Goudsche Courant, woensdag 30 november 1870

Mill If III 1 r 1870 VV ciisilag 30 Xoveiiikr N 978 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnlieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Ion snier LAp van n do gomt tot tot m e ve klasse bun OBll lies zou 1 te en oor ijke tp traag der erteo orga be f zouten pots llot rgciis uren num Do uitgave dezer Courant gesclüedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad gOHchiedt de uitgave in den avond an DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 Bekendmaking BURGEMEESTEH en WETHOUDERS van üoudn doen te welen dat het l nanvulliugs koliier voor de plaatselijke directe belasting dezer Seoieeute voor het dienstjaar 1870 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veertien dagen van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten ecu en vnn drie tot vijf ure er Secrelarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken lyd elk aangeslagene tegen zynen aanslag bij den Itaad bezwaren knn inbrengen by verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven GOUDA den 25 November 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVERFORTÜUN vam BEUOEN UZKN DOORN BUITENLAND BuUenlandsch Overzicht Vrijdag is het antwoord van prins Gortschakoff op de nota van den Engelschen minister lord jranville te Londen aangekomen De inhoud daarvan J8 nog niet door de binden msdegedeeld De ontVBugst geschiedde tijdens het houden van een ministerrand zoodr t de EngcUohe regeering er dndelyk over beraadslagen konde Ziehier wat er van wordt gemeld liet antwoord zelf is krachtig maar laat niettemin de mogelijkheid open om tot eene iohikking te komen Het hangt van Engeland af om van de zaak eene queeslie van vrede f van oorlog Ie maken De gevoelens liepen in den ministerraiid uileen De zitling duurde vap 3 tot 6 ure en werd locn tol Maandag verdaagd Lord Granville moet zyn aflreden afhankelijk hebben gesteld van de voorwaarde dat sommige zijner ambtgenooten die toor den vrede gezind zijn rekenschap zollen houden met de openbare mcening die zich nityd verfclanrt voor het eerbiedigen der traclaten Men ziet dus dat er nog geen beslissing is genomen Maandag zal die waarschijntijk in een nieuwen ministerraad volgen Weinig is er nog over den afloop te zeggen nnr bij de bekende vredelievendheid van sommige Engelscho staatslieden eQ den ongunstigen toestand in Europa is bet haast niel denkbaar dat Engeland nagenoeg alleen het zwaard 5ou trekken liet waarschijnlijkst is dat men het nu met een protest zal laten nfloopen onder voorbehoud van later nis de verhouding der Ijuropeesche mogendheden beter geworden is op de zaak lorug te komen Want al loopt de tegenwoordige aak lUstig nf de Ooslersche quasstio zal vooreerst wel blijven leven Veel zal van l ruiscn afhangen Men beweert dat Bismarck voornemens is reutraal te blijven Voorts wordt van officieusc zijde jit Berlijn bericht dat Pruisen ten aanzien van het jop lict een vcrtrouwelijlcn stap heeft gedaan waarbij het zijne goede dieuslon heeft aangeboden tot minneiijkc schikking der quicstie Intuaschcii is niels bekend omtrent den groudal ig aarop zoodanige schikking zou rusicn Busland zelf schynt er niet aan te denken om terug te treden By den volhardendon aard der Eussische diplomatie was dit ook wel te verwachten De Engelsche Daily Newt verneemt uit St Petersburg dat men aldaar met volkomen gerustheid den tegenwoordigen tOMland beschouwt Algemeen moet de overtuiging in üa Russische hoo dstad wezen dat de moeilijkheden met Engeland en de overige mogendheden op vrceti ame wijze zullen uit den weg geruimd worden Dat intusscheu de regeering van den ciaj op haar genomen beslnit zoi moeien terugkomen daaraan schijnt men volstrekt niet te denken Engeland zoo dacht men zal zich vergeiioegon met te protesteeren gelijk het zoo vaak in soorigclijke gevallen gedaan heeft Hoe bet echter ook loope de openbare meening is dat Rusland bij het eenmaal gesprokene blijven moet en des oods gewapenderhand zyn besluit moet gestand doen Nog altijd laat de groole slag aan de Loire zich wachten De Frauschen bevjresd voor hetzelfde lot als hun vorig leger bij Sedan trekken heen en weder om den ïijniul Ic icrDiocicu en zijn plannen te verijdelen Dut kan evenwel niet altijd zoo blijven en eerstdaags zal een treffen onvermydelijk worden Uit Tours wordt dezelfde verwachting te kennen gegeven Volgens Duilsche berichten heeft die laatste groole krachtsinspanning der Frauschen niet veel te beteekenen en zou men er zich volstrekt niet ongerust over maken De Franschen zyn vol hoop en beloven zich gouden bergen van dat leger De sieminiug blyki zclts uit de telegrammen die ze ons küzenden Alle kleine gevechten waar zij toevallig door oogenblikkelijke overmacht eenig voordeel behalen worden tot de kleinste schermutselingen toe naar alle oorden vac Europa geseind Het heet dlijd dat de vijand is teruggeworpen met den bajonet of de uitstekende artillerie al bestond de tijand ook uit een paar honderdman Het is wel te denken dat men de minder gelukkige schermutselingen niet bekend maakt Het zou meer beteekenen als men de hoofdmacht der Duilschers uit haar positién verdreef Bij een decreet van het voorloopig bewind wordt do dadelijke oprichting bevolen van kampen met het doel om de mobile garde te ooncenlreeren en te oefenen en tevens om verzamelplaatsen te hebhen voor de vrijkorpsen en de manschappen van het geregelde leger De bedoelde kampen zullen worden gevestigd te St Omer Cherbourg Nevers Boohelle Bordeaux Clermont Toulouse en Lyon De kampen van St Omer Cherbourg en Rochelle zullen strategische pnnten zijn die ruimte moeten bieden voor 25ü üuo man de overige kampen zullen ieder voor 60 000 man moeten dienen Aan Daili News wordt door een oorrespondent uit het Duitsche hoofdkwartier It Versailles gemeld dat Parijs bij voortduring geblokkeerd doch niet gebombardeerd zal worden Graaf Moltke zou namelyk de zekerheid hebben dat de voorraad levensmiddelen in de stad ten einde loopt In Oostenrijk heerscht een ministerieelo crisis De minister president Potocki heeft by den keizer ontslag aangevraagd voor het gezamenlijke ministerie De keizer heeft dat verzoek aangenomen met voorbehoud later daaromtrent een besluit te zullen nemen ciSJ ï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nominers VIJF CENTEN F R A N K B IJ K De Duitsche troepen onder den groothertog van Mecklenburg zetten hun majsch op Ie Man voort zonder dat zij na het bekende gevecht van Bretoneelles ergens ernstigen tegenstand sohijnen te ontmoeten Meu begrijpt niet waarom de Franschen deze beweging welke de Duilschers gelegen heid geeft om in een tot hiertoe daarvan bevrijde streek hun stelsel van requisitiën toe te passen niet krachtiger trachtan te beletten Dit gevoegd bg het feit dat aan prins Frederik Karel intuaschen gCegenheid is gegeven over Pithiviers Touiy t naderen en zich wellicht reeds bij den generaal von der Tan aan s sluiten wettigt schier het vermoeden dat hek voor t Loire leger te laat wordt om met hoop op goed gevolg een beslissenden slug te wagen Intussehen is t niet onmogelijk dat het de tactiek is van generaal d Aiirelle de Paladine die intussehen zyn titel van bevelhebber van het Loire leger heeft afgestaan aan den generaal de Palièreom zelfdi n vaa opperbevelhebber over de gezamenlijke legers buiten Parys te aanva rdei den vijand te laten voorlrukken tot op hei terrein waar hij wellicht door het westerleger versterkt en gedekt door de versterkingawerken te Ie Mans Vendónie en eerst onlangs ten noorden van Orleans opgeworpen onder de voor hem meest gewenschte vrorwaarden ilag zon kunnen leveren De correspondenten der Engeliche bladen in het Duitsche hoofdkwartier betwgfeleu meer en meer of Parys gebombardeerd zal norden De voorstanders der blokkade zonder meer schijt i de overhand te hebben en de belegcringswefke s zijn voornamelijk bestemd om do eventueele litvaSIen van geoemal Trochu te keer te gaan De corresp van de Daily Nms in het hoofdkwartier van Garibaldi schrijft uit Autun ilj 18 dt er dat het leger in veel beteren toestand is dan het te Dole was Het heeft nu twee batterijen artillerie een van gewone veldstukken de andere van berggeschut die door muilezels gedrnfeen wordt Minstens twee derden van de manschappen zijn met nchterladers gewapend Het vertrouwen op Garibaldi 13 groot By Mezières heeft een vrij belangrijk gevecht plaats gehad tusschen bet korps van den kolonel Liiderits en 6 Fransche bataillons Volgens Duitsche berichten zijn de laatste zeer gehavend terwijl over België hetzelfde wordt bericht van de Duilsche troepen In stryd met de berichten van Fransche zijde over den nog altijd voldoenden toestand te Parys wordt uit Berlijn bericht dat de hoofdstad niet langer dan 10 dagen het beleg zal kunnen uithouden j geheele scharen Parijzenaars kwamen rondom da slad aardappelen zoeken en moesten met geweld te ruggedreven worden wordt dit bevestigd dan moet het gebrek aan levensmiddelen reeds vrij groot zijn Eergisterenmiddug is te Leuven een ballon aangekomen met vijf reizigers waaronder de heer Wilfried de Fonvielle en een klein aantal brieven en depüches In Parys was alles rustig De heer de Fouviells hield denielfdeu avond te Leuven een lezing die natuurlijk tot onderwerp had Parijs gedurende het Een der weinige tegenwoordige r insohe generaals die ook vóór den oorlog dien rang bozulen generaal Bourbaki beeft thans Ic Nevers eon nieuw fwïiaMP 0ifmy m mKmm 9m Mmthh