Goudsche Courant, woensdag 30 november 1870

ronimnn 1o op 7icli prnnmen Zijn 7on vnn popnluiitcit is aan lul lanen nicln dan een of ajidcre oii e laelitc ovcrwiiiiiinf i in Imar weder doen sdiitlercn Algemeen Ineh ilelt men weinig vertrouwen in liet Noorderleger welks opperbevel Uonrbnki thans tegen een ander virwisseld heeft MaiiteulFel was jl Vrijdag met ls 0 0 iniin te Soissons fan daar kan hij in korleji tijd per spoor langs C lerraoni en 13cauvais Amiens bedrcijjen of wel op Rouaan trekken Die bewegingen staan naluurlijk in nanw verband met die van de liuire armec Te Araiens komen nog voortdurend soldaten aan die uit Melz ontvlucht zijn raeerendeels in ellcndigen toestand verleercn le v e worden daar echter gekleed De prefect heeft een eer goeden niaatrc el genomen hij heeft naraelijk al de T n g i r die Ar ieiio rustig het bombardement van de stad hunner inivoniug afwachtten lierinncrd dat zij ook in zijn deparlennnt dienstplichtig waren en hun gelast icli daartoe aan te melden Den landlieden diu weinig lust gevoelden om hunne paanlen in de tad ie brcngcu ten behoeve van eavaler C en artillerie is onder het oog gebracht dut het beier is ze voor ceu ffgoeilen prijs aan hun eigen guuvernement af te staan h i dat zij later door de I ruiseu worden gere jnirecrd IntusBchen hebben de boeren een ongelukkig lot Zoowel de franc tircurs als de Duitsehers requireeTcn Letterlijk worden zij geplunderd vnn alles beroofd Het Journal ka Ik bat geeft in een zyner lantsto nommcra de bevolking van Parijs den raad zich niette inisleideh Parijs is wel onneembaar doch tegen hongersnood is het niet bestand de provinciën kuiiuen de stad niet te hulp komen daarom dient ije bevolki jg een pijnlijk maar tijdelijk oli cr te brengen oai dan als wij door den vrede onze vrijheid Tan handelen tcrugbekumen hebben ons met kracht en vaderlandsliefde aan het werk te metten teneinde onze verloren waardigheid te herwinnen In de Soir laat zelfs de beruchte Edmnnd About aT n bezadigde woorden hooren Langer tegenstand erklaart hij onmogelijk de eiscli om Parijs gedurende den wapenstilstand van levensmiddelen te voorzien was erkent hij zelf onredelijk Bismarck heeft den Puryzenaars een wezenlijken dienst bewegen door hun niet de gelegenheid te geven zich in staat te stellen otn den nutteloozen tegenstand een paar maanden langer te doen voortduren De indruk dien de woorden van zulke bladen ongetwijfeld gemudkt hebben was ïchter ras vergeten door den roes der zegepraal bij Orleans B £ L Q I E Door den heer Fnnck is in de kamer van vertegenwoordigers een wets outwcrp tot het verplichting maliën van bet onderwijs ingediend De hoofdbepalingen van dat voorstel zijn Alle in België wonende kinderen zullen gedurende zes jaren achtereen van hun tevende jaar af tol het eind van hun dertiende levensjaar lager onderwys ontvangen ia cene openbare of particuliere school of wel in hnnne woning Voor de uitvoering dezer bepaling zijn de ouders of voogden verantwoordelijk Die ouders of voogden welke zonder wettige reden nalaten de kinderen regelmatig ter school te zenden zullen cene aanmaning ontvangen om zich naar de voorschriften dezer wet te gedragen zoo deze aanmaning neht dagen zonder vrucht blijft z llen zy met etne geldboete van een tot tien frarics worden gestraft bij herhaling der overtreding itA de geldboete van tien tot vijf en twintig francs bedragen en zullen zij buitendien bij hel bestaan van verzwarende ooistandighcdeu tot gevangenisstraf van oen tol vijf dagen kunnen worden veroordeeld Indien zy drie zoodtinige veroordeelingen ondergaan gedurendj hel zesjarig tijdvak der bij de wet opgelegde verplichting zulten zij buitendien alle aanspraak pp den openbaren armen onderstand verbeurd hebben De trooiir ile larmcdo de Noord Diiilbchii rijksdag is gcupciid bevat nicls nicuwbi ook de wij c De Belgische kamer van afgevaardigden heeft na een driedaagsch debat de prise en cmsidération Terworpen vnn het voorstel tot wijziging der constitutie Men weet dat dit voorstel door de heeren Demcur e s ingediend de strekking had om artikel 47 der gtondwet te doen vervallen dat een minimum van census bepaalt 20 voor de verkiezingen vooi de wetgevende macht Het voorstel wilde tevens het aantal verkiesbaren voor den senaat uitgebreid zien Ken en ander werd beschouwd gelyk te staan niet de invoering van het algemeen stemrecht Vandaar dat het voorstel heV gc bestrijding vond zoowel an elcricale als van liberaaldoetriiiaire zijde en dat de kamer ten laatste met IS legen 2Ü stemmen besloot het niet in overweging te nemen waarop de verovering vnn Dult ohland wordt gerechtvaardigd de zoogenaamde defensieve strategiselio bcvvecgrcdcuen waren ons bekend De toetreding van Wurtctuherg wordt in do troonrede vermeld nia een feit terwijl die van Beieren als hoogst waurseliijiilijk wordt voorgealeld Volgens de f urr llnjfiiiaii is het traotaat met Beieren te Versailles getcckend De ledon van den rijksdag waren slecht opgekomen in Ie eerste zitting waren slechts lliO tegenwoordig De tocspr iak van den president Simsoii een kleine weerspiegeling van de troonrede werd met geestdrift begroet Daarop werd het voorstel aangenomen van Vernuth om zonder stemming het vorige bureel Ie herli zen In de afzonderlijke vergaderingen der leden is besloten voofloopig geen adres van antwoord in te dienen en dit te verdagen lot na den afloop var de onderlumdclingen met Wurteraberg en Beieren Het ontwerp der leening zou heden in behandeling kumeii de eerste lezing van de verdragen met de ZuidDuilsche Staten zal niet voor Maandag aan de orde zijn De troonrede heeft over t geheel een goedenindruk gemaakt weinig of geen afgevaardigden schrijft men uit Berlijn aan du Xdlii Züit zijn tegen de annexatie van den Elzas en Lotharingen onder die weinigen behooren in de eerste plaats de sociaaldemocraten met Schweitzer Bebel ca Liebknecht aan het hoofd Minder ingenomen is men met de wending die do vereciiiging met de Zuidduitsehe Stat n heeft genomen vooral over die met Beieren en Wurtemberg j men vreest dat de daarmee gesloten conventies niet aan de hooggestemde nationale verwachting zullen beantwoorden Den il dezer had te Metz een treurig ongeluk plaats In het bnitcnfort Plappeville was een afdeeling van het 7 W stfaalsehe regiment vestingartillerie bezig met sorteeren van een groote hoeveel1 cid Fraiische patronen en buskruit toen plotselingeen gedeelte van het kruit in brand geraakte desoldaten wilden door de deur van do kasemat ontvluchten maar konden de e niet zoo spoedig openen Je uitbarsting kwam een gedeelte van de kasemat vloog in de lucht en ongeveer 7U artilleristen werden deels gedood deels zwaar gewond Hetkwaad gerucht lag te zeer voor de hand om achterwege te kunnen blijven men wierp de schuld opde Franschcu veel waarschijnlijker echter is het dat men hier een ongeluk of aan toeval te denken heeft De toestand in Mets ii vrij wal verbeterd er is veel handel en vertier zooals van zelf spreekt al de toorraad was opgeteerd Uit Berlyn waren in de laatste dagen artillerie olTicieren en ingeniears aangekomen om de n nllen en forleu op nieuw te bewapenen en aan la vullen wat er bier en daar aan de veslingwerken volgens het Pruisisch stelsel nog ontbrak Gouverneur tommnndant de plaatselijke ingenieurs en officieren zijn reeds benoemd en te Metz gevestigd het ziet er uit of Metz reeds geannexeerd is wat ten gevolge heeft dat een aantal Fransche familiën aanstalten maken om hare huizen te verkoopen en Metz voor altijd te verlaten Uit Versailles wordt aan di Elberfelder Zeitung geschreven Sedert eenige dagen liep hier het gerucht dat ons heden eene verrassing i la vfjpre SiciUenne was bereid Deze voorspelling is evenmin vervuld als do ettelijke malen herhaalde profetie dat de aardkloot op een gegeven tijdstip in botsing zou komen met de eene of andere komeet De inwoners vnn Versailles leefden intusschen in zoete hoop en Zaterdagavond zeilen zij zulke ernstige gezichten als waren de verschrikkelyksle gebeurtenissen op til En geen wonder men verwachtte in den nacht die volgen zou eene herhaling van de bloedbruiloft 1 Naluurlijk geloofden de Duitsehers geen woord van al die geruchten Uit voorzorg voor de mogelijkheid dal eenige heethoofdqn tot ongeregeldheden aanleiding zouden kunnen geven had de veldpolitie evenwel hare maatregelen genomen ten gevolge waarvan Versailles ten 10 nre nis uitgestorven was Do cafés waren des avonds ten half tien als door een toovc slag ontruimd de inwoners ijlden allen naar huis om zich achter slot en grendel in hunne bedden te begraven Tot nu toe wachten de troepen ook te verg cfs op een grootcn uitval der Parijsche troepen Den Duitschen tuMaat blijll niets anders over Ie doen dan dag en nacht op post te blijven dca blik steeds op den vijand gevestigd te houden dat is een zware dienst en menigeen zou aan een ernstig gevecht de voorkeur geven Dat de Fraiischen in slaat zouden W eii zich door de Duitsehe li iién heen te slaan dit wordt sehicr onmogelijk geaebt Heden liep hier het gerueht dat kei er Napoleon geitorveii was De Fransche bevolking vond daarin aanleiding uui ten küsto van den voorinaligcn aouV trein cciia duchtig te razen cu te tieren In den Noord Duitselion rijksd ig heeft gisteren een incident plaats gehad hetwelk sensatie schijnt te hebben gemaakt Bij de behandeling van bet voorstel tot het toestaan van eon nieuw crediet ten bedrage van 100 milliocn vour oorlogskosten heeft de afgevaardigde Bebel tegen de regeering een aanval gericht wegens de voortzclting vnn don oorlog met Frankrijk Volgens het voorloopig kort verslag der zitting in de Mord Deutsche Alhj Zeit verklaarde hij dat er thans peenc redenen tot verderen oorlog bestonden en dat het reeds vrede zon zijn indien Duitschland zich steeds onthield van aanspraken op den Hlzas en Lotharingen Hij beschouwde die annexatie plannen nis ongemotiveerd en als een bepaalde aanleiding voor Frankrijk om later op nieuw een oorlog te n Duitschinnd te beginnen Volgens genoemd blad heeft de voorzitter liera in hei sioi zijner rede tot de orde geroepen en werd door eenige leden den kreet heraus aangeheven De voorzitter verzocht dien heeren zich bedaard te houden en de handhaving der orde aan hem over te laten waarna bij den heer Bebel te kennen gaf dal wanneer hij op die wijze voortging hem het woord zou worden ontnomen BmNENLAND Gouda 29 Novmirek Toen voor eenige weken door de slemhebbende leden der Hervormde Gemeente alhier het algemeen reglement was verworpen en alzoo vrij beheer der goederen en fondsen dier kerk verlangd werd hadden de confessioneelcn of ultra orthodoxen den juichtoon op de lippen Iliyi ÜEKNOEI 13 UIT Wat dan uu van die lieden te zeggen nu wij in n 593 der z menspraken uitgegeven bij J J H Kemmer te U recht lezen dat er een herstemming moet plaats hebben lusschen de Ileereu Mr P P P Kist C Hoogenboom P Hoogland A VV van Kluyve de Kuiter ileti 1 Kuijter üabbc tes D Dobbe van Veen zouder voorletters Keimic tes J A llemy Drooglever lm J Droogleever Fortuijn en Vorstman zonder voorleiiers Is het geen geknoei om de namen van tegenstanders zoodanig te vervalschen dat nicn er te nauwernood de personen uit herkent Dat men hunne namen verzwijgt niemand zou t kunnen misbillijken maar z zóó te uoemeu is eenvoudig gemeen In de Letmcarder Coura t van 26 Nor jl conToceeren kerkvoogden der hervormde gemeente te Hollum de hervormde floreenplichtigeu van dat dorp ten einde o l te beraadslagen over een voorstel van kerkvoogden strekkende om een subsidie groot ƒ 2500 uit de kerkefondsen te verleenen tot vernieuwing van de openbare lagere school alhier Bovenstaand uittreksel behoeft geen toelichting Wij achten het echter noodzakelijk van tijd tot tijd er op te wijzen wal vooral in Friesland ondeé vrij beheer der kerkefondsen verstaan wordt en hoe üorceuplichtigen beschikken over de gelden der hervormde gemeente De heer E A Itemy predikint te Rcnswoude heeft een beroep ontvangen naar de Hervormde gemeente te Leur in Noord Brabant De groothertog van Luxemburg heeft benoemd tot ridder der orde vnn de Eikenkroon den 1 luitenant der infanterie G P II Zimmermann alhier iu garnizoen De heer J M Altheer deurwaarder hij de dir belastingen te Schiedam is op zijn verzoek in die betrekking overgeplaatst naar deze gemeente ingaande 1 Januari n a Te Moordrecht waar de afdeeling van het sohoolvcrbond zeer krachtig is opgetreden heeft men niet alleen zooals wij reeds mededeelden hel wiel inde lijnbaan gebrandmerkt als de oorzaak van het ongeregeld schocdbezoek Jlen heeft ook de proef genomen om de kinderhand door andere kracht te vervangen en il met tVn soort van touw geslaagd oodal daardoor 20 draaiers reeds vrijgevalleu zijn doch de ijverige iiogiiigen van den heer W Tom om dit op andere soorlen ook toe Ie passen hebben tot nog toe schipbreuk geleden Op do algemeene klacht dat het fabriekwezen nadcelig op het schoolbezoek werkt maakt de Stearine