Goudsche Courant, zondag 27 november 1870

ï ir I HII H I I I B Zaal KUNSTMIN in de Sociëteit OKS GENOEGEN Koninklijke HoLi ANObCiiK Tooneblisten onder directie van VALOIS JAflN PAUBEIi ZONDAG 27 NOVEMBER 1870 i 1 SAS f of de Hond van het Kasteel I AjiiCclBp i lil 2 i curijVü itaar aüt i ianscb vDii ScBiBt en V llNtIl BI MIKTSêBIi ülybi cl mot Zaag ir 3 bedrijven B m hot Fransch Ixs Domcstiqucs van Kugciio Grange cu R Dfslandrs door i jpolcou Dcstamberg Pauze ua het Vooratuk Awwanff ten ieven ure Prijzen der Plaatsen Parterre Ar iphiteatre en Balcon Voor IIII LEDEN hunne Dames en Kinderen 60 Ots per persoon Voor NIËT LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon 1 2 Rang 0 40 Het Bureau too het bespi cken dor Plaatsen is geopend Zaterdag 26 en Zondag 27 November van des morgens 10 tot dos namiddags 3 urfl t en betaling van 10 Conis voor elke plaats De Wed A C Schouten heeft de eer haren geachten Begunstigers te berigten dat zij voor de aanstaande Sint NIKOLAAS eene raooije sorteering Galanieriên en Kinderspeelgoed heeft ontvangen welke van af M a d n d a g in haar winkel zullen zijn uitgcst iid Zij beveelt zich in ieders gunst minzaam aan Verduurzaamde Levensmldde en Ontvangen de nieuwe GECONSEUVEERÜi GROENTEN alsmede VEESCIIE KREEFTEN in blikken VERSCHE ZALMEN VERSCUE SARDINES l huile POTTEN PALING in gelei PATE PECTORALE de Nafé d Arabie LIEBIG S VLEESCHEXTRACT 0 90 1 60 ƒ 2 90 5 G0 per pot Versche Paté s als Patu de foies gras Pcrdrix rouge de Faisant Poularde Grives en Puté d Allouetwïa Geurige watorhoudende THEEËN Souchon thee 1 qualiteit 1 60 1 80 en 2 per 3 kilogram NB De Thee ü 1 25 ii ƒ 1 40 zijn bijzonder aan te bevelen P J MELKERT Ilnven 14 Stollwerk sclie Borst Bonbons Met preiiiiën Iwgiftigd op alle iciitoonstollinIgoii Eene 7 if iiu iivopi iii vaii suiker 11 zulke kruiden extrae ti ii wier weldadige wi rlun cn op do iideudia lingsorgaiien door do gonoesknudige faculteit is viistgosU ld Déiiöts di er Borit Boiihoiis zijn te roxth bij den A H tli l r l VV ÜOKWS te Ihwinr it bjj J K OOSTElUdNCr te hJrmU r bij F J VAN VREUMINGEN en te Si iooniiomi bij A WOLFl o dcigeli i li iulf vKU gi i I onip lgni n In het Ijoeaal T vor T nlliuT hecll door deze de eer aan zjjn foaühte begunstigers kennis te geven dat hy ilo zaak uls KOK CONPISEÜR bot aannemen van KOUDE en WARME SCHOTELS PART1 IEN buitenshuis en verder alles wat tot de bovengeuotwüde affaire behoort geheel uUoeu en vooi zijn rekening in het vervolg zal uitoefenen in hek huia genatimd het GouDLN Oi NrjE Kleiweg terwijl hij bij deze do verzekcning geeft liet steeds z jn streven zal zjjn het vertrouwen hetwelk hij reeds heeft mogen genieten zich meer en meer waardig te maken P A L van HEES Conjiseur Cuisinier Gouda 25 November 1870 NB BestelUngen kunnen bereids gedaan worden Openbare Verkooplngen te GOUDA Op MAAND G 28 NOVEMBER 1870 dos vooniiidditgs ten elf ure in het kolEjliuis iiet Scuv kuoud aan den Kleiweg van Eene WERKPLAATS en een HUIS en ERF staande en liggende aan den Raam en in het Melkersteegje te Gouda wjjk O N 82 en K N 185 En op DINGSDAG 29 NOVEMBER 1870 des voormiddags ten elf ure in het logement DK Paa uw aan de Markt van Een HUIS en ERF aan de Zeugstraat te Gouda wjjk G N 41 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROÜGLEEVER te Gouda UEIÜÉID YflLOENa HET aloude on oorspronkelijke recept Zij i eeu oiifeilbaur genecimiilUel voor GAL Sl lJM MAAG ON GESTELDHEDEN en Slechte Sl USVERTEElllNU Zy versterken het g lcl verwekken E fiTLUST zuiveren het BLOEI verdrijven HüOFDriJN eu HUID UITSLAGEN om verder uit te weiden is ouuoodig daar dezelve bekend 7ijn iiiiccn wnamcbuivc lueu ieder om de ECHTE IC koopeii Doosje 1 50 halve doosjes 0 75 cd kwartdoosjfitt ƒ O 37 j Verkrijgbaar te Gouda J C Zeldenrijk Anh in G J de Waal AdrlatnUivefn J dt Jong DrIfI 11 Palmen a jtm t u uifft J V Ruggen LfuleH T van Dorp Rotterdam S G WullT C J W SnabiUc Wrecht ï P v d Btfgb Lil l Vtl leder wordt gewaarschuwd voorde vele namiukaels bet getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G S in het lak gedrukt Het merk als bereid zgnde volgens het aloude ooispronkelijki voorschrift Waarschuwing Mc wachte zich wel voor vele andere soorten die onder dezelfde naam verkotl t worden zg z jn by niemand anders te verkrijgen dan by bovenstaande Dcpóthouders JJHP Een ieder wordt gewaarschuwd de Ur banUSFillen by r iemand te Gouila te halen als by den llccr J C ZELDENIUJK op de Markt 274 Staa ts Loterij De trekking der EL iSTE KLASSE begint op MAANDAG den 2I NOVEMBER 1870 lomln I i il v ai t Ujiiikuiiui OjK nbare Verkooping VAN BOOHEONJAKHOUT COMMISSARISbEN van den Straatweg Gouda Bodearavcn zullen op VRIJDAG den 2 = DECEMBER 1870 dos voormiddags omstreeks elf uur ten huize van den herbergier BLOM te Bodegraven in het openbaar verkoopen 30 stuks IJpen Boomen allen genommord staande op bet gedeelte van voornoemden weg loopende van af den R jn dijk tot Spokersbrug alsmede 19 perceelen ELSEN HAKHOUT met de STRUIKEN en wel om geheel te worden gerooid staande te groeijen als volgt 7 perceelen tusschen mijlpaal n 42 en plant soonpaal n O westzijde 4 jierceolen tusschen plantsocnpalen n 30 tot 33 westzijde 7 perceelen tusschen plantsoenpalen n 30 tot 33 oost ijdo 1 lerceel tusschen plantsoenpalen n 22 25 Zegt het voort OP VERTOON van een retour billet van Gouda op s Graven lape namentlyk 3 klasse wordt het geld teruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bij J t AHEN Spuistraat 43 s Gravenhaye in het aljin bekende Magaziju van HEEREN BURGER EN Klnderklecdlnsstukkcn waar ook steeds voorhanden zjjn de zoo gunstig tekende gevulcaniseerde HEEREN EN KLNDER REGENJASSEN waarvoor geguar indoerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke niet 1 of 2 klasse reizon genieten evenwol op vertoon van bun plaatsbillet het geld 3 klasse retour Kissinger Pastilles uit de zonten van de Rakoczy ta Kissivgert van voortreffelijke werking tegen traagheid der spijsvertee ringsorga nen bezwaarlijke ontlasting bleekzuoht bloedsgebrek hiimorrhoiden en neiging tot jicht en acrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit oen liter Rakoczy bevat kost 50 et Depots te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Hotterdam in alle Ajiotlieken KON BElKtt MINER WATEll VERZENDING Radcrstooniboot d IJSSEL Vnn GOUDA Maandagen Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks Retour io irtev oiidags buiten dicast