Goudsche Courant, woensdag 30 november 1870

knarsenfiibnck alhier ecuc lolnnardijje uitzondering io iild mr komt werken en niet lezen of icluijvcii kan wordt diululijk voor de behool ingcsülireveii en de directie betuult nieï allucii de behoulgeldcn maar ook dei vcr uiinden werktijd zoo bezoeken thans van genoemde fabriek 41 jongelui des nvonds do stadstusschensehool Mooht dit voorbeeld bjj vele fabriekauten navolging vinden De afd VadJinxvceu van het Ncdcrhtndsohe schoolveibund heeft bepaald dat zij dezen winter ten behoeve van het volk een of meer populaire voordraehlen zal laten houden Zij hoopt daaraan deze week gevolg te geven lïeeds is by aanplakbiljetten b ikciiil gemaakt d it zij voor ieder ingezetene harcr gemeente zoowel mannelijke uU vrouwe ij viy T ieljk c iI t d n k p oM mits den ouderdom vau 10 j uen bereikt hebbende de gelegenheid openstelt om op a s A rijdag den 2 December des avonds te i ure in het schoolgebouw aan hel dorp dergelijke voordrachten te hoorcn Dr 11 11 i van Vl iardingen van SV u edam en J VV liegt vau l adiliiu aen benevens nog andereu zullen dan Is sprekers optreden Het is te hopen dat het doel hetwelk men zich daarmede voorstelt om het ondcrwij Ic leeruii waardecren en ook langa dien weg het schoolver nim te bestrijden moge bcieikt wuulcii llij ondei oek is gebleken dat het vol trekt schoolverziiini in deze groütc gemeente wel gering is maar het ongeregeld eu onvolledig schoolgaan eikl ook hier nog zeer nndeelig voor dm goeden g uig vau hel onderwijs Men schrijft ons nil Oudewater dd 26 Nov Gisteravond had alhier in de zaal van den Doel n de eerste buitengewone verg ideriiig met dames plaats van de redcrykerskamer Uoiun it De heer Jb van t Kruijs droeg bij die gelegenheid het schnonc gedicht de Kersnacht van Lublink VVeddink voor de heer S van der Koest eene vertelling nil de Riddertijden de heer C van Aelst de grauwe merrie is hel beste paard terwijl door vijf Icdeu nn t gezelschap ten slotte cene schets zonder intrigue blijspel in een bedrijf van Willem Harsvcidt ten beste gegeven werd Tot aanvulling en opvroolijking van t geheel speelden de heeren J Kieviet de Jonge en 11 van t Kruijs in drie godecllen eene der twaalf syraplioniën van llaydn Als n iar gewoonte was de zaal Trij goed bezet en amuseerde men zich flink Daartoe door den koning gemachtigd maakt de minister van kolouiën ad interim bekend dat de ingciüeur litnlair van het mijnwezen in Nederlandsch Indic Aquasic Boachi bij een adres aan den koning dd Soeka Radja resiilentie Madioen eiland Java met bet oog op den politiekcn toestand Taa Europa ten behoeve van den slaat der Nederlanden met ingang van 1 October 1870 en voor deo duur van ze maanden afstand heeft gedaan tan de aan hem door den koning verleende toelage uit s lands kas van 500 s maands dat de koning met bijzonder welgevallen heeft kennis genomen van dit zoo edelmoedig aanbod van Aquasi Boaohi dic daardoor een merkwaardig bewijs gaf van erkentelijkheid voor hetgeen hij gelijk hij het in zijn adres zoo goed uitdrukt aan den koning en aan den staat der Nederlanden sedert eene lange reeks van jaren Ie danken heeft doch dat ü U met het oog op de omstandigheden waarin het vaderland verkeerde op hel tijdstip waarop hier te lande van bet aanbod bericht werd ontvangen geene voldoende aanleiding heeft gevonden er gebruik van te maken Men schrijft van den Rijiikant aan de Leid Ct De herfst van het vorine jaar erd als buitengewoon vochtig aangemerkt en reeds vroegtijdig ondervond men daarvan de nadeelige gevolgen loch heeft de herfst van dit jaar zich met alleen door aanhoudendeu regen onguiisliger doen kennen roiiar vroeger zelfs dan het eerstgenoemde zag men zich genoopt den veldarbeid te staker het hooigevvin op te geven het vee naar den stal te halen Uitgezonderd 8 dagen dat hel droog is geweest heeft het 10 dagen geregend dikwijls gcbtortrcgend Het vooruitzichl begint nu in deze omstreken wal beter te worden en als do regen maar ophoudt is spoedig alles gewüiiiien De wakkere sedert eeiiigo dagen heerschende zuidcwind is gunstig om hot spuien te bevorderen en onverpoosd wordt door de polders voortgegaan met het overvloedige water te ontlasten Het kan niet anders dan dal hierdoor do buc em steeds hciog blijft niellegciistiianiio den snellen alloop van water n i ir zee en zoolang hoop zal blijven tol de ongeveer d half honderd op Kijalauds boezem staande poliUTinolens de zeilen kunnen inrollen De Kamer van Koophandel en Fabrieken to Dordreeht hrefi naar aanleiding rener uitnoodiging van Regeeriligswege haar uurdrel doen keiilirn over de viaag of de zitlinjjcn der K imers in het opcnb iar moeien orden gehouden Zij verkln nrt zich lym zoodanige openbaarheid voornamelijk op grond dut de publiciteit der zittingen zou strijden met den aard vau het collegie dut bloot ailviseerend is Ook do Raad van State houdt geene aiulcro openbare vergaderingen dan waar het noodig is personen to hooren Hoofdzakelijk op dezelfde gronden moeten de meeste Kamers van Koophandel in dit gewest in denzolfden zin gc ulviseerd hebben Alleen de Sohoonhovensehe Kamer zou publiciteit der handelingen wenschen De Aruhemsehe Kamer van Koophandel heeft zieh in oen advies aan den Commiss iris des Kouings in üelderland verklaard Icu gunste der opeiibaarlieiil van de vergaderingen dezer colleges Die opoiibaarlieid Jo r loi i 11 e oi ea njiis De publieke zaak moet publiek worden behandeld Verlangt men dut de verkiezingen voor de Kamers van Koophandel beredeneerde verkiezingen zullen zijn dan moet de kiesgerechtigde in de gelegenheid worden gesteld om to weten hoc de gekozene zijn mandaat vervult Dczo colleges zijn niet alleen adviseereudo maar zelfstandige representatieve lichamen wier werkkring het is ook om voorstellen te doen ndel en iiijverheid belrelVcnde Is eenmaal het richt der kiesgeregtigden erkend door hun den toeg iiig tot de vsrgaderiiigen open te stellen dan is er geen geldige reden denkbaar om de nict kicsgereohtigdcn builen te sluiten liij do wensehelijke openbaarheid der vergaderingen moet ecliler komen een ruime bevoegdheid om met gesloten deuren te vcrg Tdcrcn waar dit noodig wordt geacht Wal betreft het verplicht publieeeren van een procesverbaal hieraan zgn naar het oordcol der kamer bezwaren verbonden wensclielijk komt hel voor hieromtrent geen wettelijke bepalingen Ie maken doch er bij de kamers op aan te dringen dat door haar in overleg worde getreden met de redaeticn der plaatselijke nieuwspapieren O O S T I N D I E Men leest in het X Bat Handelsblad De vooriuuirasie gcüeurleiiis in onze koloniën is een voorval li li u ji rinasiii Zekere Waiikang een man die zich door rivierroof enz bcruehi had gemaakt en die ook eenige jaren geleden bij het otloopeu van de Onrust tegenwoordig zou zijn geweest verlangde zich nu in hel binnenland te vestigen mi nr de resident ontbood hem ter hoofdpl iats en selijiit hem toegezegd te beliben dat hem geen leed zon geschieden ofschoon er Ie Baiijerniasin allerlei onrustbarende geruchten hadden geluopen omtrent de plannen van Wnnkang by zou alle Europeanen aldaar komen vermoorden enz Den 9 September tegen 5 uren kwam ter hcofi pluHts de gouvernements sioomer Tjinrana aan met eene gewoue prauw op sleeptouw waarin zich 10 i 12 Bekompaytrs bewoners eener kampong nabij Marabahaii zijnde Wunkang en zijne volgelingen benevens de parlemeutair paugemn Sherif Hassin bevonden Voor de woning van den resident lag een oorlogschip de Vice Adiuiriial Kinsbcrgen Do laiidingsIroepen excereeerden aan den wal Van het garnizoen verschenen terstond 6 u 7 man St rotor sburB N J loten tot het liuuden van eene confereiit o die Ie J onden bijeen il komen Men gclouft hier dat zy het zegel zal drukken op de politiek vun llusland De resident deelde Wankang mede dat hy zich naar de beuling te begeven had en een gevangen man was W aukang weigerde zich over te geven zijn volgelingen cholen ter hulp en de grootste verwarring ontntond De iuwoncrs namen de vlucht of sloten hunne huizen Een compagnie soldaten werd gehaald en er waren weldra Dyna 200 verzameld Toch liet de resident Wankang en zyn troepje loopen Men gaf hem verlof naar het huis van Sherif llassin te gaan en zich twee dagen te bedenken I lii den tusschentijd was alles in de beuling het residenliehnis en op do rivier in beweging alsof Banjcrmasin in staat van beleg ware verklaard Wankang liet daarop weten dat als men hem vatten wilde men hem moest komen halen En de resident liet Wankang met de prauw waarmede hij gekomen was weder tot Marabahan door de Tjinrana opslepen 1 Men vermoedt algemeen dat Wankang nu weder landwaarts ingaat om onrust te sloken en dat een expeditie legen hom noodig zal zijn Slechts éen stem gaat op over do houding van den resident Men eischl terecht dat hy ter vcraiitwuonliiig wordt geroepen VorsaillOS 27 Nov Officiiel U r ro hoeft gecnpilulcerd na twee dagen aan licl bomb irdement weerstand geboden Ie hebben Zeventig stukkeu geschut vielen ons in handen terwyl 2000 raneehon gevangen werden genomen In den narhl van den 26 op don 27 hebbon do forten van het Zuidelijk front van Parijs een hevig vuur onderhouden Den 2t kwamen twee brigaden van het tiende korps in de omstreken van Orleans in botsing raot het voorwaarts rukkende twintigste korps des vijands hot werd met niet onaanzienlijk verlies teruggeslagen j de onzen maakten 4fi man krijgsgevangen waaronder zich een generaal bevindt wij ver loreii ongeveer 200 man Den 2fi werden verscheiden vijandelijke compagnicn in hare vogrwoartsche jcrteging lOi slaan gebraehlj zy verloren 40 manj aan onze zydo bedroeg het verlies 3 officieren en l i man Von Werdcr meldt dat verscheidene schermutselingen hebben plaats gehad mol het korps van Garibaldi waarbij van beide zijden kleine voorderlen werden behaald totdat von Werder er in slaagde door eene omtrekkende beweging langs Plombières do achterhoede v in Uaribaldi bij I asqnes nnn te lasten De vijand verloor 3 a 400 man aan dooden en gewoudeiii ons verlies bedroeg omstreeks 50 man Berlijn 2S Nov OJrieel Uil Moreuil is heden het volgend üfTuneel bericht onlvimgeii Gisteren is tot in den avomi do ir de armee een regevierendc slag geleverd tegen do vuorlrukkendo vijandehjke Noorder armee Do vijiiiidelijka troepen veel sterker in aantal dan de on e en gfted gewapend werden met vtriies van eenige diiizciide manschappen naar do Summe en de verschanste pooilie bij Amiens leruggeworpcn Een vyimlelijk mariiie balaillon werd door het J regiment huzaren nedcrgesabeld Ons eigen verlies is niet onaauzicniyk WeeneU 28 Nov llet voorstel van Pruisen om eene conferentie te houden betreiïende het door llusland opgeworpen conflict is ter kennis van het Weener kabinet even als van de overige kabinetten gebracht Men is hier in beginsel voor het aannemen van dit voorstel Doch eerst wil men eenige daarmede in verband staande quasstiiin opgelost zien en daarvan zal de aanneming van het voorstel afhankelyk gemankt worden De heer von Beust is heden naar Peslh teruggekeerd Tours 28 Nov Volgens officieel bericht heelt gisteren een veldslag plaats gehad tusschen Villors Bretonneux en Saleux De slag nam aanvankelijk eene gunstige wending voor de Fransohe wapens en werd lot den namiddag ten 4Y2 ure met goed gevolg geleverd toldat de Pruisen er met overmacht en gesteund door eene ontzagwekkende artillerie in slaagden de onzen Ic Vitlers Bretonneux aan het wijken te brengen Elders hebben wg onze positiiin weten te behouden De Pruisische strijdkrachten worden op 30 000 man geschat BsrlJJD 28 Nov De aangevraagde credielen zyn door den ryksdag bij derde lezing met 178 legen 8 stemmen aangenomen Het verdrag met Wurlemberg werd door don hei r Delbruck by den ryksdag ingediend gelyk het door den bondsraad met algemeene stemmen was goedgekeurd Hel verdrag met Beieren komt morgen bij den bondsraiid ter tafel De eerstvolgende zitting van den rijksdag is op Woensdag bepaald Londen 28 Nov Do Tims meldt uit Versailles van gisteren dat de schikking van het door Rusland opgeworpen conflict waarschijnlyk is Men verwacht Jat te Londen cere conferentie zal worden gehouden nadat Rusland bevorens zijne nota zal hebben ingetrokken Men meent te weten d it Rusland zich in het algemeen ten aanzien van een ander tal aansluiten bjj de voorstellen van Pruisen Christiania 28 Nov Een luchlballon uit Parijs met twee passagiers is alhier neergedaald en acht mijlen van hier zijn postduiven aangekomen PlorenCO S Nov Alle ministers zijn herkozen De uitslag der verkiezingen in zijn gehbel is voor de regeering zeer gunstig Oldoini zal eerstdaags naar Lissabon Icrugkeercn om zyn betrekking aldaar weder lo vervullen Berlijn 28 Nov De Staalmmeijjer behelst hot bondsverdrag met Beieren Do vooruaimsto bcp y liiigeii komen voorin de artikelen 61 iS Daaruit blnkt d it de bondsconstilutio niet op Beierin van toepassiii is Beieren blijft eene zelfstandige mililairo mogendheid onder het beheer van zijn koning De organisatie en formatie van het lege gesohie lon evenwel in overeenstemining met den oordduitseiien bond Do veldhceren van den lio Ijebben het reehl cndo bcvoegilheid om op ilitairo we eii iu Beieren toezicht lo houden m oorlogstyil zijn V qua