitval doel üitarom Is het van veel belang VMr de Duitsohers om dien legertjes de nadering vai Parijs to beletten een tucede gordel sluit tegenwoordig Para s in Het leger ouder Bourbaki s hijnt ontbonden Bourbaki ielf is naar l cvers verplaatst en zijn soldaten zullen ds het hun mogelijk ia zich met het leger van Kcr itry in bet Westen vereenigen Algemeen verwondert men zich over de werkeloosheid van het Loire lcger na zijn eerste succes Volgeus berichten uit Tours moei dit worden toegeechreveu aau gebrek aan goode besp tnuing voor zgn geachut waardoor het bij de vele regens der laatste dagen niet in staat is behoorlyk laet zyn artillerie te manoeuvreeren belnngrijksle nieuws dat decorrespondent van de Daily Neas in het Duitsche hoofdkwartier jl Mcsudag wist te seinen was dat dien midd ig do groote fcnteinen hadden gesprungen ter eere vau den verjaardag der kroonpinces van Pruisen lig schryfl tevens dat de bcUgeringswerken ernstig worden voortgezet maar zonder dat er groole baast mee wordt gemaakt aaiigc ien men i het hoofdkwartier overtuigd is dat de hanger krachtiger voor de Duitsehers strijdl dan zg hel zelf kunnen doen Daarbij wordt groola org en arbeid gewijd nan verdedigingswerkm die in geval van een groo I ten uitval dienst zouden moeten doen Volgens gerucht zou Thionville na een gevecht van 10 uur zich overgegeven hebben De berichier over de Uussisehc zaak blijven oven tegenstrijdig Sommigen vcr ckereii dat Kusland tot aan de lauden gewapend is andoren dat Unsland wel eenige jaren zal noodig hebben om in de iwarlc Zee de Westcr che luogendhcden te kunnen afwachten De waarheid kan bij ccnig nadenken wel van zelf worden opgeninakt Kusland zal met het oog op den stouten zet dien het heeft gedaan wel niet geheel onvoorbereid zijn maar allo betrouwbare berichten stemmen daarin o ercen dat Kusland in Europa voor het oogenblik geen verdere plannen heeft Meu weel overigens dat men van geen land in den regel minder op de hoogte is dan van Kusland Hel antwoord van de Kussisclie rgeering op do nota van lord Granville is uit St I ctersburg vorxondcn eii werd Dondeidag te Jjonden verwacht Naar de JJai y Telegraph bij voorbaat meent te kunnen verzekeren zou liet doeiiment een ver oenenden geest niicmen t ok uil Weeneu wordt aan de Daily Newt langs tflegiafibelien eg bericht dat daii ter atede een gunstige indruk as loneeggebr u hl door het geruoht als zon het antwoord van Rusland in vricndschappelgkc beuoonlingcn gcuteld zgu iii niiniirr licvroili piul iiii li linij ri ii coii porrcspoiiildit van J ai Xcirs ml bl IV iorsburg a ui il it i l l selinji l Aii tTiHTii ouiliii ilc lUissi ii boluilvc iiubscliicii lie li iiid lst iii l niet ile nota vuii prins lortbolniUiir ijn iiigeiiünicii l o U i93isclii pers moei rich verlicugil loonen over den door de regcpring geiiomcii stiip Zelfs moet de Gvlui verkliiard hebben d it liualiind ijn recht tol vrijheid van handelen liinnen eigen grondgebied gewnpeuderhnnd zul welen te venlcdigen Volgens ecucr bcricliliMi heeft prins fiortschnkoir inondühng op de nola v m lord iranville geantwoord dat Kusland niets legen ren eonfereniieheeft die dienen il om de nog overgebleven bepnliiigpii van liet l aryscho verdrag op nieuw vast e 1 l I 1 a li WfJ d sicerd 70u worden over de bepalingen die Rusland reeds als niet meer besta iiide heeft verklaard Volpi i s KngeUehe bcrichteu is de l ortc 7eer vers ooid over Kuslaiuls handelwijze eu wil de e van geen schikking weten De Noord Uuitiche rijksdag is in naam des bo ndspresideiits geopend Pe stukken die zullen worden ingediend zijn reeds bekend 1 hel protocol vnn de toetreriing vnn Hessen en Baden tot dcu Noorder liond 2 de diensvolgens gewijzigde constitutie van den Noordcr Bond die voortaan den naaiJ zal dragen van Duitsehen Bond S de machtiging tot ecu lecning van 100 milHocn ibaler P R A N K R IJ K De cei igc grond waarop jambetta zich gerechtigd gevoelde Bazaine na zijne capitulatie voor verrader uit te maken was ecu bericht omtrent die zaak van zekeren De Valcourt zich voorgevende Adjudant van maarschalk Bazaine te zgn doch die eigenigk slechts tolk was van deo opperbevelhebber vau het etc kcizerlgke hoofdkwartier Het karakter van dezen intrigant leert men het beste daaruit kennen dat zijn hoofdbezwaar tegen den maarschalk bestond in de weigering i an dezen laatste tot aanneming van zijn voorstel om tegen belooning met een aanzieuIgkc som gclds en zgne benoeming tot ridder van het legioen van eer de linieen des vijjuds door te sluipen tot overbrenging van depêches uil Metz naar Tours Die weigering zette kwaad bloed bg hem en vau daar de beschuldigingen tegen den maarschalk die door Qambetta zoo gereedclgk aangeuomeo en beloond werden ENOBLANO De Times tracht de sombere vermoedens te vetdrgven van hen die mcencn dat Unsland bondgeuooteii zal viuileu in de Vereenigde stalen en in Pruisen Het kan zou betoogt het Uityblad niet in het belang van DUITSCHLAND Kr zijn thans eenige nadere bijzonderheden bekend geworden omtrent het zeegevecht in de West Indische wateren waarin de Duitsche kanonueerboot in het voordeel wns Toen de Meteor de haven van Havana binnenviel waarin de Souvet reeds lag zond de eerste het tweede schip eenc uitdaging en toen daaraan geen gevolg gegeven werd een tweede De Bouvet met hare 5 stukken durfde het echter nog niet opnemen tegen haar tegenstander die 3 stukken telde doch de otTicieren van het Fransche schip ncrden in de stad loa zeer bcachimpt dat de eer der vlag cischlc de uildaging aan te nemen Nauwelijks was de liviivet de haven uitgesloomd en op onzijdig gebicil gekomen of de Meteor viel haar aan eu bracht haar in een gevecht dat slechts een uur duurde op vijf plaatsen belangrijke schade loc waarop het eerste schip naar de haven vluchtte vooraf echter loste het nog een schot dat de schroef van de Meteor onklaar mankte zoodal deze het niet vervolgen kon Beide schepen herstellen zich thans om op nieuw den strijd Ic wagen ten minste zoo wil do Diutscher Hen Duitsch soldaat voor l arijs stond op schildwacht en had juist een brief van hui s gekregen Zijn lust om dien te Ic eii niet kunnende bedwingen breekt luj ditn open en verdiept er zich i wi in d il hij oor noch ou meer hcd l voor t geen er roiidum hini voorvull lOcusklaps hoort bijeen ge rni cli sl i it de onj pn op en lel lUu koiniig niet den kioonpriiis voor zich n pclirik laat hij den brief vall n en maakt de gebri ikriijke militaire eerbewijzen Wi l zegt de koning vneiidolijk een brief van je liefje Neen Sire van mijn vader nntwoorilde de soldaat dis een berisping gevreesd had Mag ik hem lezen of staan er geheimen in vraagt de koning verder De soldaat M heette hij reikt den brief over aan dcu koning die nu zijne omgeving voorleest Over 14 dagen houdt uw zuster bruiloft wij allen zullen u dicii dag met smart missen t meest spijt het uw oudo moeder dat zij u hier niet zien zal Maar dat s niets houwt maar ilink op de Franschen in opdat dien kerels spoedig de cionte mond gestopt wordt e Dl koning geefi deu iiricf terug en rijdt verder Niet lalig daarna wordt de sold aat afgelost en krijgt hij i dagen verlof om op kosten des konings in zijne woonplaats Stargard in Mecklenburg het huwelijk zijner zuster bij te wonen Zulke kleine trekken verzekeren den koning de harten zijnor soldalen De Beieren en Pruisen zijn volgens do meest geloofwaardige berichten gedurende dezen oorlog de beste krijgsmakkcrs geweest Allgd hielpen ze elkander en waren de Beieren in nood dan yns de kreet daar komen de Pruisen voldoende om hen met nieuwen moed te bezielen De vroolijke wilde en levenslustige Beierschc regimenten en de ernstige stramme Pruisen completceren elkander en vormen samen eeu uitstekend leger Aardig teekent Waehenhuscn het karakteristiek verschil tusschen de Bciersehe on Pruisische soldalen In het dorp zegt hij waar de Pruisische troepen zijn ingekwartierd is alles rustig Do soldalen poetsen aan de vensters wasselien in de keukens of schillen aardappelen Maar plotseling ontstaat er in het dorp een geweldig leven de kippen kakelen do eenden snateren de ganzen roepen om hulp een Beiersche colonne trekt door het dorp I Nn ren p tar minuten is alles stil maar er is ook geen kip of eend meer te bekennen De arme boeren staan handenwringeud bij de koppen die de altijd hongerige roovers hebben aohtergelalen De dorpsbewoners hebben dan ook de Pruisen veel liever Straatsburg zal nan de zijde van den Kijn tot eene open plaats worden gemaakt en ucl door er Kehl aan loe te voegen waardoor de stad met 400 000 zielen zal kunnen vermeerderd worden Ierwijl zg bet prachtig park biuocn hare muren behouden kan Aan da beide landz ijden zal do vesting daarentegen eer versterkt worden door den aanleg van buitcuwLiken die alle gevaar voor een uieaw bombardement zullen verwgdcren Vau den Bija zal Straatsburg groot voordeel kunnen genieten door het stichten van aanzienlijke aanlegplaats n aan de haven en bet orgauisecren van eene geregelde stoombootvaarl Duitschlaud wil Straatcburg maken tot de grootc stapelplaats van den Boven Kg n BINNENLAND Gouda Siö NovijinKK Voor de verkiezing van 5 leden der kamer van koophandel en fabrieken alhier zijn gisteren ingekomen 77 biljetten aaroiider l blaiieo zoodat 7 geldige stemmen werden uitgebracht De aftredende leden werden allen herkozen eu wel T P Viruly met 71 P Goedewaagen met fi7 W Hoogeudijk VVz met 68 W 1 de Linge mei 53 en B van ialen met 50 stemmen Voorts verkfegeu de heeren G Prince 17 G C v d Want 14 K Jonker G J C Prince 7 O J Steens Zijnen 5 en nog eenige andere heereu een paar stemmen Door s Konings Commissaris in do provincie Zuid Holland zijn benoemd tot zetters dor Directe belasiiiigcn alhier de Heeren J A Kemy G N de Vuoija en 11 P N Koemans en zulks in plaats van de Ileercn A A G van Iterson L P Hoogeudijk en G I de Jong die deze betrekking niet hadden aangenomen Een gezelschap van zes personen dat zich op Donderdag 24 Nov per wagen vnn Stolwijk naar hier begaf Irof het ongeluk mei paard en wagen in de Wetering te storten doordal het paard schrikte Met moeite werden allen gered De voerman had eenig letsel aan het hoofd bekomen Do personen moesten daarop doornat liunncu marktgang naar de stad te voet vervolgen De beroeping naar do Nederd Hcrv gemeente te Wadiliuxvceii is door dcii lieer W H Liiltcnbci j pr d te llerkiugen aanfjCiioim n