Goudsche Courant, zondag 27 november 1870

ïr PIV verslag van ile lieeieii d pruoveu vun kinislwaliye ocsun elt Lei siibbulio Il I koiilllj in pchrik limt Inj 11 gebriiikelljko miliiairo 1 oiling vneiidelijk een J ire van mijn vacier f Ml berisping gevreesd jf staan er geheimen cr De soldaat II ivcr aan den koning i st Over M dagen allen zullen u dien f Cl st spijt het iw oude n val Maar dat 9 Frausohen in opdat ït rMüuJ 3iüpt woidi fi f terug en rijdt verder Idaat afgelost on krijgt kosten des koiiings iu Mecklenburg het huh men Zulke kleine ling de harten zijner loI ii zijn volgens de meest idurendo dezen oorlog feest Allyd hielpen ze Iren in nood dun ns ruisen voldoende om uczielen De vroolyke che regimenten en de completceren elkander lekend leger Ii en het karakteristiek e en Pruisische soldaten de Pruisische troepen ig Ue soldaten poetsen li de keukens of chilleii ni ontstaat er in het kippen kakelen do roepen om hulp een r het dorp alles stil maar er ia te bekennen De arme il bij de koppen die nebben achtergelaten dan ook de Pruisen zijde vnn den Rijn tot maakt en wjl door er waardoor de stad met Ivcrmeerderd worden terli iucn hare mureo behuu al do vesting doarrnteIdaor den aanleg vrn bui1V oor een nieuw bombar kburg groot voordeel kunsieu van aanzienlijke nai I et orgauiseeren van eene T maken tot de grootc tijn LAND C iVKMllKll leden der kamer vnn piicr zijn gisteren inge r 1 blanco zoodat 7H cbracht De aftredende en wel f P Viruly in 67 W Hoogeudijk i ge met 53 en B van Koorts verkregen de hee 1 Wdut H K Jonker Steens Zijnon 5 en Icn paar iilemmen issaris in de provincie tot zetlers der Directe J A Remy G N Inuans en zulks in plaats UI Iterson L P Hoolic deze betrekking niel Ic soneii dat zich op Don van Slolwijk naar bier Il paard en wagen in de i het paard schrikte Met ie voerrann had eenig 11 De personen moesten ïiklgang naar de stad te il rd Ilcrv gemeente liicr V IL Liiltcu i miiiH 11 ii tie joiigi iiii i ii lic opci i 1 i u it 11 om roii pl i ii iui Ic crLiu i u üij do in uiblr roinp i nic Ic Si liüoiihovrn iju er Pnis Ki rii W ui iisil ii 21 opgi kunini die allen werden goedgekeurd en 111 dienst gesteld Als oen bcw js hoe sc iadclyk het fabriek wezen op het schoolbezoek werkt moge hot volgende strekken In de ver ul ring der alUccliug vui hut Si houlverbond op Dinsdag avond te Moordrecht gehouden waarin nieuwe bi stuuisledcn en afgevaardigden benoemd werden werd de statisliek van het schoolverzuim door liet bestuur geleverd Daaruit bleek dal de gemeente Moor lrecht Hl kin orcu telt van 5 tl jaren van v lKe slechts 2l Ude dagschool bezoeken en nog ii van dien leeftijd de wiuUr vonilschool die dit jaar ongeveer 130 leerlingen telt Kr reaten dus I5a kinderen die voor het grootste deel door den arbeid iu de lijnbanen aan de school ontroofd worden hoewel een te vroeg verlaten der school ook niet buiten rekening mag gelaten worden Do ijverige pogingen van plaatselijk bestuur godsdienstleeraars en afdecliug van hel Schoolvcrboud kunnen hier niets baten Hel wiel in de lijnbaan neemt dagelijks de kinderhanden iu tjeslag Het Ilandehhlud bespreekt de iiistclliog der kamers van koopbundel en fabrieken en meent dat zij aan de verwachtingen die velen zich van haar hadden voorgesteld met geheel licbbcn beantwoord In 1 den regel hebben zg niet vcol leekenen gegeven van een ge ond en krachtig leven noch veel gepraestecrd op haar zoo ruim gebied Sommigen wijten dit aan de geringe belangstelling der kiezers De schuld ligt echter ook aan ilc plaatselijke besturen en aan de wij c waarop i e k iniers erken Er zijn plaatselijke bestureu die hun plicht op dit gebied volstrekt niet begrijpen en noch financieel noch moreel de kamers van koophaildel steunen en haar prestige handhaven willen Ken grooio oorzaak waarom de kamers van knophundcl in den regel niet aan de verwachting hebben beantwoord ligt in het gebrek aan de openbaarheid by haar arbeid Het Handehblad zon wcnschen dat ue vergaderingen der kamers in het openbaar p houden ncnleii maar vooral dal het verhaudelde in haar vcrgaderingeu zoo spoedig en zoo volledig mogelyk openbaar gemaakt werd Uit den nlgemcenen staat der gevangenen van verschillende cateporiiii in 1868 hier te lande blijkt dat hel getal daarvan beliep 3690 als in de strafgevangenissen lltSO in de huizen van verzekering 106S in die van arrest 27 en in die van bewaring 115 Het gezai ienlijk bedrag is 150 minder dan in 1S67 en opeen jaar na 1866 het geringst bedrag over de jongste vijf jaren De verhouding tot de bevolking des Kijks waa in 1868 op 1000 zielen 13 Het getal vreemdelingen in de onderB heidene gevangenissen was in dat jaar 415 zijn 1 minder dan in 1867 en het geringst bedrag oter de jongste vijf jaren iemiddeld was do verhouding van het gciul vrouwen tot op IflO mauucn in 1868 20 5 Het getal gehuwden is als 1 tot 1 6 Het getal jeugdigen beneden de 16 jaren bedroeg in 1868 gczamclijk 131 sedert 1864 is dat getal gedaald met 19a Op 100 gevangenen kwamen in 1868 voor 6 56 beneden de 16 jaren in 1864 was dit 8 14 Do StaatKcourimi behelsde dezer dagen het kon besluit tot goedkeuring van de statuten derCourantombrengersvereenigiiig Coiirantoml rengers vrietalen triiij onder de zinsprevl voor ürajije en Vaderland tut onderlliiiji liesc iavitii opgericht en gevestigd te Amsterdam Grondslag der Als doel en middel daartoe slell do vcrecnigiug zich voor de beoeft j g der geschiedenis van hel vaderland en de aankweekiiig vsn meerdere bekendheid onderling met le lotgevallen van het regcercnd koninklijk stamhuis Haar werkkring bestaat in helhonden van onderlinge vergaderingen of bijeenkomsten De kosten der verecaiging worden bestreden uit wekelijkscho bijdragen der leden De aldus bijoeiigebrachle gelden worden zoolang zij niet worden gebruikt in de spaarbank gelegd De vcrecnigiug wordt aangegaan voor den tijd van negen en twintig jaren In eene onlangs vcrselieiien nllevering vnn hd tijdschrift der Niiderlandseht maal eliappij ter bevordering van nijverheid ia o a opgenomen een de luillt belreHVnde hunne ihii iirloel b n a ilsrlnppij nn ihe hocreii voor dat ooel verleend legt hun de verplichting op om jaar ijlo een verslag hiiiitier verrichtingen openbaar te m iken opdat de visschcrs van beroep partij zouden kunnen trekken van de uitkomsten dor proeven zonuer in de kosten auu die proefnemingen verbonden te deeleu Do Haarletiische Courant ontleent aan dit stuk het volgende Iluira lOUü moederoeiters werden voor do eene helft op de kust tan Texel en voor de andere helft bij de Nieuwe sluis onder Wieringen geplant Daarbj werden drie verseliillendo wijzen gevolgd als het plaatsen v n ki tcn het nederleggen van ronde dakp len en liet maken van nnhciningea in de zee van kiiiiassers Zoowel het een als het ander werd met eui dunne kalklaag voorzien Door berhaaldo stormen hebben de toestellen by Texel zeer vse te lijden gehad en hetgeen zich aan de pannen gehecht had en door den storm gespaard was is later door de vorst verloren gegaan Bij het negnemcu bleek dat de fisten en kanassers door den paalworm geheel waren doorboord en als het ware allen samenhang hadden verloren Aan de Nieuwe sluis waren de uitkomsleu meet bevredigend Hoewel de resultaten van het eerste jaar niet zeer gunstig waren is dat jaar evenwel ryk aan ondervinding geweest en is daarvan reeds parlij getrokken ioo il onder anderen geblekeu jjlaalscn waar veel branding staat zijn ougcschikt bij laagwater moet alles onder water blijven houten iiiriuhtingen zijn daarni t Ie gebniiken waarde f al orm huist pannen verdiepingswijze op den bodem der zee gelegd icliijueii zeer doelmatig Als bewijs dat het doel dor genoemde hcerrn om namelijk de vissohers tol kuiistraaligen oesterecit op te wekken nellieht bereikt zal worden doelen z j mede dat er onder de visschers op Texel gevonden worden die het voornemen hebben oöi op eigene gelegenheid het paiiiiea syatcem toe te passen Koloniën o o ST I NDIÈ Ken reer a uitieiilijk comité van ii lioode Kruis heeft zis h Ie Batavia gevormd en een beroep gedaan op do inge cienen v iu Ned liidit om geld bijeen Ic krijgen cii een afdeeliug te vomen Het comité tcekeiido leisloiid voor 1700 en hield eene collecte Zeer aaii ieiiLjke giften kwamen in Do opbreng van de colicjte is nog niet bekend Voorloopig zijn 10 mille naar Kuropa gc ondeu I ll Madioen rlinjfl mcii aan De I ofcmotief Vooral in de uiiiandcn Juni Juli en Augustus kwamen op de hoofdplaats dezer rcsidenlie veel brande i voor en de vrees is niet dwaas dal kwaadwilligheid liij die vernielingen een rol heeft gespeeld De nacht werd aldus dikwerf onrustig Den Ü4 September brak er des morgens een brand uit en dour geschreeuw en gekerm werd de Jcbstijding veisprcid een tongtoug was op dat unr nergens 10 vinden De brandende woning lag tegenover het postkantoor Hulp van bestuuiswege kon slechts karig verleend worden maar de heer 8 en het dioiisliloend personeel van hot postkantoor benevens de hh B M en l wcrklen met zooveel goed gevolg aan de blusschiiig dat de brand niet tot andere woningen oversloeg Wanneer zal men toch in de binneuresidenties eens geschikte blusohraiddelen beschikbaar hebben Een brandspuit is dikwerf een onbekende grootheid Hel SoeriiJaaitch Hand van 7 October haduit Bandjermassing bericht ontvangen dat aldaaronrust heerschtc over mogelgke ongeregeldheden vande zijde dor bevolking Laatste Berichten London 25 Nov De Times geeft de hoop te kennen dat Itualand den oorln niet zal willen uitlokken en dat Pruisen hcL aantal zijner vijanden niet zal willen vermeerderen Engeland Ooslenryk en ïurkijc zullen slechts met weerzin naar de wapens grijpen maar wanneer llusland hen daartoe dwingt zullen zij voor dat uiterste niet terugdeinzen Brussel 25 Nov Brieven uit Tours berichten dat de l ruisisohe voorhoede 12 000 man sterk die den lOden voor Beaune verscheen door de francs tircurs terug ia geslagen Het leger onder den hertog van Mecklenburg 50 000 man sterk rukt tegen Mans op het bevindt zich op 30 mijlen afstand van die plaats anibriels heeft zich schriftelijk tot Gambetta gew end met den eisch om voor een krijgsraad terecht gcslcld 10 worden hij wil zich zuiveren van de beschuldiging dat hij verraad gepleegd of de goode zaak door onbekwaamheid in gevaar gebracht zou hebben iD OiiO man Pruisen paiiecrdcn Dinsdag Soiaaons in do richting vi n Amicus Von MantculTel rukt met versnelden marseh tegen llouanii op Aan het geretranchcerde kamp van Laon wordt druk gearbeid London 24 Nov Do llusaisohe minister van biuiienlmdsche zaken heeft aan do UusaiachB d bladen doen weten dat zij zich in hot belang des lands te waohtcn hebben voor aanvallen tegen Pruisen De Standard maakt een brief openbaar waarin het gerucht van het overlijden van Valentin den prefect van Straatsburg wordt tegengesproken Dai i A eu s meldt dat men zich ta Berlijn ongerust begint ie ttiakcn o cr den aianü van zak n ro idom Parijs VorsaillOS 25 Nov De forten geven sinds drie dagen geen tceken van leven Odo llussell heeft met den koniug een onderhoud gehad Het weder is slecht Borlljn 35 Nov De Staats Ameiger zegt n oen artikel over don oo log dat alles schijnt aan te duiden dat de siryd zijn einde nadert RijSSOl 25 Nov Er is een gevecht geleverd te Villers Brelonneux op 15 kilometers tioosten Amiens Den ganschcn dag werd giclercn het kanon gehoord Bijzonderheden ontbreken Een grool aantal Duitsclie krijgsgevangenen zyn te AmienS biuDengebraeht De Echo du Nvrd bericht dat de correspondentión uit Tours uitblijven Er loopt een gerucht diit op bet oogenblik een algemeen treffen nabjj Ainieiis plaats heeii Madrid 25 Nov ten sIJuur des voonniidagi lieden morgen ten 10 uur is de commissie uit de cor es naar Carthagena vertrokken benevens verschillende deputatieu Er bevond zich oefi outifzicubare menigte aan bet station Leve Amadens Leven de Cortes klonk bel Een volmaakte ruit hecrschte Stuttgart 25 Nov De urt SkuUtMieiijtr maakt beden openbaar dat gisteren aan de bondskanselarg te Berlyn do byeeiikomst heeft plaats gehad van de Wurtembergsohe gevolmachtigden met die van den Noord Duitsohen boud en die van Baden en Hessen By die gelegenheid werden de actestukken betrellende de toetreding van Wuriemberg lol het Duitsche rijk ongesteld Do stukken betredende de militaire conventie waren gisteravond te Berlijn nog niel geheel onderteekend doch de gevolmachtigden zijn van meening dat de onderteekeniog vab de overeenkomst iu haar geheel morgei zal volgen Kennisgeving BUROKMEESTEll en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dal afschrift van het Proces Verbaal bcireflende de benoeming van VIJF LEDEN van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan den ingang van doSiut Anlhonieatraat op den Kleiweg is aangeplakt en dat gelijk afschrift op de Secretarie der gemeente ia nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iuderen werkdag van des morgeus tien tot des namiddags don ure Gouda den 25 November 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secr toris Do Bur snioesler DROOGIiEEVER FOltTöIJN van UEIiGKN HZENDOOUN Burgerlijke Stand inioiii N 23 Nov Bcrnardns Frunciwui ouders G du fontf eu M Spruijt 24 Susanaa ouders J Sliaver cu E H S S iijkiirmauB OvcliLKDlK Ï3 Nov E Ilcrnwn do Groot hulVr vnn G van Gent 43 j H J de Knijlcr 72 j 1 Vergeer liuiëvr van II van Gcclen 51 j 2J II II Ufouwcr 3 m A Samson wed H KiBScveld 72 j G KiTkliooven buisvr an H l rin M j ADVERTONTIEN Öx o Tibare Verkooping op WOENSDAG 7 DECEMBER 1870 9 uur in de Nieuwsteeff te Gouda teu overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST vnn MEUBELEN HUISRAAD OEMAAKT GOUD ZILVER JUWBELEIS enz üaapfs te voren te zien Die bij dezen verkool nu iotd liij to brengen heeft vervoege zich bfl den Veiiduraoester M VAN DANTZK nlhier M imfT t mai